kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?иын о?ушымен ж?мыс

Нажмите, чтобы узнать подробности

?иын о?ушымен ж?мыс. 
Ма?саты: жеткіншек дамуында?ы да?дарысты т?сіну ?шін жеткіншекті? агрессиялы? ?рекетіне ?арсы т?ру. 
Міндеттері: 
1. Бала бойында?ы да?дарысты аны?тап, сапалы ?згерістерге итермелеу. 
2. Баланы? т?л?алы? т?тасты?ыны? ба?асын сезіну. 
3. Жеткіншекте жеке басты? талаптарымен ?йлестіру. 
Со??ы кездері жеткіншектер т?ртібіні? т?мендегенін бай?ау?а болады. 
А) Ата-анамен келіспеушілік жа?дайлар
Б) Мектептегі ?иынды? пен с?тсіздік. 
В) Т?ртібі ?иын ??рбы-??рдастарымен байланыс орнату. Отбасында?ы жа?сы 
?арым-?атынасты жо?алту, мектептегі с?тсіздік, келе?сіз топта?ы ??рбылармен жа?ынды? ?р т?рлі жолдар?а итермелейді, ендеше осы ?ш элемент: отбасы, мектеп, ??рбы-??рдастар. 
Бала т?рбиесі ?ай заманны?, ?ай ?о?амны? болсын, ойшылдары мен зерделі зиялыларын толассыз тол?аныс?а, ?здіксіз ізденіске т?сірген ізгі м?рат екені даусыз. 
Бала?а берілетін ал?аш?ы т?рбие ата-анасын, ту?ан-туыс?андарын, жолдасын сыйлаудан басталады, себебі ата-анасын сыйламайтын жолдасына да, ?о?ам?а да, пайда келтіре алмайды, ал ?о?ама?а пайда келтіре алмаса б?л т?рбие одан ?рі шиеленісіп, а?ыры ?иын балалар?а ?кеп со?тырады. 
?иын балаларды? басым к?пшілігі-б?лар мектеп ба?дарламасын д?рыс ме?гере алмайтындар, ?жымнан тыс?ары шы?ып ?алатын балалар. ?иынды?пен т?рбиелену-баланы? теріс мінез-??л?ы, дау-жанжал. Дау-жанжалдарды? тууы негізінде балаларда к?бінесе мынадай мінез бітістері: ?озушылы?, ?стамсызды?, кейде а?ыл?а сыймайтын ?асар?ышты?, кекшілдік, мейрімсіздік т.б. пайда болады. 
?иын балаларда ?алай т?рбиелеуге болады? ?иын бала ?немі жа?сы психологиялы? жа?дайда т?рбиеленуі, о?уы, ?суі ?ажет. Сонда балада жа?ымды «Мен» бейнесі ?алыптасады, ?іне деген сенімділігі, ?зіндік сезімі туады. М?ндай «Мен» бейнесі кез келген баланы? жа?сы жа?дайда н?тижеге жетуіне, д?рыс дамуына м?мкіндік береді. 
Т?рбиеленуі ?иын балаларды болдырмау ?шін ?стаз бен ш?кірт арасында тартыс тумауы ?ажет. 
«Егер » бала б?за?ы болса, онда о?ан бала кін?лі деген А.С. Макаренко. Олай болса м??алім біріншіден, тере? білімді, жауапкершілікті жете т?сінетін, саба?ын жан-жа?ты даярлану ар?ылы саналы, тиімді ?ыз?ылы?ты етіп ?ткізсе, о?ушылар саба??а зейін аударады да, бас?а н?рсеге к??іл б?лмейді. 
Екіншіден, о?ушыны? ?рбір т?ртіпсіздігі мен ш?лкем-шалысты?ыны? себебін аны?тап к?з жеткізіп алып барып, шере мен жазаны со?ан лайы?та ?олдау керек. 
?шіншіден м??алім шыншыл, ?ділетті болуы керек. 
Т?ртіншіден, ?стаз кекшіл болмай ке?пейілді кешірімді, мейірімді, сабырлы ?стамды бол?аны ж?н. 
«?иын» деген о?ушыны? ?зі б?зыл?ан бала емес екенін ескеру керек. 
1. Психологиялы? т?зету кезе?інде т?зімділк ?ажет. 
2. Баланы? ішкі д?ниесі мен ?ылы?тарын, іс- ?рекеттерін білу керек. 
3. Мейірім мен с?йіспеншілік екі жа?ты да адамды? сипат?а жеткізетінін ??ыну керек. 
4. Жан жылуын з?руліктен ??т?ару, бала ???ы?ымен санасу. 
5. Жеке т?л?а ретінде дамуына ы?пал ету жа?ын ескеру ?ажет. 
Осы жайттарды ескере отырып т?рбиеленуі ?иын баланы? ?р?айсысына ?р т?рлі ?атынас жасап, оларды жеке-жеке зерттеулер ж?ргізіп, ке?ес беріп ж?йелі ж?мыс ж?ргізу ?ажет. 
?иын балалармен ж?мыс барысында ?олданып ж?рген ?дістемені сіздерге жолдап отырмын. ?иын балалармен ж?мыс ж?ргізуде к?мегі тиер деген ойдамын. 
?иынды? ту?ызатын о?ушылармен ж?ргізілетін ??гіме.
О?ушымен ??гімелесу с?ра?тары
1. Орта мектепті бітіргеннен кейін кім бол?ы? келеді?
2. ?ай п?нді жа?сы к?ресі??
3. Сені? достары? ?андай, олар туралы сен не ойлайсы??
4. ?лкендерге деген сені? к?з?арасы??
Сынып жетекшімен ??гіме
1. Б?л о?ушыны т?рбиелеудегі ?иынды?тар неден т?рады?
2. Осы о?ушыны? ?иын екендігіне ?андай д?лелдер бар?
3. О?у ?лгерімі ?андай?
4. О?ушыны? ?йдегі т?ртібі ?андай?
5. О?ушыны? мектептегі т?ртібі ?андай?
М??алімдермен ??гіме.
1. Сізді? саба?ы?ызды о?ушыны? ?лгерімі ж?не ж?ріс-т?рысы ?андай?
2. О?уда?ы, ж?мыста?ы о?ушыны? ?абілеті ?андай?
3. О?ушыны? т?ртіпсіздігін к?рсететін жа?дай, о?ан сізді? берген а?ыл-ке?есі?із?
Жолдастарымен ??гіме
1. ?ашаннан бері жолдасы?ыз?
2. Сені? жолдасы?ызды? ?андай ?асиеті ?найды?
3. болаша??а ??р?ан жоспарлары?ыз?
Ата-анасымен ??гіме.
1. бала?ызды? ж?ріс-т?рысына, о?уына к??ілі?із тола ма?
2. Оны? о?уда?ы ж?ріс-т?рысында сізді не ?иналдырады, сіз о?ан ?алай к?мектесесіздер?
3. Болаша? маманды?ын та?дауына сізді? а?ыл-ке?есі?із.
4. Ол ?йде не істейді, сіздерге к?мектеседі ме?

Просмотр содержимого документа
«?иын о?ушымен ж?мыс»

Қиын оқушымен жұмыс. 
Мақсаты: жеткіншек дамуындағы дағдарысты түсіну үшін жеткіншектің агрессиялық әрекетіне қарсы тұру. 
Міндеттері: 
1. Бала бойындағы дағдарысты анықтап, сапалы өзгерістерге итермелеу. 
2. Баланың тұлғалық тұтастығының бағасын сезіну. 
3. Жеткіншекте жеке бастың талаптарымен үйлестіру. 
Соңғы кездері жеткіншектер тәртібінің төмендегенін байқауға болады. 
А) Ата-анамен келіспеушілік жағдайлар
Б) Мектептегі қиындық пен сәтсіздік. 
В) Тәртібі қиын құрбы-құрдастарымен байланыс орнату. Отбасындағы жақсы 
қарым-қатынасты жоғалту, мектептегі сәтсіздік, келеңсіз топтағы құрбылармен жақындық әр түрлі жолдарға итермелейді, ендеше осы үш элемент: отбасы, мектеп, құрбы-құрдастар. 
Бала тәрбиесі қай заманның, қай қоғамның болсын, ойшылдары мен зерделі зиялыларын толассыз толғанысқа, үздіксіз ізденіске түсірген ізгі мұрат екені даусыз. 
Балаға берілетін алғашқы тәрбие ата-анасын, туған-туысқандарын, жолдасын сыйлаудан басталады, себебі ата-анасын сыйламайтын жолдасына да, қоғамға да, пайда келтіре алмайды, ал қоғамаға пайда келтіре алмаса бұл тәрбие одан әрі шиеленісіп, ақыры қиын балаларға әкеп соқтырады. 
Қиын балалардың басым көпшілігі-бұлар мектеп бағдарламасын дұрыс меңгере алмайтындар, ұжымнан тысқары шығып қалатын балалар. Қиындықпен тәрбиелену-баланың теріс мінез-құлқы, дау-жанжал. Дау-жанжалдардың тууы негізінде балаларда көбінесе мынадай мінез бітістері: қозушылық, ұстамсыздық, кейде ақылға сыймайтын қасарғыштық, кекшілдік, мейрімсіздік т.б. пайда болады. 
Қиын балаларда қалай тәрбиелеуге болады? Қиын бала үнемі жақсы психологиялық жағдайда тәрбиеленуі, оқуы, өсуі қажет. Сонда балада жағымды «Мен» бейнесі қалыптасады, өіне деген сенімділігі, өзіндік сезімі туады. Мұндай «Мен» бейнесі кез келген баланың жақсы жағдайда нәтижеге жетуіне, дұрыс дамуына мүмкіндік береді. 
Тәрбиеленуі қиын балаларды болдырмау үшін ұстаз бен шәкірт арасында тартыс тумауы қажет. 
«Егер » бала бұзақы болса, онда оған бала кінәлі деген А.С. Макаренко. Олай болса мұғалім біріншіден, терең білімді, жауапкершілікті жете түсінетін, сабағын жан-жақты даярлану арқылы саналы, тиімді қызғылықты етіп өткізсе, оқушылар сабаққа зейін аударады да, басқа нәрсеге көңіл бөлмейді. 
Екіншіден, оқушының әрбір тәртіпсіздігі мен шәлкем-шалыстығының себебін анықтап көз жеткізіп алып барып, шере мен жазаны соған лайықта қолдау керек. 
Үшіншіден мұғалім шыншыл, әділетті болуы керек. 
Төртіншіден, ұстаз кекшіл болмай кеңпейілді кешірімді, мейірімді, сабырлы ұстамды болғаны жөн. 
«Қиын» деген оқушының өзі бұзылған бала емес екенін ескеру керек. 
1. Психологиялық түзету кезеңінде төзімділк қажет. 
2. Баланың ішкі дүниесі мен қылықтарын, іс- әрекеттерін білу керек. 
3. Мейірім мен сүйіспеншілік екі жақты да адамдық сипатқа жеткізетінін ұғыну керек. 
4. Жан жылуын зәруліктен құтқару, бала құқығымен санасу. 
5. Жеке тұлға ретінде дамуына ықпал ету жағын ескеру қажет. 
Осы жайттарды ескере отырып тәрбиеленуі қиын баланың әрқайсысына әр түрлі қатынас жасап, оларды жеке-жеке зерттеулер жүргізіп, кеңес беріп жүйелі жұмыс жүргізу қажет. 
Қиын балалармен жұмыс барысында қолданып жүрген әдістемені сіздерге жолдап отырмын. Қиын балалармен жұмыс жүргізуде көмегі тиер деген ойдамын. 
Қиындық туғызатын оқушылармен жүргізілетін әңгіме.
Оқушымен әңгімелесу сұрақтары
1. Орта мектепті бітіргеннен кейін кім болғың келеді?
2. Қай пәнді жақсы көресің?
3. Сенің достарың қандай, олар туралы сен не ойлайсың?
4. Үлкендерге деген сенің көзқарасың?
Сынып жетекшімен әңгіме
1. Бұл оқушыны тәрбиелеудегі қиындықтар неден тұрады?
2. Осы оқушының қиын екендігіне қандай дәлелдер бар?
3. Оқу үлгерімі қандай?
4. Оқушының үйдегі тәртібі қандай?
5. Оқушының мектептегі тәртібі қандай?
Мұғалімдермен әңгіме.
1. Сіздің сабағыңызды оқушының үлгерімі және жүріс-тұрысы қандай?
2. Оқудағы, жұмыстағы оқушының қабілеті қандай?
3. Оқушының тәртіпсіздігін көрсететін жағдай, оған сіздің берген ақыл-кеңесіңіз?
Жолдастарымен әңгіме
1. Қашаннан бері жолдасыңыз?
2. Сенің жолдасыңыздың қандай қасиеті ұнайды?
3. болашаққа құрған жоспарларыңыз?
Ата-анасымен әңгіме.
1. балаңыздың жүріс-тұрысына, оқуына көңіліңіз тола ма?
2. Оның оқудағы жүріс-тұрысында сізді не қиналдырады, сіз оған қалай көмектесесіздер?
3. Болашақ мамандығын таңдауына сіздің ақыл-кеңесіңіз.
4. Ол үйде не істейді, сіздерге көмектеседі ме?


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?иын о?ушымен ж?мыс

Автор: Жанболатова Гулназ

Дата: 06.01.2016

Номер свидетельства: 272813

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства