kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспекты по тему "Мемлекеттік р?міздер-?лт ма?танышы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:Мемлекеттік р?міздер –?лт ма?танышы

Ма?саты:?аза?стан Республикасыны? р?міздерін о?ып ?йрену.?рбір белгісін т?сіндіру,ма?ынасын ашу.О?ушыларды ел р?міздерін ?астерлеуге,??рметтеуге т?рбиелеу.

К?рнекілігі:?аза?стан Республикасыны? р?міздерін слайд ар?ылы к?рсету.

?аза?стан туымен т??ырлы,

Елта?басымен е?селі.

?н?ранымен айбатты.

Ендеше б?гінгі т?рбие са?атымыз р?міздер туралы болма?.

Т?рбие са?аты ?н?ранмен басталады.

Кіріспе:

?аза? хал?ы к?птен к?ткен т?уелсіздікке ?ол жеткізді.Егемен мемлекет болды.Биыл 20 жыл.?рбір азат елді? ?зі?ні? т?уелсіздігін білдіретін басты белгілері болады.Соларды? бірі мемлекеттік р?міздер.1992 жылы 4 маусымда егемен еліміз ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері ?абылданды.Олар ?аза?стан Республикасыны? ?н?раны, ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік елта?басы,?аза?стан Республикасыны? туы.

Туымыз туралы: 

Мемлекеттік туымыз біры??ай к?гілдір т?сті.Б?л т?с т?бедегі б?лтсыз ашы? аспанды елестетеді.Б?лтсыз ашы? аспан ?р?ашан да бейбітшілікті?,тынышты?пен жа?сылы?ты? нышаны.К?к т?с –?аза?стан хал?ыны? бірлік,ынтыма? жолына адалды?ын білдіреді.

Н?р?а малын?ан алтын к?н тынышты?пен байлы?ты бейнелейді.К?н –?оз?алыс, даму,?сіп ?ркендеуді?,?мірді? бейнесі.?анаты? жай?ан ?ыран ??с –бар н?рсені? бастауындай,билік,айбындылы? бейнесі.К?нні? астында?ы ?алы?та?ан ?ыран елді? еркіндік с?йгіш ас?а? рухын,?аза? хал?ыны? жан д?ниесіні? ке?дігін жария етеді.А?аш сабына бекітілген т?ста?ы тік жола? ?лтты? оюлармен ?рнектелген.К?н, ?ыран,ою -?рнек алтын т?сті. ?аза?стан Республикасы мемлекеттік туыны? авторы- суретші Ш?кен Ниязбеков.

^ Елта?бамыз туралы: 

Елта?ба негізі –Ша?ыра?   ол елта?баны? ж?регі.Шаныра? мемлекеті? т?п- негізі отбасыны? бейнесі.Ша?ыра?- к?н ше?бері.Айнал?ан к?н ше?беріні? ?оз?алыста?ы суреті іспетті.Ша?ыра?- киіз ?йді? к?нбезі.К?шпелі т?ркілер ?шін ?йді?,оша?ты?, отбасыны? бейнесі.Т?лпар –дала д?лділі,ер-азаматты? с?йгілігі,же?іске деген жасымас жігерді?,?ажымас ?айратты?,м??алмас ?ажырды? т?уелсіздікке ?мтыл?ан ??лшыныс бейнесі.Ша?ыра? айналасында?ы уы?тарды т?лпарды? ?анаты ?оршап т?р.?анатты т?лпар ?аза? поэзиясында ке? тара?ан бейне.?анатты т?лпар уа?ытпен ке?істікті біріктіреді.Ол -?лмес ?мірді? бейнесі.Бесб?рышты ж?лдыз «ба?ы?ыз ашылып,ж?лдызы?ыз жар?ырай берсі?»деген асыл ар?аны ар?алап т?р.«?аза?стан»жазуы ?аза? еліні? ай?а?ы.

Елта?баны? авторлары- Ж.М?лібеков,Ш.У?лиханов.


?н?ранымыз туралы 

?н?ран м?тінінде ?асырлар бойы т?уелсіздік ?шін к?рескен бабалар ерлігі к?рініс табады.Сонымен ?атар асыл м?рамыз- елімізді? ке? байта?ты?ы,жер мен ел байлы?ы,бізді? ?рпа?тарымызды? болаша?ына ай?ын жол ашатыны к?рініс тап?ан.Е? бастысы-т?уелсіздігімізді? алтын ді?гегі-ел бірлігі баса айтыл?ан.

?н?ран 2006 жылы 7 ?а?тарда  ?аза?стан Республикасыны? жа?а ?н?раны ?абылданды.Ш?мші ?алдая?овты? «Мені? ?аза?станым» ?ні ?аза?стан Республикасыны? ?н?раны деп жарияланды.Кезінде Ж?мекен Н?жмиденов жаз?ан ?н с?зіне Елбасы Н?рс?лтан Назарбаевты? бастамасымен кейбір т?зетулер енгізілді.

?н?ран авторлары: Ш?мші ?алдаяков,Ж?мекен Н?жмиденов,Н?рс?лтан Назарбаев

Мемлекеттік р?міздерді мемлекеттік мекемелерден мектептерден к?руге болады ( Слайд)

^ О?ушылар ?з ?ле?дерін о?ыды.

Мемлекеттік Елта?ба,мемлекеттік Ту,?аза?стан туралы.

(Слайд )к?рсетіледі.

Р?міздерді ??рметтеу,?астерлеу баршамызды? борышымыз.?н?ран с?зі? жат?а білу міндетіміз.
?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Туы – ортасында ш??ылалы к?н, оны? астында ?алы?тап ?ш?ан ?ыран бейнеленген тік б?рышты к?гілдір т?сті мата. Туды? сабыны? т?сында ?лтты? ?рнек тік жола? т?рінде на?ыштал?ан. К?н, оны? ш??ыласы, ?ыран ж?не ?лтты? ?рнек бейнесі алтын т?стес. Туды? ені мен ?зынды?ыны? ара?атынасы – 1:2.

?аза?стан Республикасы Мемлекеттік туыны? біркелкі к?гілдір т?сі бірігу идеясын білдірумен ?атар, ?р?ашанда бейбітшілікті?, тынышты? пен жар?ын болаша?ты? белгісі саналатын б?лтсыз ашы? аспанды еске салады.

Геральдика тілінде к?к т?с пен оны? ре?ктері адам бойында?ы адалды?, тазалы?, ?міт сия?ты ?асиеттеріне с?йкес келеді. Ш??ылалы алтын к?н тынышты? пен байлы?ты бейнелесе, дала б?ркіті ?аза?станды?тар ??ымында дар?анды? пен ?ыра?ылы?, биіктік белгісі.?аза?стан Республикасы Мемлекеттік туыны? авторы суретші Ш?кен Ниязбеков.

Б?кіл ?лемдік Лондон олимпиадасында бізді?туымыз желбіреді.Сурет ар?ылы к?рсету.
?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Елта?басы – д??гелек нысанды ж?не к?гілдір т?с аясында?ы ша?ыра? (киіз ?йді? жо?ар?ы к?мбез т?різді б?лігі) т?рінде бейнеленген, ша?ыра?ты айнала к?н с?улесіндей тарап уы?тар шаншыл?ан. Ша?ыра?ты? о? жа?ы мен сол жа?ында а?ыздарда?ы ?анатты пыра?тар бейнесі орналастырыл?ан. Жо?ар?ы б?лігінде – бес б?рышты к?лемді ж?лдыз, ал т?менгі б?лігінде «?аза?стан» деген жазу бар. Ж?лдызды?, ша?ыра?ты?, уы?тарды?, а?ыздарда?ы ?анатты пыра?тарды? бейнесі, сондай-а?  «?аза?стан» деген жазу – алтын т?стес.

?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік елта?басыны? негізіне ша?ыра? алын?ан. Ол елта?баны? ж?регі іспеттес.

Ша?ыра? ?лемні? бірт?тасты?ын, мемлекетті? бастауы отбасы оша?ын бейнелейді.  ?анатты т?лпар м??гілік ?мір, шексіз даму ж?не ?аза?стан секілді бір ша?ыра? астында ?мір с?ріп жат?ан халы?тарды? рухани байлы?ыны? белгісі. ?анатты т?лпар болаша??а ?міт артар жас ?рпа?ты? арманы, сам?ау биігі

Елта?ба т?бесінде бес б?рышты ж?лдыз бар. ?р адамны? ?мірінде жол к?рсетер ?з ж?лдызы болады. Мемлекетті? де осындай ж?лдызы болуы керек.

?аза?стан Республикасы Мемлекеттік елта?басыны? авторлары с?улетшілер Шота У?лиханов пен Жандарбек М?лібеков.


Т?рбие са?атымызды ?орытындылай келіп,ант ?абылданды.

«Біз ?аза?стан Республикасыны? азаматы  Отаным ?аза?станны? д?ние ж?зінде алды??ы ?атарлы,?ділетті,?ркениетті ел болуы ?шін сапалы білім аламызм?дениетті адам боламыз.Ту?ан хал?ымызды? ата-д?ст?рін жал?астырамыз. Мемлекетімні? Президентін ??рметтейміз. Конституциясымен за?дарын б?лжытпай орындаймыз,Елімні? Туын,Елта?басын,?н?ранын сыйлап ?астерлейміз.»

Просмотр содержимого документа
«Конспекты по тему "Мемлекеттік р?міздер-?лт ма?танышы »

Тақырыбы:Мемлекеттік рәміздер –ұлт мақтанышы

Мақсаты:Қазақстан Республикасының рәміздерін оқып үйрену.Әрбір белгісін түсіндіру,мағынасын ашу.Оқушыларды ел рәміздерін қастерлеуге,құрметтеуге тәрбиелеу.

Көрнекілігі:Қазақстан Республикасының рәміздерін слайд арқылы көрсету.

Қазақстан туымен тұғырлы,

Елтаңбасымен еңселі.

Әнұранымен айбатты.

Ендеше бүгінгі тәрбие сағатымыз рәміздер туралы болмақ.

Тәрбие сағаты Әнұранмен басталады.

Кіріспе:

Қазақ халқы көптен күткен тәуелсіздікке қол жеткізді.Егемен мемлекет болды.Биыл 20 жыл .Әрбір азат елдің өзіңнің тәуелсіздігін білдіретін басты белгілері болады.Солардың бірі мемлекеттік рәміздер.1992 жылы 4 маусымда егемен еліміз Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды.Олар Қазақстан Республикасының әнұраны, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы,Қазақстан Республикасының туы.

Туымыз туралы: 

Мемлекеттік туымыз бірыңғай көгілдір түсті.Бұл түс төбедегі бұлтсыз ашық аспанды елестетеді.Бұлтсыз ашық аспан әрқашан да бейбітшіліктің ,тыныштықпен жақсылықтың нышаны.Көк түс –Қазақстан халқының бірлік,ынтымақ жолына адалдығын білдіреді.

Нұрға малынған алтын күн тыныштықпен байлықты бейнелейді.Күн –қозғалыс , даму,өсіп өркендеудің ,өмірдің бейнесі.Қанатың жайған қыран құс –бар нәрсенің бастауындай,билік,айбындылық бейнесі.Күннің астындағы қалықтаған қыран елдің еркіндік сүйгіш асқақ рухын,қазақ халқының жан дүниесінің кеңдігін жария етеді.Ағаш сабына бекітілген тұстағы тік жолақ ұлттық оюлармен өрнектелген.Күн, қыран,ою -өрнек алтын түсті. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы- суретші Шәкен Ниязбеков.

^ Елтаңбамыз туралы: 

Елтаңба негізі –Шаңырақ   ол елтаңбаның жүрегі.Шанырақ мемлекетің түп- негізі отбасының бейнесі.Шаңырақ- күн шеңбері .Айналған күн шеңберінің қозғалыстағы суреті іспетті.Шаңырақ- киіз үйдің күнбезі.Көшпелі түркілер үшін үйдің ,ошақтың, отбасының бейнесі.Тұлпар –дала дүлділі,ер-азаматтың сәйгілігі,жеңіске деген жасымас жігердің ,қажымас қайраттың ,мұқалмас қажырдың тәуелсіздікке ұмтылған құлшыныс бейнесі.Шаңырақ айналасындағы уықтарды тұлпардың қанаты қоршап тұр.Қанатты тұлпар қазақ поэзиясында кең тараған бейне.Қанатты тұлпар уақытпен кеңістікті біріктіреді.Ол -өлмес өмірдің бейнесі.Бесбұрышты жұлдыз «бағыңыз ашылып,жұлдызыңыз жарқырай берсің»деген асыл арқаны арқалап тұр.«Қазақстан»жазуы қазақ елінің айғағы.

Елтаңбаның авторлары- Ж .Мәлібеков,Ш.Уәлиханов.


Әнұранымыз туралы 

Әнұран мәтінінде ғасырлар бойы тәуелсіздік үшін күрескен бабалар ерлігі көрініс табады.Сонымен қатар асыл мұрамыз- еліміздің кең байтақтығы,жер мен ел байлығы ,біздің ұрпақтарымыздың болашағына айқын жол ашатыны көрініс тапқан.Ең бастысы-тәуелсіздігіміздің алтын діңгегі-ел бірлігі баса айтылған.

Әнұран 2006 жылы 7 қаңтарда  Қазақстан Республикасының жаңа Әнұраны қабылданды.Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні Қазақстан Республикасының Әнұраны деп жарияланды.Кезінде Жүмекен Нәжмиденов жазған ән сөзіне Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен кейбір түзетулер енгізілді.

Әнұран авторлары: Шәмші Қалдаяков,Жүмекен Нәжмиденов ,Нұрсұлтан Назарбаев

Мемлекеттік рәміздерді мемлекеттік мекемелерден мектептерден көруге болады ( Слайд)

^ Оқушылар өз өлеңдерін оқыды.

Мемлекеттік Елтаңба,мемлекеттік Ту,Қазақстан туралы.

(Слайд )көрсетіледі.

Рәміздерді құрметтеу,қастерлеу баршамыздың борышымыз.Әнұран сөзің жатқа білу міндетіміз.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы – ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Тудың ені мен ұзындығының арақатынасы – 1:2.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының біркелкі көгілдір түсі бірігу идеясын білдірумен қатар, әрқашанда бейбітшіліктің, тыныштық пен жарқын болашақтың белгісі саналатын бұлтсыз ашық аспанды еске салады.

Геральдика тілінде көк түс пен оның реңктері адам бойындағы адалдық, тазалық, үміт сияқты қасиеттеріне сәйкес келеді. Шұғылалы алтын күн тыныштық пен байлықты бейнелесе, дала бүркіті қазақстандықтар ұғымында дарқандық пен қырағылық, биіктік белгісі.Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының авторы суретші Шәкен Ниязбеков.

Бүкіл әлемдік Лондон олимпиадасында біздіңтуымыз желбіреді.Сурет арқылы көрсету.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы – дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі) түрінде бейнеленген, шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде – бес бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде «Қазақстан» деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ  «Қазақстан» деген жазу – алтын түстес.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасының негізіне шаңырақ алынған. Ол елтаңбаның жүрегі іспеттес.

Шаңырақ әлемнің біртұтастығын, мемлекеттің бастауы отбасы ошағын бейнелейді.  Қанатты тұлпар мәңгілік өмір, шексіз даму және Қазақстан секілді бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан халықтардың рухани байлығының белгісі. Қанатты тұлпар болашаққа үміт артар жас ұрпақтың арманы, самғау биігі

Елтаңба төбесінде бес бұрышты жұлдыз бар. Әр адамның өмірінде жол көрсетер өз жұлдызы болады. Мемлекеттің де осындай жұлдызы болуы керек.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының авторлары сәулетшілер Шота Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібеков.


Тәрбие сағатымызды қорытындылай келіп,ант қабылданды.

«Біз Қазақстан Республикасының азаматы  Отаным Қазақстанның дүние жүзінде алдыңғы қатарлы,әділетті ,өркениетті ел болуы үшін сапалы білім аламызмәдениетті адам боламыз.Туған халқымыздың ата-дәстүрін жалғастырамыз. Мемлекетімнің Президентін құрметтейміз. Конституциясымен заңдарын бұлжытпай орындаймыз,Елімнің Туын,Елтаңбасын,Әнұранын сыйлап қастерлейміз.»


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Конспекты по тему "Мемлекеттік р?міздер-?лт ма?танышы

Автор: Тапаева Молдир Худайбердиевна

Дата: 20.04.2015

Номер свидетельства: 203626

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства