kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мен та?да?ан ?мір тренинг саба?

Нажмите, чтобы узнать подробности

?атыс?аны: 26 о?ушы                 Сыныптары: 11а                      Уа?ыты: 15.10.2014

?мірде ?зін-?зі, ?зіні? ?ор?ынышын, ?зіні? жал?аулы?ын,

                 ?зіне сенімсіздікті же?ген адам ?ана же?іске жетеді.

                                                                                                                                                                                В.Суворов

Ма?саты

-?зін-?зі тануын ?алыптастыру;

-о?ушыларды шиеленіс жа?дайдан шы?а білуге ?йрету;

-жа?ымсыз эмоцияны шы?ару, жою.

-?мірге деген о? к?з?арастарын арттыру.

 Саба?ты

Керекті ??ралдар:  Плакат, т?рлі -т?сті ?иыл?ан ?а?аздар, слайд.

Барысы:

I. Амандасу р?сімі.

         Ма?саты: бір-біріні? жа?сы ?арым-?атынас жасауын арттыру.

         Шарты: ?атысушылар орта?а шы?ып, б?лмеде емін-еркін ж?ріп бір-бірлерімен амандасады.

II. «Ойлану?а арнал?ан балы?тар »  жатты?уы.

        Біз бір-бірімізді жа?ын тану ?шін ?рбіреуі?е «балы? аулауды» ?сынамын. Топты? ?р ?атысушысы «балы? аулайды», себеттен ая?талма?ан с?йлемі бар ?лестірмені алады да, ?з с?здерімен ая?тайды.

 ?лестірмедегі с?йлемдер:

Е? ?лкен ?ор?ыныш- б?л:                                        

Мен мынадай адамдар?а сенбеймін...

Мен ренжимін, егер...

Мен ?мытпаймын, себебі...

Ма?ан к??ілді, себебі...

Егер ма?ан дауыс к?терсе, мен...

Мен ?арсылас?анда...

Егер мен сенімді болсам, онда...

Психолог: С?йлемді ая?та?анда, сіз ?андай сезімде болды?ыз? ?рине, ?р?айсымыз ?ор?ыныш, сенімсіздік, с?тсіздік сезімдерінен ?ттік. Ренжіген, нашар к??іл-к?й немесе к??ілсіздік бол?ан шы?ар. Б?л с?тте ?олдау мен с?йенішті ?ажет етеміз. Ежелгі кезде адамдар ?здеріне бойт?марлар ойлап табатын. Б?гін біз ?зімізге ?олдау ойлап табамыз.

III. «?зі?ді те?ей біл» жатты?уы.

           Ма?саты: ?атысушыларды? к??іл-к?йлерін к?теріп, ?міргек?з ?арасын ке?ейту.

Психолог: Сендер ?здері?ізді бір зат?а немесе таби?ат жаратылыстарына те?ейсіздер. Ол менмін деп есепте?іздер.

?атысушы: мен ?зімді б?ла??а те?еймін. ?ткені мен б?ла?пын.

Психолог: не ?шін б?ла?сын?

?атысушы: ?ткені мені? м?лдір суымды ?сімдіктерді, жан-жануарларды,  адамдарды ?оректендіремін. Мен б?л ?мірге пайдам к?п. ?ткені мен ?мірге керекпін.

IV.  Ертегі терапиясы ар?ылы  ??гіме ??растырып, талдау жасалынады.

V. Слайд к?рсетіледі . (Осы с?рген ?міріне ?ана?ат т?т.)

VI. «Биіктік» жатты?уы

          Ма?асты: о?ушыны? ?мірлік жетістіктеріне жету ма?сатына талпындыру, сенімділігін ны?айту.

         Жатты?у барысы: ?атысушыларды? біреуі шы?ады. О?ан мынандай н?с?ау беріледі. «?абыр?а?а жа?ын т?р, сосын секір. ?ай жерге дейін секіргенін белгілеу.

М?нан со? та?ы да былай деймін: Енді барынша жо?ары секір. Т?беге дейін жетуге тырыс. Секіріп жеткен жері?ді белгіле.»

Талдау: бірінші ж?не екінші белгі салыстырылады. ?атысушылар мынандай с?ра?тар?а жауап береді.

-Белгі ?ойыл?ан биіктіктерді? айырмашылы?ы болды ма?

-Б?л айырмашылы??а не ?сер етті.

-?ойыл?ан талап пен ма?сат н?тижесі жа?сарды ма, ?лде нашарлады ма?

-?алай ойлайсы?дар, ?мірде де осындай жа?дайлар кездесе ме?

VII. «Сенімділік» жатты?уы

           Ма?саты: о?ушыны стрестік жа?дайдан арылып, сенімділікке ?йрету.

           Шарты: о?ушылар?а бос а?  пара?  таратылады. Сол пара?ты ?аламсаппен те? ?ылып екіге б?лу ?сынылады. Ол б?ліктерді 1,2 деп белгілеп, бірінші б?лікке жа?ымды ?асиеттерін, екінші б?лікке жа?ымсыз ?асиеттерін жазу керек те, ортасы ?ыр?ылып алынады. Жа?ымды ?асиеттерін ?зінде ?алдырып, жа?ымсыздарын ?атты мыжып, ?о?ыс ж?шігіне салады.

             Рефлексия: Б?гінгі ж?мыстан ал?ан ?серін ж?не достарына, ?здеріне арнал?ан тілектерін жазып «тілек а?ашына» апарып жапсырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«__з│м та__да__ан __м│р»6 орта мектебі

Өзім таңдаған өмірМектеп психологі: М.Ө. Ермаханова

Шалқар,2012 жылҚатысқаны: 26 оқушы Сыныптары: 11а Уақыты: 15.10.2014

Өмірде өзін-өзі, өзінің қорқынышын, өзінің жалқаулығын,

өзіне сенімсіздікті жеңген адам ғана жеңіске жетеді.

В.Суворов

Мақсаты

-өзін-өзі тануын қалыптастыру;

-оқушыларды шиеленіс жағдайдан шыға білуге үйрету;

-жағымсыз эмоцияны шығару, жою.

-өмірге деген оң көзқарастарын арттыру.

Сабақты

Керекті құралдар: Плакат, түрлі -түсті қиылған қағаздар, слайд.

Барысы:

I. Амандасу рәсімі.

Мақсаты: бір-бірінің жақсы қарым-қатынас жасауын арттыру.

Шарты: қатысушылар ортаға шығып, бөлмеде емін-еркін жүріп бір-бірлерімен амандасады.

II. «Ойлануға арналған балықтар » жаттығуы.

Біз бір-бірімізді жақын тану үшін әрбіреуіңе «балық аулауды» ұсынамын. Топтың әр қатысушысы «балық аулайды», себеттен аяқталмаған сөйлемі бар үлестірмені алады да, өз сөздерімен аяқтайды.

Үлестірмедегі сөйлемдер:

Ең үлкен қорқыныш- бұл:

Мен мынадай адамдарға сенбеймін...

Мен ренжимін, егер...

Мен ұмытпаймын, себебі...

Маған көңілді, себебі...

Егер маған дауыс көтерсе, мен...

Мен қарсыласқанда...

Егер мен сенімді болсам, онда...

Психолог: Сөйлемді аяқтағанда, сіз қандай сезімде болдыңыз? Әрине, әрқайсымыз қорқыныш, сенімсіздік, сәтсіздік сезімдерінен өттік. Ренжіген, нашар көңіл-күй немесе көңілсіздік болған шығар. Бұл сәтте қолдау мен сүйенішті қажет етеміз. Ежелгі кезде адамдар өздеріне бойтұмарлар ойлап табатын. Бүгін біз өзімізге қолдау ойлап табамыз.

III. «Өзіңді теңей біл» жаттығуы.

Мақсаты: қатысушылардың көңіл-күйлерін көтеріп, өміргекөз қарасын кеңейту.

Психолог: Сендер өздеріңізді бір затқа немесе табиғат жаратылыстарына теңейсіздер. Ол менмін деп есептеңіздер.

Қатысушы: мен өзімді бұлаққа теңеймін. Өткені мен бұлақпын.

Психолог: не үшін бұлақсын?

Қатысушы: Өткені менің мөлдір суымды өсімдіктерді, жан-жануарларды, адамдарды қоректендіремін. Мен бұл өмірге пайдам көп. Өткені мен өмірге керекпін.

IV. Ертегі терапиясы арқылы әңгіме құрастырып, талдау жасалынады.

V. Слайд көрсетіледі . (Осы сүрген өміріне қанағат тұт.)

VI. «Биіктік» жаттығуы

Мақасты: оқушының өмірлік жетістіктеріне жету мақсатына талпындыру, сенімділігін нығайту.

Жаттығу барысы: қатысушылардың біреуі шығады. Оған мынандай нұсқау беріледі. «Қабырғаға жақын тұр, сосын секір. Қай жерге дейін секіргенін белгілеу.

Мұнан соң тағы да былай деймін: Енді барынша жоғары секір. Төбеге дейін жетуге тырыс. Секіріп жеткен жеріңді белгіле.»

Талдау: бірінші және екінші белгі салыстырылады. Қатысушылар мынандай сұрақтарға жауап береді.

-Белгі қойылған биіктіктердің айырмашылығы болды ма?

-Бұл айырмашылыққа не әсер етті.

-Қойылған талап пен мақсат нәтижесі жақсарды ма, әлде нашарлады ма?

-Қалай ойлайсыңдар, өмірде де осындай жағдайлар кездесе ме?

VII. «Сенімділік» жаттығуы

Мақсаты: оқушыны стрестік жағдайдан арылып, сенімділікке үйрету.

Шарты: оқушыларға бос ақ парақ таратылады. Сол парақты қаламсаппен тең қылып екіге бөлу ұсынылады. Ол бөліктерді 1,2 деп белгілеп, бірінші бөлікке жағымды қасиеттерін, екінші бөлікке жағымсыз қасиеттерін жазу керек те, ортасы қырқылып алынады. Жағымды қасиеттерін өзінде қалдырып, жағымсыздарын қатты мыжып, қоқыс жәшігіне салады.

Рефлексия: Бүгінгі жұмыстан алған әсерін және достарына, өздеріне арналған тілектерін жазып «тілек ағашына» апарып жапсырады.

6 орта мектебі«Мен өмірді қалаймын!» атты психологиялық қызметтегі ашық есік күнінде оқушылармен жүргізілген профилактикалық сабақ.Өткізген мектеп психологі: С.З.ЕсбосыновШалқар,2012 жыл

Қатысқаны: Сыныбы:

I.«Танысу» жаттығуы

Әр қатысушы өз есімін және өз бойындағы жағымды қасиеттерін айтып шығады.

II. Ертегі терапиясы (Құдай сенің жүрегінде)

Құдай әлемді жаратқаннан кейін адамды да жаратыпты. Бірақ жасарын жасап болғаннан кейін, ол періштелермен ақылдасуға шешім қабылдайды.

-мүмкін, мен адамды жаратуға асыққан болармын,-деп Құдай ақырын сыбырлайды. Мен адамды жарата отырып, мен қателік жіберген сияқтымын.

-Неліктен?-деп бір дауыстап періштелер сұрайды.

-Адам менің тыныш өмір сүруіме мүмкіндік берсейді. Минут сайын, сәт сайын мен олардың шағым, өтініштерімен мешіттің есігінен көретін боламын.

-Онда, саған адамнан тығылу керек-деп кеңес береді періштелер.

-Сонда адам маған бөгет жасамайтындай менің қайда тығылуым керек?

Періштелер тығылудың жолдарын ұсына бастайды. Біреуі Эверестің шыңына тығылуды ұсынады.

-Көмектеспейді...

Көп ұзамай адам сол таудың шыңына да шығады.

Екінші періште мұхиттың түбіне тығылуды ұсынады.

-Көмектеспейді...

Көп ұзамай оқымыстылар ақылымен мұхиттың түбіне де жетеді.

Үшінші періште, Айға немесе қандай да бір басқа ғаламшарға тығылуды ұсынады.

Көмектеспейді.

Көп ұзамай адам Жер ғаламшарынан жеке жатқан ғаламшарларға жетуге көмектесетін аппаратты ойлап табады.

Періштелер үндемей қалады. Сол кезде ең кәрі періште ешкім естімейтіндей етіп, Құдайдың құлағына сыбырлайды:

-Адамның өзінің ішіне, оның жүрегіне жасырын, өткені ол ешқашан сені одан іздемейді. Құдай қария періштені тыңдап, айтқан кеңесіне құлақ асады. Соны орындау арқылы ол қателеспейлі. Адам ешқашан өз жүрегіне үңілмейді.

III. «Гвал» жаттығуы.

Мақсаты: кедергілерден шыға білуін анықтау.

Шарты: қатысушылардың ішінен екі оқушы шығып, Екеуі екі шетте тұрып әңгімелеседі. Бірақ қалған қатысушылар айқайлап, шулап сөзлесуге мүмкіншілік бермейді. Екі әңгімелесуші осы жағдайлардан шығу керек.

Талдау: Алған әсерлері сұралады.

IV. Флештренинг көрсетіледі . (Өмірді бағалай білейік)

V. Сергіту сәті. «Кенгру» ойыны:

VI «Өзіңді теңей біл» жаттығуы.

Мақсаты: қатысушылардың көңіл-күйлерін көтеріп, өміргекөз қарасын кеңейту.

Психолог: Сендер өздеріңізді бір затқа немесе табиғат жаратылыстарына теңейсіздер. Ол менмін деп есептеңіздер.

Қатысушы: мен өзімді бұлаққа теңеймін. Өткені мен бұлақпын.

Психолог: не үшін бұлақсын?

Қатысушы: Өткені менің мөлдір суымды өсімдіктерді, жан-жануарларды, адамдарды қоректендіремін. Мен бұл өмірге пайдам көп. Өткені мен өмірге керекпін.

VII. «5 құндылық» жаттығуы.

Шарты: қатысушыларға ақ парақтар тартылады. Осы парақшаларды беске бөліп 1ден 5 ке дейін белгілеу керек. Сізге ең қымбат деген 5 құндылықтарынды жазыңыздар. Еңді 5 ші құндылықтарыңыздан бастап жыртыңыз.

Талдау: құндылықтарыңызды жыртқан кезде қандай көңіл –күйде болдыңыздар?

VIII. «Әуе шарында» жаттығуы.

Қазір біз әуе шарына мініп, саясат жасаймыз. Кім әуешарына мінгісі келеді.

-Олай болса саяхатқа аттандық.

-Әуе шарында түрлі мамандық иелері бар деп ойлайық. Кім қандай маман иесі болғысы келеді. (оқушылар мамандық таңдайды.)

-Аспан күндегідей де ашық. Үп еткен жел жоқ. Күн өз шуақтарын мейірімін төгіп тұр. Әуеде қалықтап ұшып келе жатқан әуе шарына ешқандай кедергі жоқ. Біз әуе шарымен саяхат жасай отырып, әлемнің керемет, әдемі жерлерін тамашалап келеміз. Кенет әуе шары адам аяғы баспаған елсіз аралға таяғанда құлдырап төмен түсе бастады. Не істеу керек? Осы уақытта шардың командирі мынандай мәлімет берді. «Тез арада арамыздан 1 адамды шардан құлату, түсіру, босату керек, яғни әуе шары 1 адамның салмаған көтере алар емес.» Қайсымыз түсеміз?Мүмкін арамыздан инженер түсер! (әр кім өз мамандықтарын қорқау керек.)

Рефлексия

Бүгінгі сабақтан алған әсерін және «Мен өмірді қалаймын» атты тақырыбына өз ойларын жазып өмір ағашына апарып іледі.Просмотр содержимого документа
«Мен│__ отбасым __аз ж__не болаша__та»

6 орта мектебі«Мен өзгелердің көзімен»

(тренинг-сабақ)Өткізген: М.ЕрмахановаШалқар, 2014 жыл


Сыныбы: 6 б Бекітілді

Қатысқаны: 20 оқушы

Тренинг тақырыбы: «Мен өзгелердің көзімен»

Тренинг мақсаты: Өзіндік талдау жасауға үйрету,өзін-өзі жетілдіруге ынтасын ояту,бір-бірін қабылдауға,құрметтеуге,жолдасына сеніммен қарауға бейімдеуге,жолдастарымен бірігіп шешім қабылдауға үйрету.

«Мен концепсиясының» айқындалуы,өзінің және айналасындағы адамдардың психологиялық сипаттамаларын анықтай және талдай алуын дамыту.

Тренинг міндеттері:

-адамдар арасындағы қарым-қатынастың мәнін түсіну;

-өз бойындағы жағымды және жағымсыз қасиеттерін білу,тузетуге көмектесу;

-сыныптағы өз орнын және өзінің ортасын танып білуіне көмектесу;

-сыныпта белсенді жұмыс жасауға түрткі,ниетті қалыптастыру.

Қажетті құралдар: слайд,ойыншықтар,видеороликтер,аққағаздар(А4) фломастерлер, түрлі-түсті қарандаш, журнал, желім, қайшы.

Қолданылған әдістер: тренинг, коллаж

Тренинг құрылымы:

І.Ұйымдастыру кезеңі.

ІІ.Тренингтің мақсат-міндеттерін хабарлау.

ІІІ.Негізі бөлім.

А)Релаксациялық жаттығуы.

Б) «Мен өзгелердің көзімен» жаттығуы

В) «Мен  - Күнмін» тренингі

Г)«Мен – идеалмын» тренингі

Ғ)«Мен қазір қандаймын? Мен қандай болуға тиіспін?» тренингі

Д)«Мен және менің отбасым» жаттығуы

Е)«Мен сізге ризамын» тренингі

Ж)«Мен» тренингі

З) Әуентерапия. «Армансыз күнім болмайды»

Рефлекция.


Тренингтің жүру барысы:

І.Ұйымдастыру кезеңі/амандасу,тренингке келгендерге алғыс айту/

ІІ.Тренингтің мақсат-міндеттерін хабарлау.

Релаксациялық жаттығуы

-Бүгінгі сабағымыз көңілді өту үшін көңіл-күйімізді көтеретін жаттығудан бастайық.(Жағымды баяу музыканың ырғағымен)

Денеміді бос ұстап ыңғайлы отырамыз.

Көзді жұмып,тыныштанып бүкіл денемізді ойша шоламыз.

Денемізді бос ұстап,өз-өзімізді жағымды және көңілді сезініп,өмірдегі барлық жағымды сәттерді еске алайық...

Өзімізді әлі күлтелерін ашпаған гүл деп сезінейік.Сол гүл күлтелері баяу ашылып,күнге қарай ұмтылуда.Денемізді бос ұстап жоғары көтерілеміз,көзімізді ашып қолымызды сілкілейміз.Балалар,ыңғайлы отырып,бір-бірімізге қарап, әдемі жымиып,күлейік.Әрқашан осылай көңіл-күйіміз көтеріңкі болсын.

Балалар,ыңғайлы отырып,бір-бірімізге қарап,әдемі жымиып,күлейік.Әрқашан осылай көңіл-күйіміз көтеріңкі болсын.

Балалар,енді кезекпен кезек барлық адамзатқа арналған жақсы тілектер айтайықшы:

Мысалы: Денсаулық –адамның басты байлығы,сондықтан денсаулықты сақтай білейік.Күлкі+-адам өмірін ұзартады,ешқашан жүзімізден күлкі кетпесін.Көңіл-күйіміз әрқашан көтеріңкі» болсын.

   

«Мен  - Күнмін» тренингі

Мақсаты: адам бойындағы жақсы қасиеттерді таныстыру.

Барлық балаға бір ақ парақтан таратылады. Балалар берілген параққа күннің бейнесін салып, күннің ішіне өз есімдерін жазып, ал күннің әр-бір шуағына өздерінің бойындағы өздері бағалайтын ең жақсы деген қасиеттерін жазуы керек. Әр бала өз қасиеттерін жазып болған соң, оны дауыстап оқиды.  

 «Мен – идеалмын» тренингі

Мақсаты: балаларға болашақта өздеріне керекті жақсы қасиеттерді жинақтауға үйрету.

Балалар  бір ақ параққа адамның, жай ғана адамның бейнесін емес, идеалды адамның бейнесін жасауы керек. Яғни, парақта салынған адамның бейнесін ең керекті деген идеалды адамның қасиетеріне толтыруы керек.

         Осы тренингтен соң жүргізуші балалардан «Идеалды адам қандай болады?», «сенің бойында идеалды болу үшін қандай қасиеттер жетіспейді?» деген сияқты сұрақтар қою арқылы балалардың ойларын біледі.

         «Мен қазір қандаймын? Мен қандай болуға тиіспін?» тренингі

Мақсаты: оқушыларды өзінің бойындағы ең жақсы деген қасиеттер мен жаман қасиеттерді айыра білуге үйрету.

         Оқушылар ақ парақты екіге бөледі. Бірінші бетіне «Мен қазір қандаймын» деген сұраққа өз бойларындағы барлық жақсы да жаман қасиеттерді жазуы тиіс. Ал, екінші бетке «Мен қандай болуға тиіспін?» деген сұраққа жауаптар жазуы керек.

         Тренинг барысында куратор оқушылардан тек шындықты жазуды өтінеді. Жазып болған соң, оқушылар түгелдей жазғандарын оқиды. Оқығандарын талқылайды.

«Мен және менің отбасым» жаттығуы

Қатысушыларға«Мен және менің отбасым»тақырыбында коллаж жасау ұсынылады.

Коллажбен жұмыс жасау үшін үлкен көлемді парақтаржәне әртүрлі қағаз,түрлі-түсті газеттер,журналдар,ашық ескі кітаптар таратылады.

Коллаж жасап болғаннан кейін қатысушылар өз жұмыстарын таныстырып,оның мазмұнын әңгімелеп береді.

«Мен сізге ризамын» тренингі

Мақсаты: оқушыларды бір-бірімен қарым-қатынасын жақсартуға, бір-бірін сыйлауға, құрметтеуге, қадірлеуге үйрету.

         Оқушылар шеңбер бойына бой түзеп, бір-бірінің қолынан ұстап тұрып, «Мен сізге ризамын, себебі...» деп өз ойлары мен тілектерін айтулары керек. Осылай барлық оқушы бір-бірінің барлық жақсы қасиеттерін атап өтуі керек.

         «Мен» тренингі

Мақсаты: оқушылардың өз менің, өзінің жеке тұлғасының мәнін, қадірін түсіне білуге баулу.

Жігер деген – МЕН!

Сенім деген – МЕН!

Күш деген- МЕН!

Сезім деген- МЕН!

Жастық шақ деген- МЕН!

Махаббат деген- МЕН!

Денсаулық деген- МЕН!

Ақыл деген- МЕН!

Дарын деген- МЕН!

Бар ғажайып деген- МЕН!


Бар байлық деген- МЕН!

Бәрі маған байланысты,

Бәрі менің қолымда!

Әуентерапия. «Армансыз күнім болмайды»

Рефлекция.

Қорытынды: Сонымен қорытындыласақ, біз әрқашан тәртіпті де, мейірімді, ақылды, кішіпейіл бола білейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар! 

«Cиқырлы піл » танысу жаттығуы

Мақсаты: қарым-қатынасты дамыту, жағымды көңіл-күй сыйлау.

Нұсқау: Қатысушылар шеңбер бойынша орналасады және өз есімдерін ертегі кейіпкерлер арқылы таныстырады .

«Менің отбасым қазір және болашақта» жаттығуы

Қатысушыларға«Менің отбасым қазір және болашақта»тақырыбында коллаж жасау ұсынылады.

Коллажбен жұмыс жасау үшін үлкен көлемді парақтаржәне әртүрлі қағаз,түрлі-түсті газеттер,журналдар,ашық ескі кітаптар таратылады.

Коллаж жасап болғаннан кейін қатысушылар өз жұмыстарын таныстырып,оның мазмұнын әңгімелеп береді.

«Мен және менің отбасым» психологиялық карта.

Мақсаты: отбасылық қарым-қатынасты анықтау, бақылау.

Қажетті құралдар: психологиялық карта.

Нұсқау: Қатысушыларға отбасылық мүшелер бейнеленген карталар таратылады. Қазір мен алдарыңызға карта тастаймын. Отбасы мүшелеріне қарай әрбір картаны таңдайсыз. Әрқайсыңыз картаны алып, отбасыңыздағы қарым-қатынасты және отбасылық бейнені құрастырасыз. Оған отбасы мүшелерінің барлығы қатыстырылуы керек.

Сергіту жаттығуы

Мақсаты:жағымды көңіл-күй сыйлау.

Қажетті құралдар:көңілді әуен, слайд.

Нұсқау: қатысушылар слайдқа қосылып билеулері тиіс.

Рефлексия. Тренингтің соңында қатысушылардың пікірлері сұралады.


6 орта мектебі
«Мен қандаймын?»Мектеп психологтері: М.Ө. Ермаханова


2014-2015оқу жылы

Қатысқаны:

Мақсаты: Оқушылардың өзін – өзі ұстауы, болашақта өздеріне керекті жақсы қасиеттерді жинақтауға үйрету.

Көрнекті құралдар: ақ парақтар.

1.     Сабақтың барысы: Психолог  оқушыларға сабақтың мақсатымен таныстырып, әр-бір оқушының бойына жақсы қасиеттерді насихаттау.

5 минут ішінде үш сөз арқылы «мен қандаймын?» деген сұраққа жауап дайындау керек.

2.     «Мен  - Күнмін» тренингі

Мақсаты: адам бойындағы жақсы қасиеттерді таныстыру.

Барлық балаға бір ақ парақтан таратылады. Балалар берілген параққа күннің бейнесін салып, күннің ішіне өз есімдерін жазып, ал күннің әр-бір шуағына өздерінің бойындағы өздері бағалайтын ең жақсы деген қасиеттерін жазуы керек. Әр бала өз қасиеттерін жазып болған соң, оны дауыстап оқиды.

3.     «Мен – идеалмын» тренингі

Мақсаты: балаларға болашақта өздеріне керекті жақсы қасиеттерді жинақтауға үйрету.

Балалар  бір ақ параққа адамның, жай ғана адамның бейнесін емес, идеалды адамның бейнесін жасауы керек. Яғни, парақта салынған адамның бейнесін ең керекті деген идеалды адамның қасиетеріне толтыруы керек.

         Осы тренингтен соң жүргізуші балалардан «Идеалды адам қандай болады?», «сенің бойында идеалды болу үшін қандай қасиеттер жетіспейді?» деген сияқты сұрақтар қою арқылы балалардың ойларын біледі.

         «Мен қазір қандаймын? Мен қандай болуға тиіспін?» тренингі

Мақсаты: оқушыларды өзінің бойындағы ең жақсы деген қасиеттер мен жаман қасиеттерді айыра білуге үйрету.

         Оқушылар ақ парақты екіге бөледі. Бірінші бетіне «Мен қазір қандаймын» деген сұраққа өз бойларындағы барлық жақсы да жаман қасиеттерді жазуы тиіс. Ал, екінші бетке «Мен қандай болуға тиіспін?» деген сұраққа жауаптар жазуы керек.

         Тренинг барысында куратор оқушылардан тек шындықты жазуды өтінеді. Жазып болған соң, оқушылар түгелдей жазғандарын оқиды. Оқығандарын талқылайды.

         «Мен сізге ризамын» тренингі

Мақсаты: оқушыларды бір-бірімен қарым-қатынасын жақсартуға, бір-бірін сыйлауға, құрметтеуге, қадірлеуге үйрету.

         Оқушылар шеңбер бойына бой түзеп, бір-бірінің қолынан ұстап тұрып, «Мен сізге ризамын, себебі...» деп өз ойлары мен тілектерін айтулары керек. Осылай барлық оқушы бір-бірінің барлық жақсы қасиеттерін атап өтуі керек.

         «Мен» тренингі

Мақсаты: оқушылардың өз менің, өзінің жеке тұлғасының мәнін, қадірін түсіне білуге баулу.

Жігер деген – МЕН!

Сенім деген – МЕН!

Күш деген- МЕН!

Сезім деген- МЕН!

Жастық шақ деген- МЕН!

Махаббат деген- МЕН!

Денсаулық деген- МЕН!

Ақыл деген- МЕН!

Дарын деген- МЕН!

Бар ғажайып деген- МЕН!

Бар байлық деген- МЕН!

Бәрі маған байланысты,

Бәрі менің қолымда!

Қорытынды: Сонымен қорытындыласақ, біз әрқашан тәртіпті де, мейірімді, ақылды, кішіпейіл бола білейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар! 

6 орта мектебі«Басқалар көзқарасымен...»

мұғалімдермен өткізілген ароматерапиялық жаттығу

6 орта мектебінің психологтері

С.З.Есбосынов, М.Ө. Ермаханова
2013- 2014 оқу жыл


Қатысқаны: 11 мұғалім


Мақсаты: жағымды көңіл-күй сыйлау, хош иістерді пайдалана отырып, сәттілікке, шығармашылыққа жетелеу.

Өткізілетін уақыты: 1 сағат .


Керекті құралдар: иіс шығаратын мандалды шам, май шам, көңілді әуендер, құтыға құйылған су, байлық ,сәттілік , жағымды көңіл-күй шақыратын хош иісті майлар, ақ парақ, түрлі-түсті бояулар, бір адамдық кілемшелер.


  1. -жаттығу

Шарты: қатысушылар қандай иісті және ненің иісін жақсы көретіндіктері сұралады.

  • сіз қандай хош иісті майлар, кремьдер және әтірлерді қолданасыз?


«Хош иіс»

(музыка ойнап тұрады)

Көздеріңізді жұмып, үш рет терең тыныстаңыз. Өзіңіз ұнататын әсем табиғат орнын елестетіңіз. Бұл сізге таныс орын болуы мүмкін. Бүкіл жан- тәніңізбен әлгі жердің сиқырлы иісін сезесіз.

Сіздің мұрыныңызға тәтті иістің пайда болғаның сезесіз: ол иіс көкорай шалғын немесе әдемі немесе түрі иісті шөптер, және т.б

Сіз әрқилы иістерді сезесіз: кофенің, түрлі иісті майлардың, мүмкін жайқалып өскен гүлдің немесе әтірдің иістері.

Теріңізді майлармен сипалап, күн сәулесі жылытатынын сезесіз, өзіңізді жеңіл, еркін және керемет сезінесіз.

Мүмкін, Сіз раушан гүлдерінің немесе жазғы көкорайдың иісін сезініп, таудың самал ауасын сезетін боларсыз.

Тәтті әрі жұпар иістер сізді сергек қылып, көңіліңізді жақсата бастағанын байқайсыз.

Барлық сөздерді мұқият тыңдап болсаңыз, қолыңызды жоғары көтеріп, көзіңізді ашыңыз.

Талдау: әсерлері сұралады.

  1. жаттығу

Шарты: қатысушылардың алдына А3 ақ парағы беріледі. Ақ парақтың жан-жағына хош иісті (байлық, сәттілік, жағымды көңіл-күйді шақыратын ) май шамдар қойылады. Түрлі-түсті бояуларды пайдалана отырып, ішінен қайсысы көбірек әсер еткенін парақ бетіне түсіруі керек.

Талдау нәтижесі:

  • сізге қай иіс көбірек әсер етті?

  • суретті қалай бейнеледіңіз?

Рефлексия:

Қатысушылар тренингтен алған әсерлерімен бөліседі.


Үйден оқытылатын оқушы Махсұтова Жанатпен психологиялық жұмыстардың жүргізілгендігі туралы мәлімет


Қыркүйек айында Жанаттың үйіне барып, жаңа оқу жылымен құттықтап, оқулықтары тапсырылды.

Қазан айында баланың отбасындағы қарым-қатынасын және статусын диагностикалау мақсатында «Менің отбасым» әдістемесі жүргізілді. Жанат отбасын толық бейнеледі. Отбасы мүшесін түгелдей дастархан басына орналастыруға тырысты. Яғни, бұл суреттен отбасының татулық белгісін көруге болады. Жанат өз отбасынан мейірімділікті толық алатындығын байқауға болады.

Қараша айында ата-анасынан «Мұғалімге көңіліңіз тола ма?» атты сауалнамасы жүргізілді. Сонымен бірге мұғалімдерге жеке кеңестер беріліп, қорытынды жұмыстармен таныстырылды.

Қаңтар айында «Мүсін өнері» атты ермексазды терапиялық жұмыс жүргізілді. Нәтижесінде, Жанат ермексаздан сырға, сақина, білезік бұйымдарын жасады. Сақианы мамасына, сырғаны ұстазына, білезікті тәтесіне сыйлайтындығы анықталды. Бұл жұмыс арқылы бала бойынан шығармашылық қабілетті анықтауға болады. Сонымен қатар оқушының тұлғалық сапа деңгейін дамыту мақсатында арттерапиялық элементтері жүргізілді.

Ақпан айында Жанаттың үйіне барып, ата-анасымен байланыс жасалынды. Ал, оқушымен психологиялық ойын-жаттығулар жүргізілді.
Мектеп психологі: С.З. Есбосынов

6 орта мектебі
Үйден оқитылатын оқушыларға арналған психологиялық ойындар

2013-2014 оқу жыл
Уақыты:

Мақсаты: үйден оқытылатын оқушылардың тыныс алу жолдарын кеңейту және танымдық қабілеттерін дамыту.

Менің есімім” атты жаттығу


Мазмұны:Бұл жаттығу танысу үшін жасалынады- өз атын атап, есімінің бас әріпінен басталатын сөз айтады. Бұл жаттығу белсенділікті және есте сақтау қабілетін дамытуға септігін тигізеді Мысалы: Сандуғаш сағат, Әсел әлем т.б.Мақсаты: тыныс алуды дамыту


Күрекше” ойыны

Мазмұны:

Жымиямыз. Аузымызды ашамыз. Тілді жалпақ күйінде астыңғы ерінге қоямыз. Осы қалыпта 5- ке дейін санап тұрамыз.

Бұл жаттығу барысында астыңғы ерін тістерге тимеу керек.


Толық адам” ойыны


Мазмұны:

Күлімдеп тұрамыз, аузымызды ашамыз. Тілдің ұшын сағат тілі сияқты ары-бері қимылдатамыз. Астыңғы иекқимылдамау керек.«Сақина» ойыны

Мақсаты: саусақ ептіліктерін дамыту.


Оң қолдың үлкен саусағы әрбір саусақпен қосылып сақина жасайды да сол қолдың әрбір саусағына кигізіледі: үлкен басқармақпен – басбармаққа, үлкен ортаншымен-ортаншыға т.б.с.с.«Сиқырлы жұмыртқа» ойыны

Мақсаты: көріп қиялдауын дамыту.


Әр баланың қолына жұмыртқа тәрізді сопақша қиылған қағаз таратылып беріледі. Осы сопақша қағазды үлгі етіп, қағаз бетіне бірнеше бастырып жұмыртқаның суретін салып сол сопақша бейнеден өз қиялдарымен толықтырып, қалауы бойынша бірнеше бейне ойдан салуына болады.


Анам мені не үшін жақсы көреді? ойыны


Мақсаты: өзіндік бағаны дамытуға арналған .


Мазмұны: Барлық балалар шеңбер бойынша отырады. Әр балаға анасы оны не үшін жақсы көретінін айтып өтуді ұсынады. Топтың ішінен бір баладан қатысушы бала-анасы оны не үшін жақсы көретінін қайталауы қажет.

Ескерту: Балалар өзгелер үшін маңызды екендіктерін көрсеткісі келіп: анасы баланы ыдыс жуғандығы үшін, кітап жазуға кедергі келтірмегені үшін, кішкентай қарындасын ренжітпегені үшін жақсы көретінін айтадыПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Мен та?да?ан ?мір тренинг саба?

Автор: Ермаханова Майра Утепбаевна

Дата: 16.02.2015

Номер свидетельства: 173850

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства