kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ушылар?а тренинг-жатты?улары

Нажмите, чтобы узнать подробности

2. Тренингтер

1. «Танысу» ойыны

Ма?саты: Топта ж?мыс ж?ргізу ?шін жа?ымды ахуал орнату, ?арым - ?атынысаты? белсенді стилін ж?не кері байланыс немесе алу т?сілдерін ме?геру;

- Алдымен танысайы?, біз оны былай жасаймыз: д??гелене отырып, са?ат тілі бойынша, кезек - кезек ?р ?атысушы ?з атын ж?не ?зіні? на?ты с?йікті ісін айтады. Екінші ойыншы ?зі туралы айтпас б?рын ал?аш?ы адамны? с?зін ?айталап айтуы керек. Содан кейін ?зі туралы айтады. Ал ?шінші адам бірінші, екінші адамны? айт?анын ?айталап, сонан со? ?зі жайында хабарлайды. Ойын осылай жал?аса береді.

Тал?ылау:

1. ?ай ойыншыны? есімі, с?йікті ісі сені? есі?де жа?сы са?талады?

2. несімен жа?сы са?талады деп ойлайсы??

3. ?ай ?атысушыны еске т?сіруі ?иын?а со?ты?

4. Не ?шін ?иын болды деп ойлайсы??

5. ?атысушыларды? сені есінде са?тай алмауы ?алай ?сер етті? Ж?не т.б

2. «Ту?ан к?н» ойыны

Ма?саты: Жас?спірімдер ортасында ?арым - ?атынасты? кейбір жа?ымсыз формаларын к?рсету, коммуникативті іскерліктерін ?алыптастыру ж?не т.б.

  Ойынны? алдында ж?ргізуші ?р ?айсысына билет береді. Онда ?зін ?алай ?стау керектігі жайында к?рсетілген, я?ни ?атысушылар билетте жазыл?ан р?лде ойнауы тиіс. Билет ойынны? со?ына дейін ??пия са?талады, тек тал?ылау кезінде ?ана кімге не істеу керектігін айту?а болады. Егер ойын?а 15-тен адам ?атысса, 2 адам бір билеттен ?сыну?а болады.

Билеттегі тапсырмалар:

1. Ту?ан к?н иесі - барлы? ?она?тарды ??гімеге тарту?а тырысады.

2. Білгішсыма? - кез-келген ??гімеге ?ыстырылу?а тырысады.

3. Талас?ыш - б?рімен ерегесіп, таласады.

4. Келісімге келтіруші - кикілжі?ді басу?а ?мтылады.

5. Б?ріне ж?не барлы?ына к??ілді толмайтын адам.

6. Асаба - ту?ан к?н иесіне к?мекші.

7. ?ызы? мінезді адам - кез-келген ??гімені бас?а арна?а б?ру?а тырысады.

8. ?депсіз адам.

Ойыннан кейін тал?ылау жргізіледі. Ту?ан к?н кикілжі?мен ая?талуы да м?мкін. Біра? б?л тал?ылау ?шін жа?сы, жас?спірімдерді? мінез - ??л?ын бай?ау?а м?мкіндік береді.

Ма?саты: Ойын психологиялы? бай?а?ышты?ты, ба?ылампазды?ты дамытады. Ойын?а ?атысушылар ?йден бір-бірлері жайында ертегі немесе фантастикалы? ??гіме т?рінде шы?арма жазып келуі керек. Келесі саба?та ?р?айсысы ?здеріні? шы?армаларын о?иды, ал ?ал?андары кім жайында жазыл?анын табады. Топта балаларды? шы?арма «батырын» тез табатынды?ын, бай?ау ептілігін тексереді. Шы?арманы? к?бісі бір адам жайында жазыл?анды к?рсетуі м?мкін.

Тал?ылау:Бір адам жайында неге к?бісі жазыл?анды?ын тал?ылайды: ол м?мкін ?ызы? адам шы?ар. Кім жайында топта шы?арма жазылмаса, б?л да жа?сы тренинг болып саналады.

. «Мен сізге жазамын..» ойыны

?азір тапсырманы? со?ында ?р?айсылары? хат аласы?дар, барлы? ойыншылар т?гел ?атысуы ?ажет. Егер ?уелі ?з пара?ы?ызды? о? жа? т?менгі б?рышына ?зі?ізді? ата - ж?ні?ізді жазып, о? жа?та отыр?ан к?рші?ізге бересіз. К?рші?із ?зіні? ?а?азын ?зінен кейінгі отыр?ан ойыншы?а береді. ?ал?андары да са?ат тілімен бір-біріне беріп отырады. К?рші?ізді? аты жазыл?ан?олы?ызда пар? бар. О?ан бірнеше с?з арна?ыз. Не жазу керек?

Ол адам?а не айт?ы?ыз келеді, соны? б?рін жазы?ыз: жа?сы с?з, тілек, мойындай, к?м?н; Б?л сурет те болуы м?мкін. Біра? сізді? ойы?ыз 1-2 фразадан т?руы керек. Сізді? жаз?аны?ызды бас?а адам о?ып ?оймас ?шін,сіз пара?ы?ызды? жо?ар?ы жа?ын б?кте?із. Содан со? б?л пара?сол жа?та отыр?ан к?рші?ізге беріледі. Ал, сізге бас?а ойыншыны? пара?ы беріледі, сіз сол пара??а келесі бір адам туралы ?ыс?а пікірі?ізді жазасыз. Сізді? аты?ызбенфамиля?ыз жазыл?ан ?з пара?ы?ыз ?зі?ізге ?айтып келгенше ойын осылай жал?аса береді. Б?л хат ?р ?атысушыны? б?рін айналып шы?ады ж?не ?ркім б?рын ат?ысы келіп ж?ргенін жазады. Ойын со?ында ?р?айсысы ?здеріжайлы жазыл?ан пара?ты о?иды. Осы хатты? н?тижесінде барлы? ?атысушылар бір - біріне деген эмоциялы жа?сы ?асиеттерменалмасады.

Тал?ылау:

1. ?зіні? бас?а адамдарды? пікірін о?ы?анда ?андай сезімде болды??

2. ?азіргі к??іл - к?йі?із ?андай? Ж?не т.б Ойын со?ында психолог б?л пара?та са?тап, ?мірді? ?иын кезе?ізде ?арап, еске т?сіруге болатынды?ы жайында ке?ес береді. Я?ни жаны?да?ы адамдар сені ?алай «к??ілді», «сенімді», «т?ртіпті», «ойынпаз» т.б. екені?ді ойлайтынын к?реміз. 

Просмотр содержимого документа
«о?ушылар?а тренинг-жатты?улары»

2. Тренингтер

1. «Танысу» ойыны

Мақсаты: Топта жұмыс жүргізу үшін жағымды ахуал орнату, қарым - қатынысатың белсенді стилін және кері байланыс немесе алу тәсілдерін меңгеру;

- Алдымен танысайық, біз оны былай жасаймыз: дөңгелене отырып, сағат тілі бойынша, кезек - кезек әр қатысушы өз атын және өзінің нақты сүйікті ісін айтады. Екінші ойыншы өзі туралы айтпас бұрын алғашқы адамның сөзін қайталап айтуы керек. Содан кейін өзі туралы айтады. Ал үшінші адам бірінші, екінші адамның айтқанын қайталап, сонан соң өзі жайында хабарлайды. Ойын осылай жалғаса береді.

Талқылау:

1. Қай ойыншының есімі, сүйікті ісі сенің есіңде жақсы сақталады?

2. несімен жақсы сақталады деп ойлайсың?

3. Қай қатысушыны еске түсіруі қиынға соқты?

4. Не үшін қиын болды деп ойлайсың?

5. Қатысушылардың сені есінде сақтай алмауы қалай әсер етті? Және т.б

2. «Туған күн» ойыны

Мақсаты: Жасөспірімдер ортасында қарым - қатынастың кейбір жағымсыз формаларын көрсету, коммуникативті іскерліктерін қалыптастыру және т.б.

Ойынның алдында жүргізуші әр қайсысына билет береді. Онда өзін қалай ұстау керектігі жайында көрсетілген, яғни қатысушылар билетте жазылған рөлде ойнауы тиіс. Билет ойынның соңына дейін құпия сақталады, тек талқылау кезінде ғана кімге не істеу керектігін айтуға болады. Егер ойынға 15-тен адам қатысса, 2 адам бір билеттен ұсынуға болады.

Билеттегі тапсырмалар:

1. Туған күн иесі - барлық қонақтарды әңгімеге тартуға тырысады.

2. Білгішсымақ - кез-келген әңгімеге қыстырылуға тырысады.

3. Таласқыш - бәрімен ерегесіп, таласады.

4. Келісімге келтіруші - кикілжіңді басуға ұмтылады.

5. Бәріне және барлығына көңілді толмайтын адам.

6. Асаба - туған күн иесіне көмекші.

7. Қызық мінезді адам - кез-келген әңгімені басқа арнаға бұруға тырысады.

8. Әдепсіз адам.

Ойыннан кейін талқылау жргізіледі. Туған күн кикілжіңмен аяқталуы да мүмкін. Бірақ бұл талқылау үшін жақсы, жасөспірімдердің мінез - құлқын байқауға мүмкіндік береді.

Мақсаты: Ойын психологиялық байқағыштықты, бақылампаздықты дамытады. Ойынға қатысушылар үйден бір-бірлері жайында ертегі немесе фантастикалық әңгіме түрінде шығарма жазып келуі керек. Келесі сабақта әрқайсысы өздерінің шығармаларын оқиды, ал қалғандары кім жайында жазылғанын табады. Топта балалардың шығарма «батырын» тез табатындығын, байқау ептілігін тексереді. Шығарманың көбісі бір адам жайында жазылғанды көрсетуі мүмкін.

Талқылау:Бір адам жайында неге көбісі жазылғандығын талқылайды: ол мүмкін қызық адам шығар. Кім жайында топта шығарма жазылмаса, бұл да жақсы тренинг болып саналады.

. «Мен сізге жазамын.....» ойыны

Қазір тапсырманың соңында әрқайсыларың хат аласыңдар, барлық ойыншылар түгел қатысуы қажет. Егер әуелі өз парағыңыздың оң жақ төменгі бұрышына өзіңіздің ата - жөніңізді жазып, оң жақта отырған көршіңізге бересіз. Көршіңіз өзінің қағазын өзінен кейінгі отырған ойыншыға береді. Қалғандары да сағат тілімен бір-біріне беріп отырады. Көршіңіздің аты жазылғанқолыңызда парқ бар. Оған бірнеше сөз арнаңыз. Не жазу керек?


Ол адамға не айтқыңыз келеді, соның бәрін жазыңыз: жақсы сөз, тілек, мойындай, күмән; Бұл сурет те болуы мүмкін. Бірақ сіздің ойыңыз 1-2 фразадан тұруы керек. Сіздің жазғаныңызды басқа адам оқып қоймас үшін,сіз парағыңыздың жоғарғы жағын бүктеңіз. Содан соң бұл парақсол жақта отырған көршіңізге беріледі. Ал, сізге басқа ойыншының парағы беріледі, сіз сол параққа келесі бір адам туралы қысқа пікіріңізді жазасыз. Сіздің атыңызбенфамиляңыз жазылған өз парағыңыз өзіңізге қайтып келгенше ойын осылай жалғаса береді. Бұл хат әр қатысушының бәрін айналып шығады және әркім бұрын атқысы келіп жүргенін жазады. Ойын соңында әрқайсысы өздеріжайлы жазылған парақты оқиды. Осы хаттың нәтижесінде барлық қатысушылар бір - біріне деген эмоциялы жақсы қасиеттерменалмасады.


Талқылау:

1. Өзінің басқа адамдардың пікірін оқығанда қандай сезімде болдың?


2. Қазіргі көңіл - күйіңіз қандай? Және т.б Ойын соңында психолог бұл парақта сақтап, өмірдің қиын кезеңізде қарап, еске түсіруге болатындығы жайында кеңес береді. Яғни жаныңдағы адамдар сені қалай «көңілді», «сенімді», «тәртіпті», «ойынпаз» т.б. екеніңді ойлайтынын көреміз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
о?ушылар?а тренинг-жатты?улары

Автор: Нурбаева Салтанат Казбековна

Дата: 05.02.2016

Номер свидетельства: 288695

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства