kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жүрек жылуы" ата-аналарға тренинг сабақ.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Маңғыстау  облысы  Мұнайлы  ауданы

№11  жалпы  орта  мектебі

Педагог-психолог: Балымбетова А.С.

"Жүрек  жылуы" (ата-аналарғаарналған тренинг)

Мақсаты: Бала тәрбиесідамуындағыбастырөлатқарушы - отбасы. 
Сондықтаната - ананың бала көңілінтабабілуіне ой қозғау, 
өзін-өзітануынабағыт беру, тәрбиежайлыпікірбөлісу. 
ата-аналарғабалағаруханитәрбиеберудегіотбасыныңрөлі 
жайлытүсіндіру.
Міндеті: ата-аналардыөздерініңбалаларыныңжан-дүниесінтүсінугешақыру.
Қолданылатынәдіс - тәсілдер: түсіндіру, сұрақ - жауап, практикалықтестілеу
Көрнекілігі: Тақырыпқабайланыстынақылсөздержазылған слайд, маркер, әдістемелік бланк, үлестірмеқағаздар, тесттер;
Тренинг ережесі:
1. Сөздібөлмеу
2. Бір-бірінекедергіжасамау
3. Бірігіпжұмысжасау
4. Күлімсіреу
I. Ұйымдастырукезеңі:
- Тренингкеқатысушылардышеңбержасапотырғызу.Тыныштықсәті. Әуентыңдату.
II. Барысы:
1. Психологиялықойын.
«Мен сеніменсұхбаттасқанымақуаныштымын» аттыжаттығу.
Барлығыбір–бірініңқолынанұстапшеңберқұрады. Ойындыбіріншіотырғанадамбастайды. Кейінгілер осы біріншіойыншыныңесіміншеңбербойыменжылжытаотырып, түрлендіреатау. Әркімөзінтаныстырып, өзіжайлыбір–екіауызсөзайтып, онансоңоңжақтағыкөршісі де солайжалғастырады. Қатысушылартүгелтанысыпболғансоң, топтағыкөңіліқалағанекі–үшеуінеата–аналардыңесімінретіменатапшығу 
- Өзесімдеріңіздітүрлендіреестігендеқандайсезімдеболдыңыз?
Біздіңесімімізөзімізүшіндүниедегіеңкереметәуенсекілді. Сондықтанбұданбылайүнемібір-бірімізгеқарапсөйлегендеесіміміздіеркелете, жағымдыатауданбастайық
2. Топтастыру.
Ата–аналардыүштопқабөлу. Әркімөзіқалағанжеміскебарыпотырады. Ата - аналарды тренинг ережесіментаныстыру.
Тренинг ережесі:
1. Сөздібөлмеу
2. Бір-бірінекедергіжасамау
3. Бірігіпжұмысжасау
4. Күлімсіреу
2. «Ми шабуылы»
1 топ.
1) «Сіздердәрігерсіздер» Қолыңыздажүрекбіреу. Олжүреккемұқтаж 4 науқасжатыр.
1. Нәресте 6 айлық
2. Үйіжоқ бомж
3. 60 жастағыкөпбалалыана
4. Дарынды бала. Қайсысынаөмірсыйларедіңіз?
2 топ. Ұлыңызнемесеқызыңызмектептенқаттықуаныпкелді. Пәнбойыншасайыстанжүлдегеиеленгенекен. Сіздердіңкелесіәрекеттеріңізқалайболмақ?
3 топ. Балағаөзжекебасыңызарқылықалайүлгі – өнегекөрсетесіз?
3. Ата–аналарғасауалнама тест тарату.
Сізқандайата - анасыз?
«Жақсытәрбиеші, үлгіліата - ана бола аламыз ба?» дегенсауалтөңірегіндеойланыпкөрдікпе? 
Сұрақтарға «иә», «жоқ», «кейде» депжауап беру арқылыөздеріңіздітексеругеболады
3. «Әнайтайық» жаттығуы
Балаларыңызжақсыкөретінәндіайтасыздар.
4. Шығармашылықжұмыс Бала жаныгүлденуүшін не істеукерек?
Топқатапсырма: 
І топ. «Меніңбаламныңжүрегі» Бұлжүрекке не керек? 
ІІ топ.Өмірдесіздерүшін не маңызды?
ІІІ топ. Бала келешектебелгілібірмамандықиесі болу үшін?
Плакатқатапсырманыорындап, әр топ қорғайды.
Бізбүгінсіздерменеңқымбатты бала жаныжайлы ой бөлістік. Олмаңызды,өйткеніолендіғанаөмірдегенұзақжолғасапарынбастады. Бұлжол - оны руханибайлыққабастайтын таза жәненегізгіжол. Бұлжолдыбарлықнәрсенің басы болыптабылатынүлкенәріппенжазылған МАХАББАТТАН бастаукерек.Балаата-анаөмірініңжалғасы. Солүшіната-анақұдайданперзенттілеген. Перзенткөргенде, жүрегіжарылардайқуанған. Соданкейін «Баламныңтабанынакіргеншеңгеменіңмаңдайымакірсін»,- депәлпештепөсіргенперзентіауырып, не басқабірқатертөнгенде «Өзімдіалып, баламдыаманқалдыр»,- депқұдайғажалбарынған. Перзентсізананың ой-қиялысұрқай, күзгібақтайкөңілсіз, сұрғылттүздейжабырқау.
Өзкезінде Шал ақынбылайдегенекен:
Босағасыналтыннансоқсаңдағы
Перзентсүймей, адамныңмейіріқанбас
Әсіресе, Анатіршіліктіңқайнаркөзі, махаббаттыңшуақкүні, мейірімніңкәусарбұлағы. Анабаланытоғыз ай бойыкөтеріп, толғатып, дүниегекелтіріпқанақоймайды, оны көзініңқарашығындайқорғап, аялапөсіріп, аяғынантіктұрғызады. Өміресігінжаңаашқаннәрестеніңбойынатуғанелініңрухынсіңіретін, балбыратыпуілдететін, жылауынқойғызатынхалықтыңхалықтығыныңбастынышаны–туғанелініңтілінүйретіп, сазынақандыратын да - Ана. Анажүрегін, оныңжанарындағышапағат пен тыныштықтыбақыт пен қуанышты, алаңдаушылық пен мазасыздықтысезебіл!
«Жүрекжылуы» жаттығуы
Қатысушыларғакішкенежүрекшелертаратылады.
Тренингкеқатысушыаналар.
«Менің сен сияқтыкереметанағатілейтінім!»... дегенойдыжалғастыруларыкерек. Бір-бірінедегенжақсылебіздерінбілдіреді.
«Тілекбілдіру» тренингі. Мұндабір–біріңізгетілекайтасыздар, яғниайтукезіндеоладамдықұшақтаптұрыпнемесебасқалай да іс–қимылментілекбілдіресіз.
Талдау: - сізгетілекбілдіргендеқалайсезіндіңіз?
- сізгетілектішынайыайттыма?
- сізайтылғантілектіқалайқабылалдыңыз?
5. «Түйіндісөзді мен айтамын» стратегиясы
«Бала көңілінқалайтабуғаболады?» дегенсұрақтыәрата–анна топтарындаталқылап, бірбайламғакеліп, ой түйінінортағажеткізіп, айтыпбереді.
6. Ата–аналарғакеңес.
1. Отбасындағыпсихологиялықахуал, татулық пен тыныштық, жайдарықабақ, бейілбереке–оныңбарлықмүшелерініңырысыойғаалғаністерініңөргебасып, мақсаттарыныңжүзегеасуыныңкепілі.
2. Бала - ата–анасыныңфизиологиялық, психо–әлеуметтіккөшірмесі. Олбойындағыбарлықнышандардыата–анасынантұқымқуалауарқылыалады. Ал дүниегекеліп, отбасындағыөмірлікортағатүскендееңалдымен, бала тұлғасыныңдамуынаоныңата–анаменқарым–қатынасыәсеретеді.
3. Жанұядабалағаорынсызұзақәңгімеайтып, шұбалаңқыақылайта беру де пайдасыз.
4. Бала ісіндегікездейсоқболғанбірсәтсіздіктіқазбалайбермей, ескертужасасажеткілікті.
5. Балаға аса байыппенқараукерек, мейліоләлжуазнемеседәрменсізболсын, болашағынанүмітүзбегенжөн.
Жүректенжүрекке (Ата–аналаршеңбергетұрып, біршоқгүлдікезек–кезекбір - біріне беру арқылыжылы–жылытілектерінайтады)
8. Қорытынды. Бүгінгітренингкеқатысқаната–аналарғаалғысымыздыбілдіреміз.
Нәтиже: Ата–аналарөзсезімдерінөзгелергекөрсетуге, өз– өзінсыйлауға, баланыңкөңілінтабуға, еркінпікірбөлісугеүйрендіжәне бала тәрбиесіжайлыкөпмағлұматалады
 

Просмотр содержимого документа
«"Жүрек жылуы" ата-аналарға тренинг сабақ.»

Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы

11 жалпы орта мектебі

Педагог-психолог: Балымбетова А.С.

"Жүрек жылуы" (ата-аналарғаарналған тренинг)

Мақсаты: Бала тәрбиесідамуындағыбастырөлатқарушы - отбасы. 
Сондықтаната - ананың бала көңілінтабабілуіне ой қозғау, 
өзін-өзітануынабағыт беру, тәрбиежайлыпікірбөлісу. 
ата-аналарғабалағаруханитәрбиеберудегіотбасыныңрөлі 
жайлытүсіндіру.
Міндеті: ата-аналардыөздерініңбалаларыныңжан-дүниесінтүсінугешақыру.
Қолданылатынәдіс - тәсілдер: түсіндіру, сұрақ - жауап, практикалықтестілеу
Көрнекілігі: Тақырыпқабайланыстынақылсөздержазылған слайд , маркер, әдістемелік бланк, үлестірмеқағаздар, тесттер;
Тренинг ережесі:
1. Сөздібөлмеу
2. Бір-бірінекедергіжасамау
3. Бірігіпжұмысжасау
4. Күлімсіреу
I. Ұйымдастырукезеңі:
- Тренингкеқатысушылардышеңбержасапотырғызу.Тыныштықсәті. Әуентыңдату.
II. Барысы:
1. Психологиялықойын.
«Мен сеніменсұхбаттасқанымақуаныштымын» аттыжаттығу.
Барлығыбір–бірініңқолынанұстапшеңберқұрады. Ойындыбіріншіотырғанадамбастайды. Кейінгілер осы біріншіойыншыныңесіміншеңбербойыменжылжытаотырып, түрлендіреатау. Әркімөзінтаныстырып, өзіжайлыбір–екіауызсөзайтып, онансоңоңжақтағыкөршісі де солайжалғастырады. Қатысушылартүгелтанысыпболғансоң, топтағыкөңіліқалағанекі–үшеуінеата–аналардыңесімінретіменатапшығу 
- Өзесімдеріңіздітүрлендіреестігендеқандайсезімдеболдыңыз?
Біздіңесімімізөзімізүшіндүниедегіеңкереметәуенсекілді. Сондықтанбұданбылайүнемібір-бірімізгеқарапсөйлегендеесіміміздіеркелете, жағымдыатауданбастайық
2. Топтастыру.
Ата–аналардыүштопқабөлу. Әркімөзіқалағанжеміскебарыпотырады. Ата - аналарды тренинг ережесіментаныстыру.
Тренинг ережесі:
1. Сөздібөлмеу
2. Бір-бірінекедергіжасамау
3. Бірігіпжұмысжасау
4. Күлімсіреу
2. «Ми шабуылы»
1 топ.
1) «Сіздердәрігерсіздер» Қолыңыздажүрекбіреу. Олжүреккемұқтаж 4 науқасжатыр.
1. Нәресте 6 айлық
2. Үйіжоқ бомж
3. 60 жастағыкөпбалалыана
4. Дарынды бала. Қайсысынаөмірсыйларедіңіз?
2 топ. Ұлыңызнемесеқызыңызмектептенқаттықуаныпкелді. Пәнбойыншасайыстанжүлдегеиеленгенекен. Сіздердіңкелесіәрекеттеріңізқалайболмақ?
3 топ. Балағаөзжекебасыңызарқылықалайүлгі – өнегекөрсетесіз?
3. Ата–аналарғасауалнама тест тарату.
Сізқандайата - анасыз?
«Жақсытәрбиеші, үлгіліата - ана бола аламыз ба?» дегенсауалтөңірегіндеойланыпкөрдікпе? 
Сұрақтарға «иә», «жоқ», «кейде» депжауап беру арқылыөздеріңіздітексеругеболады
3. «Әнайтайық» жаттығуы
Балаларыңызжақсыкөретінәндіайтасыздар.
4. Шығармашылықжұмыс Бала жаныгүлденуүшін не істеукерек?
Топқатапсырма: 
І топ. «Меніңбаламныңжүрегі» Бұлжүрекке не керек? 
ІІ топ.Өмірдесіздерүшін не маңызды?
ІІІ топ. Бала келешектебелгілібірмамандықиесі болу үшін?
Плакатқатапсырманыорындап, әр топ қорғайды.
Бізбүгінсіздерменеңқымбатты бала жаныжайлы ой бөлістік. Олмаңызды,өйткеніолендіғанаөмірдегенұзақжолғасапарынбастады. Бұлжол - оны руханибайлыққабастайтын таза жәненегізгіжол. Бұлжолдыбарлықнәрсенің басы болыптабылатынүлкенәріппенжазылған МАХАББАТТАН бастаукерек.Балаата-анаөмірініңжалғасы. Солүшіната-анақұдайданперзенттілеген. Перзенткөргенде, жүрегіжарылардайқуанған. Соданкейін «Баламныңтабанынакіргеншеңгеменіңмаңдайымакірсін»,- депәлпештепөсіргенперзентіауырып, не басқабірқатертөнгенде «Өзімдіалып, баламдыаманқалдыр»,- депқұдайғажалбарынған. Перзентсізананың ой-қиялысұрқай, күзгібақтайкөңілсіз, сұрғылттүздейжабырқау.
Өзкезінде Шал ақынбылайдегенекен:
Босағасыналтыннансоқсаңдағы
Перзентсүймей, адамныңмейіріқанбас
Әсіресе, Анатіршіліктіңқайнаркөзі, махаббаттыңшуақкүні, мейірімніңкәусарбұлағы. Анабаланытоғыз ай бойыкөтеріп, толғатып, дүниегекелтіріпқанақоймайды, оны көзініңқарашығындайқорғап, аялапөсіріп, аяғынантіктұрғызады. Өміресігінжаңаашқаннәрестеніңбойынатуғанелініңрухынсіңіретін, балбыратыпуілдететін, жылауынқойғызатынхалықтыңхалықтығыныңбастынышаны–туғанелініңтілінүйретіп, сазынақандыратын да - Ана. Анажүрегін, оныңжанарындағышапағат пен тыныштықтыбақыт пен қуанышты, алаңдаушылық пен мазасыздықтысезебіл!
«Жүрекжылуы» жаттығуы
Қатысушыларғакішкенежүрекшелертаратылады.
Тренингкеқатысушыаналар....
«Менің сен сияқтыкереметанағатілейтінім!». ..... дегенойдыжалғастыруларыкерек. Бір-бірінедегенжақсылебіздерінбілдіреді.
«Тілекбілдіру» тренингі. Мұндабір–біріңізгетілекайтасыздар, яғниайтукезіндеоладамдықұшақтаптұрыпнемесебасқалай да іс–қимылментілекбілдіресіз.
Талдау: - сізгетілекбілдіргендеқалайсезіндіңіз?
- сізгетілектішынайыайттыма?
- сізайтылғантілектіқалайқабылалдыңыз?
5. «Түйіндісөзді мен айтамын» стратегиясы
«Бала көңілінқалайтабуғаболады?» дегенсұрақтыәрата–анна топтарындаталқылап, бірбайламғакеліп, ой түйінінортағажеткізіп, айтыпбереді.
6. Ата–аналарғакеңес.
1. Отбасындағыпсихологиялықахуал, татулық пен тыныштық, жайдарықабақ, бейілбереке–оныңбарлықмүшелерініңырысыойғаалғаністерініңөргебасып, мақсаттарыныңжүзегеасуыныңкепілі.
2. Бала - ата–анасыныңфизиологиялық, психо–әлеуметтіккөшірмесі. Олбойындағыбарлықнышандардыата–анасынантұқымқуалауарқылыалады. Ал дүниегекеліп, отбасындағыөмірлікортағатүскендееңалдымен, бала тұлғасыныңдамуынаоныңата–анаменқарым–қатынасыәсеретеді.
3. Жанұядабалағаорынсызұзақәңгімеайтып, шұбалаңқыақылайта беру де пайдасыз.
4. Бала ісіндегікездейсоқболғанбірсәтсіздіктіқазбалайбермей, ескертужасасажеткілікті.
5. Балаға аса байыппенқараукерек, мейліоләлжуазнемеседәрменсізболсын, болашағынанүмітүзбегенжөн.
Жүректенжүрекке (Ата–аналаршеңбергетұрып, біршоқгүлдікезек–кезекбір - біріне беру арқылыжылы–жылытілектерінайтады)
8. Қорытынды. Бүгінгітренингкеқатысқаната–аналарғаалғысымыздыбілдіреміз.
Нәтиже: Ата–аналарөзсезімдерінөзгелергекөрсетуге, өз– өзінсыйлауға, баланыңкөңілінтабуға, еркінпікірбөлісугеүйрендіжәне бала тәрбиесіжайлыкөпмағлұматаладыПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
"Жүрек жылуы" ата-аналарға тренинг сабақ.

Автор: Балымбетова Айгерім Сагатбаевн.

Дата: 10.03.2017

Номер свидетельства: 399077

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства