kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

« Психолог – болаша?ты? маманды?ы»

Нажмите, чтобы узнать подробности

« Психолог – болаша?ты? маманды?ы»

Психологпын деп ма?танам,

Адам ж?регін жылыт?ан.

Баланы? тілін т?сініп,

Олармен бірге шаттанам.

?айбір м?селе болмасын,

Шешімін табу?а тырысам.

      Заман ?згерген сайын, адам да жетіліп, нары?ты? ?арым-?атынас пайда болды. ?о?ам дамып, д?ниеге т?рлі ж?мыстар, с?йкесінше, т?рлі маманды?тар келді.

     ?з ісіні? на?ыз маманы атану екіні? біріні? еншісіне б?йырма?ан. Ол ?шін е? алдымен маманды?ы?ыз?а деген махаббат керек. Маманды??а деген махаббат пен ынта болуы керек, екеуі, бізді?ше, екі б?лек н?рсе. Махаббатпен істелген ж?мыс ?ана н?тиже бермек. Екінші с?збен айт?анда, маманды?ы?ыз сізді? с?йікті ісі?ізге айналуы ?ажет. Б?л жа?дайда адам ж?мыс?а ерекше ??лшыныспен кірісіп, ж?мысынан л?ззат алады. 

    Маманды? та?дауда Ж.Аймауы­т­овты? жастар?а айт?ан а?ылы: «Маманды?ты? жаманы жо?, біра? м?ны? кез келгеніне икемділік ?ажет. Б?л – жай к?нелту, тама? асырауды? жолы емес, ?лкен ?нерді, зор шеберлікті ?ажет ететін н?рсе. Кімде кім ?зіне біткен ы??айына ?арай ?з жолымен ?ызмет етсе, ?з басына да, ?леуметке де ?лкен пайда келтірмек. ?з орнында істеген адамны? ж?мысы да ?німді, берекелі болма?, ?р ?нер, ?р ?ызмет мемлекетке, ?леуметке ?ажет».

    ?аза?стан Республикасыны? білім беру ж?йесін 2015 жыл?а дейін дамыту т?жырымдамасында «?азіргі заман?ы ?леуметтік-экономикалы? ?атынастар к?сіби білікті маман?а ?те жо?ары талаптар ?ояды. ?ылыми білімдерімен ?оса, б?гінгі маман  бір?атар м?селелерді ?з бетінше шеше білуі ?ажет. Жобалау технологиясы, зерттеу, жа?а ?ндірістерді аны?тай білумен осы?ан с?йкес ?ызмет бабын ауыстыру. Сонды?тан, к?сіби т?р?ыдан ?зі?ді танып-білу болаша? маман ретіндегі т?л?аны? ?алыптасуын ж?зеге асыратын басты ?а?ида» деп к?рсетілген.

     Осы т?р?ыдан айтар болса?, «?р адам ба?ытты болу ?шін жарал?ан » деп В.Г.Короленко тегін айтпаса керек.Ба?ытты болу ?шін бала?а ?орша?ан ортаны?  сенімді ?олдары ?ана емес, сонымен ?атар жа?ын адамдарыны? жар?ын ж?ректері, мы?ты денсаулы?ы керек.Бала физикалы? т?р?ыдан да, психикалы? т?р?ыдан да аман, дені сау болып ?суі керек. Мені?ше, ба?ытты бала – дені сау бала.

   Біз, ?лкендер,  балаларды? балалы? ша?ын ба?ытты еткіміз келеді.Со??ы кездері педагогика мен психология дамы?ан ша?та ата – аналарды? бала т?рбиесіне деген д?ниетанымы ?атты ?згерген.

   Мемлекеттік т?р?ыда да т?рбие мен о?ыту ?штасып, баланы? жан – жа?ты   дамып ?алыптасуы ?шін т?рлі мемлекеттік стандарттар мен талаптар ?зірленген.

   Десек те,осындай жа?сы ?деріске ?шыра?ан кезе?де дені сау балалар ?атары азайып жат?ан т?різді.

   Гиперактивті ж?не психикалы? дамуында ауыт?ушылы?ы бар, соны? ішінде медициналы? к?мекке з?ру, ата – аналарыны? жа?дайлары нашар, тумысынан т?рлі дертке ?шыра?ан балалар айры?ша ала?датады.Алайда, ата – аналар баланы? жа?дайына ?арамай оны т??ым ?уалаушылы??а немесе жеткілікті т?рбие бере алма?андарынан деп ойлайды. Жастайынан бала денсаулы?ына аса к??іл ?ойма?анды?тан баланы? болаша?та о?у ?лгерімі нашарлап ж?ріс - т?рысында ауыт?ушылы?тар  болады.

    К?птеген ата – аналар?а баласыны? психикалы? дамуында ауыт?ушылы?ы бар екендігін мойындау ?иын?а со?ады.Егер де бала т?мауратып ?алса, оны? ?ызуы к?теріліп, тама?ы ауырады емес пе? Оны біз т?рлі д?рі  - д?рмекті? к?мегімен емдеп ала аламыз.Ал, баланы? психикалы? ауыт?ушылы?ын дене ?ызуымен ?лшей алмаймыз.Баланы? психикалы? дамуында?ы ауыт?ушылы?тар  - ата – аналар ?шін ?р?ашан да ауыр тиетін м?селе. Баласыны? психологиялы? ауыт?уын мойындау ?шін ата – аналар ?лкен  психологиялы? кедергіден ?тіп,белсенді ?рекеттерге кірісулері ?ажет.Б?л кезе?де тек ?ана бала?а емес, ата – ана?а да психологиялы? к?мек ?ажет болады.Міне, осы с?тте к?мекке біз – психологтар келуіміз керек.Баланы? болаша?та д?рыс дамып,?суі ?шін еште?еге ?арамастан м?селені зерттеп шешімін табу?а тырысуымыз керек.

    ?азіргі ?леуметтік – экономикалы? жа?дайда к?птеген адамдар психолог к?мегіне ж?гінетіні баршамыз?а аян.

    ?з маманды?ымны? болаша?ын мен «Дені сау ата – ана – дені сау бала» деген т?жырымнан к?ремін.Білім беру мекемелерінде тек ?ана балалар?а емес, ата – аналар?а да психологиялы? к?мек ?ажет.

    Мені? ?мірлік ?станымым: «Ал?а, тек ?ана ал?а! Еш ?иынды??а мойымай кез – келген жа?дай?а т?зіп, ба?ытты ?мір с?руге ?мтылу.» Сонды?тан да, мен болаша? ?шін аянбай е?бек етіп, мемлекетімізді? дамуына ?з ?лесімді ?осу?а тырысам.

Г.Ж.Бектурганова

«М.?абдуллин атында?ы жалпы білім беретін орта мектеп» КММ

Педагог - психологы

Просмотр содержимого документа
«« Психолог – болаша?ты? маманды?ы» »


« Психолог – болашақтың мамандығы»

Психологпын деп мақтанам,

Адам жүрегін жылытқан.

Баланың тілін түсініп,

Олармен бірге шаттанам.

Қайбір мәселе болмасын,

Шешімін табуға тырысам.

Заман өзгерген сайын, адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болды. Қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыстар, сәйкесінше, түрлі мамандықтар келді.

Өз ісінің нағыз маманы атану екінің бірінің еншісіне бұйырмаған. Ол үшін ең алдымен мамандығыңызға деген махаббат керек. Мамандыққа деген махаббат пен ынта болуы керек, екеуі, біздіңше, екі бөлек нәрсе. Махаббатпен істелген жұмыс қана нәтиже бермек. Екінші сөзбен айтқанда, мамандығыңыз сіздің сүйікті ісіңізге айналуы қажет. Бұл жағдайда адам жұмысқа ерекше құлшыныспен кірісіп, жұмысынан ләззат алады. 

Мамандық таңдауда Ж.Аймауы­т­овтың жастарға айтқан ақылы: «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Кімде кім өзіне біткен ыңғайына қарай өз жолымен қызмет етсе, өз басына да, әлеуметке де үлкен пайда келтірмек. Өз орнында істеген адамның жұмысы да өнімді, берекелі болмақ, әр өнер, әр қызмет мемлекетке, әлеуметке қажет».

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасында «Қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық қатынастар кәсіби білікті маманға өте жоғары талаптар қояды. Ғылыми білімдерімен қоса, бүгінгі маман  бірқатар мәселелерді өз бетінше шеше білуі қажет. Жобалау технологиясы, зерттеу, жаңа өндірістерді анықтай білумен осыған сәйкес қызмет бабын ауыстыру. Сондықтан, кәсіби тұрғыдан өзіңді танып-білу болашақ маман ретіндегі тұлғаның қалыптасуын жүзеге асыратын басты қағида» деп көрсетілген.

Осы тұрғыдан айтар болсақ, «Әр адам бақытты болу үшін жаралған » деп В.Г.Короленко тегін айтпаса керек.Бақытты болу үшін балаға қоршаған ортаның сенімді қолдары ғана емес, сонымен қатар жақын адамдарының жарқын жүректері, мықты денсаулығы керек.Бала физикалық тұрғыдан да, психикалық тұрғыдан да аман, дені сау болып өсуі керек. Меніңше, бақытты бала – дені сау бала.

Біз, үлкендер, балалардың балалық шағын бақытты еткіміз келеді.Соңғы кездері педагогика мен психология дамыған шақта ата – аналардың бала тәрбиесіне деген дүниетанымы қатты өзгерген.

Мемлекеттік тұрғыда да тәрбие мен оқыту ұштасып, баланың жан – жақты дамып қалыптасуы үшін түрлі мемлекеттік стандарттар мен талаптар әзірленген.

Десек те,осындай жақсы үдеріске ұшыраған кезеңде дені сау балалар қатары азайып жатқан тәрізді.

Гиперактивті және психикалық дамуында ауытқушылығы бар, соның ішінде медициналық көмекке зәру, ата – аналарының жағдайлары нашар, тумысынан түрлі дертке ұшыраған балалар айрықша алаңдатады.Алайда, ата – аналар баланың жағдайына қарамай оны тұқым қуалаушылыққа немесе жеткілікті тәрбие бере алмағандарынан деп ойлайды. Жастайынан бала денсаулығына аса көңіл қоймағандықтан баланың болашақта оқу үлгерімі нашарлап жүріс - тұрысында ауытқушылықтар болады.

Көптеген ата – аналарға баласының психикалық дамуында ауытқушылығы бар екендігін мойындау қиынға соғады.Егер де бала тұмауратып қалса, оның қызуы көтеріліп, тамағы ауырады емес пе? Оны біз түрлі дәрі - дәрмектің көмегімен емдеп ала аламыз.Ал, баланың психикалық ауытқушылығын дене қызуымен өлшей алмаймыз.Баланың психикалық дамуындағы ауытқушылықтар - ата – аналар үшін әрқашан да ауыр тиетін мәселе. Баласының психологиялық ауытқуын мойындау үшін ата – аналар үлкен психологиялық кедергіден өтіп,белсенді әрекеттерге кірісулері қажет.Бұл кезеңде тек қана балаға емес, ата – анаға да психологиялық көмек қажет болады.Міне, осы сәтте көмекке біз – психологтар келуіміз керек.Баланың болашақта дұрыс дамып,өсуі үшін ештеңеге қарамастан мәселені зерттеп шешімін табуға тырысуымыз керек.

Қазіргі әлеуметтік – экономикалық жағдайда көптеген адамдар психолог көмегіне жүгінетіні баршамызға аян.

Өз мамандығымның болашағын мен «Дені сау ата – ана – дені сау бала» деген тұжырымнан көремін.Білім беру мекемелерінде тек қана балаларға емес, ата – аналарға да психологиялық көмек қажет.

Менің өмірлік ұстанымым: «Алға, тек қана алға! Еш қиындыққа мойымай кез – келген жағдайға төзіп, бақытты өмір сүруге ұмтылу.» Сондықтан да, мен болашақ үшін аянбай еңбек етіп, мемлекетіміздің дамуына өз үлесімді қосуға тырысам.

Г.Ж.Бектурганова

«М.Ғабдуллин атындағы жалпы білім беретін орта мектеп» КММ

Педагог - психологы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
« Психолог – болаша?ты? маманды?ы»

Автор: Бектурганова Гульдана Жумабековна

Дата: 18.11.2014

Номер свидетельства: 132084

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства