kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"МЕН Ж?НЕ МЕНІ? МАМАНДЫ?ЫМ"

Нажмите, чтобы узнать подробности

МЕН Ж?НЕ МЕНІ? МАМАНДЫ?ЫМ

«Маманды?ым-?стаздепма?танамын,

Ма?танышпенсырымдыа?тарамын.

?стаздарымсалыпкеткенсаражолмен,

Сеніммененаттапкелем?р?адамым…

         Мектепжасынана?, «келешектекімболамын?» депойланба?анадамжо?шы?ар, сір?, б?л?мірде. Ал ма?ан?стазмаманды?ынта?дау?асебепкербол?анмені?мектептегі?стаздарым, депсеннімменайтааламын.  ?стаздарымны??негелі?мірі,  адами?асиеттері мен этикалы??станымдарымені?педагогикалы?т?жірибемде – е?негізгі?станымдар. Жиырма бес жылданастамуы?ыт?стазды?жолындаж?ргенімебірк?нде «?ттеген ай» деп?кінгенемеспін. Ж?несонымен?атар, ба?ымаорай, ?зім студент кезімдеерекше?ызы?ушылы?пено?ы?ан  психология п?ні, психологиялы??ызметретінде, мектепба?дарламасынаенуі - мені? психолог маманды?ын?айтаигеруімесебепболды.

         Мені?маманды?ым – психолог.  Мен маманды?ымменма?танамын. Маманды?ымны?игіма?саты – адам?міріндегінегізгі; с?спеншілік пен жанашырлы?, кішпейілділік пен мейірімділік, жауапкершілік пен е?бек?орлы?, ізеттілік пен м?дениеттілікболыпсаналатынадамгершілікм?раларды, рухани-а?артушылы??асиеттерді – б?гінгі?рпа?ты?бойынасі?ірту, ата-бабаларымызды?д?ст?рлерін – ?ркениетм?дделерімен?ндестіру.

?ркениеткеба?ытал?анмемлекетімізді?ПрезидентіН?рсылтан  Назарбаев  ?аза?станхал?ынажолдауыны?бірінде  «Жа?ажа?дай?асайбізді?б?ріміздіала?дататынм?селе – білімді, к?сібидаярлы?ы бар адам?анаемес, ?о?амды??мірді?барлы?саласында?ллты?ж?нед?ниеж?зілік??ндылы?тарды?абылдау?а?абілетті, руханиж?неадамгершілікм?мкіндігі  мол т?л?аны?алыптастыруболыптабылады », -депатапк?рсетті.

     Осы игіма?сат?ажетужолында, психолог мамандарк?пізденіп, к?птегенжалпыадамзаттарихыны?барлы?кезе?дерінде?мірс?рген??ламаойшылар,  ?лыпедагогтарды???нды  ой-пікірлерінес?йенеді. Ал мен ?зт?жирбиемдет?ркі?леміндегі?лы??ламаЖ?сіпБаласа??нны?  «??ттыбілік» дастанында  «А?ыл, білім, ?нер, сезім-адамны?мінезі, оны  адам?зі, ?зортасында?ыорнынай?ындайотырып?алыптастырады»  дегенс?здеріннегізге  ала отырып,  жас?спірімні??збетіменбілім-біліктілігін, ?зіндік  ой –?рісін,  к?з-?арасындамыту, ?зін-?зід?рысба?алайбілу, ортада?ыорнынай?ындайотырып, ?арым-?атынасты??абілеттіліктерімен,  жа?ымдыт?л?алы??асиеттеріні??алыптасуынаы?палетугетырысамын.

Сондай-а?,  мені?маманды?ымны?  «?рісіке?», шы?ар «шы?ыбиік».

Мектеп?жымы, ата-ана, о?ушыарасында?ы?арым-?атынастыбіріктіру, м??алімдерді???зіреттілігін?леуметтікт?рбиені?т?рлім?селелерінай?ындайотырыпк?теругеы?палету, баланы?дамуында?ыпсихологиялы?,  педагогикалы?ерекшеліктердіескереотырып,  зерртеуж?мыстарынаталдаужасау, туында?анм?селелердізаманс?ранысынасайшешебілуболыптабылады. Мені?к?сіби??зіреттілігім,  осы  «?леуметтікайнада?ыбейнемде»  ?зіні?к?рнісінай?ынк?рсетіпт?рса,  ма?аноданас?анба?ытжо?.

      Сара  Алпыс?ызыназарбаева  «Ба?ыттыадам – олтаби?атпенж?не?зін?орша?анортада?ыадамдармен?ндесіп?мірс?ребілетінадам» - депайт?анекен. Ондайболса,  мен – ба?ыттымын!  Отбасым – ж?регім,  ту?ан–туыс- тіреуім, жора -  жолдас  - тілеуішім.  Ал  Н?рмолдаАлдабергеноватында?ы  орта  мектеп?жымы – адамбойында?ыжа?ымды?асиеттерді?оянуына,  жекет?л?аны??рістеуіне, руханин?рлануына,  шы?армашылы?шабыттануынам?мкіндікту?ызабілетін?жым.

??рметті?ріптестер!  Ш?кірттері?ізб?кілшексіз?лемгетекс?йіспеншілік  пен  мейрімділік,  ?йлесімділік  пен  адалды?  пен  сенімділіксыйласын!

Назарлары?ыз?а  Рахмет! 

Просмотр содержимого документа
«"МЕН Ж?НЕ МЕНІ? МАМАНДЫ?ЫМ"»

МЕН ЖӘНЕ МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ

«Мамандығым - ұстаз деп мақтанамын,

Мақтанышпен сырымды ақтарамын.

Ұстаздарым салып кеткен сара жолмен,

Сенімменен аттап келем әр қадамым…

Мектеп жасынан ақ, «келешекте кім боламын?» деп ойланбаған адам жоқ шығар, сірә, бұл өмірде. Ал маған ұстаз мамандығын таңдауға себепкер болған менің мектептегі ұстаздарым, деп сенніммен айта аламын. Ұстаздарымның өнегелі өмірі, адами қасиеттері мен этикалық ұстанымдары менің педагогикалық тәжірибемде – ең негізгі ұстанымдар. Жиырма бес жылдан астам уықыт ұстаздық жолында жүргеніме бір күнде «әттеген ай» деп өкінген емеспін. Және сонымен қатар, бағыма орай, өзім студент кезімде ерекше қызығушылықпен оқыған психология пәні, психологиялық қызмет ретінде, мектеп бағдарламасына енуі - менің психолог мамандығын қайта игеруіме себеп болды.

Менің мамандығым – психолог. Мен мамандығыммен мақтанамын. Мамандығымның игі мақсаты – адам өміріндегі негізгі; сүспеншілік пен жанашырлық, кішпейілділік пен мейірімділік, жауапкершілік пен еңбекқорлық, ізеттілік пен мәдениеттілік болып саналатын адамгершілік мұраларды, рухани-ағартушылық қасиеттерді – бүгінгі ұрпақтың бойына сіңірту, ата-бабаларымыздың дәстүрлерін – өркениет мүдделерімен үндестіру.

Өркениетке бағыт алған мемлекетіміздің Президенті Нұрсылтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдауының бірінде «Жаңа жағдайға сай біздің бәрімізді алаңдататын мәселе – білімді, кәсіби даярлығы бар адам ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық саласында ұллтық және дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға қабілетті, рухани және адамгершілік мүмкіндігі мол тұлғаны қалыптастыру болып табылады », -деп атап көрсетті.

Осы игі мақсатқа жету жолында, психолог мамандар көп ізденіп, көптеген жалпыадамзат тарихының барлық кезеңдерінде өмір сүрген ғұлама ойшылар, ұлы педагогтардың құнды ой-пікірлеріне сүйенеді. Ал мен өз тәжирбиемде түркі әлеміндегі ұлы ғұлама Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанында «Ақыл, білім, өнер, сезім-адамның мінезі, оны адам өзі, өз ортасындағы орнын айқындай отырып қалыптастырады» деген сөздерін негізге ала отырып, жасөспірімнің өз бетімен білім-біліктілігін, өзіндік ой –өрісін, көз-қарасын дамыту, өзін-өзі дұрыс бағалай білу, ортадағы орнын айқындай отырып, қарым-қатынастық қабілеттіліктерімен, жағымды тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етуге тырысамын.

Сондай-ақ, менің мамандығымның «өрісі кең», шығар «шыңы биік» .

Мектеп ұжымы, ата-ана, оқушы арасындағы қарым-қатынасты біріктіру, мұғалімдердің құзіреттілігін әлеуметтік тәрбиенің түрлі мәселелерін айқындай отырып көтеруге ықпал ету, баланың дамуындағы психологиялық, педагогикалық ерекшеліктерді ескере отырып, зерртеу жұмыстарына талдау жасау, туындаған мәселелерді заман сұранысына сай шеше білу болып табылады. Менің кәсіби құзіреттілігім, осы «әлеуметтік айнадағы бейнемде» өзінің көрнісін айқын көрсетіп тұрса, маған одан асқан бақыт жоқ.

Сара Алпысқызы назарбаева «Бақытты адам – ол табиғатпен және өзін қоршаған ортадағы адамдармен үндесіп өмір сүре білетін адам» - деп айтқан екен. Ондай болса, мен – бақыттымын! Отбасым – жүрегім, туған –туыс- тіреуім, жора - жолдас - тілеуішім. Ал Нұрмолда Алдабергенов атындағы орта мектеп ұжымы – адам бойындағы жағымды қасиеттердің оянуына, жеке тұлғаның өрістеуіне, рухани нұрлануына, шығармашылық шабыттануына мүмкіндік туғыза білетін ұжым.

Құрметті әріптестер! Шәкірттеріңіз бүкіл шексіз әлемге тек сүйіспеншілік пен мейрімділік, үйлесімділік пен адалдық пен сенімділік сыйласын!

Назарларыңызға Рахмет!Педагог-психолог

Алма Рахымбекқызы Мусапирова

Нұрмолда Алдабергенов

атындағы орта мектеп


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
"МЕН Ж?НЕ МЕНІ? МАМАНДЫ?ЫМ"

Автор: Мусапирова Алма Рахимбековна

Дата: 30.03.2016

Номер свидетельства: 312663

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства