kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Научная статья : Психология здорового образа жизни на узбекском языке

Нажмите, чтобы узнать подробности

Создание и сохранение будущего Республики Узбекистан как независимого государства во многом зависит от воспитания подрастающего поколения духовным и интеллектуальным потенциалом.

Просмотр содержимого документа
«Научная статья : Психология здорового образа жизни на узбекском языке»

Психология здорового образа жизни

Рухияти соглом юрт ёшлар таянчи

Арашова Зайнаб Бозорбой кизи, психолог

18-средняя школа Алатского района бухарской области, УзбекистанЎзбекистон Республикаси мустақил давлат сифатида ривожланиш ва тараққиёт йўлига тушган бугунги куннинг истиқболи келажагини белгилаш ва таъминлаш, кўп жиҳатдан ҳозирги ёш авлодни маънавий етук ва интеллектуал салоҳиятли қилиб тарбиялашга боғлиқ.
   Бунда айниқса, миллийва умуминсоний қадриятларни халқимизнинг анъаналарини, маданияти ва илм-фан бобидаги кўп асрлик тажрибаларини ўргатиш ижобий педагогик самараларни беради. Шу сабабли ҳам ўқитувчининг серқиррали ва мураккаб касбий фаолияти замирида ёш авлодни одобли, эътиборли қилиб тарбиялаш, уларни илмий билимлар билан қуроллантириш ёрдамида  маънавиятини шакллантириш ва дунёқарашини кенгайтириш каби муҳим вазифалар ётади.
 Буларнинг ҳаммаси  бўлажак ўқитувчилар   чуқур билимларга эга бўлишини, илмий дунёқарашининг кенглигини, ўз соҳасини ва айниқса ёш авлодни сева олишликни талаб этади.
 Маълумки, жамият маънавий ҳаётини ривожлантириш ўша жамиятда фаолият кўрсатувчи кишиларнинг интеллектуал салоҳияти: маънавияти ва маърифати, маданияти ва санъати, илм-фани ва таълим-тарбияси тўғрисидаги билим (тушунча)ларнинг нечоғлик илмий асосланганлиги, тўғри назарий ва амалий негизлар асосида шаклланганлигига боғлиқ. Шу сабабли ҳам  соглом боланинг  маънавиятини жаҳон таълими талабларги мос қилиб шакллантириш ўта муҳим муаммодир. Бу муаммо ечимини топишда биз аввало шахс, яъни бўлажак ўқитувчилар олдига қўйилган қуйидаги вазифаларга эътиборни қаратдик:
  — ҳар бир болада мавжуд бўлган лаёқат, иштиёқ ва қобилиятларни эркин ва самарали ривожлантиришга эриша олишлик;
  — ижобий (ахлоқий, масъулият, қатъият, ирода, жасорат, меҳр-мурувват ва шу кабилар) сифатларни миллий ва фуқаролик ҳис-туйғусини ҳамда миллий ғурурни ўстиришга эришиш;
  — илмий дунёқараш ва эътиқод; ижтимоий эҳтиёж ва ахлоқий заруратларни чуқур тушуниш, ижтимоий ва фуқаролик бурчини англаш; ижтимоий сиёсий фаолликни тарбиялашга тайёр ҳолда бўлишга эришиш ва шу кабилар.
 Демак, бўлажак ўқитувчи ўз ўқувчиларининг ҳар томонлама ривожланишга замин яратиши, яъни уларни  таълим олишга қизиқтириш ва иштиёқ уйғотиш билан бирга уларнинг идрок этиш, фикрлаш қобилиятларини, илмий дунёқарашини кенгайтириш каби сифатларини ўстиришга ўз касбий фаолиятини тўлиқ сафарбар этмоғи лозим. Бунда улар  соглом бола  руҳий ҳолати ва имкониятлари, лаёқати, етуклиги  , маънавий эҳтиёжи, яшаш муҳити   каби омилларни эътиборга ола билиш қобилиятига эга бўлмоғи лозим.
 Юқорида баён қилинган бўлажак ўқитувчиларнинг маънавий қиёфаси ва касбий соҳаси бўйича ифодаланган мақсад ва вазифаларни амалий фаолиятда кенг жорий этишда уларнинг замонавий касбий фаолиятларини мустаҳкам эгаллашида умуминсоний   қадриятларнинг роли ва ўрни беқиёсдир. Чунки, улар туфайлигина  соглом бола тарбиясини замон талаби асосида олиб бориш мумкин ва улар келажак авлодни Она Ватанга садоқат руҳида тарбиялашнинг асосий негизлари ҳисобланади.
Умуминсоний қадриятлар: «Одамзоднинг яшаши, умргузаронлиги, фарзандлари ҳаётининг ижтимоий, иқтсодий, сиёсий, ҳуқуқий, маданий, маънавий ва ахлоқий соҳаларига тааллуқли бўлган умумжамият миқёсидаги қадриятлар бутун инсоният ва жамиятга тегишли бўлганидан, умуминсоний қадриятлар, деб аталади».
 Умуминсоний қадриятлар алоҳида халқларнинг ва миллатларнигина эмас, балки башарият (инсоният)нинг мулкидир.
 Демак, умуминсоний қадриятлар энг олий қадрият бўлмиш одамнинг ўзидан бошлаб, унинг турмуш тарзи, ҳаёт мазмуни, оиласи, жамоасидаги ўрни билан боғлиқ бўлган бутун инсоният ва жамиятга тегишли бўлган жиҳатлар экан.
Умуминсоний қадрият жамики инсониятга хос бўлган, уларнинг инсоний фазилатлари, хислатларини ифодайдиган анъаналар, урф-одатлар, расм-русумлар, фикрлар, ғоялар, қарашлар, таълимотлар ва шу асосда юритиладиган фаолият бўлиб, ундан таълим-тарбия соҳасида самарали фойдаланиш кўплаб истиқболли муаммоларни ҳал қилишга имконият яратади. Шунинг билан бирга умуминсоний қадриятлардан самарали фойдаланиш  соглом бола  илмий дунёқарашини кенгайтиришга ва ҳаттоки жаҳон цивилизацияси тараққиётига ҳам ижобий таъсир қилади.
«Цивилизация–ахборотни тўплаш, таҳлил қилиш ва ундан фойдаланиш ҳамда атроф-муҳит ва ўзи ҳақида ахборот яратиш учун энг кўп маълумот олишга қодир бўлган модданинг юқори турғун ҳолатидир»
Шу сабабли ҳам ҳозирги даврда ҳар бир инсон, ҳар бир фуқаро ўзлигини чуқур англаши, бой миллий интеллектуал мулкни эгаллаши, бойишини умуминсоний қадрият билан уйғунлашуви негизида амалга ошириши таълим ва тарбияда муҳим аҳамият касб этади.
 Бу борада буюк қомусий олимларимизнинг бизга қолдирган бой меросларини қайд этиш мақсадга мувофиқдир Демак, бугунги кундаги таълим-тарбия жараёнида, айниқса маънавиятини,   дунёқарашни кенгайтиришда улардан фойдаланиши ҳақида тушунчалар бериб  бориш мақсадга мувофиқ бўлади… Биз   соглом бола онгига прогрессив қадриятларимизни сингдирмоғимиз лозим, чунки бизнинг вазифамиз ёшларимизни бунёдкор ғоялар билан, яъни миллий истиқлол ғоялари билан қуроллантиришимиз керак. Ана шундагина жамиятимиз ва давлатимизнинг фаол иштирокчиси бўлиши, баркамол шахсни тарбиялашга эришамиз, акс ҳолда ёшларимиз вайронакор ғоялар, яъни ҳар хил экстеримистик  оқимлар  ғоялари  таъсирига тушиб қолиши мумкин.
Умуман олганда, атроф-теваракка бир назар ташлайлик, қанча қизиқ ва аҳамиятли  нарса-ҳодисалар бор. Одамлар юрибди, қуёш чарақалаб турибди, радиодан куй тараляпти, телевизорда қизиқ эшиттириш ва кўрсатув берилаяпти, соат мунтазам равишда вақтни кўрсатиб турибди, телефон жиринглаяпти, нонушта учун чой қайнаяпти, нонуштагача дастурхонда турли-туман ноз-неъматлар тайёр турибди ва ҳоказо Сизнинг юрагингиз уриб турибди.
 Буларнинг ҳаммасини билиш учун инсон сезиш, идрок қилиш ва шу каби хислатларга эга бўлиш керак. Юқорида қайд этилган нарса ва ҳодисалар инсон онги фаолияти маҳсули бўлиб, улар дастлаб илмий қадриятлар кўринишида вужудга келган, кейин аста-секин улардан истеъмолда кенг фойдаланиш натижасида улар моддий, маънавий, маърифий, ижтимоий-сиёсий, прогрессив ва баъзан реакцион қадриятларга айланган (масалан, атом бомбаси).
 Демак, олиму алломаларимизнинг бизга қолдирган бой интеллектуал мулки илмий қадрият ҳисобланиб, у инсоният учун аҳамиятли бўлган интеллектуал мулкдан иборат бўлади.  
   умуминсоний   қадриятлардан аввало фан ва таълим тараққиётида, кишилар турмуш шароитини яхшилашда, оила камолига эришишда, жамоа манфаатларини юксакликка кўтаришда, жамият тараққиёти савиясини тезлаштиришда ва давлатнинг иқтисодий ҳамда маънавий-маърифий қудратини юксалтиришда фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бундан пировард мақсадимиз халқ фаровонлиги, юрт тинчлиги, Ватан тараққиётини ўзида мужассам қилган Озод ва обод Ватан қуришдан иборат.
 Демак, умуминсоний   қадриятларсоглом бола    маънавиятининг шаклланишида,   илмий дунёқарашини кенгайтиришнинг самарали йўлларидан бири кафолатланади.  Зеро соглом бола юрт  таянчи 


Создание и сохранение будущего Республики Узбекистан как независимого государства во многом зависит от воспитания подрастающего поколения духовным и интеллектуальным потенциалом.

В то же время преподавание общечеловеческих ценностей и многовекового опыта традиций, культуры и науки нашего народа дает положительные педагогические результаты. Вот почему важнейшими задачами учителя являются воспитание подрастающего поколения с уважением и заботой, а также формирование его духовности и мировоззрения.

Все это требует от будущих учителей глубоких знаний, широты их научных взглядов, собственной сферы и особенно молодого поколения.

Общеизвестно, что развитие духовной жизни общества зависит от интеллектуального потенциала людей, работающих в одном обществе: духовности и просвещения, культуры и искусства, науки и образования, на основе теоретических и практических основ. Поэтому крайне важно сформулировать духовность здорового ребенка в соответствии с требованиями международного образования. Решая эту проблему, мы сосредоточили внимание прежде всего на следующих задачах, которые стоят перед потенциальными учителями:

- добиться свободного и эффективного развития способностей, талантов и способностей каждого ребенка;

- достижение позитивных национальных и гражданских чувств и национальной гордости за позитивное (мораль, ответственность, решительность, воля, мужество, доброта и т. д.);

- научное мировоззрение и убеждения; глубокое понимание социальных потребностей и этических требований, понимание социальных и гражданских обязанностей; быть готовым к общественно-политической деятельности и так далее.

Таким образом, будущий учитель должен мобилизовать свою профессиональную работу, чтобы позволить своим ученикам всесторонне развиваться, то есть привить им интерес и энтузиазм к обучению, улучшить их восприятие, мыслительные способности и расширить их академические взгляды. При этом они должны иметь возможность принимать во внимание психологическое состояние и способности, способности, зрелость, духовные потребности здорового ребенка и окружающую среду.

Роль и место общечеловеческих ценностей не имеют себе равных по вышеупомянутому потенциалу будущих учителей в поддержании их современной профессиональной деятельности в более широком осуществлении целей и задач духовного видения и профессионализма будущих учителей. Потому что их можно использовать только благодаря воспитанию здоровых детей, и они являются краеугольными камнями воспитания будущих поколений в духе верности Родине.

Общечеловеческие ценности: «Человечество, жизнь, общечеловеческие ценности, социальные, экономические, политические, правовые, культурные, духовные и этические ценности их детей называются общечеловеческими ценностями, поскольку они принадлежат всему человечеству и обществу».

Общечеловеческие ценности являются достоянием людей, а не только отдельных народов и наций.

То есть человеческие ценности являются наиболее важными ценностями всего человечества и общества, начиная с самой сути человеческих ценностей, их образа жизни, смысла жизни, семьи, его места в обществе.

Универсальная ценность человечества - это возможность решить многие многообещающие проблемы, уникальные для всех людей, их традиций, традиций, обычаев, идей, идей, идей, учений и основы их деятельности в области образования и профессиональной подготовки. создает. В то же время эффективное использование общечеловеческих ценностей оказывает положительное влияние на рост научного мира ребенка и даже на развитие мировой цивилизации.«Цивилизация - это высочайшее стабильное состояние вещества, которое можно использовать для сбора, анализа и использования информации, а также для получения максимальной информации об окружающей среде и о себе».

Поэтому в современном мире каждый человек, каждый гражданин имеет глубокое понимание себя, приобрел богатую национальную интеллектуальную собственность и воплощает в себе богатство своего богатства на основе общечеловеческих ценностей, имеющих большое значение в образовании и воспитании.

В этой связи желательно упомянуть богатое наследие, оставленное нашими великими учеными, поэтому желательно дать представление об использовании сегодняшнего образовательного процесса, особенно в расширении духовности и мировоззрения ... Мы должны донести наши прогрессивные ценности до здорового ребенка, с конструктивными идеями, т.е. идеями национальной независимости. Только тогда мы будем активным участником нашего общества и нашего государства, воспитывать идеального человека, иначе наша молодежь будет подвержена разрушительным идеям, идеям различных экстремальных течений.

В общем, давайте посмотрим на окружающую среду, сколько всего интересного происходит. Люди ходят, светит солнце, звучит радио, интересные и транслируются телепередачи, часы постоянно показывают часы, телефон звонит, чай кипит на завтрак, посудомоечная машина готова к обеду и так далее.

Чтобы знать все это, вам нужно иметь человеческое восприятие, восприятие и тому подобное. Вышеупомянутые вещи и явления являются результатом человеческого сознания, которое возникло в форме научных ценностей, а затем постепенно используя их в своем потреблении, они стали материальными, духовными, образовательными, социально-политическими, прогрессивными и иногда реакционными ценностями (например, атомами). Grenade).

Таким образом, богатая интеллектуальная собственность, оставленная нами учеными и учеными, является научной ценностью и состоит из интеллектуальной собственности, которая важна для человечества.

Целесообразно использовать универсальные ценности в развитии науки и образования, для улучшения условий жизни людей, для достижения семейного процветания, для поднятия интересов общества, для ускорения развития общества и для экономического и духовного просвещения государства. Наша конечная цель - обеспечить благосостояние нашего народа, и построить процветающую и процветающую Родину, которая приступила к развитию.

Таким образом, общечеловеческие ценности являются одним из наиболее эффективных способов развития духовности ребенка и расширения его научных взглядов.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Научная статья : Психология здорового образа жизни на узбекском языке

Автор: Арашова Зайнаб Базарбаевна

Дата: 24.01.2019

Номер свидетельства: 497102

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства