kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кикілжі?ні? денсаулы??а ?сері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Кикілжі?ні? денсаулы??а ?сері
?атысатындар: 5 - 6 -10 сыныптар
Ма?саты: Кикілжі?ні? туындау себептері, оны? адам денсаулы?ына ?сері, ж?йкеге ?сер ететін жа?дайларды? алдын алу туралы о?ушыларды? білімдерін тере?дету; О?ушыларды ситуациялы? жа?дайларды талдау ар?ылы саналы шешім ?абылдау?а ?йрету;
Салауатты ?мір с?руге, ?з денсаулы?ына жауапкершілікпен ?арау?а, айналасында?ы адамдармен жа?сы ?арым - ?атынас жасау?а т?рбиелеу.
?діс - т?сілі: ??гіме, с?ра? - жауап, р?лдік ойындар, психологиялы? тренингтер
Т?рі: психо - профилактикалы?
К?рнекілігі: на?ыл с?здер, суреттер
«Денсаулы? - ауру мен дене кемістігіні? жо?ты?ы ?ана емес, адамны? дене, жан саулы?ы мен ?леуметтік толы? аманды? жа?дайы», «Мейірімді к?лкі, жа?сы с?з - м?нді ?мір негізі»
Саба?ты? барысы:

 І. ?йымдастыру кезе?і(Кіріспе с?з)
ІІ. Психологиялы? тренинг
ІІІ. Ми?а шабуыл(С?ра? – жауап)
ІV. Ситуациялы? жа?дайлар(Р?лдік ойындар)
V. Валеологиялы? тренинг
VI. ?орытынды.

І. ?йымдастыру кезе?і. Кіріспе с?з.
- Балалар, денсаулы? м?селесі б?гінгі к?нде к?рделі м?селеге айналып отыр. Отбасыны? ?леуметтік жа?дайы, аурулармен ауру, к??іл - к?йді? мазасызды?ы, т?рлі жа?дайлар?а о?ушыны? нашар бейімделуі м?селені? сан ?ырлы екенін к?рсетеді де, арнайы мамандар мен м??алімдерден к?п к?ш ж?мсауды талап етеді. Сонды?тан денсаулы?ымызды са?тау, ?з денсаулы?ымызды бас?ара білу, т?рлі келіспеушілікті? алдын алу, кикілжі?ні? туу себептері мен одан шы?у жолдарын т?сіну ма?сатында «Кикілжі?ні? денсаулы??а ?сері» атты психо - профилактикалы? саба?ты ?йымдастырып отырмыз.
ІІ. Психологиялы? тренинг.
- Б?гінгі саба?ымыз к??ілді ?ту ?шін к??іл - к?йімізді к?теретін жатты?удан бастайы?.(Жа?ымды баяу музыканы? ыр?а?ымен)
1 - кезе?. Денемізді бос ?стап ы??айлы отырамыз.
2 - кезе?. К?зді ж?мып, тыныштанып б?кіл денемізді ойша шоламыз.
3 - кезе?. Денемізді бос ?стап, ?з - ?зімізді жа?ымды ж?не к??ілді сезініп, ?мірдегі барлы? жа?ымды с?ттерді еске алайы?.
4 - кезе?. ?зімізді ?лі к?лтелерін ашпа?ан г?л деп сезінейік. Сол г?л к?лтелері баяу ашылып, к?нге ?арай ?мтылуда. Денемізді бос ?стап жо?ары к?терілеміз, к?зімізді ашып ?олымызды сілкілейміз.
- Балалар, ы??айлы отырып, бір - бірімізге ?арап, ?демі жымиып, к?лейік. ?р?ашан осылай к??іл - к?йіміз к?тері?кі болсын.
- Балалар, енді кезекпен кезек барлы? адамзат?а жа?сы денсаулы??а арнал?ан тілектер айтайы?шы:
Мысалы: Денсаулы? - адамны? басты байлы?ы, сонды?тан денсаулы?ты са?тай білейік. К?лкі - адам ?мірін ?зартады, еш?ашан ж?зімізден к?лкі кетпесін. К??іл - к?йіміз ?р?ашан к?тері?кі болсын.

ІІІ. Негізгі б?лім. Ми?а шабуыл.(С?ра? – жауап)
- Балалар, адам баласына тілеп жат?ан денсаулы? с?зін кім ?алай т?сінеді? Денсаулы? деген не?
- Кей жа?дайларда к??іл - к?йімізді? болмауына не себеп болады? Оны? денсаулы??а ?сері ?андай?
- Балалар, кикілжі? ?андай жа?дайда туындайды?
- Кикілжі?ді ?алай болдырмау?а болады? Кикілжі? бол?анда к??іл - к?й ?алай ?згереді?

ІV. Ситуациялы? жа?дайлар.(Р?лдік ойындар)
Екі о?ушы к?шеде келе жатып бірін - бірі ?а?ып кетеді. Екеуі біраз кикілжі?ге барды. Со?ында т?белеске ?ласу ?аупі туындады.(Ал балалар, осы кикілжі?ні? себебін ойластырып, одан шы?у жолын р?лге еніп к?рсеті?дер. О?ушыны? д?рекілігіне, к??іл - к?йіне, ?стамсызды?ына, ?з сезімін ?ада?алай алмауына, ?арым - ?атынас?а т?се алмайтынына м?н беру ?ажет)
Психологты? пікірі: Кикілжі?ді жа?дай ?р адам?а ?р т?рлі ?сер етеді. Кикілжі? с?зіне психологиялы? аны?тама бере болса?: конфликт психологиялы? с?здікте былай аударылады. «Конфликт - латын с?зі - кикілжі?. М?ны? ма?ынасы - ?ткір эмоционалды ашу»
Кикілжі? - ойы, ма?саты мен ?алаулары, талабы, ?ызы?ушылы?ы ?р т?рлі немесе бірнеше адамдар арасында?ы келіспеушілік. Ол мынадай болып б?лінеді:
1. Жеке басты? к?йзелісі.
2. Екеуара кикілжі?.
3. Топ арасында?ы кикілжі?.
Барлы? жа?дайда екі жа?ты? кикілжі?і ?р т?рлі себептен туады. Кей жа?дайда кикілжі?ні? ?зі стреске ?кеп со?тырады. Я?ни, ?ор?ыту, ?ркіту ар?ылы екінші адамды ?ысым?а алып, ?ділетсіздік жасап отыр. Кімде - кімні? ?ділеті жо? болса, оны? ?яты да жо?. ?ят деген адамны? бойында?ы адамшылды?ы.
?ысым - ?з ойын зорлы?пен екінші адам?а мойындату, б?йыра уысынан шы?армау, екінші адамды толы? ба?ылауына алу. Кикілжі? кей жа?дайларда стреске со?тырады дедік. Ал балалар, стресс деген с?зді естіген - де сендерді? к?з алдары?а, ойлары?а не келеді?
Стрестік жа?дайда болатын сезімдер: ?обалжу, ?ор?у, ауыру, ызалану, ашулану, ?бігерге т?су, жек к?ру, уайым?а салыну.
Стресс дегеніміз - ж?йке ж?йесіні? зоры?уы. Ашулану - адамны? ?зін ме?гере алмауы / адреналинні? б?лінуі, оны? ?сері /, ерік т?рбиесіні? кемістігі, ал ерік жігері к?шті адам орынсыз ашуша?ды??а, ?ш?ала?ты??а бара бермейді. ?стамды, мейірімді адам не істесе де а?ылмен, ойланып істейді.
Адамдар арасында кикілжі?ді болдырмау ?шін, екі жа? та бірдей шешімге келуі тиіс. Мына жа?дайда ашуды а?ыл?а же?діріп, бір - біріне жылы с?з айтып келісімге келу - компромисс деп аталады.
Компромисс - б?л кикілжі? туында?ан с?тте, екі жа?ты? да кейбір ?з ойларынан бас тартып орта? бір шешімді ?абылдауы. Келісім - б?л келешекте алдына ?ой?ан ма?сатына ?ол жеткізу ?шін адамны? біріге к?ш ?осуы.
 

Просмотр содержимого документа
«Кикілжі?ні? денсаулы??а ?сері »

Тақырыбы: Кикілжіңнің денсаулыққа әсері
Қатысатындар: 5 - 6 -10 сыныптар
Мақсаты: Кикілжіңнің туындау себептері, оның адам денсаулығына әсері, жүйкеге әсер ететін жағдайлардың алдын алу туралы оқушылардың білімдерін тереңдету; Оқушыларды ситуациялық жағдайларды талдау арқылы саналы шешім қабылдауға үйрету;
Салауатты өмір сүруге, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға, айналасындағы адамдармен жақсы қарым - қатынас жасауға тәрбиелеу.
Әдіс - тәсілі: Әңгіме, сұрақ - жауап, рөлдік ойындар, психологиялық тренингтер
Түрі: психо - профилактикалық
Көрнекілігі: нақыл сөздер, суреттер
«Денсаулық - ауру мен дене кемістігінің жоқтығы ғана емес, адамның дене, жан саулығы мен әлеуметтік толық амандық жағдайы», «Мейірімді күлкі, жақсы сөз - мәнді өмір негізі»
Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі(Кіріспе сөз)
ІІ. Психологиялық тренинг
ІІІ. Миға шабуыл(Сұрақ – жауап)
ІV. Ситуациялық жағдайлар(Рөлдік ойындар)
V. Валеологиялық тренинг
VI. Қорытынды.

І. Ұйымдастыру кезеңі. Кіріспе сөз.
- Балалар, денсаулық мәселесі бүгінгі күнде күрделі мәселеге айналып отыр. Отбасының әлеуметтік жағдайы, аурулармен ауру, көңіл - күйдің мазасыздығы, түрлі жағдайларға оқушының нашар бейімделуі мәселенің сан қырлы екенін көрсетеді де, арнайы мамандар мен мұғалімдерден көп күш жұмсауды талап етеді. Сондықтан денсаулығымызды сақтау, өз денсаулығымызды басқара білу, түрлі келіспеушіліктің алдын алу, кикілжіңнің туу себептері мен одан шығу жолдарын түсіну мақсатында «Кикілжіңнің денсаулыққа әсері» атты психо - профилактикалық сабақты ұйымдастырып отырмыз.
ІІ. Психологиялық тренинг.
- Бүгінгі сабағымыз көңілді өту үшін көңіл - күйімізді көтеретін жаттығудан бастайық.(Жағымды баяу музыканың ырғағымен)
1 - кезең. Денемізді бос ұстап ыңғайлы отырамыз.
2 - кезең. Көзді жұмып, тыныштанып бүкіл денемізді ойша шоламыз.
3 - кезең. Денемізді бос ұстап, өз - өзімізді жағымды және көңілді сезініп, өмірдегі барлық жағымды сәттерді еске алайық.
4 - кезең. Өзімізді әлі күлтелерін ашпаған гүл деп сезінейік. Сол гүл күлтелері баяу ашылып, күнге қарай ұмтылуда. Денемізді бос ұстап жоғары көтерілеміз, көзімізді ашып қолымызды сілкілейміз.
- Балалар, ыңғайлы отырып, бір - бірімізге қарап, әдемі жымиып, күлейік. Әрқашан осылай көңіл - күйіміз көтеріңкі болсын.
- Балалар, енді кезекпен кезек барлық адамзатқа жақсы денсаулыққа арналған тілектер айтайықшы:
Мысалы: Денсаулық - адамның басты байлығы, сондықтан денсаулықты сақтай білейік. Күлкі - адам өмірін ұзартады, ешқашан жүзімізден күлкі кетпесін. Көңіл - күйіміз әрқашан көтеріңкі болсын.

ІІІ. Негізгі бөлім. Миға шабуыл.(Сұрақ – жауап)
- Балалар, адам баласына тілеп жатқан денсаулық сөзін кім қалай түсінеді? Денсаулық деген не?
- Кей жағдайларда көңіл - күйіміздің болмауына не себеп болады? Оның денсаулыққа әсері қандай?
- Балалар, кикілжің қандай жағдайда туындайды?
- Кикілжіңді қалай болдырмауға болады? Кикілжің болғанда көңіл - күй қалай өзгереді?

ІV. Ситуациялық жағдайлар.(Рөлдік ойындар)

Екі оқушы көшеде келе жатып бірін - бірі қағып кетеді. Екеуі біраз кикілжіңге барды. Соңында төбелеске ұласу қаупі туындады.(Ал балалар, осы кикілжіңнің себебін ойластырып, одан шығу жолын рөлге еніп көрсетіңдер. Оқушының дөрекілігіне, көңіл - күйіне, ұстамсыздығына, өз сезімін қадағалай алмауына, қарым - қатынасқа түсе алмайтынына мән беру қажет)
Психологтың пікірі: Кикілжіңді жағдай әр адамға әр түрлі әсер етеді. Кикілжің сөзіне психологиялық анықтама бере болсақ: конфликт психологиялық сөздікте былай аударылады. «Конфликт - латын сөзі - кикілжің. Мұның мағынасы - өткір эмоционалды ашу»
Кикілжің - ойы, мақсаты мен қалаулары, талабы, қызығушылығы әр түрлі немесе бірнеше адамдар арасындағы келіспеушілік. Ол мынадай болып бөлінеді:
1. Жеке бастың күйзелісі.
2. Екеуара кикілжің.
3. Топ арасындағы кикілжің.
Барлық жағдайда екі жақтың кикілжіңі әр түрлі себептен туады. Кей жағдайда кикілжіңнің өзі стреске әкеп соқтырады. Яғни, қорқыту, үркіту арқылы екінші адамды қысымға алып, әділетсіздік жасап отыр. Кімде - кімнің әділеті жоқ болса, оның ұяты да жоқ. Ұят деген адамның бойындағы адамшылдығы.
Қысым - өз ойын зорлықпен екінші адамға мойындату, бұйыра уысынан шығармау, екінші адамды толық бақылауына алу. Кикілжің кей жағдайларда стреске соқтырады дедік. Ал балалар, стресс деген сөзді естіген - де сендердің көз алдарыңа, ойларыңа не келеді?
Стрестік жағдайда болатын сезімдер: Қобалжу, қорқу, ауыру, ызалану, ашулану, әбігерге түсу, жек көру, уайымға салыну.
Стресс дегеніміз - жүйке жүйесінің зорығуы. Ашулану - адамның өзін меңгере алмауы / адреналиннің бөлінуі, оның әсері /, ерік тәрбиесінің кемістігі, ал ерік жігері күшті адам орынсыз ашушаңдыққа, ұшқалақтыққа бара бермейді. Ұстамды, мейірімді адам не істесе де ақылмен, ойланып істейді.
Адамдар арасында кикілжіңді болдырмау үшін, екі жақ та бірдей шешімге келуі тиіс. Мына жағдайда ашуды ақылға жеңдіріп, бір - біріне жылы сөз айтып келісімге келу - компромисс деп аталады.
Компромисс - бұл кикілжің туындаған сәтте, екі жақтың да кейбір өз ойларынан бас тартып ортақ бір шешімді қабылдауы. Келісім - бұл келешекте алдына қойған мақсатына қол жеткізу үшін адамның біріге күш қосуы.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Кикілжі?ні? денсаулы??а ?сері

Автор: Хусайнова Толкын Кошкимбаевна

Дата: 17.06.2015

Номер свидетельства: 220088

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства