kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Педогогті? к?сіби ??зіреттілігі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Педогогті? к?сіби ??зіреттілігі Технология п?ні м??алімі: Бесбаева ?алдыг?л Бекма?анбет?ызы №4 облысты? дарынды балалар?а арнал?ан мектеп-интернаты ?ызылорда ?аласы Б?кіл д?ниеж?зілік білім беру ке?істігіне кіру ?лемдік де?гейдегі б?секеге ?абілетті,елжандылы? рухы кемелденген жа?а ?рпа?ты т?рбиелеу талабын ?ойып отыр. Б?л т?р?ыдан ?ара?анда Президентіміз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? «Елді? экономикалы? де?гейімен оны? ?лемдегі б?секелестік ?станымы бірінші кезекте адамды? капитал?а байланысты» деп атап к?рсеткені м?лім. К?ннен к?нге ?сіп келе жат?ан халы?аралы? б?секелестік,?о?амда болып жат?ан ?згерістерді? ау?ымы мен ?ар?ыныны? ?суі, білім беру саласыны?,мемлекет дамуыны? басты факторына айналуына себеп болып отыр. ?аза?стан Республикасыны? 2015 жыл?а дейінгі білімді дамыту т?жырымдамасында «Орта білім беруді? ма?саты-тере? білім,к?сіби да?дылар негізінде еркін ба?дарлай білуге,?зін-?зі іске асыру?а,?зін-?зі дамыту ж?не ?з бетінше д?рыс адамгершілік т?р?ысынан шешім ?абылдау?а ?абілетті жеке т?л?аны ?алыптастыру» делінген. Ал ?стазды? міндеті жеке т?л?аны? ?зіне,?о?ам?а ?ажетті ?абілеттерін ?алыптастыру,дамыту ж?не ?з бетімен білім алуына,?зін-?зі дамыту?а ?олайлы жа?дай ту?ызу. Осы т?р?ыда жа?а форматта о?ыту мен о?уды? кэмбридждік ?діс-т?сілін ?аза?станды? м??алімдерге ме?герту ?ол?а алынды. Себебі,жо?арыда айтыл?андай, а?паратты? ?о?амны? негізгі талабы-о?ушылар?а а?паратты? білім негіздерін беру,логикалы? ойлау ?абілетін дамыту,а?паратты? технологияны пайдалану да?дыларын ?алыптастыру ж?не а?паратты? сауатты болып ?су мен ?асыр а?ымына бейімдей т?рбиелеу, я?ни а?паратты? ?о?ам?а бейімдеу болып табылады.А?ылшындарды? озы? т?жірибесі осы?ан с?йкес келеді. «Б?л ба?дарламаны? басым б?лігі,т?рлі т?сілдер ?арастырыл?анына ?арамастан,сындарлы о?ыту теориясы негіздерін ?амты?ан.Сындарлы о?ытуды? ма?саты-о?ушыны? п?нді тере? т?сіну ?абілетін дамыту,ал?ан білімдерін сыныптан тыс жерде,кез-келген жа?дайда тиімді пайдалана білуін ?амтамасыз ету» деген с?здер ішімді жылытады. Ал м??алімні? негізгі ?стан?ан ма?саты-білімні? жа?а ?лгісін жасап белгілі бір к?лемдегі білім мен білік да?дыларын ме?герту, о?у материалдарын ?аншалы?ты де?гейде ме?гергенін бай?ауды?, о?у мен т?рбие ?рдісін ?йымдастыруды? сан алуан жа?а ?діс- т?сілдерін іздестіру, жа?а технологияларды саба?та тиімді пайдалану. Білім алу, шеберлікке, іс-?рекет да?дыларына ?йрету мен ме?герту барысы ж?не адамды ?мір мен е?бекке бейімді етіп даярлауды? негізгі ??ралы-о?ыту. Т?рлі о?у орындарында?ы о?ыту- білім беруді? басты жолы, сол сия?ты о?у отбасында, ?ндірісте, ж?мыста т.б. к?нделікті адамны? тіршілік ж?не ?ызмет барысында?ы жа?дайларда іске асып отырады. ?азіргі мектеп жа?дайында?ы білім беруді? ?лтты? моделіне ?ту о?ыту мен т?рбиелеуді? со??ы ?діс-т?сілдерін, жа?а иновациялы? педогогикалы? технологияны игерген , психологиялы?-педогогикалы? диогностиканы ?абылдай алатын, педогогикалы? ж?мыста ?алыптас?ан б?рын?ы ескі с?рлеуден тез арада арылу?а ?абілетті ж?не на?ты т?жрибелік іс-?рекет ?стінде ?зіндік да??ыл жол салу?а икемді, шы?армашыл педогог-зеттеуші, ойшыл м??алім болуын ?ажет етеді. Жа?а технологияны саба? ?рдісінде ?олдану ?шін ?р м??алім ?зіні? алдында отыр?ан о?ушыларыны? жас ерекшеліктерін ескере отырып, ?зіні? шеберлігіне байланысты та?дай алады. Жа?а технологияны ж?зеге асыру ?шін м??алімге к?п ізденіс керек. Сонымен ?атар, сыныбында?ы о?ушыларыны? ?ай п?нге ?абілетті екенін бай?ап, ары ?арай дамыту?а к?п к?мегін тигізу ?ажет. ?азіргі та?да технологияларды пайдалануда білім беруді? негізгі ма?саты- жеке т?л?аны? ?з бетімен жетілуін ?алып?а айналдыру, сонды?тан о?ушылар о?ытуды? ?р т?рлі ?діс-т?сілдерін ме?геруі тиіс. Ж?мыс жасау барысында м??алім о?ушыны? ?зін ізденуге жетелейді, ойлану?а ?йретеді. Педогогикалы? технология о?ушыларды? жеке басын дамыту мен білім беру ма?сатына жету жолында?ы педогогикалы? ?ызметті?, іс-?рекетті? ж?йелі дамып отыратын жобасы ретінде о?ушы белсенділігін арттыруды к?здейді. Ал, о?ушы белсенділігіні? артуы оны шы?армашылы??а жетелейді. Шы?армашылы? дегеніміз- адамны? ?мір шынды?ында ?зін-?зі тану?а, жа?алы? ашу?а, жа?а т?сілдер табу?а ?мтылуы, ізденуі. Шы?армашылы? ?абілет ?р баланы? таби?атында болуы м?мкін. Бізді? міндетіміз- о?ушы?а оны? бойында жасырынып жат?ан м?мкіндіктерін ашып к?рсету. О?ушыны сын т?р?ысынан ойлау ба?дарламасыны? ?дістерін саба?тарда ?олдануды? ма?ызы зор ж?не тиімді. Сын т?р?ысынан ойлау стратегияларын пайдалану негізінде о?ытуды? ?р т?рлі формаларын ?олдана отырып о?ушыларды? бір-бірін ты?дай білуге, ?з ойларын аны? жеткізуге, ?з бетімен ж?мыс істеу да?дыларын жетілдіруді. Ізденіске баулып, естіп ,к?ріп, білгенін т?йіндеп, пайдалана білуге ?йрету. Сын т?р?ысынан ойлау ба?дарламасыны? тиімді жа?тары: 1. О?ушыларды? ?здігінен жан-жа?ты білім алу?а жа?дай жасалады; 2. Саба? кезінде уа?ытты ?тымды пайдалану м?мкіншілігі молаяды; 3. О?ушыларды? ?зара пікір алмасуына м?мкіндік ту?ызылады; 4. М??алім мен о?ушылар арасында ізгілік ?арым-?атынастар орнайды Сонымен , ?з т?жрибемнен т?йгенім о?ушыны? ?лгірімі , білім сапасыны? жо?ары болуы, е? алдымен м??алімні? ?з міндетіне, шеберлігіне байланысты. М??алім ?з міндетін тек о?ыту, т?сіндіру емес, е? алдымен о?ушыларды? о?у е?бегін танымды? о?у іс-?рекетін сауатты ?йымдастыру, бас?ару деп білуі тиіс. Технологияларды ?олдану мынадай н?тижелерге ?ол жеткізеді: - о?ушыларды логикалы? ж?не ?ылыми- шы?армашылы? ойлау?а, к?сіби ?абылдауларын, ізденушілігін дамытады; - д?ниетанымды? к?з?арастарын ?алыптастыру?а негіз болады ; - ?здігінен ізденіп, игерген материалдарын ?за? есте са?тауларынан білімдерін тере?детеді; - ?з білімдеріне сенімділік ?алыптасып, эмоциялы? сезімдеріне ?сер етеді; - іздену, зерттеу ж?мыстарымен айналысу?а ?йретеді; - ?нерге деген эстетикалы? белсенділікке, ба?а беруге талпынады. О?ушылар?а білім беруде жа?ашыл технологияларын ?олдану инновациялы? ба?ытта ж?мыс жасау заман а?ымына сай талап етілуде. Б?гінде ?о?амны? жеке т?л?алы дамы?ан адамын т?рбиелейтін ?стаз ?зіні? шы?армашылы? ізденуі, о?ытуда жа?а педогогикалы? технологиялар мен инновациялы? ?діс-т?сілдерді ме?геруі, к?сіби ??зырлылы?ыны? жо?ары де?гейде болуы ?ажет. О?ушыны білім алу?а, о?ыту?а,?йретуге к?п м?н берілуі тиіс. О?ушыларды білім алуымен ?атар шешендік шеберлігі мен баяндау ж?йелілігі ?алыптасады, ?з пікірін ашы? білдіретін саналы ?рпа? т?рбиеленеді. Жа?а технология ж?йесінде проблемалы? ж?не іскерлік ойын ар?ылы о?ытуды? да ма?ызы зор. О?ушылар ?р т?рлі проблемаларды талдайды, оны? шешу жолдарын іздестіреді. М?ндай саба?тар о?ушыларды? логикалы? ойлау ?абілеттерін дамытады, п?нге ?ызы?ушылы?ын арттырады, ?мірде кезесетін т?рлі ?иынды?тарды же?уге т?рбиелейді. О?ушыларды? білім, білік, да?дыларын жетілдіру ?шін о?ытуды? жа?а технологиясы негізінде дифференциалды? ж?не дербес де?гейлік о?ыту ?шін т?ра?ты о?улы?тар мен о?у ??ралдары керек деп есептеймін. Сонымен ?атар, жас ?рпа??а п?нді тиімді ??ындыруды? бірі а?парат ??ралдарымен ж?мыстана білуіне назар аудару керек . О?ушы ?ызметін активтендіру негізінде педогогикалы? технологияларды? бірі- де?гейлік саралау технологиясыны? элементтерін ?олдану. Де?гейлеп о?ыту технологиясыны? ма?саты - ?рбір о?ушы ?зіні? даму де?гейіне о?у материалын ме?гергенін ?амтамассыз етеді. ?з іс-т?жрибемде о?ушы ?ызметін дамыту негізінде педогогикалы? технологияларды? бірі – жеке т?л?а?а ба?ыттал?ан, сондай-а? дамыта о?ыту технологиясыны? элементтерін ?олданамын. Жеке т?л?а?а ба?ыттап о?ыту технологиясыны? ма?саты : ?рбір о?ушы ?зіні? даму де?гейінде о?у материалын ме?гергенін ?амтамассыз етеді. ?р о?ушы?а ?з м?мкіндіктерін пайдалана отырып, білім алуына жа?дай жасау?а, ?р т?рлі категорияда?ы балалар?а, олармен жеке ж?мыс істеуге м?мкіндік береді. Жеке т?л?а?а ба?ыттал?ан о?ыту технологиясы тиімді, н?тижелі болу ?шін жеке т?л?алы?, психологиялы? даму ерекшеліктеріне, п?н бойынша білімді игеру де?гейіне к??іл б?ліп отырамын. Жалпы ?зімні? о?ытуда?ы ?з міндетім, о?ушыларды ?з бетімен ж?мыс жасау?а т?рбиелеу, ?йрету, шы?армашылы? ?абілетін дамыту. Сонды?тан саба?та о?ушылардан жиі, та?ырып бойынша жеке ж?мыс т?рлерін алып отырамын. ?йткені, ол о?ушыны? ойлауын, елестету мен есте са?тау белсенділігін, шы?армашылы?ын, да?дысын білім саласыны? дамуын ?амтамассыз етеді. К?нделікті саба?та саба? ?ткізу формаларын ж?не т?сіндіру ?дістеріні? жа?а т?сілдерін к?нделікті саба??а ?олдану?а тырысамын. К?бінесе саба?ты? мазм?нына, саба?ты ?ткізудегі т?сілдері мен ?дістерін д?рыс та?дау?а назар аударамын. Осы орайда белгілі ?алым Ахмет Байт?сын?лы «Шеберлікті? белгісі- т?рлі ?дісті болу»-деп айтыл?ан с?зі ой?а оралады. Бір саба?ты? ?р кезе?дерін, т?рлі ?дістерін орнымен пайдалану ар?ылы к?п н?тижеге жетуге болады. О?ушы санасына білімді ж?йелі т?рде ме?геруіне ж?не ?абілет де?гейлерін дамыту?а ы?пал етеді. Дамыта о?ыту технологиясы- о?ушыны? о?у, білім алу процесінде жан – жа?ты дамуын о?ытуды? басты ма?саты ретінде ?абылдайды. Даму дегенде о?ушыны? ойлауы, табандылы?ы, зейіні о?у да?дысы мен іскерлігі та?ы бас?а да ?абілеттерін дамытуды айтамыз. Сонды?тан о?у процесі- о?ушыларды? анализдеу, синтездеу, себеп-салдар байланыстарын табу, жалпылау, ?орытынды жасау, т?рлерге б?лу, салыстыру- сия?ты интелектуалды? да?дыларын дамытуы тиіс. Б?лардан бас?а о?у процесінде о?ушыларды? к?птеген а?ыл- ой ?абілеттері ж?мыс істейді. Олар болжам жасау?а ?абілеттілік, жалпы ?абылдан?ан к?з?арастар?а сын к?зімен ?арау, ойды? икемділігі, ??былыстарды? бай?алуы, ?иын ??састы?тарын а??арту, білімге ??марлы?.Дамыта о?ыту технологиясында о?ушыны? барлы? о?у ?рекетіне м??алім басшылы?, ба?ыттау жасап отырады. Дамыта о?ыту- о?ушыны? ойлау ?ызметімен ?атар оларды? о?у білігін дамытуды к?здейді. «?азіргі заманда жастар?а а?паратты? технологиямен байланысты ?лемдік стандарт?а сай м?дделі жа?а білім беру ?те ?ажет»,- деп Президентіміз атап айт?андай, саба?ты а?паратты-?атынасты? технологияларды ?олдана отырып ?ткізу- жа?а білім беруді? басты шарты. ?Р «Білім туралы» За?ында «Білім беру ж?йесіні? басты міндеті- ?лтты? ж?не азаматты? ??ндылы?тар, ?ылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды ?алыптастыру?а ж?не к?сіби шы?дау?а ба?ыттал?ан, білім алу ?шін ?ажетті жа?дайлар жасау, о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? ?аламды? коммуникациялы? желілерге шы?у» деп, білім беру ж?йесін одан ?рі дамыту міндеттері к?зделеді. Б?л міндеттерді шешу ?шін м??алімні? к?нделікті ізденіс ар?ылы барлы? жа?алы?тар мен ?айта ??ру, ?згерістерге жол ашады. Сонды?тан саба? барысын жа?аша ?йымдастыру ?ажет. О?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ы мен ынтасын арттыру керек деп есептеймін. ?р саба??а дайынды?- м??алімні? ізденісіні? н?тижесі, саба?ты ы??айына ?арай т?рлендіре т?ссе, ?р саба?та жа?а ?діс- т?сілдерді ?олданса, саба?ты? мазм?ны ашылады. ?з ісіні? шебері ?ана жо?ары жетістіктерге жетеді деп есептеймін. «М??алім к?п ?дісті білуге тырысуы керек. Оны ?зіне с?йеніш, ?ол?абыс н?рсе есебінде ?олдануы керек»,- деген Ахмет Байт?рсыновты? с?зін негізге алып, ?аза?ты? болаша?ын т?рбиелеу мен білім беру ісінде ?лемдік стандарт?а с?йкес білім беруді темір?азы? ?ылып ?станса? ?ателеспеспіз деп ойлаймын. Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі: 1. Білім за?ы. Алматы, 2007ж 2. Ж. Б?зауба?ова «М??алімні? инновациялы? даярлы?ын ?алыптастыру» Алматы, 2006 ж 3. С. М?хаметжанова, Ж. Жартынова, Интерактивті жабды?тармен ж?мыс жасауды? ?діс-т?сілдері. Алматы 2008 ж 4.М. ??башева, Жа?а а?паратты? технологиялармен о?ыту. Информатика негіздері, №4- 2011ж 5. Н. ?ош?арбеков ?азіргі кезде о?ытуды? педогогикалы? технологиялары-Алматы, 2006 6. Г. Н?рымбетова, Жа?а а?паратты? технологиямен сапалы білімге. «Информатика негіздері», № 2-2011ж

Просмотр содержимого документа
«Педогогті? к?сіби ??зіреттілігі »

Тақырыбы: Педогогтің кәсіби құзіреттілігі

Технология пәні мұғалімі: Бесбаева Қалдыгүл Бекмағанбетқызы

№4 облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты

Қызылорда қаласы

Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілетті,елжандылық рухы кемелденген жаңа ұрпақты тәрбиелеу талабын қойып отыр. Бұл тұрғыдан қарағанда Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Елдің экономикалық деңгейімен оның әлемдегі бәсекелестік ұстанымы бірінші кезекте адамдық капиталға байланысты» деп атап көрсеткені мәлім. Күннен күнге өсіп келе жатқан халықаралық бәсекелестік,қоғамда болып жатқан өзгерістердің ауқымы мен қарқынының өсуі, білім беру саласының,мемлекет дамуының басты факторына айналуына себеп болып отыр.

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасында «Орта білім берудің мақсаты-терең білім,кәсіби дағдылар негізінде еркін бағдарлай білуге,өзін-өзі іске асыруға,өзін-өзі дамыту және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан шешім қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру» делінген. Ал ұстаздың міндеті жеке тұлғаның өзіне,қоғамға қажетті қабілеттерін қалыптастыру,дамыту және өз бетімен білім алуына,өзін-өзі дамытуға қолайлы жағдай туғызу.

Осы тұрғыда жаңа форматта оқыту мен оқудың кэмбридждік әдіс-тәсілін қазақстандық мұғалімдерге меңгерту қолға алынды. Себебі,жоғарыда айтылғандай, ақпараттық қоғамның негізгі талабы-оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру,логикалық ойлау қабілетін дамыту,ақпараттық технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастыру және ақпараттық сауатты болып өсу мен ғасыр ағымына бейімдей тәрбиелеу, яғни ақпараттық қоғамға бейімдеу болып табылады.Ағылшындардың озық тәжірибесі осыған сәйкес келеді.

«Бұл бағдарламаның басым бөлігі,түрлі тәсілдер қарастырылғанына қарамастан,сындарлы оқыту теориясы негіздерін қамтыған.Сындарлы оқытудың мақсаты-оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту,алған білімдерін сыныптан тыс жерде,кез-келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету» деген сөздер ішімді жылытады.

Ал мұғалімнің негізгі ұстанған мақсаты-білімнің жаңа үлгісін жасап белгілі бір көлемдегі білім мен білік дағдыларын меңгерту, оқу материалдарын қаншалықты деңгейде меңгергенін байқаудың, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан алуан жаңа әдіс- тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияларды сабақта тиімді пайдалану.

Білім алу, шеберлікке, іс-әрекет дағдыларына үйрету мен меңгерту барысы және адамды өмір мен еңбекке бейімді етіп даярлаудың негізгі құралы-оқыту. Түрлі оқу орындарындағы оқыту- білім берудің басты жолы, сол сияқты оқу отбасында, өндірісте, жұмыста т.б. күнделікті адамның тіршілік және қызмет барысындағы жағдайларда іске асып отырады.

Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа иновациялық педогогикалық технологияны игерген , психологиялық-педогогикалық диогностиканы қабылдай алатын, педогогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжрибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педогог-зеттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді.

Жаңа технологияны сабақ үрдісінде қолдану үшін әр мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, өзінің шеберлігіне байланысты таңдай алады. Жаңа технологияны жүзеге асыру үшін мұғалімге көп ізденіс керек. Сонымен қатар, сыныбындағы оқушыларының қай пәнге қабілетті екенін байқап, ары қарай дамытуға көп көмегін тигізу қажет.

Қазіргі таңда технологияларды пайдалануда білім берудің негізгі мақсаты- жеке тұлғаның өз бетімен жетілуін қалыпқа айналдыру, сондықтан оқушылар оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін меңгеруі тиіс.

Жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойлануға үйретеді. Педогогикалық технология оқушылардың жеке басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педогогикалық қызметтің, іс-әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны шығармашылыққа жетелейді.

Шығармашылық дегеніміз- адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға, жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы, ізденуі. Шығармашылық қабілет әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз- оқушыға оның бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету.

Оқушыны сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының әдістерін сабақтарда қолданудың маңызы зор және тиімді. Сын тұрғысынан ойлау стратегияларын пайдалану негізінде оқытудың әр түрлі формаларын қолдана отырып оқушылардың бір-бірін тыңдай білуге, өз ойларын анық жеткізуге, өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіруді. Ізденіске баулып, естіп ,көріп, білгенін түйіндеп, пайдалана білуге үйрету.

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының тиімді жақтары:

 1. Оқушылардың өздігінен жан-жақты білім алуға жағдай жасалады;

 2. Сабақ кезінде уақытты ұтымды пайдалану мүмкіншілігі молаяды;

 3. Оқушылардың өзара пікір алмасуына мүмкіндік туғызылады;

 4. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілік қарым-қатынастар орнайды

Сонымен , өз тәжрибемнен түйгенім оқушының үлгірімі , білім сапасының жоғары болуы, ең алдымен мұғалімнің өз міндетіне, шеберлігіне байланысты. Мұғалім өз міндетін тек оқыту, түсіндіру емес, ең алдымен оқушылардың оқу еңбегін танымдық оқу іс-әрекетін сауатты ұйымдастыру, басқару деп білуі тиіс.

Технологияларды қолдану мынадай нәтижелерге қол жеткізеді:

- оқушыларды логикалық және ғылыми- шығармашылық ойлауға, кәсіби қабылдауларын, ізденушілігін дамытады;

- дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыруға негіз болады ;

- өздігінен ізденіп, игерген материалдарын ұзақ есте сақтауларынан білімдерін тереңдетеді;

- өз білімдеріне сенімділік қалыптасып, эмоциялық сезімдеріне әсер етеді;

- іздену, зерттеу жұмыстарымен айналысуға үйретеді;

- өнерге деген эстетикалық белсенділікке, баға беруге талпынады.

Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларын қолдану инновациялық бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Бүгінде қоғамның жеке тұлғалы дамыған адамын тәрбиелейтін ұстаз өзінің шығармашылық ізденуі, оқытуда жаңа педогогикалық технологиялар мен инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеруі, кәсіби құзырлылығының жоғары деңгейде болуы қажет. Оқушыны білім алуға, оқытуға,үйретуге көп мән берілуі тиіс. Оқушыларды білім алуымен қатар шешендік шеберлігі мен баяндау жүйелілігі қалыптасады, өз пікірін ашық білдіретін саналы ұрпақ тәрбиеленеді.

Жаңа технология жүйесінде проблемалық және іскерлік ойын арқылы оқытудың да маңызы зор. Оқушылар әр түрлі проблемаларды талдайды, оның шешу жолдарын іздестіреді. Мұндай сабақтар оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытады, пәнге қызығушылығын арттырады, өмірде кезесетін түрлі қиындықтарды жеңуге тәрбиелейді.

Оқушылардың білім, білік, дағдыларын жетілдіру үшін оқытудың жаңа технологиясы негізінде дифференциалдық және дербес деңгейлік оқыту үшін тұрақты оқулықтар мен оқу құралдары керек деп есептеймін. Сонымен қатар, жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі ақпарат құралдарымен жұмыстана білуіне назар аудару керек . Оқушы қызметін активтендіру негізінде педогогикалық технологиялардың бірі- деңгейлік саралау технологиясының элементтерін қолдану. Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты - әрбір оқушы өзінің даму деңгейіне оқу материалын меңгергенін қамтамассыз етеді. Өз іс-тәжрибемде оқушы қызметін дамыту негізінде педогогикалық технологиялардың бірі – жеке тұлғаға бағытталған, сондай-ақ дамыта оқыту технологиясының элементтерін қолданамын. Жеке тұлғаға бағыттап оқыту технологиясының мақсаты : әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгергенін қамтамассыз етеді. Әр оқушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып, білім алуына жағдай жасауға, әр түрлі категориядағы балаларға, олармен жеке жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологиясы тиімді, нәтижелі болу үшін жеке тұлғалық, психологиялық даму ерекшеліктеріне, пән бойынша білімді игеру деңгейіне көңіл бөліп отырамын.

Жалпы өзімнің оқытудағы өз міндетім, оқушыларды өз бетімен жұмыс жасауға тәрбиелеу, үйрету, шығармашылық қабілетін дамыту. Сондықтан сабақта оқушылардан жиі, тақырып бойынша жеке жұмыс түрлерін алып отырамын. Өйткені, ол оқушының ойлауын, елестету мен есте сақтау белсенділігін, шығармашылығын, дағдысын білім саласының дамуын қамтамассыз етеді. Күнделікті сабақта сабақ өткізу формаларын және түсіндіру әдістерінің жаңа тәсілдерін күнделікті сабаққа қолдануға тырысамын. Көбінесе сабақтың мазмұнына, сабақты өткізудегі тәсілдері мен әдістерін дұрыс таңдауға назар аударамын. Осы орайда белгілі ғалым Ахмет Байтұсынұлы «Шеберліктің белгісі- түрлі әдісті болу»-деп айтылған сөзі ойға оралады. Бір сабақтың әр кезеңдерін, түрлі әдістерін орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады. Оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және қабілет деңгейлерін дамытуға ықпал етеді. Дамыта оқыту технологиясы- оқушының оқу, білім алу процесінде жан – жақты дамуын оқытудың басты мақсаты ретінде қабылдайды. Даму дегенде оқушының ойлауы, табандылығы, зейіні оқу дағдысы мен іскерлігі тағы басқа да қабілеттерін дамытуды айтамыз. Сондықтан оқу процесі- оқушылардың анализдеу, синтездеу, себеп-салдар байланыстарын табу, жалпылау, қорытынды жасау, түрлерге бөлу, салыстыру- сияқты интелектуалдық дағдыларын дамытуы тиіс. Бұлардан басқа оқу процесінде оқушылардың көптеген ақыл- ой қабілеттері жұмыс істейді. Олар болжам жасауға қабілеттілік, жалпы қабылданған көзқарастарға сын көзімен қарау, ойдың икемділігі, құбылыстардың байқалуы, қиын ұқсастықтарын аңғарту, білімге құмарлық.Дамыта оқыту технологиясында оқушының барлық оқу әрекетіне мұғалім басшылық, бағыттау жасап отырады. Дамыта оқыту- оқушының ойлау қызметімен қатар олардың оқу білігін дамытуды көздейді. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»,- деп Президентіміз атап айтқандай, сабақты ақпаратты-қатынастық технологияларды қолдана отырып өткізу- жаңа білім берудің басты шарты.

ҚР «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті- ұлттық және азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған, білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделеді.

Бұл міндеттерді шешу үшін мұғалімнің күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге жол ашады. Сондықтан сабақ барысын жаңаша ұйымдастыру қажет. Оқушының пәнге деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру керек деп есептеймін. Әр сабаққа дайындық- мұғалімнің ізденісінің нәтижесі, сабақты ыңғайына қарай түрлендіре түссе, әр сабақта жаңа әдіс- тәсілдерді қолданса, сабақтың мазмұны ашылады. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді деп есептеймін. «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,- деген Ахмет Байтұрсыновтың сөзін негізге алып, қазақтың болашағын тәрбиелеу мен білім беру ісінде әлемдік стандартқа сәйкес білім беруді темірқазық қылып ұстансақ қателеспеспіз деп ойлаймын.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Білім заңы. Алматы, 2007ж

2. Ж. Бұзаубақова «Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастыру» Алматы, 2006 ж

3. С. Мұхаметжанова, Ж. Жартынова, Интерактивті жабдықтармен жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдері. Алматы 2008 ж

4.М. Құбашева, Жаңа ақпараттық технологиялармен оқыту. Информатика негіздері, №4- 2011ж

5. Н. Қошқарбеков Қазіргі кезде оқытудың педогогикалық технологиялары-Алматы, 2006

6. Г. Нұрымбетова, Жаңа ақпараттық технологиямен сапалы білімге. «Информатика негіздері», № 2-2011ж


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Педогогті? к?сіби ??зіреттілігі

Автор: Бесбаева ?алдыг?л Бекма?анбет?ызы

Дата: 26.12.2014

Номер свидетельства: 148226

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(137) "«Мектепке дейінгі тәрбиешінің музыка оқу іс-әрекетіндегі рөлі!» (Баяндама)"
  ["seo_title"] => string(80) "miektiepkie_dieiinghi_t_rbiieshinin_muzyka_ok_u_is_riekietindieghi_roli_baiandam"
  ["file_id"] => string(6) "396133"
  ["category_seo"] => string(6) "muzika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1488191697"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) ""Жаңартылған білім мазмұны" баяндама"
  ["seo_title"] => string(39) "zhan_artylg_an_bilim_mazmu_ny_baiandama"
  ["file_id"] => string(6) "437319"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1510032436"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства