kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жо?ары сыныптар?а арнал?ан Психологиялы? тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

  1. Психологиялы? тренинг

Ма?саты:

О?ушыларды? ішкі жан д?ниесін ашу?а ж?не ?зін еркін сезіне алу?а ?йретету

Тренинг барысында ?аралып шешілетін міндеттер:

- Тиімді ?арым-?атынас?а машы?тану эмпатиясын дамыту.

-Сенімсіздіктен, ?обалжудан, ?ор?ыныштан арылу.

-?згелерді? ?ызы?ушылы?ымен санасу.

-?зін-?зі ??рметтеуді, ?зін-?зі сенуді ?алыптастыру.

Тренінг ба?дарламасы

• «Танысу» ж?ргізуші:

Барлы?ымыз ше?бер жасап отырайы?. ?азір ше?бер бойымен

кезекпен ж?ргізушіні? о? жа?ымда?ы отыр?ан ?атысушыдан

бастап топ?а таныстыруды бастаймыз. Алдымен ?з есімдері?ді

айты?дар. «1-2 с?йлем ар?ылы ?ай сыныпта о?итыным ?зіні?

атым, ?зіні? мінезі туралы айту керек. Осы с?здерден

кейін психолог ?зін таныстырып ??гімелейді. Психологтан кейін ?рбір

адам айналым бойынша ?зін-?зі таныстырады. Танысу біткен

со?, таныстыруды? ?алай ?ткені туралы пікірталас ж?ргізіледі.

Психолог топ?а мынадай с?ра?тар береді.

Кімні? таныстыруы сізді? есінізде ?алды ж?не оны? 

таныстыруы сізге несімен ?нады?

  « Карусель » жатты?уы.

Ма?саты: ?арым-?атынасты дамыту?а арналады

Топ м?шелері 2-ге б?лінеді. 1-ші топ ішкі, 2-ші топ сырт?ы топ болып б?лініп, екі ше?бер жасайды.

Жетекшіні? берген белгісі бойынша ішкі топ са?ат тілі бойынша ?оз?алады, жетекшіні? сигналы бойынша олар то?тайды да, екеуден ішкі топ пен сырт?ы топ бір-біріне ?арсы т?р?ан адамдар бірігеді. ?рбір топ?а кезекпе-кезек жетекші белгілі бір роль беру керек, олар тез арада сол рольді 2-3 минутта к?рсетуі керек. Мысалы: сатушы- сатып алушы ; м??алім – о?ушы, д?рігер – ?аралушы ; полиция –шофер; ?ке – бала; анасы –?ызы. Б?л жатты?у ?рбір адамны? ?зіні? мінезін, к??іл к?йін, ?абілетін, ?згерте білу осы ар?ылы ?згелермен еркін араласу ?абілетіні? дамуына к?мектеседі.

  « Б?лінген телефон »

Ма?саты: Есту ?абілетін дамыту?а арнал?ан

Бір с?зді м??алім бір баланы? ??ла?ына сыбырлап сол пікірді ?айталайды, солай жал?аса беріп барлы? балалар?а жеткізеді. Е? со??ы о?ушы пікір с?зді естіртіп дауыстап айтады. Мен ?р?ашан шынды?ты айтамын.

• К??іл к?йімізді жатты?тыру»

Ма?саты:Шынайы бейнелеп к?рсете білу ар?ылы к??іл к?йімізді жаты?тыра алу?а арналады.

Ж?ргізуші:Б?гін мен сендерге актер болу?а ?йретемін. Мен

сендерге нені к?рсет десем, соны бет-?лпеттері?мен бейнелейсі?дер.

1. ?аба?тары?ды т?йіп,ашулы адамны? кейпін к?рсетесі?дер

2. ?атты ?ор?у ?ажет.?ас?ырдан ?оры??ан ?оян сия?ты немесе ?ядан т?сіп ?ал?ан балапан сия?ты,мысы?тан ?оры??ан тыш?ан сия?ты ж?не иттен ?оры??ан баланы бет -?лпеттері?мен к?рсету ?ажет.

3. Жылап т?р?ан адамды к?рсету.

4. Ж?й к?ліп т?р?ан адамды ж?не ?атты к?ліп т?р?ан адамды к?рсету

5. ?ле? айтып т?р?ан адамды? сезімін к?рсете білу

  ?ле? айту « Біз тамшымыз » Сергіту с?ті

?здеріне ?на?ан ?уенге салып,?имылмен к?рсетіп айту керек.Б?рі д??гелене т?рады да Біз тамшымыз дегенде жа?бырды? тамшысын бір те?ізді? тол?ыны

дегенде ?олымен ирелектетіп тол?ынды к?рсетеді

Біз тамшымыз м?хитта?ы

  Бір те?ізді? тол?ыны.

Бізге келі?із ²

  Сен мен мен.

  Б?рімізде бір жан?я боламыз

Біз б?та?пыз ба?шада?ы

Бір ба?шаны? г?ліміз

  ?айырмасы

  Ауызша волейбол ойыны.

Ма?саты: ?зінде бар жа?сы ?асиеттерді ба?алай білуге,?зіні? ?асында ж?рген адамдарды? жа?сы ?асиеттерін білуге,бір-бірін тере? т?сінуге арналады

Допты бір-бірне берген кезде балалар адамгершілік ?асиеттер туралы айтулары керек.

Мысалы: шыншылды?: мейірімділік; адамды?; адамгершілік ?ділдік; кішіпейілдік; батылды?; ?стамдылы?; жанашырлы?.

?зінде басым ?асиетті айта білулері ?аралады.

«Кім екенін тап» ойыны

Ма?саты:Топ м?шелеріні? бір-бірін тану?а к?мектеседі

?рбір адам ?зіні? аты-ж?нін к?рсетпей,?з-?зіне психологиялы? мінездеме жазады.?зіні? ?намды-?намсыз ?асиеттерін жазу. Б?л мінездеме жазыл?ан бетерді жетекші жинап, араластырады да,арасынан біреуін алып дауыстап о?иды.Топ м?шелері мінездемені? иесін табуы керек

Б?л жатты?у ?згелерді д?рыс ?абылдап,тану ар?ылы оларды? ?зіндік ерекшеліктерін білуге ?йреді

  "Ш?лдеу" ойыны.

Ма?саты: Досты??а,бір-біріне к?мектесіп ?ана н?тижеге жетуге болатына т?рбиелеу

  Балаларды? ?олдары шынта?тан ?оз?алмайды. Балалар ?здерін ысты? ш?л даладамыз деп елестетеді, ?атты ш?лдеп

ж?реді. Бір кезде тоста?андарда?ы сулар?а кездеседі. Енді

осы суды ішуге амал табулары керек ( бір-біріне к?мекте-

сіп ?ана суды шашпай, ш?лдерін ?андыру?а болатынына

к?з жеткізеді).

  "Алып" ойыны.

Ма?саты:?жымшылды??а т?рбиелеу.

  Екі бала ?атар т?рады, біреуіні? сол ая?ын екіншісіні? о?

ая?ына байлайды, с?йтіп бір белгіленген жерге барады. Не-

месе: ?ш, т?рт, т.б. балаларды бірге байлайды, сосын олар

бірге ж?руге тырысады. ( ба?а?а ??сап секіреді).

  "К?пір" ойыны.

  Еденді бормен "к?пір" (т?зу) сызылады. Екі топ, бір-біріне 

?арсы шы??ан балалар "к?пірден" ??лап ?алмай ?туі керек.

Балалар бір-біріне к?мектесіп, орындарын ауыстырып, бір-

бірін ?ткізіп жіберулері керек.

Рефлексия

Тренинг жатты?улары сіздерге ?нады ма?

Сендерде ?андайда болсада ?згеріс пайда болды ма?

К?нделікті ?мірде б?л ойындарды ойнау ар?ылы ішкі жан д?ниелері?ді дамыту?а бола ма?

Б?гінгі тренингіде біздер ойындар ойнау ар?ылы ?згелерді д?рыс ?абылдап, ?здері?ді еркін сезіне алу?а т?л?аны дамыту?а ж?мыстанды?.

Амандасу – «танысу».

   ?р ?атысушы ?з есіміні? бірінші ?ріпіне ?арай бойында?ы жеке ?асиетін ?осып айту керек. Мысалы; мен Айг?л а?к??іл ?ызбын, серік, сенімді жігітпін,

Мен кіммін?

   Ж?ргізуші «мен» т?жырымдамасын таныстыр?аннан кейін ?атысушылар мен кіммін деген с?ра??а «мен» бейнесіне кіру ар?ылы жауап береді. Ю.В. Валентинні? «мен» т?жырымдамасы бойынша

Мен – т?л?амын

Мен – баламын

Мен – Маратпын

Мен – о?ушымын

Мен – доспын.

?р о?ушы ?зін ?леуметтік орта?а кім екенін аны?тап жазады.

Мен бас?аны? к?зімен.

   Орта?а бір о?ушыдан кезектеп шы?ады. ?ал?ан ?атысушылар ол жайында ?андай ой-пікірді айтады. О?ушы ?зін бас?аны? к?зімен ?андай адам екенін айтады.

Атомдар мен молекулалар.

    ?р ?атысушы жеке – атомдар. Ж?ргізушіні? айтуы бойынша атомдар ?оз?алыс?а т?седі, бір-бірімен же?іл ?а?ты?ыс?а т?седі. Ж?ргізуші ?анша атомны? ?осындысынан молекула ??райтынын айтады, сол кезде сол сан?а сай бірігіп т?ра ?алу керек. Молекула ??рамына кірмей ?ал?андар ойыннан шы?ады. Ойын бірнеше рет ?айталанады.

?орытынды: неге барлы?ы кіре алмады?

Ойыннан шы??андар несімен ерекшелінеді.

Б?л ?мірде ?андай р?л ойнайсыз?

    Б?кіл ?лем театр, ал адамдар актерлар. С?ра??а к?п ойланбай жауап бері?із. Б?л ?мірде ?андай р?л ойнайсыз? ?андай р?лде ойна?ы?ыз келеді?

    ?а?аз?а ойна?ан р?лдері?із бен ойна?ы?ыз келген р?лдітізіп жазып шы?ы?ыз. ?те таби?и ?алыпта ойнап шы?ы?ыз. Жатты?уды орындауда на?тыланы?ыз.

Рефлекция: келі?із талдайы?, сізге ?андай р?лдерді ойнау с?тті болды. Оларды? ?асына «+» белгісін ?ойы?ыз. ?зі?із ойнай алма?ан р?лдерді «-« белгісімен белгіле?із. Сізге ?на?ан с?йікті ойындарды? астын сызы?ыз. Б?л жатты?уды орындап бол?аннан кейін ?андай сезімде бол?аны?ызды айты?ыз.

Просмотр содержимого документа
«жо?ары сыныптар?а арнал?ан Психологиялы? тренинг»

  1. Психологиялық тренинг

Мақсаты:

Оқушылардың ішкі жан дүниесін ашуға және өзін еркін сезіне алуға үйретету

Тренинг барысында қаралып шешілетін міндеттер:

- Тиімді қарым-қатынасқа машықтану эмпатиясын дамыту.

-Сенімсіздіктен, қобалжудан, қорқыныштан арылу.

-Өзгелердің қызығушылығымен санасу.

-Өзін-өзі құрметтеуді, өзін-өзі сенуді қалыптастыру.

Тренінг бағдарламасы

• «Танысу» жүргізуші:

Барлығымыз шеңбер жасап отырайық . Қазір шеңбер бойымен

кезекпен жүргізушінің оң жағымдағы отырған қатысушыдан

бастап топқа таныстыруды бастаймыз. Алдымен өз есімдеріңді

айтыңдар. «1-2 сөйлем арқылы қай сыныпта оқитыным өзінің

атым, өзінің мінезі туралы айту керек. Осы сөздерден

кейін психолог өзін таныстырып әңгімелейді. Психологтан кейін әрбір

адам айналым бойынша өзін-өзі таныстырады. Танысу біткен

соң, таныстырудың қалай өткені туралы пікірталас жүргізіледі.

Психолог топқа мынадай сұрақтар береді.

Кімнің таныстыруы сіздің есінізде қалды және оның

таныстыруы сізге несімен ұнады?

« Карусель » жаттығуы.

Мақсаты: Қарым-қатынасты дамытуға арналады

Топ мүшелері 2-ге бөлінеді . 1-ші топ ішкі, 2-ші топ сыртқы топ болып бөлініп, екі шеңбер жасайды.

Жетекшінің берген белгісі бойынша ішкі топ сағат тілі бойынша қозғалады, жетекшінің сигналы бойынша олар тоқтайды да, екеуден ішкі топ пен сыртқы топ бір-біріне қарсы тұрған адамдар бірігеді. Әрбір топқа кезекпе-кезек жетекші белгілі бір роль беру керек, олар тез арада сол рольді 2-3 минутта көрсетуі керек. Мысалы: сатушы- сатып алушы ; мұғалім – оқушы, дәрігер – қаралушы ; полиция –шофер; әке – бала; анасы –қызы. Бұл жаттығу әрбір адамның өзінің мінезін, көңіл күйін, қабілетін , өзгерте білу осы арқылы өзгелермен еркін араласу қабілетінің дамуына көмектеседі.

« Бүлінген телефон »

Мақсаты: Есту қабілетін дамытуға арналған

Бір сөзді мұғалім бір баланың құлағына сыбырлап сол пікірді қайталайды, солай жалғаса беріп барлық балаларға жеткізеді. Ең соңғы оқушы пікір сөзді естіртіп дауыстап айтады. Мен әрқашан шындықты айтамын.

Көңіл күйімізді жаттықтыру»

Мақсаты:Шынайы бейнелеп көрсете білу арқылы көңіл күйімізді жатықтыра алуға арналады.

Жүргізуші:Бүгін мен сендерге актер болуға үйретемін. Мен

сендерге нені көрсет десем, соны бет-әлпеттеріңмен бейнелейсіңдер.

1. Қабақтарыңды түйіп,ашулы адамның кейпін көрсетесіңдер

2. Қатты қорқу қажет.Қасқырдан қорыққан қоян сияқты немесе ұядан түсіп қалған балапан сияқты,мысықтан қорыққан тышқан сияқты және иттен қорыққан баланы бет -әлпеттеріңмен көрсету қажет.

3. Жылап тұрған адамды көрсету.

4. Жәй күліп тұрған адамды және қатты күліп тұрған адамды көрсету

5. Өлең айтып тұрған адамдың сезімін көрсете білу

Өлең айту « Біз тамшымыз » Сергіту сәті

Өздеріне ұнаған әуенге салып,қимылмен көрсетіп айту керек.Бәрі дөңгелене тұрады да Біз тамшымыз дегенде жаңбырдың тамшысын бір теңіздің толқыны

дегенде қолымен ирелектетіп толқынды көрсетеді

Біз тамшымыз мұхиттағы

Бір теңіздің толқыны.

Бізге келіңіз ²

Сен мен мен.

Бәрімізде бір жанұя боламыз

Біз бұтақпыз бақшадағы

Бір бақшаның гүліміз

қайырмасы

Ауызша волейбол ойыны.

Мақсаты: Өзінде бар жақсы қасиеттерді бағалай білуге,өзінің қасында жүрген адамдардың жақсы қасиеттерін білуге ,бір-бірін терең түсінуге арналады

Допты бір-бірне берген кезде балалар адамгершілік қасиеттер туралы айтулары керек.

Мысалы: шыншылдық: мейірімділік; адамдық; адамгершілік әділдік; кішіпейілдік; батылдық; ұстамдылық; жанашырлық.

Өзінде басым қасиетті айта білулері қаралады.

«Кім екенін тап» ойыны

Мақсаты:Топ мүшелерінің бір-бірін тануға көмектеседі

Әрбір адам өзінің аты-жөнін көрсетпей,өз-өзіне психологиялық мінездеме жазады.Өзінің ұнамды-ұнамсыз қасиеттерін жазу. Бұл мінездеме жазылған бетерді жетекші жинап, араластырады да,арасынан біреуін алып дауыстап оқиды .Топ мүшелері мінездеменің иесін табуы керек

Бұл жаттығу өзгелерді дұрыс қабылдап,тану арқылы олардың өзіндік ерекшеліктерін білуге үйреді

"Шөлдеу" ойыны.

Мақсаты: Достыққа,бір-біріне көмектесіп қана нәтижеге жетуге болатына тәрбиелеу

Балалардың қолдары шынтақтан қозғалмайды. Балалар өздерін ыстық шөл даладамыз деп елестетеді, қатты шөлдеп

жүреді. Бір кезде тостағандардағы суларға кездеседі. Енді

осы суды ішуге амал табулары керек ( бір-біріне көмекте-

сіп қана суды шашпай, шөлдерін қандыруға болатынына

көз жеткізеді).


"Алып" ойыны.

Мақсаты:Ұжымшылдыққа тәрбиелеу.

Екі бала қатар тұрады, біреуінің сол аяғын екіншісінің оң

аяғына байлайды, сөйтіп бір белгіленген жерге барады. Не-

месе: үш, төрт, т.б. балаларды бірге байлайды, сосын олар

бірге жүруге тырысады. ( бақаға ұқсап секіреді).


"Көпір" ойыны.

Еденді бормен "көпір" (түзу) сызылады. Екі топ, бір-біріне

қарсы шыққан балалар "көпірден" құлап қалмай өтуі керек.

Балалар бір-біріне көмектесіп, орындарын ауыстырып, бір-

бірін өткізіп жіберулері керек.

Рефлексия

Тренинг жаттығулары сіздерге ұнады ма?

Сендерде қандайда болсада өзгеріс пайда болды ма?

Күнделікті өмірде бұл ойындарды ойнау арқылы ішкі жан дүниелеріңді дамытуға бола ма?

Бүгінгі тренингіде біздер ойындар ойнау арқылы өзгелерді дұрыс қабылдап, өздеріңді еркін сезіне алуға тұлғаны дамытуға жұмыстандық.

Амандасу – «танысу».

Әр қатысушы өз есімінің бірінші әріпіне қарай бойындағы жеке қасиетін қосып айту керек. Мысалы; мен Айгүл ақкөңіл қызбын, серік, сенімді жігітпін,

Мен кіммін?

Жүргізуші «мен» тұжырымдамасын таныстырғаннан кейін қатысушылар мен кіммін деген сұраққа «мен» бейнесіне кіру арқылы жауап береді. Ю.В. Валентиннің «мен» тұжырымдамасы бойынша

Мен – тұлғамын

Мен – баламын

Мен – Маратпын

Мен – оқушымын

Мен – доспын....

Әр оқушы өзін әлеуметтік ортаға кім екенін анықтап жазады.

Мен басқаның көзімен.

Ортаға бір оқушыдан кезектеп шығады. Қалған қатысушылар ол жайында қандай ой-пікірді айтады. Оқушы өзін басқаның көзімен қандай адам екенін айтады.

Атомдар мен молекулалар.

Әр қатысушы жеке – атомдар. Жүргізушінің айтуы бойынша атомдар қозғалысқа түседі, бір-бірімен жеңіл қақтығысқа түседі. Жүргізуші қанша атомның қосындысынан молекула құрайтынын айтады, сол кезде сол санға сай бірігіп тұра қалу керек. Молекула құрамына кірмей қалғандар ойыннан шығады. Ойын бірнеше рет қайталанады.

Қорытынды: неге барлығы кіре алмады?

Ойыннан шыққандар несімен ерекшелінеді.

Бұл өмірде қандай рөл ойнайсыз?

Бүкіл әлем театр, ал адамдар актерлар. Сұраққа көп ойланбай жауап беріңіз. Бұл өмірде қандай рөл ойнайсыз? Қандай рөлде ойнағыңыз келеді?

Қағазға ойнаған рөлдеріңіз бен ойнағыңыз келген рөлдітізіп жазып шығыңыз. Өте табиғи қалыпта ойнап шығыңыз. Жаттығуды орындауда нақтыланыңыз.

Рефлекция: келіңіз талдайық, сізге қандай рөлдерді ойнау сәтті болды. Олардың қасына «+» белгісін қойыңыз. Өзіңіз ойнай алмаған рөлдерді «-« белгісімен белгілеңіз. Сізге ұнаған сүйікті ойындардың астын сызыңыз. Бұл жаттығуды орындап болғаннан кейін қандай сезімде болғаныңызды айтыңыз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
жо?ары сыныптар?а арнал?ан Психологиялы? тренинг

Автор: Нурбаева Салтанат Казбековна

Дата: 05.02.2016

Номер свидетельства: 288694

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства