kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Психологиялык сабак: "Сенім менін серігім!!!!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Сенім  мені?   серігім!» тренинг-саба?

Та?ырыбы: «Сенімділік к?ш береді»

Ма?саты: О?ушыларды? МАБ-?а дайынды? кезіндегі сенімділігін, мінез-??лы?, эмоциялы? ерік сфера да?дысын психологиялы? т?р?ыда ?алыптастыру;

О?у танымды? ?абілеттерін, есте са?тау, зейіндерін дамыту, ?з ?зіне сенімділіктерін жо?арылату;

Стресске ?арсы т?ра білуге т?рбиелеу;

Саба? т?рі: тренинг-саба?ы

К?рнекіліктер: ереже, МАБ тапсыру кезіндегі е? ?ажетті сапа, а? пара?, «Стресс тесті», жатты?улар?а ?ажетті ??рал- жабды?тар

 Саба? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і

1. Саба?ты? та?ырыбы мен  ережелерімен таныстыру.

Балалар б?гін бізде «Сенімділік к?ш береді» атты тренинг саба? ?теді. Саба?ымызды бастамас б?рын, алдымен тренинг ережелерімен танысып алайы?.

Ереже: Белсенді ?атысу; Тынышты? са?тау; Бірін-бірі ты?дау, Ойын ашы? айту; Бір-бірін сынамау; Ынтыма?тылы?;

ІІ. Амандасу. «Бумбу-юмба тайпасы» жатты?уы ар?ылы

Біз сіздермен Бумба-юмба тайпасына ?оршау?а т?сіп ?алды?. Ол тайпаны? д?ст?рі, салты бойынша былай амандасуымыз керек. Ала?анымызды 1 рет со??анда сіздер ?асы?ызда?ы отыр?ан адаммен м?рындары?ызды т?йстіресіздер. Белгі беріліп ала?анды 2 рет со??анда бір-біріне ар?аларынды т?йістіру ?ажет.

Рефлексссия: Сіздер ?андай сезімдесіздер? ?андай ?сер алды?ыздар?

Балалар, бізді? алдымызда ?лкен сын т?р. Ол МАБ. МАБ-тан жа?сы с?рінбей ?ту ?шін бізге не ?ажет?

Жа?сы, енді мына та?тада т?р?ан сапаларды хормен о?ып шы?айы?.

МАБ тапсыру кезіндегі  е? ?ажетті сапа:

·        Бір істен тез екіншіге ауысып кету;

·        Іс-?рекетті? жо?ары де?гейде ?йымдастырылуы;

·        Жо?ары ж?не т?ра?ты ж?мыс ?абілеті;

·        Жо?ары де?гейлі зейін т?ра?тылы?ы;

·        Ішкі ?рекет жоспарыны? ?алыптылы?ы;

ІІІ. Жатты?у «А? пара?ты? екі б?лігі»

Алдары?ызда?ы ?а?азды екі б?лікке б?ліп, о? жа? б?рышына  + белгісін, сол жа? б?рышына «–« белгісін белгіле?іздер. Енді + белгісі бар б?лікке ?здері?ізді? МАБ-?а байланысты жа?ымды, жылы, сенімді ойлары?ызды жазы?ыздар. Ал – белгісіне бар б?лікке сенімсіз, жа?ымсыз ойлары?ызды жазы?ыздар. Осы екі жа?та жазыл?ан ойды, зейін ?ойып о?ып шы?амыз.

-         Енді осы теріс жа?дайлардан арыл?ымыз келе ме? Не ?шін? Не себепті?

-         Онда – жа?та?ы жа?ымсыз ойды умаждап, ?о?ыс шелекке тастаймыз.

І?. Жатты?у «Сілкіп таста»

Мен сендерге жа?ымсыз, сенімсіз сезімдерден арылып, ?зі?ізді ?алып?а келтіруді? жолын к?рсетемін. Кейде біз к?п к?шімізді алатын ауырлы?тарды к?тереміз. Мысалы, Ойымыз?а!Та?ы да жолым болмай ?алды. МАБ-?а жа?сы дайындала алмаймын, жа?сы тапсыра алмаймын, к?п ?ате жіберіп екі аламын» деген сия?ты ойлар келеді.

Айналамыз?а орын ?алдырып, еркін т?рып, ала?аны?ызды сілкі?іздер, білегі?ізді сілкі?іздер. Осы с?тте ?здері?ді жа?ымсыз жа?дайлардан арыл?андай сезіні?дер. Ая?тары?ды саннан тобы???а дейін сілкі?іздер, бастары?ызды сілкі?іздер. ?андай да бір дауыс шы?арса?дар да болады, беттері?ізді сілкі?іздер. Сезіні?іздер, сізді? бойы?ыздан ауыр жа?ымсыз, ж?к т?сті. Сен  бірті?деп сергек, к??ілді болудасын, к??іл к?йін жа?сарды. Енді сеніммен мына с?здерді ?айтала?дар: мен а?ылдымын, мені? жаным тыныш, мен ?иынды?тан ?оры?паймын, мен жаспын, ?демімін, мені? ?олымнан, к?птеген жа?сылы? келеді, ма?ан сенімділік к?ш береді, мен б?ріне де дайынмын.

Рефлекссия:  К??іл к?йі?із ?андай?

?. Жатты?у. «Поезд»

О?ушыларды орта?а шы?арып, е? алдымен 1,2-ге саналып шы?уымыз керек. 1 номердегілер ?олдарын бір рет со?ып, ая?тарымен еденді 2 рет тарсылдатады, ал, 2-ші номердегілер 2 рет ?олдарын со?ып, 1 рет ая?тарын еденге тарсылдатады. ?оз?алыс, ?имылдар осылай ?айталана береді, поезды? ж?ру дыбысы естіледі

?І. «Стресс тесті»

Пікірлерді о?ып, ?з келісімі?ізді? де?гейін т?мендегі шкалалар бойынша белгілеуі?із ?ажет.

Еш?ашан-1 балл, Кейде-2 балл, Жиі-3 балл, ?р?ашан-4 балл.

1.     Мені болар-болмас м?селелер кейде ашуландырады.

2.     Біреуді к?туіме тура келсе, мені? ж?йкем ж??арады

3.     Ы??айсыз жа?дай?а тап бол?анда, мен ?ызарамын

4.     Мен ?кпелесем онда біреді ренжітуім м?мкін

5.     Сынды к?тере алмаймын, к?теріліп кетемін

6.     Егер мені к?лкіте итерсе, мен д?л солай ?айтарамын немесе д?рекі с?йлеймін.

7.     Барлы? бос уа?ытымда бір н?рсемен ш??ылданамын.

8.     Кездесуге ?р?ашанда алдын-ала келемін.

9.     Ты?дай білмеймін, килігіп кетемін.

10.  Т?бетімні? жо?ты?ынан ?иналамын.

11.  Еш себепсіз жиі ?амы?амын

12.  Та?ертен ?зімді нашар сезінемін

13.  ?зімді шарша??ы сезінемін, нашар ?йы?таймын, ойымды бас?а?а аудара алмаймын

14.  ?за? ?й?ыдан кейін де ?зімі ?алыпты сезінбеймін.

15.  Ме?інше, ж?регімде бір кінарат бар

16.  Мені? ар?ам ж?не мойыным ауырады

17.  ?стелде отыр?анда ?стелді сауса?ымен ?рып, ая?ымды ?имылдатамын

18.  ?згелер мені мойында?анын ж?не ма?та?анын ?алаймын

19.  Мен к?пшілігінен жа?сымын деп ойлаймын.

20.  Мен диета са?таймын.

Тесті? н?тижесін ??деу, ба?алау;

?ІІ.Жатты?у. «Бір-бірі?е»

О?ушылар аудиторияда еркін ж?ріп, мені? тапсырмаларымды орындаулары ?ажет. Мен «Бір-бірі?е» дегенде сіздер ж?п табулары?ыз керек. Ж?птас?аннан кейін: «бір-бірлеріні? ?олдары?ды ?ысы?дар, ая?тары?ызды- ая??а, басты-бас?а, ?олды-?ол?а, м?рынды-м?рын?а, ??ла?ты-??ла??а, ар?аны- ар?а?а, ішті-ішке т.б. Залда та?ыда еркін ж?ріп, жа?а ж?п табулары? керек. Ойын жа?а ж?ппен жал?астырылады.

Рефлекссия: К??іл-к?йлері?мен б?лісі?іздер.

?ІІІ. Жатты?у. «К?ргенінді тап»

Сендерге то?ыз т?рлі фигура, сызы?тарынан т?ратын 1- сурет ?сынылады. 10 сек к?рсетіледі. Содан со? сондай сызы? фигураларды? саны екі есе к?п суреттен алды??ы к?ргендерді табу ?ажет.

ІХ.  Жатты?у «Эксперимент»

30 секунд ішінде 3 ?зіндіні о?у ?ажет:

МАРИЯМ?ЙГЕБАРЫПГ?ЛДЕРГЕСУ??ЙЖ?НЕТАМА?ЖАСАЖАРАЙМА

АсЫ?пАт?спеДіДЕп?ОЛымаТЕзДАМылсыЗіздЕУінеЕРІнбеСе?кеРегі??Мірі?ДеболаДЫкЕЗ

ЗерТТЕУдеАРнаЙыБЕлгіРеТІНде?Аза?ЕРТегіСІні??ОЛдаНдЫ??аЗа?ЕрТегіЛеріар?ЫЛыБалаЛАрды?жАСерекШелІкТЕріне?АРаЙ?иЯЛды?Шы?арМАшылДЫ?К?РсетКІШінАНы?ТАукеРЕк.

Х. Тыныс алу жатты?улары.

Хормен: АОУДЭХа

Демді ішке алып ішінен 10-?а дейін санап, демді шы?ару.

ХІ.Жатты?у. «Мені? та?бам»

15? ІІ жартысында Еуропалы?тар ?о?амда?ы ?з орындарын білдіру ?шін арнайы эмблемалар пайдалан?ан. Ата?ты адамдар ?з та?баларын ма?тан т?т?ан. Б?л та?баларды? адамны? жеке ерекшелігін, отбасы жетістіктерін, мінезін білуге бол?ан. ?азір ?з-?зімізге та?ба жасаймыз. Ол ?шін та?ба бейнесі бар пара?тар аласы?дар. Ол бес б?лікке б?лінген.

Та?ба формасы ?з еріктері?мен, с?з, сурет, символ ар?ылы  к?рсетесі?дер.

Та?ба мына критерийлерге жауап беруі тиіс:

Мен жа?сы істей аламын

?зімді жа?сы сезінетін орта

Е? ?лкен жетістігім

Мен сенетін ?ш адам

?зім туралы естігім келетін ?ш с?з

Енді, ?зі? туралы естігі? келетін с?зді дауыстап, сенімді айты?дар.

ХІІ. ?оштасу. Жатты?у «Майшам»

Бізді? жатты?уларымыз ая?талу?а жа?ын. Ал ?азір мен майшамды жа?амын. Барлы?ымыз бір-бірімізбен бірігіп ж?мыс жаса?анымыз ?шін бір жылы с?з айтып май шамды беріп отырамыз.

?оштасу?а майшамды ал?ан ебебім, жары? деген ?р?ашанда жа?сы н?рсе, сонды?тан да алдары?ыз ашы?, жар?ын болсын деген тілек білдіремін. Алда?ы МАБ-тан барлы?ымыз жа?сы с?рінбей ?тейік!

Просмотр содержимого документа
«Психологиялык сабак: "Сенім менін серігім!!!!"»

«Сенім менің серігім!!!» тренинг-сабақ

Тақырыбы: «Сенімділік күш береді»

Мақсаты: Оқушылардың МАБ-қа дайындық кезіндегі сенімділігін, мінез-құлық, эмоциялық ерік сфера дағдысын психологиялық тұрғыда қалыптастыру;

Оқу танымдық қабілеттерін, есте сақтау, зейіндерін дамыту, өз өзіне сенімділіктерін жоғарылату;

Стресске қарсы тұра білуге тәрбиелеу;

Сабақ түрі: тренинг-сабағы

Көрнекіліктер: ереже, МАБ тапсыру кезіндегі ең қажетті сапа, ақ парақ, «Стресс тесті», жаттығуларға қажетті құрал- жабдықтар

 Сабақ барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі

1. Сабақтың тақырыбы мен  ережелерімен таныстыру.

Балалар бүгін бізде «Сенімділік күш береді» атты тренинг сабақ өтеді. Сабағымызды бастамас бұрын, алдымен тренинг ережелерімен танысып алайық.

Ереже: Белсенді қатысу; Тыныштық сақтау; Бірін-бірі тыңдау, Ойын ашық айту; Бір-бірін сынамау; Ынтымақтылық;

ІІ. Амандасу. «Бумбу-юмба тайпасы» жаттығуы арқылы

Біз сіздермен Бумба-юмба тайпасына қоршауға түсіп қалдық. Ол тайпаның дәстүрі, салты бойынша былай амандасуымыз керек. Алақанымызды 1 рет соққанда сіздер қасыңыздағы отырған адаммен мұрындарыңызды түйстіресіздер. Белгі беріліп алақанды 2 рет соққанда бір-біріне арқаларынды түйістіру қажет.

Рефлексссия: Сіздер қандай сезімдесіздер? Қандай әсер алдыңыздар?

Балалар, біздің алдымызда үлкен сын тұр. Ол МАБ. МАБ-тан жақсы сүрінбей өту үшін бізге не қажет?

Жақсы, енді мына тақтада тұрған сапаларды хормен оқып шығайық.

МАБ тапсыру кезіндегі  ең қажетті сапа:

·        Бір істен тез екіншіге ауысып кету;

·        Іс-әрекеттің жоғары деңгейде ұйымдастырылуы;

·        Жоғары және тұрақты жұмыс қабілеті;

·        Жоғары деңгейлі зейін тұрақтылығы;

·        Ішкі әрекет жоспарының қалыптылығы;

ІІІ. Жаттығу «Ақ парақтың екі бөлігі»

Алдарыңыздағы қағазды екі бөлікке бөліп, оң жақ бұрышына  + белгісін, сол жақ бұрышына «–« белгісін белгілеңіздер. Енді + белгісі бар бөлікке өздеріңіздің МАБ-қа байланысты жағымды, жылы, сенімді ойларыңызды жазыңыздар. Ал – белгісіне бар бөлікке сенімсіз, жағымсыз ойларыңызды жазыңыздар. Осы екі жақта жазылған ойды, зейін қойып оқып шығамыз.

-         Енді осы теріс жағдайлардан арылғымыз келе ме? Не үшін? Не себепті?

-         Онда – жақтағы жағымсыз ойды умаждап, қоқыс шелекке тастаймыз.

ІҮ. Жаттығу «Сілкіп таста»

Мен сендерге жағымсыз, сенімсіз сезімдерден арылып, өзіңізді қалыпқа келтірудің жолын көрсетемін. Кейде біз көп күшімізді алатын ауырлықтарды көтереміз. Мысалы, Ойымызға!Тағы да жолым болмай қалды. МАБ-қа жақсы дайындала алмаймын, жақсы тапсыра алмаймын, көп қате жіберіп екі аламын» деген сияқты ойлар келеді.

Айналамызға орын қалдырып, еркін тұрып, алақаныңызды сілкіңіздер, білегіңізді сілкіңіздер. Осы сәтте өздеріңді жағымсыз жағдайлардан арылғандай сезініңдер. Аяқтарыңды саннан тобықққа дейін сілкіңіздер, бастарыңызды сілкіңіздер. Қандай да бір дауыс шығарсаңдар да болады, беттеріңізді сілкіңіздер. Сезініңіздер, сіздің бойыңыздан ауыр жағымсыз, жүк түсті. Сен  біртіңдеп сергек, көңілді болудасын, көңіл күйін жақсарды. Енді сеніммен мына сөздерді қайталаңдар: мен ақылдымын, менің жаным тыныш, мен қиындықтан қорықпаймын, мен жаспын, әдемімін, менің қолымнан, көптеген жақсылық келеді, маған сенімділік күш береді, мен бәріне де дайынмын.

Рефлекссия:  Көңіл күйіңіз қандай?

Ү. Жаттығу. «Поезд»

Оқушыларды ортаға шығарып, ең алдымен 1,2-ге саналып шығуымыз керек. 1 номердегілер қолдарын бір рет соғып, аяқтарымен еденді 2 рет тарсылдатады, ал, 2-ші номердегілер 2 рет қолдарын соғып, 1 рет аяқтарын еденге тарсылдатады. Қозғалыс, қимылдар осылай қайталана береді, поездың жүру дыбысы естіледі

ҮІ. «Стресс тесті»

Пікірлерді оқып, өз келісіміңіздің деңгейін төмендегі шкалалар бойынша белгілеуіңіз қажет.

Ешқашан-1 балл, Кейде-2 балл, Жиі-3 балл, Әрқашан-4 балл.

1.     Мені болар-болмас мәселелер кейде ашуландырады.

2.     Біреуді күтуіме тура келсе, менің жүйкем жұқарады

3.     Ыңғайсыз жағдайға тап болғанда, мен қызарамын

4.     Мен өкпелесем онда біреді ренжітуім мүмкін

5.     Сынды көтере алмаймын, көтеріліп кетемін

6.     Егер мені көлкіте итерсе, мен дәл солай қайтарамын немесе дөрекі сөйлеймін.

7.     Барлық бос уақытымда бір нәрсемен шұғылданамын.

8.     Кездесуге әрқашанда алдын-ала келемін.

9.     Тыңдай білмеймін, килігіп кетемін.

10.  Тәбетімнің жоқтығынан қиналамын.

11.  Еш себепсіз жиі қамығамын

12.  Таңертен өзімді нашар сезінемін

13.  Өзімді шаршаңқы сезінемін, нашар ұйықтаймын, ойымды басқаға аудара алмаймын

14.  Ұзақ ұйқыдан кейін де өзімі қалыпты сезінбеймін.

15.  Меңінше, жүрегімде бір кінарат бар

16.  Менің арқам және мойыным ауырады

17.  Үстелде отырғанда үстелді саусағымен ұрып, аяғымды қимылдатамын

18.  Өзгелер мені мойындағанын және мақтағанын қалаймын

19.  Мен көпшілігінен жақсымын деп ойлаймын.

20.  Мен диета сақтаймын.

Тестің нәтижесін өңдеу, бағалау;

ҮІІ.Жаттығу. «Бір-біріңе»

Оқушылар аудиторияда еркін жүріп, менің тапсырмаларымды орындаулары қажет. Мен «Бір-біріңе» дегенде сіздер жұп табуларыңыз керек. Жұптасқаннан кейін: «бір-бірлерінің қолдарыңды қысыңдар, аяқтарыңызды- аяққа, басты-басқа, қолды-қолға, мұрынды-мұрынға, құлақты-құлаққа, арқаны- арқаға, ішті-ішке т.б. Залда тағыда еркін жүріп, жаңа жұп табуларың керек. Ойын жаңа жұппен жалғастырылады.

Рефлекссия: Көңіл-күйлеріңмен бөлісіңіздер.

ҮІІІ. Жаттығу. «Көргенінді тап»

Сендерге тоғыз түрлі фигура, сызықтарынан тұратын 1- сурет ұсынылады. 10 сек көрсетіледі. Содан соң сондай сызық фигуралардың саны екі есе көп суреттен алдыңғы көргендерді табу қажет.

ІХ.  Жаттығу «Эксперимент»

30 секунд ішінде 3 үзіндіні оқу қажет:

МАРИЯМҮЙГЕБАРЫПГҮЛДЕРГЕСУҚҰЙЖӘНЕТАМАҚЖАСАЖАРАЙМА

 

АсЫқпАтүспеДіДЕпқОЛымаТЕзДАМылсыЗіздЕУінеЕРІнбеСеҢкеРегіңӨМіріңДеболаДЫкЕЗ

 

ЗерТТЕУдеАРнаЙыБЕлгіРеТІНдеҚАзақЕРТегіСІніҢқОЛдаНдЫҚқаЗақЕрТегіЛеріарҚЫЛыБалаЛАрдыҢжАСерекШелІкТЕрінеқАРаЙҚиЯЛдыҚШығарМАшылДЫҚКөРсетКІШінАНықТАукеРЕк.

Х. Тыныс алу жаттығулары.

Хормен: АОУДЭХа

Демді ішке алып ішінен 10-ға дейін санап, демді шығару.

 

ХІ.Жаттығу. «Менің таңбам»

15ғ ІІ жартысында Еуропалықтар қоғамдағы өз орындарын білдіру үшін арнайы эмблемалар пайдаланған. Атақты адамдар өз таңбаларын мақтан тұтқан. Бұл таңбалардың адамның жеке ерекшелігін, отбасы жетістіктерін, мінезін білуге болған. Қазір өз-өзімізге таңба жасаймыз. Ол үшін таңба бейнесі бар парақтар аласыңдар. Ол бес бөлікке бөлінген.

Таңба формасы өз еріктеріңмен, сөз, сурет, символ арқылы  көрсетесіңдер.

Таңба мына критерийлерге жауап беруі тиіс:

 

Мен жақсы істей аламын

Өзімді жақсы сезінетін орта

Ең үлкен жетістігім

Мен сенетін үш адам

Өзім туралы естігім келетін үш сөз

 

Енді, өзің туралы естігің келетін сөзді дауыстап, сенімді айтыңдар.

ХІІ. Қоштасу. Жаттығу «Майшам»

Біздің жаттығуларымыз аяқталуға жақын. Ал қазір мен майшамды жағамын. Барлығымыз бір-бірімізбен бірігіп жұмыс жасағанымыз үшін бір жылы сөз айтып май шамды беріп отырамыз.

Қоштасуға майшамды алған ебебім, жарық деген әрқашанда жақсы нәрсе, сондықтан да алдарыңыз ашық, жарқын болсын деген тілек білдіремін. Алдағы МАБ-тан барлығымыз жақсы сүрінбей өтейік!

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Психологиялык сабак: "Сенім менін серігім!!!!"

Автор: Жакипова Шынар Абылкасымовна

Дата: 04.12.2015

Номер свидетельства: 262100

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства