kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Мен ж?не мені? достарым" тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Мен ж?не мені? достарым»

Ма?саты:

 1.  О?ушыларды? ?зін-?зі тани білуді? негізгі шарттарымен таныстыру, ?зін ба?алата отырып, ?з бойында?ы сапалы? ?асиеттерді аны?тау, дамыту?а ба?ыт беру.
 2. ?жымда, ж?ппен ж?мыс істеуге да?дыландыру, шы?армашылы? ?абілеттерін арттыру
 3. О?ушыларды? ой-?рісін ке?ейту
   

К?рнекілігі:геометриялы? фигуралар, сызба-карточкалар, суреттер, А3 пара?тар, бояулар, маркерлер, та?ырып жазыл?ан пара?, эпиграф

Ж?мыс т?рі: топты?, жеке

?діс-т?сілдер: тренинг, инсценировка, сурет салу, суретті ая?тау, арт-терапия ?дісі

Барысы:
Кіріспе
??рметті о?ушылар данышпан философ Фалес:
Д?ниедегі е? ?лкен н?рсе - ке?істік
Б?рінен ж?йрік - ой
Б?рінен дана - уа?ыт
Б?рінен же?ілі - бас?а?а а?ыл айту
Б?рінен ?иыны - ?зі?ді ?зі? тану
депті. Не ?шін адам ?зін-?зі тану керек?

?зін-?зі тану сендерге  ?орша?ан ортаны т?сінуге, о?ан ?зіні? ?атыстылы?ын саналы сезінуге, ?орша?ан орта?а ?зіні? к?з?арасын жалпы адамзатты? ??ндылы? ?станымында ж?йелеу, ?зіні? ?мірлік ?станымын аны?тау?а к?мек беру ?шін ?ажет. ?зін-?зі тану жеке т?л?аны? дамуына,  белсенділік к?рсетуіне,  ?зіні? ?абілеті мен ?леуметтік м?мкіндігін ашу?а к?мектеседі.

Б?гінгі саба?ымызда біз ?з бойымызда?ы жа?сы ?асиеттерді аны?ту?а ?йренеміз, ?зін-?зі т?рбиелеу жолдарын ?арастырамыз.
 

Сынып са?атымызды бір-бірімізге комплимент айтудан бастаймыз.
- Рахмет, балалар! ?рбір ж?ректен шы??ан жа?сы с?з біз ?шін жайлы атмосфера ?алыптастырды.
1-тапсырма:
?азір сендер ?рбір столда т?р?ан геометриялы? фигура?а назар аударып ?ркім ?зіне ?на?ан фигураны та?дап, топтасы?дар.
?рбір топ м?шелері ?здері та?да?ан фигураны? нені білдіретінін, неге осы фигураны ?ала?андары?ды айтады.
(о?ушыларды? болжамдарынан кейін, м??алім осы тестті? ма?сатын т?сіндіреді)
И. Панарин тесті бойынша.
Тікт?ртб?рыш - та?да?андар лидерлік ?абілеті бар, алдына ?ой?ан ма?сатына жететін, бас?арушылы? ?аблеті басым жандар.
?шб?рыш - ?те е?бек?ор, т?зімді, ?з ж?мысыны? шебері, баста?ан істі ая?ына дейін жеткізетін жандар.
Т?ртб?рыш - жа?а идеялар?а жа?ын, білуге ??мар, ізденгіш жандар.
Д??гелек - осы 5 фигураны? ішіндегі ?те мейірімді, бас?аны? ?ай?ысын ?уанышын да б?луге даяр т?ратын жандар.
Зиг-заг - шы?армашылы? ?абілеті басым, ?немі ізденіс ?стінде ж?ретін жандар.
Міне, балалар, ?ркім ?зін Панарин тесті бойынша да тану?а болатынына к?зіміз жетті.

2-тапсырма:

«Ну орман?а серуен» жатты?у.

1/ ?сыныл?ан кейіпкерлерді? ?айсысымен кездескі? келмейді?

2\ ?зі?ді ?ай кейіпкермен с?йкестейсі??

?ар?а

Б?ндай т?л?алар ?зінні? депрессиялы?ымен, жаман к??іл-к?йімен ?ор?ыныш тудырады. Олармен кездескеннен кейін болаша? алдында ?ор?ыныш, ала?дау пайда болады.

Оларды? ?раны: «Ойбай,  ?рі не болады!»

Кірпі

?ыз?анышты, ?у т?л?а. Бас?аларды жау к?реді де, ?аруларын дайын ?стайды. ?зіні? шынайы бетін к?рсетпейді, біреу жа?ындаса, инеліктерін шы?ара келеді.

?раны: «Мен ?зімді ренжітпеймін!»

Ба?а

К?ріксіз т?ртібімен, аламгершілігі жо? т?л?а.

?раны: «Мен сені? бет перде?ді ашамын»

Жылан

Айлакер,  ?ндемей, жасырын ?асты? жасайды.

?раны: «Мені тиіспе, немесе.»

Аю

Меншіктік инстинкті ай?ын к?рінетін т?л?а. Иеленген н?рсесімен біреумен б?ліспейді.

?раны: «Менікі – тиіспе!»

Шыбындар

Арты? с?зі к?п, ?секші т?л?алар.

?раны: «Біреуді? ісіне аралас?ан сондай  ?ызы?ты!»

3-тапсырма.  Суретті ая?та?ыз. Психопортрет. «?зімді с?юге ме,  ?лде бас?аларды ма?»

Сен тым ?ырсы?сы?, талаптысы?.  Сен ?зі?ді тым жо?ары ба?алайсы?. ?лем сені айналып ?оз?алады деп ойлайсы? ж?не ?зі?ді б?рінен білімді деп санайсы?. Сенде ?ана ???ы?, ?ал?андары?да – міндеттер деп есептейсі?.

Сен ?зі?е-?зі? сенесі?. Бас?а

адамдарды сыйлап, олар?а арты? талап ?оймайсы?.

 

Сен ?зі?е сенімсізсі?. ?з пікірі?ді ба?аламай, кез келген уа?ытта одан бас тартасы?.  ?зі?е Жауапкершілікті ж?ктемей, тек орындаушы бол?ы? келеді.

Топты? ж?мыс.

4-тапсырма.

«Шимай»

Топ м?шелері ешбір ойсыз, ?а?аз бетін шимайлайды. Топтар шимайларымен алмасады. Шимайдан ?андай бейнені елестетті?дер? Оны маркермен белгіле?дер, ?ажет болса толы?тыры?дар.  Ауызша т?сіндірі?дер.

«Б?лар кім?Жеке т?л?алар командасы».

Екі топ?а ?йгілі мультфильмні? кейіпкерлері ?сынылады. Топтар оларды к?рсетеді, екінші топ кім екенін аны?тау керек, кейіпкерлерді? мінез-??лы?н сипаттау керек.

Жолбарыс – ?немі к??ілді ж?ретін адамдар. Жолбарыстардан жа?сы к?шбасшылар шы?ады, біра? олар?а т?зімділік, зейін жетіспейді. Шы?армашылы? ж?мыстарда Жолбарыстар табысты болуы м?мкін.

?й?оян – оларды? арасында жаапкершілікті алу?а ?оры?пайтын, ?иын кезде к?шбасшы бола алатын т?л?алар аз емес. Олар талантты ?йымдастырушылар, жан-жа?ты дамы?ан болады, біра? ?з м?мкіндіктерін асыра ба?алайтындары да бар ж?не істі со?ына дейін жеткізбейді.

Иа-иа – есек – романтикалы? т?л?алар, ?орша?ан ортаны? ?семділігін ба?алай біледі, біра? бас?а дадамдарды? сезімдерін т?сіне алмайды. ?зге адамдар?а ?з  ?ала?анын істете алады.

Жапала? – на?ыз интеллектуалдар. Талдауды? негізінде на?ты ?орытынды жасай алады, мейірімді, жомарт т?л?алар, біра? зейіні т?ра?сз болуы м?мкін. Дегенмен жапала?тарды ренжітуге болмайды: ?здерін олар ?ор?ай біледі.

Пятачок торайы – оларды кез келген ?жым ?абылдайды ж?не жа?сы к?реді. Олармен сырласу?а, с?йлесуге о?ай. Олар мейірімді жандар, біра? ?асында кшбасшы т?л?а болмаса,  ?з бетімен ж?мыс жасау олар?а ?иын?а т?седі.

Винни-Пух – ?р жа?а ??былыс жайында ой тол?ау?а ?рдайым дайын. Пікірталастар?а ?атысуды ?натады. Жал?аулы?ы да бар. Ойла?аннан г?рі ауыр ж?мысты ?алайды. Оларды? арасында сола?айлар аз емес.

 5-тапсырма.

«Раушан г?ліні? б?тасы»

К?зі?ді ж?мып, ?з ке?істігі?е кір. ?зі?ді раушан г?ліні? б?тасымен сезі?. ?ара: ?андай б?тасы?? Г?лдері? бар ма? Бар болса, олар ?андай, ?анша ж?не ?андай т?сті? Олар толы? ашыл?ан ба, жо? па? Жапыра?тары? бар ма? Олар ?андай? Саба?ы? мен б?талары? ?андай? Тамырлары? ше? М?мкін олар жо?? Бар болса, ?андай? ?айда ?сіп т?рсы?? Айналанда не бар? Тіршілігі?ді ?алай са?тап т?рсы?? Сені біреу к?те ме? Ауа райы ?андай?

Енді кері ?айт. К?зі?ді ашып, елестеткен раушан г?ліні? б?тасын суретте. ?демілігіне ?арамай, сипатына назар аудар.

/?р о?ушы жауап береді/

6-тапсырма.

«Жаны?а ??іл» /музыка/

 1. Т?с пен сызы?тар ар?ылы ?зі?ні? ?ала?ан ба?ытты сезінетін ?лемі?ді к?рсет.
 2. ?зі?ді ?азір ?алай  сезінесі??

Екі ?лемі?ді салыстыр, айырмашылы?ы бар ма? ?азіргі ?лемін ?ала?ан ?леміне айналдыру ?шін не істеуге болады? Сені? ?олы?ан ол келе ме?

7-тапсырма


 


 

?орытынды: «Сені? к??іл-к?йін болмаса.» рефлексия.

Б?гінгі сынып са?атымыз ая?талды, біра? б?л ба?ытта ж?мысымыз ?лі жал?асады, ?йткені адам ?зін-?зі тану ?шін ?за? уа?ыт керек ж?не ?зін-?зі тану н?тижесінде адам ?зіні? дербес ?су ж?не ?зін-?зі жетілу ?абілетіне ие болады.

Просмотр содержимого документа
«"Мен ж?не мені? достарым" тренинг »

Тақырыбы: «Мен және менің достарым»

Мақсаты:

 1. Оқушылардың өзін-өзі тани білудің негізгі шарттарымен таныстыру, өзін бағалата отырып, өз бойындағы сапалық қасиеттерді анықтау, дамытуға бағыт беру.

 2. Ұжымда, жұппен жұмыс істеуге дағдыландыру, шығармашылық қабілеттерін арттыру

 3. Оқушылардың ой-өрісін кеңейту

Көрнекілігі:геометриялық фигуралар, сызба-карточкалар, суреттер, А3 парақтар, бояулар, маркерлер, тақырып жазылған парақ, эпиграф

Жұмыс түрі: топтық, жеке

Әдіс-тәсілдер: тренинг, инсценировка, сурет салу, суретті аяқтау, арт-терапия әдісі


Барысы:
Кіріспе
Құрметті оқушылар данышпан философ Фалес:
Дүниедегі ең үлкен нәрсе - кеңістік
Бәрінен жүйрік - ой
Бәрінен дана - уақыт
Бәрінен жеңілі - басқаға ақыл айту
Бәрінен қиыны - өзіңді өзің тану
депті. Не үшін адам өзін-өзі тану керек?

Өзін-өзі тану сендерге қоршаған ортаны түсінуге, оған өзінің қатыстылығын саналы сезінуге, қоршаған ортаға өзінің көзқарасын жалпы адамзаттық құндылық ұстанымында жүйелеу, өзінің өмірлік ұстанымын анықтауға көмек беру үшін қажет. Өзін-өзі тану жеке тұлғаның дамуына, белсенділік көрсетуіне, өзінің қабілеті мен әлеуметтік мүмкіндігін ашуға көмектеседі.

Бүгінгі сабағымызда біз өз бойымыздағы жақсы қасиеттерді анықтуға үйренеміз, өзін-өзі тәрбиелеу жолдарын қарастырамыз.

Сынып сағатымызды бір-бірімізге комплимент айтудан бастаймыз.
- Рахмет, балалар! Әрбір жүректен шыққан жақсы сөз біз үшін жайлы атмосфера қалыптастырды.
1-тапсырма:
Қазір сендер әрбір столда тұрған геометриялық фигураға назар аударып әркім өзіне ұнаған фигураны таңдап, топтасыңдар.
Әрбір топ мүшелері өздері таңдаған фигураның нені білдіретінін, неге осы фигураны қалағандарыңды айтады.
(оқушылардың болжамдарынан кейін, мұғалім осы тесттің мақсатын түсіндіреді)
И. Панарин тесті бойынша.
Тіктөртбұрыш - таңдағандар лидерлік қабілеті бар, алдына қойған мақсатына жететін, басқарушылық қаблеті басым жандар.
Үшбұрыш - өте еңбекқор, төзімді, өз жұмысының шебері, бастаған істі аяғына дейін жеткізетін жандар.
Төртбұрыш - жаңа идеяларға жақын, білуге құмар, ізденгіш жандар.
Дөңгелек - осы 5 фигураның ішіндегі өте мейірімді, басқаның қайғысын қуанышын да бөлуге даяр тұратын жандар.
Зиг-заг - шығармашылық қабілеті басым, үнемі ізденіс үстінде жүретін жандар.
Міне, балалар, әркім өзін Панарин тесті бойынша да тануға болатынына көзіміз жетті.

2-тапсырма:

«Ну орманға серуен» жаттығу.

1/ Ұсынылған кейіпкерлердің қайсысымен кездескің келмейді?

2\ Өзіңді қай кейіпкермен сәйкестейсің?


Қарға

Бұндай тұлғалар өзіннің депрессиялығымен, жаман көңіл-күйімен қорқыныш тудырады. Олармен кездескеннен кейін болашақ алдында қорқыныш, алаңдау пайда болады.

Олардың ұраны: «Ойбай, әрі не болады!»

Кірпі

Қызғанышты, қу тұлға. Басқаларды жау көреді де, қаруларын дайын ұстайды. Өзінің шынайы бетін көрсетпейді, біреу жақындаса, инеліктерін шығара келеді.

Ұраны: «Мен өзімді ренжітпеймін!»

Бақа

Көріксіз тәртібімен, аламгершілігі жоқ тұлға.

Ұраны: «Мен сенің бет пердеңді ашамын»

Жылан

Айлакер, үндемей, жасырын қастық жасайды.

Ұраны: «Мені тиіспе, немесе ...»

Аю

Меншіктік инстинкті айқын көрінетін тұлға. Иеленген нәрсесімен біреумен бөліспейді.

Ұраны: «Менікі – тиіспе!»

Шыбындар

Артық сөзі көп, өсекші тұлғалар.

Ұраны: «Біреудің ісіне араласқан сондай қызықты!»

3-тапсырма. Суретті аяқтаңыз. Психопортрет. «Өзімді сүюге ме, әлде басқаларды ма?»

Сен тым қырсықсың, талаптысың. Сен өзіңді тым жоғары бағалайсың. Әлем сені айналып қозғалады деп ойлайсың және өзіңді бәрінен білімді деп санайсың. Сенде ғана құқық, қалғандарыңда – міндеттер деп есептейсің.

Сен өзіңе-өзің сенесің. Басқа

адамдарды сыйлап, оларға артық талап қоймайсың.
Сен өзіңе сенімсізсің. Өз пікіріңді бағаламай, кез келген уақытта одан бас тартасың. Өзіңе Жауапкершілікті жүктемей, тек орындаушы болғың келеді.


Топтық жұмыс.

4-тапсырма.

«Шимай»

Топ мүшелері ешбір ойсыз, қағаз бетін шимайлайды. Топтар шимайларымен алмасады. Шимайдан қандай бейнені елестеттіңдер? Оны маркермен белгілеңдер, қажет болса толықтырыңдар. Ауызша түсіндіріңдер.

«Бұлар кім?Жеке тұлғалар командасы».

Екі топқа әйгілі мультфильмнің кейіпкерлері ұсынылады. Топтар оларды көрсетеді, екінші топ кім екенін анықтау керек, кейіпкерлердің мінез-құлықн сипаттау керек.


Жолбарыс – үнемі көңілді жүретін адамдар. Жолбарыстардан жақсы көшбасшылар шығады, бірақ оларға төзімділік, зейін жетіспейді. Шығармашылық жұмыстарда Жолбарыстар табысты болуы мүмкін.

Үйқоян – олардың арасында жаапкершілікті алуға қорықпайтын, қиын кезде көшбасшы бола алатын тұлғалар аз емес. Олар талантты ұйымдастырушылар, жан-жақты дамыған болады, бірақ өз мүмкіндіктерін асыра бағалайтындары да бар және істі соңына дейін жеткізбейді.

Иа-иа – есек – романтикалық тұлғалар, қоршаған ортаның әсемділігін бағалай біледі, бірақ басқа дадамдардың сезімдерін түсіне алмайды. Өзге адамдарға өз қалағанын істете алады.

Жапалақ – нағыз интеллектуалдар. Талдаудың негізінде нақты қорытынды жасай алады, мейірімді, жомарт тұлғалар, бірақ зейіні тұрақсз болуы мүмкін. Дегенмен жапалақтарды ренжітуге болмайды: өздерін олар қорғай біледі.

Пятачок торайы – оларды кез келген ұжым қабылдайды және жақсы көреді. Олармен сырласуға, сөйлесуге оңай. Олар мейірімді жандар, бірақ қасында кшбасшы тұлға болмаса, өз бетімен жұмыс жасау оларға қиынға түседі.

Винни-Пух – әр жаңа құбылыс жайында ой толғауға әрдайым дайын. Пікірталастарға қатысуды ұнатады. Жалқаулығы да бар. Ойлағаннан гөрі ауыр жұмысты қалайды. Олардың арасында солақайлар аз емес.

5-тапсырма.

«Раушан гүлінің бұтасы»

Көзіңді жұмып, өз кеңістігіңе кір. Өзіңді раушан гүлінің бұтасымен сезің. Қара: қандай бұтасың? Гүлдерің бар ма? Бар болса, олар қандай , қанша және қандай түсті? Олар толық ашылған ба, жоқ па? Жапырақтарың бар ма? Олар қандай? Сабағың мен бұталарың қандай? Тамырларың ше? Мүмкін олар жоқ? Бар болса, қандай? Қайда өсіп тұрсың? Айналанда не бар? Тіршілігіңді қалай сақтап тұрсың? Сені біреу күте ме? Ауа райы қандай?

Енді кері қайт. Көзіңді ашып, елестеткен раушан гүлінің бұтасын суретте. Әдемілігіне қарамай, сипатына назар аудар.

/әр оқушы жауап береді/

6-тапсырма.

«Жаныңа үңіл» /музыка/

 1. Түс пен сызықтар арқылы өзіңнің қалаған бақытты сезінетін әлеміңді көрсет.

 2. Өзіңді қазір қалай сезінесің?

Екі әлеміңді салыстыр, айырмашылығы бар ма? Қазіргі әлемін қалаған әлеміне айналдыру үшін не істеуге болады? Сенің қолыңан ол келе ме?


7-тапсырма
Қорытынды: «Сенің көңіл-күйін болмаса...» рефлексия.


Бүгінгі сынып сағатымыз аяқталды, бірақ бұл бағытта жұмысымыз әлі жалғасады, өйткені адам өзін-өзі тану үшін ұзақ уақыт керек және өзін-өзі тану нәтижесінде адам өзінің дербес өсу және өзін-өзі жетілу қабілетіне ие болады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
"Мен ж?не мені? достарым" тренинг

Автор: Джумабаева Айсулу Ходжабаевна

Дата: 14.04.2015

Номер свидетельства: 201182

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства