kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мен ?мірді та?даймын тренингі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Мен ?мірді та?даймын» Тренинг
Ма?саты: ?зін-?зі тану, т?л?алы? даму т?сілдерін таба білу, к??іл-к?йді ж?не эмоцияны реттеу; байланыс ж?не ?зара ?рекеттесу м?мкіндігін ?амтамасыз ету. 
1. «Танысу» жатты?уы
Жатты?у барысы:
Ж?ргізуші: Е? алдымен таныспас б?рын жартылай екіге б?лініп ше?бер жасал?ан орынды??а отырайы?. ?олымда?ы допты о?ушы?а беріп есімдерін атат?ыза отырып ?з бойында?ы ?ш ?асиетін кезекпен айтады.

?міршендік ережесі.
?р адамны? ережесі-?з ж?рек ?алауымен ж?ру ж?не батыл ?рекет жасау. Сол сия?ты иы?ы?ды тіктеп, жар?ын к??ілмен іштей табыс?а жетуге талаптанып, 
?мірше?дік ережелерін айтайы?. 

1. Жігер деген-Мен
2. К?ш деген-Мен
3. Махаббат деген-Мен
4. Кешірім деген-Мен
5. ??дірет деген-Мен
6. Жас?спірім деген-Мен
7.Жасты? ша? деген-Мен
8. Денсаулы? деген-Мен
9. Адалды? деген-Мен
10. Жар?ындылы? деген-Мен
11. Бар ?ажайып деген-Мен
Хормен: Б?рі ма?ан байланысты,
Б?рі мені? ?олымда.

«Мейірімділік ала?ы» жатты?уы 
Ма?саты: ?з бойында?ы жаман, жа?сы ?асиеттерін жазу. Іштегі жа?ымсыз жайттарды сырт?а шы?арту. 
?р адам си?ырлы жасыл айнасыз-а? ?зі?і? жа?сы-жаман ?асиеттерін біледі.
?атысушылар т?рлі т?сті ?а?аздан жасал?ан г?лге жа?сы (плюстарын +) жа?тарын жазады да та?тада ілінген таби?атты? суреті жасал?ан плакат?а ?р бала жапсырады. Ал жаман ?асиеттерін (минус- ) шо?айна?а арам ш?пке жазады да ортада т?р?ан ?о?ыс ж?шігіне умаждап ла?тырып тастайды.

«Мені? к??іл к?йім ?андай?» 
Балалар ?з к??іл к?йлеріне с?йкес келетін суретті тауып айтады. (К??ілді, к??ілсіз, ренжеулі, ?ор?ынышты,.т.с.с.). Сол кездегі ?здеріні? к??іл к?йлерін баяндайды.
«А?и?ат орынды?ы» 
Ма?саты: О?ушыларды? ?ор?ыныштары мен стресстерінен арылту, ашы? болу?а ша?ырту. 
Ж?ргізуші: Алдары?ызда топты? ортасында карточкалар жиыны т?р. Енді сендер кезекпен орта?а шы?ып, ая?талма?ан ойлары бар карточкалар?а жауап берулері?ді с?раймын.
Карточкада?ы с?йлемдер
-Е? ?лкен ?ор?ыныш –б?л.
-Мен мынадай адамдар?а сенбеймін.
-Мен ренжимін, егер.
-Мен ?мытпаймын, егер.
-Ма?ан к??ілсіз, егер.
-Егер ма?ан дауыс к?терсе, мен.
-Мен ?арсылас?анда. 
-Егер мен сенімсіз болсам.
Ж?ргізуші: С?йлемді ая?та?анда сіз ?андай сезімде болды?ы? ?рине, ?р?айсымыз ?ор?ыныш, сенімсіздік, с?тсіздік сезімдерінен ?ттік. Ренжіген, нашар к??іл-к?й немесе к??ілсізідік бол?ан шы?ар. Б?л с?тте ?олдау мен с?йенішті ?ажет етеміз. Ежелгі кезде адамдар ?здеріне талисмандар ойлап табатын. Б?гін біз ?зімізге ?олдау ойлап табамыз. «Мені? та?бам» 
Ж?ргізуші: 15 ?асырды? екінші жартсында Еуропалы?тар ?о?амда?ы ?з орындарын білдіру ?шін арнайы эмблемалар пайдалан?ан. Ата?ты адамдар ?з та?баларын ма?тан т?т?ан. Б?л та?бадан адамны? жеке ерекшеліктерін, отбасы жетістіктерін, мінезін білуге бол?ан. Та?ба –негізгі ?ал?ан болып табыл?ан. ?ал?ан –?иын кезде ?ор?аныш, к?мекші. ?азір ?р?айсымыз ?зімізге та?ба жасаймыз. Ол ?шін сендер та?ба бейнесі бар пара?тар аласы?дар, ол бес б?лікке б?лінген. Сендер е? бірінші нені істей аласы?дар, екіншіден-?здері?ді жа?сы сезінетін жер (отбасы, мектеп, достары?ны? ортасы, т.б.).?шіншіден- е? ?лкен жетістігім. Т?ртіншіден-сенімді ?ш адам. Осыны? б?рін с?з, сурет, символ ар?ылы к?рсеті?дер. Бесіншіден-?зі? туралы естігі? келетін ?ш с?з.
Біз дайында?ан ж?мыс ?зімізге к?мектеседі. Осыны ?р?айсымыз есімізде са?тауымыз керек:
-іші? пыс?ан кезде ?зі? істей алатын ж?мысты еске т?сіру;
-жал?ызды?ты сезінгенде ?зі?ні? ойлары?ды б?лісе алатын адамдарды еске т?сіру;
-?з жетістіктері?ді еске т?сіріп, сенімді т?рде та?ы да ?андай жетістікке жете алатыны? туралы ойлан;
-?зі?е жайлы, демалатын жерді ойла;
-?зі?ді нашар сезінгенде, ренжіп, ?оры??анда, ?апалан?ан кезде рухы?ды к?теру ?шін ?зі? туралы естігі? келетін ?ш с?зді дауыстап айт. 
«Итке к?мектесейік» Сізді? аяушылы? ?абілеті?із.
Ма?саты: Сізді? жа?ыны?ыз?а к?мектесуге ?аншалы?ты ?абілетті екені?ізді аны?тау.
Н?с?ау: Мына суретте ит бейнеленген. Оны? ба?ыты ?шін аны? бір н?рсе жетіспейді, біра? атап айт?анда не? Итті? ?асында барлы? суретті салы?ыздар, сізді? ойы?ыз бойынша оны? к??іл-к?йін ?алай к?тересіз.
Б?л итке тура келмейді-ау, б?л о?ан керек емес деген ойлар сізге кедергі келтірмесін. Не ?аласа?ыздар, соны салы?ыздар.

«Іздеуді жал?астыр!» 
Ойылар ше?бер бойымен отырады. Бір ойыншыны б?лмеден шы?уды ?алаймын. ?ал?ан о?ушылар бір затты ты?ады. Содан кейін б?рі «Жал?астыр, Жал?астыр, Жал?астыр!» деп ?ле?детіп айтады. Б?лмеден шы??ан ойыншы ?айтадан б?лмеге келеді де ты?ып ?ой?ан затты іздей бастайды. Егер де ойыншы зат ты?ыл?ан жерден алыс?а кетсе б?рі ?ле?ді ?атты айтады, ал егер де жа?ындаса б?рі а?ырын айтады. Ты?ыл?ан н?рсе табыл?анша ойынды жал?астырамыз.

«Са?ырау телефон»
Барлы? балалар ше?бер бойында отырады. Бірінші отыр?ан о?ушы?а ??ла?ына сыбырлап ?р т?рлі с?здер айтамын. Ол о?ушы ?рі ?арай келесі о?ушы?а естігенін айтады, е? со??ы ?ал?ан о?ушы естігенін дауыстап айтады. Мысалы, Мен ?мірге келгеніме ?уанамын, мен болаша?та мы?ты маман боламын, ата-анамны? борышын а?таймын т.б ж?не ?з пікірлерін орта?а салады.
«К?н шуа?ы» 
Балалар «Мен ?мірді та?даймын» деп отырып ?мірге деген ??лшыныстары?ды бізді? мектеп о?ушыларына ?ндеу жолдайы?. ?р ?айсымыз ?з ойларымызды мына к?нні? т?сына ілейік. 
К?н-денсаулы?ты?, ?уанышты?, жылылы?ты? символы. Ал сендер мемлекетімізді? болаша?ысы?дар. Республикамызды? ерте?гі жа?дайы сендерді? ?андай азамат болып ?скедері?е байланысты. Б?л с?з жо?ары пафоспен айтылса да, шынды?ын да мемлекетті ??райтын адам, ал ерте?гі к?ні сендер ?р?айсы? ?р маманды?ты? иесі боласы?дар, белгілі бір ?ызмет ат?арасы?дар. 

Просмотр содержимого документа
«Мен ?мірді та?даймын тренингі»

Тақырыбы: «Мен өмірді таңдаймын» Тренинг
Мақсаты: Өзін-өзі тану, тұлғалық даму тәсілдерін таба білу, көңіл-күйді және эмоцияны реттеу; байланыс және өзара әрекеттесу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 
1. «Танысу» жаттығуы
Жаттығу барысы:
Жұргізуші: Ең алдымен таныспас бұрын жартылай екіге бөлініп шеңбер жасалған орындыққа отырайық. Қолымдағы допты оқушыға беріп есімдерін ататқыза отырып өз бойындағы үш қасиетін кезекпен айтады.

Өміршендік ережесі.
Әр адамның ережесі-өз жүрек қалауымен жүру және батыл әрекет жасау. Сол сияқты иығыңды тіктеп, жарқын көңілмен іштей табысқа жетуге талаптанып, 
Өміршеңдік ережелерін айтайық. 

1. Жігер деген-Мен
2. Күш деген-Мен
3. Махаббат деген-Мен
4. Кешірім деген-Мен
5. Құдірет деген-Мен
6. Жасөспірім деген-Мен
7.Жастық шақ деген-Мен
8. Денсаулық деген-Мен
9. Адалдық деген-Мен
10. Жарқындылық деген-Мен
11. Бар ғажайып деген-Мен
Хормен: Бәрі маған байланысты,
Бәрі менің қолымда.

«Мейірімділік алаңы» жаттығуы 
Мақсаты: Өз бойындағы жаман, жақсы қасиеттерін жазу. Іштегі жағымсыз жайттарды сыртқа шығарту. 
Әр адам сиқырлы жасыл айнасыз-ақ өзіңің жақсы-жаман қасиеттерін біледі.
Қатысушылар түрлі түсті қағаздан жасалған гүлге жақсы (плюстарын +) жақтарын жазады да тақтада ілінген табиғаттың суреті жасалған плакатқа әр бала жапсырады. Ал жаман қасиеттерін (минус- ) шоғайнаға арам шөпке жазады да ортада тұрған қоқыс жәшігіне умаждап лақтырып тастайды.

«Менің көңіл күйім қандай?» 
Балалар өз көңіл күйлеріне сәйкес келетін суретті тауып айтады. (Көңілді, көңілсіз, ренжеулі, қорқынышты, ...т.с.с.). Сол кездегі өздерінің көңіл күйлерін баяндайды.
«Ақиқат орындығы» 
Мақсаты: Оқушылардың қорқыныштары мен стресстерінен арылту, ашық болуға шақырту. 
Жүргізуші: Алдарыңызда топтың ортасында карточкалар жиыны тұр. Енді сендер кезекпен ортаға шығып, аяқталмаған ойлары бар карточкаларға жауап берулеріңді сұраймын.
Карточкадағы сөйлемдер
-Ең үлкен қорқыныш –бұл...
-Мен мынадай адамдарға сенбеймін...
-Мен ренжимін, егер...
-Мен ұмытпаймын, егер...
-Маған көңілсіз, егер...
-Егер маған дауыс көтерсе, мен...
-Мен қарсыласқанда... 
-Егер мен сенімсіз болсам...
Жүргізуші: Сөйлемді аяқтағанда сіз қандай сезімде болдыңы? Әрине, әрқайсымыз қорқыныш, сенімсіздік, сәтсіздік сезімдерінен өттік. Ренжіген, нашар көңіл-күй немесе көңілсізідік болған шығар. Бұл сәтте қолдау мен сүйенішті қажет етеміз. Ежелгі кезде адамдар өздеріне талисмандар ойлап табатын. Бүгін біз өзімізге қолдау ойлап табамыз. «Менің таңбам» 
Жүргізуші: 15 ғасырдың екінші жартсында Еуропалықтар қоғамдағы өз орындарын білдіру үшін арнайы эмблемалар пайдаланған. Атақты адамдар өз таңбаларын мақтан тұтқан. Бұл таңбадан адамның жеке ерекшеліктерін, отбасы жетістіктерін, мінезін білуге болған. Таңба –негізгі қалқан болып табылған. Қалқан –қиын кезде қорғаныш, көмекші. Қазір әрқайсымыз өзімізге таңба жасаймыз. Ол үшін сендер таңба бейнесі бар парақтар аласыңдар, ол бес бөлікке бөлінген. Сендер ең бірінші нені істей аласыңдар, екіншіден-өздеріңді жақсы сезінетін жер (отбасы, мектеп, достарыңның ортасы, т.б.).Үшіншіден- ең үлкен жетістігім. Төртіншіден-сенімді үш адам. Осының бәрін сөз, сурет, символ арқылы көрсетіңдер. Бесіншіден-өзің туралы естігің келетін үш сөз.
Біз дайындаған жұмыс өзімізге көмектеседі. Осыны әрқайсымыз есімізде сақтауымыз керек:
-ішің пысқан кезде өзің істей алатын жұмысты еске түсіру;
-жалғыздықты сезінгенде өзіңнің ойларыңды бөлісе алатын адамдарды еске түсіру;
-өз жетістіктеріңді еске түсіріп, сенімді түрде тағы да қандай жетістікке жете алатының туралы ойлан;
-өзіңе жайлы, демалатын жерді ойла;
-өзіңді нашар сезінгенде, ренжіп, қорыққанда, қапаланған кезде рухыңды көтеру үшін өзің туралы естігің келетін үш сөзді дауыстап айт. 

«Итке көмектесейік» Сіздің аяушылық қабілетіңіз.
Мақсаты: Сіздің жақыныңызға көмектесуге қаншалықты қабілетті екеніңізді анықтау.
Нұсқау: Мына суретте ит бейнеленген. Оның бақыты үшін анық бір нәрсе жетіспейді, бірақ атап айтқанда не? Иттің қасында барлық суретті салыңыздар, сіздің ойыңыз бойынша оның көңіл-күйін қалай көтересіз.
Бұл итке тура келмейді-ау, бұл оған керек емес деген ойлар сізге кедергі келтірмесін. Не қаласаңыздар, соны салыңыздар.

«Іздеуді жалғастыр!» 
Ойылар шеңбер бойымен отырады. Бір ойыншыны бөлмеден шығуды қалаймын. Қалған оқушылар бір затты тығады. Содан кейін бәрі «Жалғастыр, Жалғастыр, Жалғастыр!» деп өлеңдетіп айтады. Бөлмеден шыққан ойыншы қайтадан бөлмеге келеді де тығып қойған затты іздей бастайды. Егер де ойыншы зат тығылған жерден алысқа кетсе бәрі өлеңді қатты айтады, ал егер де жақындаса бәрі ақырын айтады. Тығылған нәрсе табылғанша ойынды жалғастырамыз.

«Саңырау телефон»
Барлық балалар шеңбер бойында отырады. Бірінші отырған оқушыға құлағына сыбырлап әр түрлі сөздер айтамын. Ол оқушы әрі қарай келесі оқушыға естігенін айтады, ең соңғы қалған оқушы естігенін дауыстап айтады. Мысалы, Мен өмірге келгеніме қуанамын, мен болашақта мықты маман боламын, ата-анамның борышын ақтаймын т.б және өз пікірлерін ортаға салады.

«Күн шуағы» 
Балалар «Мен өмірді таңдаймын» деп отырып өмірге деген құлшыныстарыңды біздің мектеп оқушыларына үндеу жолдайық. Әр қайсымыз өз ойларымызды мына күннің тұсына ілейік. 
Күн-денсаулықтың, қуаныштың, жылылықтың символы. Ал сендер мемлекетіміздің болашағысыңдар. Республикамыздың ертеңгі жағдайы сендердің қандай азамат болып өскедеріңе байланысты. Бұл сөз жоғары пафоспен айтылса да, шындығын да мемлекетті құрайтын адам, ал ертеңгі күні сендер әрқайсың әр мамандықтың иесі боласыңдар, белгілі бір қызмет атқарасыңдар. 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Мен ?мірді та?даймын тренингі

Автор: Жанболатова Гулназ

Дата: 06.01.2016

Номер свидетельства: 272793

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства