kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ТУ?АН ЖАН?ЯНЫ? ЖЫЛУЛЫ?Ы (ашы? саба?)

Нажмите, чтобы узнать подробности

ТУ?АН ЖАН?ЯНЫ? ЖЫЛУЛЫ?Ы

Ма?саты:

Балаларды? жан?ясына ж?не ?орша?ан ортасына жауапкершілікті ?арым-?атынасына т?рбиелеу.

Міндеттері:

 • Ата-ана ж?не бала ?арым-?атынасында кейде ?зара келіспеушіліктер туындайтынды?тан, олар бір-бірін т?сінбейтіндігін к?рсету.

 • Бір-бірін т?сінуді дамыту ж?не жанжалды жа?дайдан д?рыс жол таба білу.

 • ?лкен адамдарды ж?не жа?ын адамдарды сыйлау?а, к?мектесуге т?рбиелеу.

 • Берілген та?ырып бойынша жа?ымды сезімдерін ?алыптастыру.

  ?ажетті ??рал-жабды?тар: ?лестірмелі ?а?аздар, А4 формат, ?алам, доп ж?не ма?ал-м?телдер жазыл?ан пара?тар, мені? жан?ямны? суреттеріні? к?рмесі, отбасы туралы ?ле?дер, отбасылы? ??ндылы?тарыны? а?ашы.

  ?дістері: пікір алмасу, с?ра?-жауап, тест,психологиялы? жатты?улар

  Тренинг ба?дарламасы:

 • < >йымдастыру кезе?і

  Таныстыру ойыны

 • Психологиялы? минуты

 • Ой жина?тау

 • «Ата-ана мен бала арасында?ы психологиялы? ?йлесімділік» ма?ал-м?телдер жарысы

 • < >Жан?я ойыны» сергіту жатты?уы

  Тест «Бала т?рбиесі»

 • < >Ата-аналарды? дана ке?естері» тапсырма< >Жан?я эмблемасы» тапсырма< >Ашы? айтсам.» анкетасы< >орытынды 

  1. ?йымдастыру кезе?і Салеметсіздер ме, о?ушылар, ата-аналар ж?не ?она?тар!

  Б?гінгі саба??а келгендері?ізге ал?ысымды білдіремін. Сіздерді? т?сінушіліктері?ізге ж?не к?мектері?ізге сенемін. Бізді? ынтыма?тасты?ымыз жетістікке жеткізеді деп ойлаймын.

  Ше?бер ??рып отырайы?. Мен осы т?сілді кездейсо? та?да?аным жо?. М?нда ойды ашы? т?рде жеткізуге болады. Б?л бір-бірімізді к?руге ж?не бірер уа?ыт бірге болу?а м?мкіншілік тудырады. Ше?бер са?тандыру кепілі.

  Ж?мыс т?ртібі:

 • Ше?берде б?рі те?, сонды?тан ?з ойын айту?а болады.

 • < >атысушыларды? абыройна н??сан келтірмеу.

  Бір адам сойлегенде оны ая?ына дейін ты?дай білуіміз  керек.

 • Егер с?ра?ты? жауабын білмесе?із, с?ра??а жауап бермеуге болады.  

  2.«Танысу» жатты?уы  Ата-аналар ше?бер бойымен т?рып, ?р?айысысы ?зіні? есіміне сын есім ?осып ж?не ?з бойында?ы ?ш ?асиетін кезекпен айтып шы?ады. ?мірлік ?станымын да айтады.

3.Психологиялы? минуты.

Б?гін кездесуге ?андай к??іл к?ймен келді?іздер? Неге?

?обалжы?андары?ызды басу ?шін келесі же?іл жатты?уларды орындайы?. Таби?атта?ы ауа-райын сипаттай отырып к?ніл к?йімізді айтамыз.

Мысалы: ?з к?ніл к?йім ала б?лтты желсіз тымы? к?н сия?ты, дауаылды? алдында?ы тынышты? т?різді болып т?р.

Тал?ылау: ?андай ?сер алды?ыздар? Не ?иынды? келтірді?

4.Ой жина?тау. ?атысушылар?а тапсырма

 1. Тапсырма Жан?я дегеніміз не?

 2. < > ?з жан?я?ыз?а ?атысты с?здерді бір пара??а теріп жазы?ыз. /Пара??а жазыл?ан с?здерді ?сынамын: тынышты?, денсаулы?, махаббат, мейірім, тазалы?, ба?ыт, келісім, д?рекілік, жылылы?, ?рыс, жек к?ру, ауру, ?пенділік./

  Тапсырма Осы ата-аналарды? айт?ан жа?сылы?тары  ?з жан?ялары?ызда  болады ма?

  Ал жан?я?ызда т?сінбестік жа?дайы болады ма? Оны аны?тау ?шін балалар мына тапсырманы орындап к?релік. Партада жат?ан фигураларды к?к ж?не ?ызыл т?спен бояйы?.

 3. Ата-анамен ?арым-?атынас

 4. А?а мен ?пкелермен ?арым-?атынас

 5. Іні мен ?арындас/сі?лілімен ?арым-?атынас

  ?р жан?я ?з суретін к?рсетеді.

 6. Тапсырма Кімні? тырысуымен жан?яда жылу мен жылылы? болады?

            Сіздерді? жан?ялары?ызда міндеттері?із ?алай б?лінеді? ?р жан?я?а пара? беріледі: сол пара?та?ы кестеге міндеттерін толтыру керек.

Ана

?ке

Бала

?р жан?я м?шесі ?з ісін білсе, онда жан?яда жылулы?, татулы? ж?не сыйласты? болады. Ал бір адам?а барлы? ?йді? ж?гін артып ?ойса? т?сінбеушілік пен реніш келіспеушілік туындап жатады.

5. Та?ырып: «Ата-ана мен бала арасында?ы психологиялы? ?йлесімділік»

Ма?ал м?телдер жарысы, ая?талма?ан ма?ал-м?телдерді д?рыс жал?ап ая?тау.

6.«Жан?я ойыны». Сергіту жатты?у ??рметті ата-аналар балалары?ызды ?аншалы?ты жа?сы білетіндері?ізді ж?не олармен ?арым-?атынастары?ыз ?андай де?гейде екенін аны?тау?а арнал?ан ойын. Мен сіздерге с?ра? ?оям сіздер тез жауап бересіздер.

Бала?ызды? ту?ан к?ні ай? Сынып жетекшісіні? толы? аты-ж?ні?

Бала?ызды? парталас к?ршісі? Бала?ызды? с?йікті асы ?андай?

Бала?ыз ?андай т?сті жа?сы к?реді?

Бала?ызды еркелетіп ?андай с?здер айтасыз?

Бала?ызды? е? жа?ын досын ата?ыз?

Бала?ыз ?андай ?лшем ая??иім киеді?

7.«Бала т?рбиесі». Тест ата-аналар?а.

Балалар «Жан?я жарасымдылы?ы» а?ашы беріліп о?ан берілген жапыра?тар?а ??ндылы?тарды жазып а?ашты жай?алтып толтырады.

8.«Ата-аналарды? дана ке?естері». Тапсырма

?р ата-ана бірінікін бірі  ?айталамай бір бір ке?ес ?сынады.

-Балалары?ыз?а ?андай с?здерді айту?а болмайтынын ойла?ыздар?

-Сіздерді? Жан?ялары?ыз ?андай болу керек?

-Жаза ретінде ?андай шара ?олданбайсыздар?

Жан?я с?зін талдау

Ж-жайылы,жа?сы, жайдарлы

А-арлы, аяулы, а?ылды

Н-на?ыз,н?рлы,

?-?стамды ?стаздары, ?ла?атты

Я-яки инабатты ?лгілі ынтам?ы жарас?ан.

9.«Жан?яны? эмблемасы». Тапсырма А? ?а?аз фломастер таратылады. Жан?я эмблемасын бала ж?не ата-ана бірігіп салады.

 10. «Ашы?ын айтсам» анкетасы

Ата-аналар?а бланкілер беріліп  толтыру ?сынылады.

11. ?орытынды

Ата-ана?а к?з ?уаныш, алдына ал?ан еркесі,

К??іліне к?п ж?баныш, г?лденіп ой-?лкесі,-деп Абай атамыз айт?андай ата-ананы? ?уанышы, г?лденген ?міт-арманы тек перзент с?ю оны т?рбиелеу екен. Ендеше ?олымызда?ы алтынымызды жа?сылап т?рбиелейік ж?не олар?а ?лгі болар бейне екенімізді ?мытпайы?.

Ал б?гін осы Жан?я туралы к?п жылы с?здер айтылды. Ал енді ?оштаса отырып ?з жылулы?  ше?берімізге т?рып бір-бірімізге жан?ямыз?а жылы тілек айтып ?оштасайы?!

ТЫНЫШТЫ?

ДЕНСАУЛЫ?   МАХАББАТ

МЕЙІРІМ    ТАЗАЛЫ?

БА?ЫТ      КЕЛІСІМ

Д?РЕКІЛІК  ЖЫЛЫЛЫ?

?РЫС   ЖЕК К?РУ

АУРУ  ?КПЕ- НАЗ

ШЫДАМДЫЛЫ? ЖЫЛУЛЫ?

ПАРАСАТТЫЛЫ?

Просмотр содержимого документа
«ТУ?АН ЖАН?ЯНЫ? ЖЫЛУЛЫ?Ы (ашы? саба?)»
ТУҒАН ЖАНҰЯНЫҢ ЖЫЛУЛЫҒЫ

Мақсаты:

Балалардың жанұясына және қоршаған ортасына жауапкершілікті қарым-қатынасына тәрбиелеу.

Міндеттері:

 • Ата-ана және бала қарым-қатынасында кейде өзара келіспеушіліктер туындайтындықтан, олар бір-бірін түсінбейтіндігін көрсету.

 • Бір-бірін түсінуді дамыту және жанжалды жағдайдан дұрыс жол таба білу.

 • Үлкен адамдарды және жақын адамдарды сыйлауға, көмектесуге тәрбиелеу.

 • Берілген тақырып бойынша жағымды сезімдерін қалыптастыру.

Қажетті құрал-жабдықтар: Үлестірмелі қағаздар, А4 формат, қалам, доп және мақал-мәтелдер жазылған парақтар, менің жанұямның суреттерінің көрмесі, отбасы туралы өлеңдер, отбасылық құндылықтарының ағашы.


Әдістері: пікір алмасу, сұрақ-жауап, тест,психологиялық жаттығулар


Тренинг бағдарламасы:

 • Ұйымдастыру кезеңі

 • Таныстыру ойыны

 • Психологиялық минуты

 • Ой жинақтау

 • «Ата-ана мен бала арасындағы психологиялық үйлесімділік» мақал-мәтелдер жарысы

 • «Жанұя ойыны» сергіту жаттығуы

 • Тест «Бала тәрбиесі»

 • «Ата-аналардың дана кеңестері» тапсырма

 • «Жанұя эмблемасы» тапсырма

 • «Ашық айтсам...» анкетасы

 • Қорытынды


1. Ұйымдастыру кезеңі Салеметсіздер ме, оқушылар, ата-аналар және қонақтар!

Бүгінгі сабаққа келгендеріңізге алғысымды білдіремін. Сіздердің түсінушіліктеріңізге және көмектеріңізге сенемін. Біздің ынтымақтастығымыз жетістікке жеткізеді деп ойлаймын.

Шеңбер құрып отырайық. Мен осы тәсілді кездейсоқ таңдағаным жоқ. Мұнда ойды ашық түрде жеткізуге болады. Бұл бір-бірімізді көруге және бірер уақыт бірге болуға мүмкіншілік тудырады. Шеңбер сақтандыру кепілі.


Жұмыс тәртібі:

 • Шеңберде бәрі тең, сондықтан өз ойын айтуға болады.

 • Қатысушылардың абыройна нұқсан келтірмеу.

 • Бір адам сойлегенде оны аяғына дейін тыңдай білуіміз керек.

 • Егер сұрақтың жауабын білмесеңіз, сұраққа жауап бермеуге болады.


2Танысу» жаттығуы Ата-аналар шеңбер бойымен тұрып, әрқайысысы өзінің есіміне сын есім қосып және өз бойындағы үш қасиетін кезекпен айтып шығады. Өмірлік ұстанымын да айтады.


3.Психологиялық минуты.

Бүгін кездесуге қандай көңіл күймен келдіңіздер? Неге?

Қобалжығандарыңызды басу үшін келесі жеңіл жаттығуларды орындайық. Табиғаттағы ауа-райын сипаттай отырып көніл күйімізді айтамыз.

Мысалы: Өз көніл күйім ала бұлтты желсіз тымық күн сияқты, дауаылдың алдындағы тыныштық тәрізді болып тұр.

Талқылау: Қандай әсер алдыңыздар? Не қиындық келтірді?


4.Ой жинақтау. Қатысушыларға тапсырма

 1. Тапсырма Жанұя дегеніміз не?

 2. Тапсырма Өз жанұяңызға қатысты сөздерді бір параққа теріп жазыңыз. /Параққа жазылған сөздерді ұсынамын: тыныштық, денсаулық, махаббат, мейірім, тазалық, бақыт, келісім, дөрекілік, жылылық, ұрыс, жек көру, ауру, өпенділік./

 3. Тапсырма Осы ата-аналардың айтқан жақсылықтары өз жанұяларыңызда болады ма?

Ал жанұяңызда түсінбестік жағдайы болады ма? Оны анықтау үшін балалар мына тапсырманы орындап көрелік. Партада жатқан фигураларды көк және қызыл түспен бояйық.

 • Ата-анамен қарым-қатынас

 • Аға мен әпкелермен қарым-қатынас

 • Іні мен қарындас/сіңлілімен қарым-қатынас

Әр жанұя өз суретін көрсетеді.

 1. Тапсырма Кімнің тырысуымен жанұяда жылу мен жылылық болады?

Сіздердің жанұяларыңызда міндеттеріңіз қалай бөлінеді? Әр жанұяға парақ беріледі: сол парақтағы кестеге міндеттерін толтыру керек.

Ана

Әке

Бала


Әр жанұя мүшесі өз ісін білсе, онда жанұяда жылулық, татулық және сыйластық болады. Ал бір адамға барлық үйдің жүгін артып қойсақ түсінбеушілік пен реніш келіспеушілік туындап жатады.


5. Тақырып: «Ата-ана мен бала арасындағы психологиялық үйлесімділік»

Мақал мәтелдер жарысы, аяқталмаған мақал-мәтелдерді дұрыс жалғап аяқтау.


6.«Жанұя ойыны». Сергіту жаттығу Құрметті ата-аналар балаларыңызды қаншалықты жақсы білетіндеріңізді және олармен қарым-қатынастарыңыз қандай деңгейде екенін анықтауға арналған ойын. Мен сіздерге сұрақ қоям сіздер тез жауап бересіздер.

Балаңыздың туған күні ай? Сынып жетекшісінің толық аты-жөні?

Балаңыздың парталас көршісі? Балаңыздың сүйікті асы қандай?

Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?

Балаңызды еркелетіп қандай сөздер айтасыз?

Балаңыздың ең жақын досын атаңыз?

Балаңыз қандай өлшем аяққиім киеді?7.«Бала тәрбиесі». Тест ата-аналарға.

Балалар «Жанұя жарасымдылығы» ағашы беріліп оған берілген жапырақтарға құндылықтарды жазып ағашты жайқалтып толтырады.


8.«Ата-аналардың дана кеңестері». Тапсырма

Әр ата-ана бірінікін бірі қайталамай бір бір кеңес ұсынады.

-Балаларыңызға қандай сөздерді айтуға болмайтынын ойлаңыздар?

-Сіздердің Жанұяларыңыз қандай болу керек?

-Жаза ретінде қандай шара қолданбайсыздар?

Жанұя сөзін талдау

Ж-жайылы,жақсы, жайдарлы

А-арлы, аяулы, ақылды

Н-нағыз,нұрлы,

Ұ-ұстамды ұстаздары, ұлағатты

Я-яки инабатты үлгілі ынтамғы жарасқан.


9.«Жанұяның эмблемасы». Тапсырма Ақ қағаз фломастер таратылады. Жанұя эмблемасын бала және ата-ана бірігіп салады.

10. «Ашығын айтсам» анкетасы

Ата-аналарға бланкілер беріліп толтыру ұсынылады.


11. Қорытынды

Ата-анаға көз қуаныш, алдына алған еркесі,

Көңіліне көп жұбаныш, гүлденіп ой-өлкесі,-деп Абай атамыз айтқандай ата-ананың қуанышы, гүлденген үміт-арманы тек перзент сүю оны тәрбиелеу екен. Ендеше қолымыздағы алтынымызды жақсылап тәрбиелейік және оларға үлгі болар бейне екенімізді ұмытпайық.

Ал бүгін осы Жанұя туралы көп жылы сөздер айтылды. Ал енді қоштаса отырып өз жылулық шеңберімізге тұрып бір-бірімізге жанұямызға жылы тілек айтып қоштасайық!ТЫНЫШТЫҚ

ДЕНСАУЛЫҚ МАХАББАТ

МЕЙІРІМ ТАЗАЛЫҚ

БАҚЫТ КЕЛІСІМ

ДӨРЕКІЛІК ЖЫЛЫЛЫҚ

ҰРЫС ЖЕК КӨРУ

АУРУ ӨКПЕ- НАЗ

ШЫДАМДЫЛЫҚ ЖЫЛУЛЫҚ

ПАРАСАТТЫЛЫҚПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
ТУ?АН ЖАН?ЯНЫ? ЖЫЛУЛЫ?Ы (ашы? саба?)

Автор: Касымбаева Шакария Олжасовна

Дата: 12.03.2016

Номер свидетельства: 304578

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства