kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Филлипсті? мектептегі мазасызды?ты аны?тау?а арнал?ан тесті

Нажмите, чтобы узнать подробности

7 класс.

1. Филлипсті? мектептегі мазасызды?ты аны?тау?а арнал?ан тесті

Ма?саты: кіші ж?не орта жаста?ы балаларда болатын мазасызды?ты? т?рін ж?не де?гейін зерттеу

Н?с?ау: «Балалар, ?азір Сіздерге мектепте ?здері?ізді ?алай сезінетіндері?ізді аны?тау?а арнал?ан бірнеше с?ра?тан т?ратын сауалнама ?сынылады. С?ра??а д?рыс ж?не шынайы жауап беруге тырысы?ыз, б?л жерде д?рыс немесе б?рыс, жа?сы немесе жаман жауаптар жо?. Жауап пара?ыны? жо?ар?ы жа?ына ?з аты-ж?ні?ізді ж?не класы?ызды жазы?ыз. Егер с?ра??а келіссе?із «+»; егер келіспесе?із «-» белгісін ?ойы?ыз».

Сауалнама.

 1. Барлы? класты бір де?гейде ?стап т?ру ?иын?а со?а ма?
 2. Егер м??алім Сізден ?ткен материалдан ?аншалы?ты білетіндігі?ізді тексеретінін айтса Сіз тол?исыз ба?
 3. Класта м??алімге ?найтындай ж?мыс жасау са?ан ?иынды? келтіре ме?
 4. Сен саба??а жауап бере алма?аны?а м??алімні? ?атты ашулан?ан  кейіпі т?сі?е кіретін кез бола ма?
 5. Класта сені ?лдекімні? ?рып-со??ан кезі болды ма?
 6. Сен саба?ты т?сінбейінше м??алім жа?а материалды т?сіндіруге асы?пайтынын жиі ?алайсы? ба?
 7. Тапсырманы орындауда немесе жауап беруде сен ?атты тол?исы? ба?
 8. ?арапайым н?рседен ?ателесемін бе деп ?з ойы?ды айту?а батылы? жетпейтін кез бола ма?
 9. Саба? айту?а ша?ыр?анда сені? тізе? ?алтырай ма?
 10.  Т?рлі ойындар ойна?ан кезде сені кластастары? жиі к?лкі ?ыла ма?
 11.  Сен к?тпеген т?мен ба?а алып ?ал?ан кездері? болды ма?
 12.  Сенде екінші жыл?а ?алдырама деген к?дікбар ма?
 13.  Ойын?а іріктеу бол?анда мені алмайды деген оймен ойыннан бас тарту?а тырысасы? ба?
 14.  Саба? айту?а ша?ыр?анда сені? б?кіл дене? ?алтырайтын кез бола ма?
 15.  Сені? ?нат?ан ісінді кластастарыны? бірде-біреуі орында?ысы келмейтін кездері болды ма?
 16.  Тапсырманы орындауды бастар алдында ?атты тол?исы? ба?
 17.  Ата-ана? ойла?ан ба?аны алу са?ан ?иын?а со?а ма?
 18.  Класта жа?ымсыз жа?дай?а т?сіп ?аламын ба деп кейде ?ор?асы? ба?
 19.  Саба??а жауап беруде ?ателессе?, кластастарыны? к?лкі ?ыл?ан кездері болды ма?
 20.  Сен ?з кластастары?а ?найсы? ба?
 21.  Тапсырманы жа?сы орындадым бa деп уайымдайсы? ба?
 22.  Сен класта жаса?ан ж?мысы?ны? б?рін есте жа?сы сакта?аны?а сенімдісі? бе?
 23.  Мектепте м??алімні? с?ра?ына жауап бере алмай т?р?аны? кейде т?сіне жиі ене ме?
 24.  Сенімен класта?ы балаларды? к?пшілігі дос екені рас па?
 25.  Сені? ж?мысы?ны? ?орытындысы кластастары?ны? ж?мыс ?ортындысымен те? келетінін білсе? сен ынтамен ж?мыс істейсі? бе?
 26.  Сенен бір н?рсе с?ра?анда аз тол?ысам екен деп жиі армандайсы? ба?
 27.  Ерегіске т?сіп ?аламын ба деп ?ор?атын кез бола ма?
 28.  М??алім сені? саба??а дайынды?ы?ды тексеретінін айт?анда ж?регі?ні? ?атты со?а баста?анын сезесі? бе?
 29.  Сен жа?сы ба?а алса?, достары? сені жа?сы к?рінгісі келді деп ойлай ма?
 30.  Кластастарыны? са?ан ерекше ынтамен к?з?араста болатынын сезесі? бе?
 31.  Сені? к??ілі?е тиетіндей бірде?е айтатын кластастары? бар ма?
 32.  ?лгерімі т?мен о?ушылар достарын ?зінен алша?татып алады деп ойлайсы? ба?
 33.  Кластастары?ны? к?пшілігі са?ан назар аудармайтын?а ?ксай ма?
 34.  Сырт кезге о?аш к?рінемін бе деп жиі ?ысыласы? ба?
 35.  Са?ан деген м??алімні? к?з?арасына ризасы? ба?
 36.  Кластас балаларды? аналары сия?ты сені? ана? к??ілді кеш ?йымдастыру?а к?мектесе ме?
 37.  Айнала?да?ы адамдарды? сен туралы пікірі сені тол?андыра ма?
 38.  Б?рын?ы?а ?ара?анда болашакта жа?сы о?итыны?а ?міттенесі? бе?
 39.  ?зі?ді кластастасы? сия?ты мектепте жа?сы киінемін деп санайсы? ба?
 40.  Саба??а жауап беріп т?р?анда, бас?алар мен туралы не ойлайды деп жиі ойланасын ба?
 41.  Класта ерекше ?абілеті жо? балалар?а ?ара?анда, ерекше ?абілетті балалар ?андайда бір ???ы??а ие бола ма?
 42.  Сені? ісі? ал?а бас?ан кезде кластастарыны? кейбірі сені к?ндей ме?
 43.  Кластастары?ны? са?ан деген к?з?арасына ризасы? ба?
 44.  М??аліммен жеке ?ал?анда сен ?зінді жа?сы сезінесі? бе?
 45.  Сені? сырт?ы т?л?а?а ж?не ж?ріс-т?рысы?а кластастары?ным к?лкі ?ыл?ан кезі болды ма?
 46.  Мектептегі ?з ж?мысынды орындауда бас?а балалар?а ?ара?анда мазасызданамын деп ойлайсы? ба?
 47.  Сен саба?та жауап бере алма?ан кезде, жыла?ы? келіп т?р?анын сезесі? бе?
 48.  Сен кешке ?й?ы?а жат?анда ерте? мектепте не болады екен деп мазасыздан?ан кезі? бола ма?
 49.  ?иын тапсырманы орындау ?стінде б?рын жа?сы білетін н?рсенді м?лдем ?мытатынынды кей-кезде сезінесі? бе?
 50.  Тапсырманы орындау ?стінде сені? ?олы? ?алтырай ма?
 51.  М??алім клас?а тапсырма беріп жат?анда сен ?зі?ні? к?йгелектене баста?аны?ды сезесі? бе?
 52.  Мектепте сенін, білімі?ді тексеремін деп ?ор?ыта ма?
 53.  М??алім клас?а тапсырма беріп жат?анда, сен оны д?рыс орындай алмайтын шы?армын деген ?рей, ?ор?ынышынды сезінесі? бе?
 54.  Сен орындай алма?ан н?рсені кластастары?ны? орында?анын т?сі?де к?ретін кез бола ма?
 55.  М??алім саба?ты т?сіндіріп жат?анда. сені? ойы?ша, кластастары? са?ан ?ара?анда жа?сы т?сінетін сия?ты ма?
 56.  Мектепте келе жат?ан жолда, м??алім ба?ылау ж?мысын беретін шы?ар деп мазасызданасы? ба?
 57.  Сен тапсырманы нашар орында?ан шы?армын деп сезінесі? бе?
 58.  М??алім та?та?а тапсырма орындау?а ша?ыр?анда сені? ?олы? а?ырын ?алтырай ма?

?орытындылау ж?не ??деу

Тест кілтіне с?йкес келмеген жауаптар ??деуге б?лінеді. Мысалы, 58 с?ра??а бала «и?» деп жауап берсе, кілтте б?л с?ра?та «-» белгісіне байланысты баланы? жауабы «жо?» болады. Кілтке с?йкес келмеген жауаптардан мазасызды?ты? бар екені к?рінеді.

??деуі т?мендегідей:

1) Тесті? барлы? т?ріне с?йкес емес жалпы сандар. Егер олар 50% -тен жо?ары болса, онда баланы? мазасызды? ?алпы «жо?ары» деп айту?а болады, ал егер тест с?ра?тарыны? жалпы саны 75% тен кем болса, онда «е? жо?ары» мазасызды? к?й бол?аны.

2) С?йкес келген сандарды? ?р?айсысын мазасыздыкты? 8 факторына б?леміз.

Мазасызда?ты? де?гейі бірінші жа?дайда?ыдай аны?талады.

Мектептегі ішкі эмоционалды? жа?дай мазасызды?ты? синдромдары (факторлар) мен санына байланысты талданады.

Факторлар

С?ра?тар №

Мектептегі жалпы мазасызды?

2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Σ= 20

?леуметтік стресті уайымдау

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44

Σ= 11

?ажеттілікті ?теудегі с?тсіздік кедергілері

1, 3, 6, 11, 17, 19 25, 29, 32, 35, 38, 41,43

Σ= 13

?рейді? к?рінісі

27, 31, 34, 37, 40, 45

Σ= 6

Білімді тексеру ?стіндегі ?рей

2, 7, 12, 16, 21, 26

Σ= 6

Айналасы к?ткен н?тижеден ?рейлену

3, 8, 13, 17, 22

Σ= 5

Физиологиялы? т?р?ыдан ?арсыласуды? т?менгі табалдыры?ы

9, 14, 18, 23, 28

Σ= 5

М??аліммен ?арым-?атынасында?ы ?рейлену м?селесі

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47

Σ= 8

КІЛТІ:

(. + » - и?

«-» - жо?

1-

11-

21-

31-

41 +

51-

2-

12-

22+

32-

42-

52-

3-

13-

23-

33-

43+

53-

4-

14-

24+

34-

44+

54-

5-

15-

25+

35+

45-

55-

5-

16-

26-

36+

46-

56-

7-

1?-

27-

37-

47-

57-

3-

18-

28-

38+

46-

58-

9-

19-

29-

39+

49-

10-

20-

30-

40-

50-

?орытынды:

1) С?йкес емес сандар белгісі ( « + » - «и?», «-»- «жо?») ?р факторда ( абсолют с?йкес емес сандар проценті: <50%; >50%; > 75%).

2) Б?л м?ліметті жеке диаграмма т?рінде к?рсетеді,

3) Барлы? кластар ?шін ?р с?йкес емес сандар ?лшемі: -абсолютті ма?ынасы- <50%; >50%; > 75%

4) М?ндай м?ліметтерді диаграмма т?рінде береді

5) Аны?тал?ан фактор?а с?йкес емес о?ушылар саны >50% ж?не >75% (барлы? факторлар ?шін).

6) Екінші рет жасал?ан ?орытындымен салыстырып к?рсету.

7) ?р о?ушы?а толы? информация беру (тест ?орытындысы боыйнша)

?рбір синдром?а (фактор?а) сипаттама.

 1. Мектептегі жалпы мазасызды? - б?л баланы? жалпы эмоционалды? жа?дайы, мектеп ?міріндегі ?р т?рлі жа?дайлармен байланыс формасы
 2. ?леуметтік стресті уайымдау - баланы? эмоционалды? жа?дайы, ?орша?ан ортамен (??рбылармен) ?леуметтік байланысты? дамуы.
 3. ?ажеттілікті ?теудегі с?тсіздік кедергілері-?олайсыз психикалы? жа?дай, жо?ары с?тілікке жетуге ?зіні? м?мкіндігін дамыта алмауы.
 4. ?рейді? керінісі - ситуацияны жа?ымсыз эмоцияда уайымдау, кездескен ?ажетті жа?дайда ?з м?мкіндігін к?рсете алмауы.
 5. Білімді тексеру ?стіндегі ?рей-тексеру жа?дайында?ы ?рейлену білімі жетістігі, м?мкіндігі.
 6. Айналасы к?ткен н?тижеден ?рейлену - айналасында?ы адамдардан (негативті) жа?ымсыз ба?а алу ?ор?ынышы
 7. Стреске физиологиялы? т?ргыдан ?арсыласуды? т?менгі табалдыры?ы - т?менгі табалдыры?ты? психофизиологиялы? ерекшілікке байланысы.
 8. М??аліммен ?арым-?атынасында?ы ?рейлену м?селесі - мектепте ?лкендермен жалпы жа?ымсыз эмоциялы? ?арым-?атынасы жа?дайы баланы? о?у ?лгеріміні? т?мендеуіне ?сері.

Просмотр содержимого документа
«Филлипсті? мектептегі мазасызды?ты аны?тау?а арнал?ан тесті »

7 класс.

1. Филлипстің мектептегі мазасыздықты анықтауға арналған тесті

Мақсаты: кіші және орта жастағы балаларда болатын мазасыздықтың түрін және деңгейін зерттеу

Нұсқау: «Балалар, қазір Сіздерге мектепте өздеріңізді қалай сезінетіндеріңізді анықтауға арналған бірнеше сұрақтан тұратын сауалнама ұсынылады. Сұраққа дұрыс және шынайы жауап беруге тырысыңыз, бұл жерде дұрыс немесе бұрыс, жақсы немесе жаман жауаптар жоқ. Жауап парағының жоғарғы жағына өз аты-жөніңізді және класыңызды жазыңыз. Егер сұраққа келіссеңіз «+»; егер келіспесеңіз «-» белгісін қойыңыз».

Сауалнама.

 1. Барлық класты бір деңгейде ұстап тұру қиынға соға ма?

 2. Егер мұғалім Сізден өткен материалдан қаншалықты білетіндігіңізді тексеретінін айтса Сіз толқисыз ба?

 3. Класта мұғалімге ұнайтындай жұмыс жасау саған қиындық келтіре ме?

 4. Сен сабаққа жауап бере алмағаныңа мұғалімнің қатты ашуланған кейіпі түсіңе кіретін кез бола ма?

 5. Класта сені әлдекімнің ұрып-соққан кезі болды ма?

 6. Сен сабақты түсінбейінше мұғалім жаңа материалды түсіндіруге асықпайтынын жиі қалайсың ба?

 7. Тапсырманы орындауда немесе жауап беруде сен қатты толқисың ба?

 8. Қарапайым нәрседен қателесемін бе деп өз ойыңды айтуға батылың жетпейтін кез бола ма?

 9. Сабақ айтуға шақырғанда сенің тізең қалтырай ма?

 10. Түрлі ойындар ойнаған кезде сені кластастарың жиі күлкі қыла ма?

 11. Сен күтпеген төмен баға алып қалған кездерің болды ма?

 12. Сенде екінші жылға қалдырама деген күдікбар ма?

 13. Ойынға іріктеу болғанда мені алмайды деген оймен ойыннан бас тартуға тырысасың ба?

 14. Сабақ айтуға шақырғанда сенің бүкіл денең қалтырайтын кез бола ма?

 15. Сенің ұнатқан ісінді кластастарының бірде-біреуі орындағысы келмейтін кездері болды ма?

 16. Тапсырманы орындауды бастар алдында қатты толқисың ба?

 17. Ата-анаң ойлаған бағаны алу саған қиынға соға ма?

 18. Класта жағымсыз жағдайға түсіп қаламын ба деп кейде қорқасың ба?

 19. Сабаққа жауап беруде қателессең, кластастарының күлкі қылған кездері болды ма?

 20. Сен өз кластастарыңа ұнайсың ба?

 21. Тапсырманы жақсы орындадым бa деп уайымдайсың ба?

 22. Сен класта жасаған жұмысыңның бәрін есте жақсы сактағаныңа сенімдісің бе?

 23. Мектепте мұғалімнің сұрағына жауап бере алмай тұрғаның кейде түсіне жиі ене ме?

 24. Сенімен кластағы балалардың көпшілігі дос екені рас па?

 25. Сенің жұмысыңның қорытындысы кластастарыңның жұмыс қортындысымен тең келетінін білсең сен ынтамен жұмыс істейсің бе?

 26. Сенен бір нәрсе сұрағанда аз толқысам екен деп жиі армандайсың ба?

 27. Ерегіске түсіп қаламын ба деп қорқатын кез бола ма?

 28. Мұғалім сенің сабаққа дайындығыңды тексеретінін айтқанда жүрегіңнің қатты соға бастағанын сезесің бе?

 29. Сен жақсы баға алсаң, достарың сені жақсы көрінгісі келді деп ойлай ма?

 30. Кластастарының саған ерекше ынтамен көзқараста болатынын сезесің бе?

 31. Сенің көңіліңе тиетіндей бірдеңе айтатын кластастарың бар ма?

 32. Үлгерімі төмен оқушылар достарын өзінен алшақтатып алады деп ойлайсың ба?

 33. Кластастарыңның көпшілігі саған назар аудармайтынға ұксай ма?

 34. Сырт кезге оғаш көрінемін бе деп жиі қысыласың ба?

 35. Саған деген мұғалімнің көзқарасына ризасың ба?

 36. Кластас балалардың аналары сияқты сенің анаң көңілді кеш ұйымдастыруға көмектесе ме?

 37. Айналаңдағы адамдардың сен туралы пікірі сені толғандыра ма?

 38. Бұрынғыға қарағанда болашакта жақсы оқитыныңа үміттенесің бе?

 39. Өзіңді кластастасың сияқты мектепте жақсы киінемін деп санайсың ба?

 40. Сабаққа жауап беріп тұрғанда, басқалар мен туралы не ойлайды деп жиі ойланасын ба?

 41. Класта ерекше қабілеті жоқ балаларға қарағанда, ерекше қабілетті балалар қандайда бір құқыққа ие бола ма?

 42. Сенің ісің алға басқан кезде кластастарының кейбірі сені күндей ме?

 43. Кластастарыңның саған деген көзқарасына ризасың ба?

 44. Мұғаліммен жеке қалғанда сен өзінді жақсы сезінесің бе?

 45. Сенің сыртқы тұлғаңа және жүріс-тұрысыңа кластастарыңным күлкі қылған кезі болды ма?

 46. Мектептегі өз жұмысынды орындауда басқа балаларға қарағанда мазасызданамын деп ойлайсың ба?

 47. Сен сабақта жауап бере алмаған кезде, жылағың келіп тұрғанын сезесің бе?

 48. Сен кешке ұйқыға жатқанда ертең мектепте не болады екен деп мазасызданған кезің бола ма?

 49. Қиын тапсырманы орындау үстінде бұрын жақсы білетін нәрсенді мүлдем ұмытатынынды кей-кезде сезінесің бе?

 50. Тапсырманы орындау үстінде сенің қолың қалтырай ма?

 51. Мұғалім класқа тапсырма беріп жатқанда сен өзіңнің күйгелектене бастағаныңды сезесің бе?

 52. Мектепте сенін, біліміңді тексеремін деп қорқыта ма?

 53. Мұғалім класқа тапсырма беріп жатқанда, сен оны дұрыс орындай алмайтын шығармын деген үрей, қорқынышынды сезінесің бе?

 54. Сен орындай алмаған нәрсені кластастарыңның орындағанын түсіңде көретін кез бола ма?

 55. Мұғалім сабақты түсіндіріп жатқанда. сенің ойыңша, кластастарың саған қарағанда жақсы түсінетін сияқты ма?

 56. Мектепте келе жатқан жолда, мұғалім бақылау жұмысын беретін шығар деп мазасызданасың ба?

 57. Сен тапсырманы нашар орындаған шығармын деп сезінесің бе?

 58. Мұғалім тақтаға тапсырма орындауға шақырғанда сенің қолың ақырын қалтырай ма?

Қорытындылау және өңдеу

Тест кілтіне сәйкес келмеген жауаптар өңдеуге бөлінеді. Мысалы, 58 сұраққа бала «иә» деп жауап берсе, кілтте бұл сұрақта «-» белгісіне байланысты баланың жауабы «жоқ» болады. Кілтке сәйкес келмеген жауаптардан мазасыздықтың бар екені көрінеді.

Өңдеуі төмендегідей:

1) Тестің барлық түріне сәйкес емес жалпы сандар. Егер олар 50% -тен жоғары болса, онда баланың мазасыздық қалпы «жоғары» деп айтуға болады, ал егер тест сұрақтарының жалпы саны 75% тен кем болса, онда «ең жоғары» мазасыздық күй болғаны.

2) Сәйкес келген сандардың әрқайсысын мазасыздыктың 8 факторына бөлеміз.

Мазасыздақтың деңгейі бірінші жағдайдағыдай анықталады.

Мектептегі ішкі эмоционалдық жағдай мазасыздықтың синдромдары (факторлар) мен санына байланысты талданады.

Факторлар

Сұрақтар №

Мектептегі жалпы мазасыздық

2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Σ= 20

Әлеуметтік стресті уайымдау

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44

Σ= 11

Қажеттілікті өтеудегі сәтсіздік кедергілері

1, 3, 6, 11, 17, 19 25, 29, 32, 35, 38, 41,43

Σ= 13

Үрейдің көрінісі

27, 31, 34, 37, 40, 45

Σ= 6

Білімді тексеру үстіндегі үрей

2, 7, 12, 16, 21, 26

Σ= 6

Айналасы күткен нәтижеден үрейлену

3, 8, 13, 17, 22

Σ= 5

Физиологиялық тұрғыдан қарсыласудың төменгі табалдырығы

9, 14, 18, 23, 28

Σ= 5

Мұғаліммен қарым-қатынасындағы үрейлену мәселесі

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47

Σ= 8


КІЛТІ:

(. + » - иә

«-» - жоқ

1-

11-

21-

31-

41 +

51-

2-

12-

22+

32-

42-

52-

3-

13-

23-

33-

43+

53-

4-

14-

24+

34-

44+

54-

5-

15-

25+

35+

45-

55-

5-

16-

26-

36+

46-

56-

7-

1?-

27-

37-

47-

57-

3-

18-

28-

38+

46-

58-

9-

19-

29-

39+

49-


10-

20-

30-

40-

50-


Қорытынды:

1) Сәйкес емес сандар белгісі ( « + » - «иә», «-»- «жоқ») әр факторда ( абсолют сәйкес емес сандар проценті: 50%; 50%; 75%).

2) Бұл мәліметті жеке диаграмма түрінде көрсетеді,

3) Барлық кластар үшін әр сәйкес емес сандар өлшемі: -абсолютті мағынасы- 50%; 50%; 75%

4) Мұндай мәліметтерді диаграмма түрінде береді

5) Анықталған факторға сәйкес емес оқушылар саны 50% және 75% (барлық факторлар үшін).

6) Екінші рет жасалған қорытындымен салыстырып көрсету.

7) Әр оқушыға толық информация беру (тест қорытындысы боыйнша)


Әрбір синдромға (факторға) сипаттама.

 1. Мектептегі жалпы мазасыздық - бұл баланың жалпы эмоционалдық жағдайы, мектеп өміріндегі әр түрлі жағдайлармен байланыс формасы

 2. Әлеуметтік стресті уайымдау - баланың эмоционалдық жағдайы, қоршаған ортамен (құрбылармен) әлеуметтік байланыстың дамуы.

 3. Қажеттілікті өтеудегі сәтсіздік кедергілері-қолайсыз психикалық жағдай, жоғары сәтілікке жетуге өзінің мүмкіндігін дамыта алмауы.

 4. Үрейдің керінісі - ситуацияны жағымсыз эмоцияда уайымдау, кездескен қажетті жағдайда өз мүмкіндігін көрсете алмауы.

 5. Білімді тексеру үстіндегі үрей-тексеру жағдайындағы үрейлену білімі жетістігі, мүмкіндігі.

 6. Айналасы күткен нәтижеден үрейлену - айналасындағы адамдардан (негативті) жағымсыз баға алу қорқынышы

 7. Стреске физиологиялық тұргыдан қарсыласудың төменгі табалдырығы - төменгі табалдырықтың психофизиологиялық ерекшілікке байланысы.

 8. Мұғаліммен қарым-қатынасындағы үрейлену мәселесі - мектепте үлкендермен жалпы жағымсыз эмоциялық қарым-қатынасы жағдайы баланың оқу үлгерімінің төмендеуіне әсері.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Филлипсті? мектептегі мазасызды?ты аны?тау?а арнал?ан тесті

Автор: Акишева Галия Шагмановна

Дата: 03.04.2015

Номер свидетельства: 196390

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства