kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Азы? – т?ліктерді ??деу; ?азіргі ас?й жабды?тарыны? т?рлері

Нажмите, чтобы узнать подробности

загрузка.

 

Технология - 5 сынып, аптасына – 1 са?ат, жылына – 34 са?ат

Рет № Саба? № Саба? та?ырыбы Са?ат саны Мерзімі Ескерту
I Кабинетте жалпы т?ртіп са?тау, ?ауіпсіздік техникасы ережелері, санитарлы?-гигиеналы? талаптар ж?не е?бек ?ауіпсіздігі 1
1 1 Мектеп шеберханасында жалпы т?ртіп са?тау ережелері
II Та?ам ?зірлеу технологиясы 4
2 1 Ас ?й мен ас ?йді? жабды?талуына; дайын та?амдарды? са?талуына ?ойылатын санитарлы? – гигиеналы? талаптар.
Танысу. 5 сыныпта экономика саба?ында біз не туралы білеміз? 1
3 2 Ысты? сусындар: шай, кофе, какао, кисель 1
4 3 Жа?а піскен к?к?ністерден та?амдар дайындау.
Б?рын ?тілген материалды ?айталау. 1
5 4 Ашы?, жабы? бутербродтарды дайындау 1
III Маталармен танысу. Мата ??деу технологиясы. Тігін машинасымен ж?мыс жасау 17
6 1 Маталармен танысу, ма?та ж?не зы?ырды? ?асиеттері.
?аза?стан Республикасы – ?лемдік ынтыма?тасты? б?лігі 1
7 2 ?ауіпсіздік техникасы ережелері 1
8 3 Ыл?алды – жылулы? ??деу.
?аза?стан Республикасы – ?лемдік ынтыма?тасты? б?лігі 1
9 4 ?ол ж?мысы кезінде ?олданылатын аспаптармен, ??ралдармен танысу. 1
10 5 ?а?аздан ?арапайым жаймалы? ?рім то?у макетін жасау, матаны? ??і жа?ын аны?тау.
Экономика ?андай болады? 1
11 6 ?аза?ты? ?лтты? ою-?рнектері, ою т?рлері ж?не дайындау реттілігі. 1
12 7 ?ол ж?мысы кезінде ?олданылатын аспаптармен, ??ралдармен ж?мыс істеу.
Экономика ?андай болады? 1
13 8 ?олмен орындалатын инешаншымдар мен тігімдер, тігіс т?рлеріні? орындалу технологиясы. 1
14 9 ?арапайым тігістерді орындау: к?шіру, к?ктеу, б?гіп к?ктеу.
?аза?стан Республикасы – халы?аралы? сауда?а ?атысушы 1
15 10 ?арапайым тігістерді орындау: жапсырып тігу, торлау, ай?ас ж?не тізбек тігіс 1
16 11 Тігін машиналарды? т?рлері, ж?мыс істеу ережелері, машинамен ж?мысты орындауда техникалы? ?ауіпсіздік ережелері.
Мемлекет ж?не экономика 1
17 12 Тігін машинасын ж?мыс?а дайындау, тігін машинасымен ж?мыс 1
18 13 Машина тігістеріні? т?рлері, терминалогиясы, машина тігістеріне ?ойылатын талаптар.
Мемлекет ж?не экономика 1
19 14 Машина тігістерін орындау: сырып тігу, ашы? ж?не жабы? ?иы?ты б?гіп тігу 1
20 15 Машина тігістерін орындау: жабы? ?иы?ты жапсырып тігу, ж?рмеу, шеттіктеу тігісі.
А?шалар. А?шаны? пайда болу тарихы. 1
21 16 Жапсырма ?рнекті ирек тігіммен ??деу 1
22 17 Жапсырма ?рнекті торлау тігісімен ?ндеу.
?аза?стан Республикасыны? валютасы 1
IV Т?р?ын ?йді? ішкі к?рінісі 2
23 1 Т?р?ын ?йді? (?й, п?тер) сипаттамалы? ерекшеліктері, п?терді? жабды?талуы 1
24 2 Ас?й, жатын б?лме, асхананы? ішкі к?рінісін дайындау.
А?ша не істей алады? А?ша ?андай болуы керек? 1
V Киім ж?не ая?киім к?тімі. Жеке бас гигиенасы 1
25 1 Салауатты ?мір салты, киім мен ая?киім к?тімі 1
VI К?к?ніс ?сіру – ?сімдік шаруашылы?ыны? бір саласы 3
26 1 Ма?ызды к?к?ніс да?ылдары, н?рлілік ж?не емдік ?асиеттері.
А?шаны са?тау жолдары 1
27 2 К?к?ніс да?ылдарын ?сіруді? ерекшеліктері: пияз, сарымса?, ?ияр, ?ызылша, шал?, ан, ?ызана?, ?ыры??абат 1
28 3 Б?лме жа?дайында к?шеттер отыр?ызу, к?к?ністерді ?сіруді? реттілігі(ж?шікте немесе г?лсауытта)
Банктік ж?йе. Мемлекет бюджеті. Инфляция. 1
VII Жоба 6
29 1 Шы?армашылы? жобаны та?дау ж?не негіздеу, та?ырыбын та?дау 1
30 2 ?шекейлеу тігістерімен безендірілген, кестеленген ша?ын сумка ?алташа
А?шалар та?ырыбы бойынша материалдарды ?айталау. 1
31 3 ?шекейлеу тігістерімен безендірілген, кестеленген ша?ын сумка ?алташа 1
32 4 Ине ?ыстыр?ыш жасты?шаны жобалау ж?не дайындау
Б?рын ?тілген материалды ?айталау. ?орытынды саба?. 1
33 5 Ине ?ыстыр?ыш жасты?шаны жобалау ж?не дайындау 1
34 6 Жобаны ?ор?ау
Экскурсиялар 1
барлы?ы 34


Технология (?ыз балалар?а арнал?ан) 5 сыныпты? со?ында о?ушылар:

1)ас?й мен асхана ?ойылатын санитарлы? – гигиеналы? талаптарды;
2) азы? – т?ліктерді ??деу; ?азіргі ас?й жабды?тарыны? т?рлерін;
3) бутерброд пен ысты? сусындар дайындау технологиясы мен т?рлерін;
4) к?к?ністерді? та?амды? ??ндылы?ын;
5) то?ыма талшы?тарыны? жіктелуін;
6) матаны? ??і мен тіріс жа?ын;
7) матаны? негіз жібін, ??і мен теріс жа?ын аны?тау;
8) мата, жіп, ине та?дауды;
9) ?олмен тігілетін инешаншымдар мен тігімдерді орындауды;
10) матаны сырып тігу, бастыра тігу, шеттіктеу тігістерімен біріктіру ж?не ??деуді,
11) ішкі к?рініс, с?улет ?ыс?аша м?ліметтерді;
12) ?лтты? салт – д?ст?рлерді;
13) т?р?ын ?йді? ішкі к?рінісін ?рлеу, ?семдеу т?сілдерін;
14) ма?та мен зы?ыздардан тігілген киімдер к?тімін;
15) ая?киімді к?ту т?сілдерін;
16) киімді к?тіді? шартты белгілерін;
17) ма?ызды к?к?ніс да?ылдарын ( пияз тектес, ас?аба? тектес, асханалы?);
18) к?шеттерді отыр?ызу ережелерін (?ыры??абат, б?рыш, баклажан, ?ызана?);
19) жобаны та?дауды? себебін (м?селелері, ?ажеттілігі) міндетін, ?олдану айма?ын;
20) халы? шы?армашылы?ыны? т?рлерін;
21) жобаны да?ды, білім алуда?ы шы?армашылы? ж?мыс ретінде, халы? д?ст?рі мен тарихына ??рмет ретінде білу/т?сіну тиіс.
1) ас?й ??рал – жабды?тармен ж?мыс істеуді;
2) сырт?ы т?ріне ?арап азы? – т?лектерді? сапасын аны?тауды;
3) та?ам ?німдерін механикалы? ж?не жылумен ??деуді;
4) ж?мырт?а, к?к?ністерден жасал?ан та?амдар, бутерброд ж?не ысты? сусындар дайындауды;
5) матаны? т?рлерін аны?тауды;
6) мата, жіп, ине та?дауды;
7) ?олмен тігілетін инешаншымдар мен тігімдерді орындауды;
8) матаны сырып тігу, бастыра тігу, б?гіп тігу, шеттіктеу тігістерімен біріктіру ж?не ??деуді;
9) с?ндік ж?не ?рлеу ж?мыстарын орындауды;
10) жи?азды орналастыру, т?стерді та?дауды;
11) киім тазалау ж?не да?тарды кетіруді;
12) киімге ?арапайым ж?ндеу д?мыстарын ж?ргізуді;
13) киімді ж?ндеуді? тиімді т?сілдері ж?не оны к?туді? ??ралдарын та?дауды;
14) б?лме жа?дайында к?шеттер отыр?ызуды;
15) ?сімдікті топыра??а отыр?ызуды;
16) т??ымны? ?нгіштігін тексеруді;
17) ?сімдікті топыра??а отыр?ызуды;
18) шы?армашылы? ?ызметте ?зіні? м?мкіндіктерін ба?алауды;
19) жобаны дайындау, туында?ан идеяны ж?зеге асырылатын н?тижес?не дейін жеткізу б?йым дайындауды;
20) жасал?ан ж?мысты ба?алауды;
21) ??ра? техникасын орындау, кілемше, панно, к?рпе, майлы?, ?йкекті(затты? астына ?оятын б?йым) тігуге байланысты ж?мысты технологиялы? жа?ынан д?рыс орындауды;
22) дайын б?йымды ?семдеуді ме?геру тиіс

Просмотр содержимого документа
«Азы? – т?ліктерді ??деу; ?азіргі ас?й жабды?тарыны? т?рлері»

Технология - 5 сынып, аптасына – 1 сағат, жылына – 34 сағат

Рет № Сабақ № Сабақ тақырыбы Сағат саны Мерзімі Ескерту
I Кабинетте жалпы тәртіп сақтау, қауіпсіздік техникасы ережелері, санитарлық-гигиеналық талаптар және еңбек қауіпсіздігі 1
1 1 Мектеп шеберханасында жалпы тәртіп сақтау ережелері
II Тағам әзірлеу технологиясы 4
2 1 Ас үй мен ас үйдің жабдықталуына; дайын тағамдардың сақталуына қойылатын санитарлық – гигиеналық талаптар.
Танысу. 5 сыныпта экономика сабағында біз не туралы білеміз? 1
3 2 Ыстық сусындар: шай, кофе, какао, кисель 1
4 3 Жаңа піскен көкөністерден тағамдар дайындау.
Бұрын өтілген материалды қайталау. 1
5 4 Ашық , жабық бутербродтарды дайындау 1
III Маталармен танысу. Мата өңдеу технологиясы. Тігін машинасымен жұмыс жасау 17
6 1 Маталармен танысу, мақта және зығырдың қасиеттері.
Қазақстан Республикасы – әлемдік ынтымақтастық бөлігі 1
7 2 Қауіпсіздік техникасы ережелері 1
8 3 Ылғалды – жылулық өңдеу.
Қазақстан Республикасы – әлемдік ынтымақтастық бөлігі 1
9 4 Қол жұмысы кезінде қолданылатын аспаптармен, құралдармен танысу. 1
10 5 Қағаздан қарапайым жаймалық өрім тоқу макетін жасау, матаның өңі жағын анықтау.
Экономика қандай болады? 1
11 6 Қазақтың ұлттық ою-өрнектері, ою түрлері және дайындау реттілігі. 1
12 7 Қол жұмысы кезінде қолданылатын аспаптармен, құралдармен жұмыс істеу.
Экономика қандай болады? 1
13 8 Қолмен орындалатын инешаншымдар мен тігімдер, тігіс түрлерінің орындалу технологиясы. 1
14 9 Қарапайым тігістерді орындау: көшіру, көктеу, бүгіп көктеу.
Қазақстан Республикасы – халықаралық саудаға қатысушы 1
15 10 Қарапайым тігістерді орындау: жапсырып тігу, торлау, айқас және тізбек тігіс 1
16 11 Тігін машиналардың түрлері, жұмыс істеу ережелері, машинамен жұмысты орындауда техникалық қауіпсіздік ережелері.
Мемлекет және экономика 1
17 12 Тігін машинасын жұмысқа дайындау, тігін машинасымен жұмыс 1
18 13 Машина тігістерінің түрлері, терминалогиясы, машина тігістеріне қойылатын талаптар.
Мемлекет және экономика 1
19 14 Машина тігістерін орындау: сырып тігу, ашық және жабық қиықты бүгіп тігу 1
20 15 Машина тігістерін орындау: жабық қиықты жапсырып тігу, жөрмеу, шеттіктеу тігісі.
Ақшалар. Ақшаның пайда болу тарихы. 1
21 16 Жапсырма өрнекті ирек тігіммен өңдеу 1
22 17 Жапсырма өрнекті торлау тігісімен өндеу.
Қазақстан Республикасының валютасы 1
IV Тұрғын үйдің ішкі көрінісі 2
23 1 Тұрғын үйдің (үй, пәтер) сипаттамалық ерекшеліктері, пәтердің жабдықталуы 1
24 2 Асүй, жатын бөлме, асхананың ішкі көрінісін дайындау.
Ақша не істей алады? Ақша қандай болуы керек? 1
V Киім және аяқкиім күтімі. Жеке бас гигиенасы 1
25 1 Салауатты өмір салты, киім мен аяқкиім күтімі 1
VI Көкөніс өсіру – өсімдік шаруашылығының бір саласы 3
26 1 Маңызды көкөніс дақылдары, нәрлілік және емдік қасиеттері.
Ақшаны сақтау жолдары 1
27 2 Көкөніс дақылдарын өсірудің ерекшеліктері: пияз, сарымсақ, қияр, қызылша, шалқ, ан, қызанақ, қырыққабат 1
28 3 Бөлме жағдайында көшеттер отырғызу, көкөністерді өсірудің реттілігі(жәшікте немесе гүлсауытта)
Банктік жүйе. Мемлекет бюджеті. Инфляция. 1
VII Жоба 6
29 1 Шығармашылық жобаны таңдау және негіздеу, тақырыбын таңдау 1
30 2 Әшекейлеу тігістерімен безендірілген, кестеленген шағын сумка қалташа
Ақшалар тақырыбы бойынша материалдарды қайталау. 1
31 3 Әшекейлеу тігістерімен безендірілген, кестеленген шағын сумка қалташа 1
32 4 Ине қыстырғыш жастықшаны жобалау және дайындау
Бұрын өтілген материалды қайталау. Қорытынды сабақ. 1
33 5 Ине қыстырғыш жастықшаны жобалау және дайындау 1
34 6 Жобаны қорғау
Экскурсиялар 1
барлығы 34


Технология (қыз балаларға арналған) 5 сыныптың соңында оқушылар:

1)асүй мен асхана қойылатын санитарлық – гигиеналық талаптарды;
2) азық – түліктерді өңдеу; қазіргі асүй жабдықтарының түрлерін;
3) бутерброд пен ыстық сусындар дайындау технологиясы мен түрлерін;
4) көкөністердің тағамдық құндылығын;
5) тоқыма талшықтарының жіктелуін;
6) матаның өңі мен тіріс жағын;
7) матаның негіз жібін, өңі мен теріс жағын анықтау;
8) мата, жіп, ине таңдауды;
9) қолмен тігілетін инешаншымдар мен тігімдерді орындауды;
10) матаны сырып тігу, бастыра тігу, шеттіктеу тігістерімен біріктіру және өңдеуді,
11) ішкі көрініс, сәулет қысқаша мәліметтерді;
12) ұлттық салт – дәстүрлерді;
13) тұрғын үйдің ішкі көрінісін әрлеу, әсемдеу тәсілдерін;
14) мақта мен зығыздардан тігілген киімдер күтімін;
15) аяқкиімді күту тәсілдерін;
16) киімді күтідің шартты белгілерін;
17) маңызды көкөніс дақылдарын ( пияз тектес, асқабақ тектес, асханалық);
18) көшеттерді отырғызу ережелерін (қырыққабат, бұрыш, баклажан, қызанақ);
19) жобаны таңдаудың себебін (мәселелері, қажеттілігі) міндетін, қолдану аймағын;
20) халық шығармашылығының түрлерін;
21) жобаны дағды, білім алудағы шығармашылық жұмыс ретінде, халық дәстүрі мен тарихына құрмет ретінде білу/түсіну тиіс.
1) асүй құрал – жабдықтармен жұмыс істеуді;
2) сыртқы түріне қарап азық – түлектердің сапасын анықтауды;
3) тағам өнімдерін механикалық және жылумен өңдеуді;
4) жұмыртқа, көкөністерден жасалған тағамдар, бутерброд және ыстық сусындар дайындауды;
5) матаның түрлерін анықтауды;
6) мата, жіп, ине таңдауды;
7) қолмен тігілетін инешаншымдар мен тігімдерді орындауды;
8) матаны сырып тігу, бастыра тігу, бүгіп тігу, шеттіктеу тігістерімен біріктіру және өңдеуді;
9) сәндік және әрлеу жұмыстарын орындауды;
10) жиһазды орналастыру, түстерді таңдауды;
11) киім тазалау және дақтарды кетіруді;
12) киімге қарапайым жөндеу дұмыстарын жүргізуді;
13) киімді жөндеудің тиімді тәсілдері және оны күтудің құралдарын таңдауды;
14) бөлме жағдайында көшеттер отырғызуды;
15) өсімдікті топыраққа отырғызуды;
16) тұқымның өнгіштігін тексеруді;
17) өсімдікті топыраққа отырғызуды;
18) шығармашылық қызметте өзінің мүмкіндіктерін бағалауды;
19) жобаны дайындау, туындаған идеяны жүзеге асырылатын нәтижесәне дейін жеткізу бұйым дайындауды;
20) жасалған жұмысты бағалауды;
21) құрақ техникасын орындау, кілемше, панно, көрпе, майлық, үйкекті(заттың астына қоятын бұйым) тігуге байланысты жұмысты технологиялық жағынан дұрыс орындауды;
22) дайын бұйымды әсемдеуді меңгеру тиіс


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Азы? – т?ліктерді ??деу; ?азіргі ас?й жабды?тарыны? т?рлері

Автор: Айтенова Айгерим Мошеновна

Дата: 09.04.2016

Номер свидетельства: 316768

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства