kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Доклад на тему "Технология п?нінде а?паратты технологияны пайдалануды? тиімді жолдары "

Нажмите, чтобы узнать подробности

ТЕХНОЛОГИЯ П?НІНДЕ А?ПАРАТТЫ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫ? ТИІМДІЛІГІ

 

Сапар Г?лмирам ?бдір?ызы

А?т?бе облысы, Шал?ар ?аласы

№2 мектеп-гимназия технология п?ніні? м??алімі

 

А?паратты? - коммуникациялы? технологияны? келешек ?рпа?ты? жан–жа?ты білім алуына, іскер ?рі талантты, шы?армашылы?ы мол, еркін дамуына жол ашаты педагогикалы?- психологиялы? жа?дай жасау ?шін де тигізер пайдасы аса мол.

Елбасы Н.?.Назарбаев ?з жолдауында «Білім беру реформасы – ?аза?станны б?секеге на?тылы: ?абілеттілігін ?амтамасыз етуге м?мкіндік беретін аса ма?ызды ??ралдарыны? бірі» деп атап к?рсетті.

            ХХІ ?асыр – б?л а?паратты? ?о?ам д?уірі, технологиялы? м?дениет д?уірі, айналада?ы д?ниеге, адамны? денсаулы?ына, к?сіби м?дениеттілігіне м??ият ?арайтын д?уір. Жалпы білім беру ?дерісін а?параттандыру – жа?а а?паратты? технологияларды пайдалану ар?ылы дамыта о?ыту, дара т?л?аны ба?ыттап о?ыту ма?саттарын ж?зеге асыра отырып, о?у – т?рбие ?дерісіні? барлы? де?гейлеріні? тиімділігі мен сапасын жо?арлатуды к?здейді. Біріккен ?лттар ?йымыны? шешімімен «ХХІ ?асыр – а?параттандыру ?асыры» деп аталады.  ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ында білім беру ж?йесін а?параттындыру осы салада?ы мемлекеттік саясат негізінде аны?талып, б?л ж?йесіндегі басты міндеттерді? біріне айналып отыр. А?паратты? м?дениет тек компьютермен д?рыс ж?мыс істей білу емес, кез келген а?парат к?зін, аны?тамаларды, с?здіктерді, энциклопедияларды, к?ліктерді? ж?ру кестелерін, теледидар ба?дарламаларын, т.б. сол сия?ты д?рыс пайдалана білу деген с?з.

 Б?гінгі та?да мектеп п?ндерін компьютер к?мегімен о?ыту н?тижелерін зерттеудегі ?ылыми проблемаларды шешу е? басты орын алады. Білім беру ж?йесін а?параттандыру Отанды? білім беру ?шін ?лкен м?мкіндіктерді ашады.  Негізгі ба?ыты ХХІ ?асырды? талаптарына с?йкес ?о?амды дамытуды? жо?ары тиімділікті технологияларына с?йенген жа?а білім стратегиясына к?шу болып табылады. Осы?ан с?йкес ?азіргі білім беру ж?йесіні? ерекшеліктеріне – оны? іргелілігі, алдын алу сипаты ж?не осылар?а ?ол жеткізу м?мкіндіктері жатады. Білім беруді а?параттандыруды? басты ба?ыттарыны? бірі о?ушыларды? ?аламтор ж?йесінде ж?мыс істей білуі. ?аламторды пайдалану ар?ылы о?ушылар ?здеріне керекті м?ліметтерді алу ар?ылы білімін жетілдіре т?сетіндігі с?зсіз.

Заман а?ымына ?арай к?нделікті саба??а видео, аудио ?ондыр?ылар мен теледидарды, компьютерді ?олдану айтарлы?тай н?тиже беруде. Кел келген саба?та электронды о?улы?ты пайдалану о?ушыларды? танымды? белсенділігін арттырып ?оймай, логикалы? ойлау ж?йесін ?алыптастыру?а, шы?армашылы? е?бек етуіне жа?дай жасайды. Сонды?тан білім игеру технологияларын ме?герген жас ?рпа?ты даярлау – б?гінгі к?нні? ?зекті м?селесі. Мектепті а?параттандыру?а осылай мемлекет тарапынан ?лкен экономикалы? к?мек к?рсетіліп, оны о?ыту, ?йрету м?селесі б?кіл халы?ты? де?гейге к?терілсе ?ана бізді? еліміз д?ниеж?зілік б?секеге т?теп беретін, ?ндіріс ?німдерін ?ндіре алатын алды??ы ?атарлы мемлекетке айналады. Ал бізді? о?ушыларымызды? ?немі ?згеріп отыратын, ?леуметтік-экономикалы? ?дерістерді талдай білетін,  б?секелестікті? мы?ты тегеурініне т?теп бере алатын, сапалы  білімді ізгілікті ба?ыты ай?ын болары с?зсіз.

?аза?стан Республикасы білім беруді 2020 жыл?а дейін дамытуды? Мемлекеттік ба?дарламасында а?паратты? технологияларды білім беру ж?йесіне жеделдетіп дамыту?а ?олдану негізгі міндеттерді? бірі ретінде аны?талды. Жа?а а?паратты? технологиялар дегеніміз - білім беру ісінде а?параттарды даярлап, оны о?ушы?а беру ?дерісі. А?паратты? технологияларды  саба?та  пайдалануды? негізгі ма?саты: ?аза?стан Республикасында бірт?тас білімдік а?паратты? ортаны ??ру, жа?а а?паратты? технологияны пайдалану, ?аза?стан Республикасында?ы а?паратты? ке?істікті ?лемдік білім беру ке?істігімен саба?тастыру.

А?паратты? технологияларды? негізгі міндеттері:

Саба?та а?паратты? технологиялар ??ралдарын ?олдану;

Практикалы? шараларды аны?тап, ж?зеге асыру;

?ылыми-ізденушілік ж?не о?у-?дістемелік ж?мыстар ж?ргізу.

А?паратты? технологияларды? ?а?идалары:

- жеке т?л?аны? инттелектуалды? ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту;

- технологиялы? ??рал ар?ылы алынатын білімдер мен м?ліметтерді? т?сініктілігі;

- білім мен т?рбиені? бірізділігі;

- жалпы компьютерлік сауаттылы?;

- о?ыту мен т?рбиелеуді? жылдамды?ы.

Жа?а а?паратты? технология ??ралдары о?ыту ??ралы ?ызметін ат?арады. Олар?а мыналар жатады:

 

Компьютер

 

Электронды? о?улы?тар

Электронды? аны?тама мен энциклопедиялар

Аудио ж?не видеоматериалдар

Интернет желісі

Тестілеу ж?йесі мен білімді ба?алау

Электронды? пошта

Интерактивтік та?та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 - Жа?а а?паратты? технология ??ралдары.

А?паратты технологияларды негізгі п?ндерде  ?олданумен бірге технология п?нінен де саба? барысында ?олдана білу – тиімді т?сілдерді? бірі. Ба?дарлама?а сай та?ырыпты? б?лімдерде істелетін ж?мыстарды? технологиясын презентация жасау ар?ылы беру, технология п?нінде о?ушыларды? ж?мыс істеуге деген ?ызы?ушылы?тарын арттырып, саба??а деген белсенділік ?абілеттерін дамытады. Ал?ан білімдерін ?орытындылау  - тест т?рінде, с?ра?-жауап негізінде ж?не сызбалар, к?рнекті суреттер, бейнетаспа ?ні, ба?алау пара?ын ?олдану о?ушыларды? ?ызы?ушылы?, танымды?, белсенділігін арттырды. «Сумонша?пен то?у» ж?не «Кестелеп тігу» та?ырыптарын презентация схемалары ж?мыс жасау ?діс-т?сілдері к?рсетілді. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру кезінде к?рнекіліктер, тапсырмалар презентация т?рінде ?сыну уа?ытты? тимділігін; о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын мен белсенділігін; ж?мыс істеу шеберлігі мен ?абілеттілігін арттыруды; ба?дарлама б?лімдерін жа?сы ме?геруге; ?з ж?мысын тез жоспарлау білуге; ?з бетімен ж?мыс жасай білуге ?йретеді. Б??ан мысал ретінде 7 сыныпта «Мата ??деу технологиясы» деген саба?ты ?ткендегі «Компьютер ар?ылы ?аза? ?рнегін зерттеу м?селесі» деген та?ырыпты ?сыну?а болады. 
Саба?ты? т?рі: Компьютерді ?олдан?ан д?ст?рлі емес саба?. 
Ма?саты: ?аза?ты? ою-?рнегін зерттеу ж?не оны к?нделікті т?рмыста ?олдану?а ?йрету. 
Міндеттері: 
1) Білімділік: О?ушыларды ?аза? ою-?рнектерімен таныстыру, оны? тарихын айту, т?рлерін к?рсету, графикалы? Paint редакторы ар?ылы ?аза? ою-?рнегін салу. 
2) Дамыту: О?ушыларды? эстетикалы? к?з?арастарын дамыту, ?рнекті? тарихы мен таби?ат арасында?ы байланысты к?рсету, ?р т?рлі ?рнек т?рлерін ?иялда сала білу. 
3) Т?рбиелік: ?рнек тарихымен таныстыру ар?ылы елжанды??а, отанс?йгіштікке т?рбиелеу. 
П?наралы? байланыс: тарих, ?аза? ?дебиеті, музыка. 
Саба?ты? негізгі ?дістері: с?хбаттасу, ?здік ж?мыс, компьютермен ж?мыс, практикалы? ж?мыс. 
Саба?ты? жабды?талуы: компьютер, слайд-презентация (?аза?ты? ?лтты? киімі), ою-?рнек т?рін жасайтын т?сініктеме-карточкалар, ою-?рнек жасау?а керекті ??ралдар. 

Саба?ты? барысы: 
І. ?йымдастыру кезе?і. 
ІІ. Саба?ты? бірінші этапы: Жа?а та?ырыпты т?сіндіру. 
?рнек дегеніміз не? Мал т?ріндегі ?рнек, ?сімдік т?ріндегі ?рнек, геометриялы? ?рнектерді мультимедиялы? та?тада к?рсету. О?ушылар ж?мыс д?птеріне ?рнек туралы м?ліметтерді жазып, ?рнек стильдеріні? суретін салады. 
?аза?тар т?рмысында, киімінде ?рнекті к?п ?олдан?ан. ?аза? ?рнегіні? ерекшелігі: фон мен суретті? тепе-те?дігі.  Ал а? пен ?ара т?сті? ?олданылуы ?мір мен ?лім к?ресін к?рсетеді. 
- О?ушылар?а ?рнек т?рлері туралы слайдтар к?рсетіліп, ?нер тарихынан ма?л?мат беріледі. 
Саба?ты? екінші этапы – а?паратты? т?сіндіру. 
?рнек т?рлерін к?рсетіп, жасалу жолдарын т?сіндіру. 
Мысалы: Сыны? м?йіз – киізді, киімді ?рнектеу ?шін ?олданылады. Т?стері: ?ызыл, ?о?ыр, ?ара, сары, сар?ыш. ?сіресе т?скиізді ?рнектеуде ?олданылады. 
?шінші этап: Компьютерде жасау жолы: 
1. Торк?з жасау 
2. Оны б?ктеу ж?не ?айталау 
3. Бас?а т?спен ?рнекті салу 
4. Сал?ан ?рнекті т?спен толтыру 
5. Оны б?рып, ?айталау 
6. ?а?аз?а бастырып шы?ару 
Т?ртінші этап: О?ушыларды? практикалы? ж?мысы. 
Бекіту: Берілген алгоритм бойынша ?рнек т?рін салу, оны мата?а т?сіру. Берілген ?рнектерден композиция жасау. 
Ба?алау: О?ушыларды? компьютерде ж?не матада жаса?ан комопзицияларын ба?алау. 
?йге тапсырма: Т?скиіз ?рнегін жасап, суретін д?птерге салу. 
       ?орыта келгенде, компьютер ж?не а?паратты? технологиялар о?ушыны? жа?аша о?у ?абілетін ?алыптастырып, о?ушыны? ?зіндік ?ызмет жасауына, шы?армашылы?ыны? дамуына ба?ыттал?ан.  ?азіргі заманны? даму ?ар?ынында компьютерлік технологияны білім беруде ке?інен ?олдану?а м?мкіндік туады. Енді сол технологияны ме?геріп, жас ?рпа??а заман талабына сай білім беру, м??алім алдында т?р?ан ?лкен міндет. 
?ай халы?ты?, ?ай ?лтты? болсын толы?ып ?суіне, рухани ?рі м?дени дамуына басты ы?пал жасайтын тірегі де, т?п ?азы?ы да – мектеп. Мектептерді? білім де?гейін к?теру ж?не онда интерактивті ??ралдарды пайдалану ар?ылы о?у – т?рбие процесін тиісті де?гейге к?теру, мектеп ?стаздарыны?, басшыларыны?, педагогикалы? ?жымны? ж?йелі басшылы??а ал?ан ба?ыты деп есептейміз.

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«доклад на тему "Технология п?нінде а?паратты технологияны пайдалануды? тиімді жолдары " »

ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІНДЕ АҚПАРАТТЫ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ


Сапар Гүлмирам Әбдірқызы

Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы

2 мектеп-гимназия технология пәнінің мұғалімі


Ақпараттық - коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан–жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашаты педагогикалық- психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өз жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанны бәсекеге нақтылы: қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті.

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Жалпы білім беру үдерісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу – тәрбие үдерісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесін ақпараттындыру осы саладағы мемлекеттік саясат негізінде анықталып, бұл жүйесіндегі басты міндеттердің біріне айналып отыр. Ақпараттық мәдениет тек компьютермен дұрыс жұмыс істей білу емес, кез келген ақпарат көзін, анықтамаларды, сөздіктерді, энциклопедияларды, көліктердің жүру кестелерін, теледидар бағдарламаларын, т.б. сол сияқты дұрыс пайдалана білу деген сөз.

Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер көмегімен оқыту нәтижелерін зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алады. Білім беру жүйесін ақпараттандыру Отандық білім беру үшін үлкен мүмкіндіктерді ашады. Негізгі бағыты ХХІ ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады. Осыған сәйкес қазіргі білім беру жүйесінің ерекшеліктеріне – оның іргелілігі, алдын алу сипаты және осыларға қол жеткізу мүмкіндіктері жатады. Білім беруді ақпараттандырудың басты бағыттарының бірі оқушылардың ғаламтор жүйесінде жұмыс істей білуі. Ғаламторды пайдалану арқылы оқушылар өздеріне керекті мәліметтерді алу арқылы білімін жетілдіре түсетіндігі сөзсіз.

Заман ағымына қарай күнделікті сабаққа видео, аудио қондырғылар мен теледидарды, компьютерді қолдану айтарлықтай нәтиже беруде. Кел келген сабақта электронды оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылық еңбек етуіне жағдай жасайды. Сондықтан білім игеру технологияларын меңгерген жас ұрпақты даярлау – бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Мектепті ақпараттандыруға осылай мемлекет тарапынан үлкен экономикалық көмек көрсетіліп, оны оқыту, үйрету мәселесі бүкіл халықтық деңгейге көтерілсе ғана біздің еліміз дүниежүзілік бәсекеге төтеп беретін, өндіріс өнімдерін өндіре алатын алдыңғы қатарлы мемлекетке айналады. Ал біздің оқушыларымыздың үнемі өзгеріп отыратын, әлеуметтік-экономикалық үдерістерді талдай білетін, бәсекелестіктің мықты тегеурініне төтеп бере алатын, сапалы білімді ізгілікті бағыты айқын болары сөзсіз.

Қазақстан Республикасы білім беруді 2020 жылға дейін дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында ақпараттық технологияларды білім беру жүйесіне жеделдетіп дамытуға қолдану негізгі міндеттердің бірі ретінде анықталды. Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз - білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны оқушыға беру үдерісі. Ақпараттық технологияларды сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: Қазақстан Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану, Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңістікті әлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыру.

Ақпараттық технологиялардың негізгі міндеттері:

Сабақта ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану;

Практикалық шараларды анықтап, жүзеге асыру;

Ғылыми-ізденушілік және оқу-әдістемелік жұмыстар жүргізу.

Ақпараттық технологиялардың қағидалары:

- жеке тұлғаның инттелектуалдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту;

- технологиялық құрал арқылы алынатын білімдер мен мәліметтердің түсініктілігі;

- білім мен тәрбиенің бірізділігі;

- жалпы компьютерлік сауаттылық;

- оқыту мен тәрбиелеудің жылдамдығы.

Жаңа ақпараттық технология құралдары оқыту құралы қызметін атқарады. Оларға мыналар жатады:

Сурет 1 - Жаңа ақпараттық технология құралдары.

Ақпаратты технологияларды негізгі пәндерде қолданумен бірге технология пәнінен де сабақ барысында қолдана білу – тиімді тәсілдердің бірі. Бағдарламаға сай тақырыптық бөлімдерде істелетін жұмыстардың технологиясын презентация жасау арқылы беру, технология пәнінде оқушылардың жұмыс істеуге деген қызығушылықтарын арттырып, сабаққа деген белсенділік қабілеттерін дамытады. Алған білімдерін қорытындылау - тест түрінде, сұрақ-жауап негізінде және сызбалар, көрнекті суреттер, бейнетаспа үні, бағалау парағын қолдану оқушылардың қызығушылық, танымдық, белсенділігін арттырды. «Сумоншақпен тоқу» және «Кестелеп тігу» тақырыптарын презентация схемалары жұмыс жасау әдіс-тәсілдері көрсетілді. Жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде көрнекіліктер, тапсырмалар презентация түрінде ұсыну уақыттың тимділігін; оқушылардың қызығушылығын мен белсенділігін; жұмыс істеу шеберлігі мен қабілеттілігін арттыруды; бағдарлама бөлімдерін жақсы меңгеруге; өз жұмысын тез жоспарлау білуге; өз бетімен жұмыс жасай білуге үйретеді. Бұған мысал ретінде 7 сыныпта «Мата өңдеу технологиясы» деген сабақты өткендегі «Компьютер арқылы қазақ өрнегін зерттеу мәселесі» деген тақырыпты ұсынуға болады. 
Сабақтың түрі: Компьютерді қолданған дәстүрлі емес сабақ. 
Мақсаты: Қазақтың ою-өрнегін зерттеу және оны күнделікті тұрмыста қолдануға үйрету. 
Міндеттері: 
1) Білімділік: Оқушыларды қазақ ою-өрнектерімен таныстыру, оның тарихын айту, түрлерін көрсету, графикалық Paint редакторы арқылы қазақ ою-өрнегін салу. 
2) Дамыту: Оқушылардың эстетикалық көзқарастарын дамыту, өрнектің тарихы мен табиғат арасындағы байланысты көрсету, әр түрлі өрнек түрлерін қиялда сала білу. 
3) Тәрбиелік: Өрнек тарихымен таныстыру арқылы елжандыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. 
Пәнаралық байланыс: тарих, қазақ әдебиеті, музыка. 
Сабақтың негізгі әдістері: сұхбаттасу, өздік жұмыс, компьютермен жұмыс, практикалық жұмыс. 
Сабақтың жабдықталуы: компьютер, слайд-презентация (Қазақтың ұлттық киімі), ою-өрнек түрін жасайтын түсініктеме-карточкалар, ою-өрнек жасауға керекті құралдар. 
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі. 
ІІ. Сабақтың бірінші этапы: Жаңа тақырыпты түсіндіру. 
Өрнек дегеніміз не? Мал түріндегі өрнек, өсімдік түріндегі өрнек, геометриялық өрнектерді мультимедиялық тақтада көрсету. Оқушылар жұмыс дәптеріне өрнек туралы мәліметтерді жазып, өрнек стильдерінің суретін салады. 
Қазақтар тұрмысында, киімінде өрнекті көп қолданған. Қазақ өрнегінің ерекшелігі: фон мен суреттің тепе-теңдігі.  Ал ақ пен қара түстің қолданылуы өмір мен өлім күресін көрсетеді. 
- Оқушыларға өрнек түрлері туралы слайдтар көрсетіліп, өнер тарихынан мағлұмат беріледі. 
Сабақтың екінші этапы – ақпараттық түсіндіру. 
Өрнек түрлерін көрсетіп, жасалу жолдарын түсіндіру. 
Мысалы: Сынық мүйіз – киізді, киімді өрнектеу үшін қолданылады. Түстері: қызыл, қоңыр, қара, сары, сарғыш. Әсіресе түскиізді өрнектеуде қолданылады. 
Үшінші этап: Компьютерде жасау жолы: 
1. Торкөз жасау 
2. Оны бүктеу және қайталау 
3. Басқа түспен өрнекті салу 
4. Салған өрнекті түспен толтыру 
5. Оны бұрып, қайталау 
6. Қағазға бастырып шығару 
Төртінші этап: Оқушылардың практикалық жұмысы. 
Бекіту: Берілген алгоритм бойынша өрнек түрін салу, оны матаға түсіру. Берілген өрнектерден композиция жасау. 
Бағалау: Оқушылардың компьютерде және матада жасаған комопзицияларын бағалау. 
Үйге тапсырма: Түскиіз өрнегін жасап, суретін дәптерге салу. 
Қорыта келгенде, компьютер және ақпараттық технологиялар оқушының жаңаша оқу қабілетін қалыптастырып, оқушының өзіндік қызмет жасауына, шығармашылығының дамуына бағытталған.  Қазіргі заманның даму қарқынында компьютерлік технологияны білім беруде кеңінен қолдануға мүмкіндік туады. Енді сол технологияны меңгеріп, жас ұрпаққа заман талабына сай білім беру, мұғалім алдында тұрған үлкен міндет. Қай халықтың, қай ұлттың болсын толығып өсуіне, рухани әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп қазығы да – мектеп. Мектептердің білім деңгейін көтеру және онда интерактивті құралдарды пайдалану арқылы оқу – тәрбие процесін тиісті деңгейге көтеру, мектеп ұстаздарының, басшыларының, педагогикалық ұжымның жүйелі басшылыққа алған бағыты деп есептейміз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
доклад на тему "Технология п?нінде а?паратты технологияны пайдалануды? тиімді жолдары "

Автор: Сапар Г?лмирам ?бдір?ызы

Дата: 12.02.2015

Номер свидетельства: 172025

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства