kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?ыз баланы т?рбиелеу-?лтты т?рбиелеу" баяндама

Нажмите, чтобы узнать подробности

Атырау облысы

?ызыл?о?а ауданы

?арабау ауылы

Д?йсенова Жайнаг?л Берік?ызы-

?арабау орта мектебіні?

ІІ санатты  педагог-психологі

?ыз баланы т?рбиелеу-?лтты т?рбиелеу.

Ма?саты: «?ыз баланы т?рбиелей отырып, ?лтты т?рбиелейміз» ?а?идасымен ?аза? ?о?амында ?асырлар бойы ?алыптас?ан отбасылы? д?ст?рлер мен ??ндылы?тар?а негізделген отбасы м?ртебесін ны?айту.

С?з басын Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лыны?: «Шы?ыс халы?тарыны? арасында, жалпы м?сылман елдерінде ?йел затын б?лекше ба?алайтын, ?арындасты ?атты ?астерлейтін халы?ты? бірі де, бірегейі де – бізді? ?аза?», – деген пікірінен бастаса?.
Рухани тарихымызды? тар?ыл беттерін пара?таса?, ?аза? ?ыздары мен ?аза? ?йелдері, жалпы аналар ?лемі туралы тол?анба?ан т?л?алар сирек екен оны? ?стіне ж?рек тербер, сезім ?оздырар ?аза?ты? халы? ?ндеріне, немесе ма?ал –м?телдеріне бір с?т к??іл аударып к?релікші. Нені ме?зеп нені айтар екен. Б?ларда аналар?а, ?ыздар?а т?н ?рі т?рбиелік, ?рі та?ылымды? м?ні ерекше тол?амдар бар. Соларды саралай келе мынадай с?з ?йірлерін бай?адым. ?аза? ?ауымында ?ыз баланы? орны ерекше бол?ан. Оны мынадай ма?ал м?телдерден аны? а??арамыз. Ата – бабаларымыз ?ызды ?она? деп есептеген, бар?ан жерде ба?ыны? ашылуын ?йде отырып ?амда?ан. Барынша ізетті, сыпайы, мейірімді де ісмер, ?ылы?ты да ?ырмызы болуын ?немі ?ада?алап отыр?ан. Еркін ?ста?ан, біра? тым еркінсітпеген.
«?ыз — ?ріс, ?л-?оныс» деп білгендіктен ?азекем ?рісін ке?ейтер ?ыз бала?а айры?ша к??іл б?лген. «?ыз мінезді келсін, ?л ?нерлі келсін» дей отырып, «?ыз?а ?ыры? ?йден тыйым» жасайды. ?ыз т?рбиесіндегі же?ге ролі де к?зден таса болмайды. «?ызы бар ?йді? же?гесі с?йкімді келеді».
?йткені ?ке – шеше айта алма?ан сырды же?ге жеткізеді. ?ызды? бал?ын болмыс бітімі мен т?рбиесіні? басы ?асында аяулы же?гелер ж?реді.С?йген жігіті мен екі арада?ы ?депті ?арым – ?атынасты? таби?и ?рбуіне сеп болатын осы же?гелер.
Ата-ана ?ызынан ешн?рсені аямайды. Оны? ешн?рседен м??тажсыз, б?ла ?суін ?ада?алайды. ?йткені ?ыз?а бергенді ?ызыр ?тейді деп біледі. Сонымен бірге ?азеке? ?ызды бетімен де жібермейді. «?ызды ?ымтап ?ста?ан ?ялмайды» дей отырып, оларды ?анатты?а ?а?тырмай,т?мсы?ты?а шо?тырмай ?сіруды парыз санайды. Оларды? ар ?ятыны? са?шысы б?ріне жауапты екенін ешуа?ыт ?мытпа?ан. Содан да болар, бір жа?ынан «?ыз бен жыл?ы жаудыкі» деп ?ыз т?рбиесіне мейілінше са? ?арайды. «?ыз ба??анан ?ысыра? ба??ан о?айлы?ын» жадынан шы?армай баянды отанын тап
?анша ?зіні?, жауапты екенін еш ?мытпа?ан. С?йте т?ра ?ызды жа?ада?ы ??ндыздай к?теді.
«К?йеу жаман болса ?ызы?нан» деуінде ?лкен м?н бар. ?зіні? отбасында керекті т?рбиені? б?рін к?ріп ?скен ?ыз бала, со?ан ?оса мінезді де ?ылы?ты болса, парасатты да пайымды болса екен дейді. «?ызды к?те алма?ан к?? етеді, жібекті т?те алма?ан ж?н етеді» м?ны? к?бі, негізінен ?ызды? шешесіне байланысты д?ниелер. Сонды?тан, ?ыз к?ретін жігіттер, алдымен же?гесі ар?ылы шешесіні? ?андай адам екенін аны?та?ысы келеді. «Шешесі жаманны? ?ызын алма, немесе «шешесін к?ріп ?ызын ал» деуге осындай ма?сат бар.Заманны? ба?ыт ба?дарына ?арай ма?ал м?телдер де т?рленіп, ?згеріске т?сіп отырады. «Шешесі отырып, с?йлеген ?ыздан безін» деп келе, ?ызды? жа?сысын іздейді. «А?ылды ?ыз білімге ж?гінер, а?ылсыз ?ыз с?зге ілігер» деп біледі. Осындай негізгі т?рбиелік ж?мыстарды ж?ргізіп ал?ан со?, ?азеке?ні? ??дайдан тілейтіні ?ызыны? бар?ан жеріне тастай батып судай сі?уі. Бар?ан жерінде ба?ыны? ашыл?анына ?атты ?уанады, ба?ы тайса ?атты к?йінеді. ?ор?атыны – «?айта шап?ан жау жаман, ?айтып келген ?ыз жаман» екені.«Шы??ан ?ыз шиден тыс?ары» ?ыз баланы? ендігі жердегі тіршілігі шектеулілеу болатыны. Ол келіндік ж?не ?йелдік д?уір. Б?л ?ыз бала ?шін мейілінше жауапты кезе?. Жа?а т?скен келінге сыншы да, мінші де к?п. Ол енді т?ркінінде ал?ан т?рбиені? ?аншалы?ты екенін к?рсетуге тиіс. Же?гесі мен шешесіні? к?ргенін істеп, ?айын ж?ртыны? к??ілінен шы?у?а тырысады.
?аза? ?ызды? ?з ж?рты мен бірге ?айын ж?ртыны? да т?рбиеге жауапты екенін ?атты сезінеді. Оны? ?андай елге, ?андай отбасына келін болып т?суіне к?п н?рсе байланысты. «Жа?сы елге т?скен келін, келін, жаман елге т?скен келін келсап». Б?л жерде ?айын енені? ролі к?ріне бастайды. К?бінесе «Келінні? ?айын ене топыра?ынан жарал?андай» болып келуін ?алайды. Шынында к?ргенді елден шы??ан ?ызды? к?сегелі елге тап болуы зор ба?ытты? кепілі.Сонымен бірге келген келін татулы? жаршысындай болса деп армандайды. ?сіресе абысындар арасыны? ынтыма?ты болуы к?зделеді. «А?айын тату болса ат к?п, абысын тату болса, ас к?п». «А?айынны? азары болса да, безері жо?», «а?айын?а ?арап, мал ?сер, а?аш?а ?арап тал ?сер».
?ыз,?йел, абысын ажын, а?айын туралы ма?ал м?телдерді саралай отырып, халы? даналы?ына ?айран ?аласы?. Атам ?аза? ешбір жар?ы, н?с?ау жазып ?уре болмай а? ?рі ?ыс?а, ?рі н?с?а на?ылдармен т?рбие та?ылымна? тамаша ?лгісін т?йіп айтып отыр?ан.
Хал?ымыз «?ыз-?она?» деп, т?рінен орын беріп, ?ыздарды алтынны? сыны?ына балап ?сірген. Жалпы бала т?рбиесіне, соны? ішінде ?ыз бала т?рбиесіне ?те к?п к??іл б?лген. Ата-бабаларымыз «?ыз?а ?ыры? ?йден тыю, ?ала берсе ?ара к??нен тыю» деген ма?ал?а ?аншама ой сый?ыз?ан. Я?ни ?ыз бала т?рбиесіне тек анасы жауапты емес, б?кіл ауыл, ел жауапты болып отыр?ан.Ал ?азіргі заманда бала т?рбиесіне тек ?ана ана емес, радио мен теледидар, газет-журнал, т?рлі кинофильмдер жан-жа?ты ?сер етуде.
?аза? ?ыздарыны? менталитетіне ?арапайымдылы?, сыпайылы?, инабаттылы?, ?лкенді сыйлау, кішіге ізет к?рсету, а?ылдылы?, имандылы? сия?ты ?асиеттер кіреді. Тарих?а к?з ж?гіртсек, Айман, ??рт?а, Назым сия?ты ?ыздарымыз, Домала? ана, Айша Бибі сия?ты аналарымыз на?ыз ?аза? ?йелдеріні? ?лгісі болды. Аналарымыз «баланы жастан» деп, бала т?рбиесін ??рса?тан баста?ан. ?лжан ана данышпан Абайды ??сыл-д?ретсіз емізбегені – адамзатты? баласын т?рбиелегені болып табылады.
«Баламды молда?а о?ытамын деп к?пір етіп алдым» дегендей, т?уелсіздік т??ырына ?ол жеткізгелі, кейбір жастарымыз «т?уелсіз» деген ??ымды т?сінбей, ата-анадан т?уелсіз, ?стаздардан т?уелсіз болу деп т?сініп ж?р. ?рине, б?рын?ы кездегідей ?р ?йде 8-10-нан бала жо?, ?лкендері кішісін ба?ып-?а?ып отыратын. Ал ?азіргі отбасыларында ?рі кетсе 2 бала т?рбиеленіп отыр. Сонды?тан «бір баласы барды? шы?ар-шы?пас жаны бар» демекші, сол жал?ызды? асты-?стіне т?сіп дегенін жасап отыр?аны. Уа?ыт ?те келе ?ызыны? жаман ?ылы?ын к?рген ана?а тізе со?удан бас?а еште?е ?алмайды. Міне, ?о?амымыз?а ?з ?олымыздан келе?сіз жа?дай тудырып алды?. ?азіргі ?аза? ?ыздарыны? ж?ріс-т?рысы, ?з бойын к?туі, киім киісі, ?лкен-кішіге ?шырамы м?лдем ?згеше. Жастар т?рбиесінде «?зын ар?ан, ке? т?сау?а» т?сіп кеткені айдан аны?. ??рбы ?ыздарды? ара? ішіп, шылым шегіп, т?нгі клубтарды? есігін ба??анын к?ргенде жаны? т?ршігеді. Осындай ?рекеттерді? салдарынан ?ыздар ж?кті болып, онан со? жасанды т?сік жасатып, аналы? ???ы?ынан айырылып жатады. Батыстан бел т?зеген т?рлі жа?дайлар бізді? салт-санамыз?а ?з ?серін тигізіп отыр. М?ліметтерге с?йенсек, еліміз бойынша жылына 200 мы?дай жасанды т?сік жасалып, 1643 бала ата-ана ?ам?орынсыз ?алады екен. Ал та?ы да тарих беттерін пара?таса?, хал?ымызда, «жетім, жесір» деген ??ымдар айтылма?ан.
?рбір елді? ?міріндегі шешуші кілт – ?ыздар?а берілетін т?лім т?рбие ар?ылы ?лшенеді. Бізді? хал?ымызда «?ыз» деген с?зді? ?зі ?демілікті?, ?дептілікті?, с?лулы?ты? символы ретінде ?олданылады.
Отбасы ?о?амны? бір б?лшегі, ал отбасыны? алтын ?азы?ы — ?йел адам. Сонды?тан да б?гін жалпы берілетін т?рбиені? ішінен ?ыз бала т?рбиесіне байланысты т?старын б?ліп ал?анды?ы негізгі ма?сатым: адамгершілігі мол, ?депті, инабатты, сыпайы ?ыздарымызды т?рбиелеп шы?ару. Б?л ба?ытта?ы ж?мыстарды? к?пшілігі ата аналармен ?оян-?олты? араласуды тікелей ?ажет етеді.«Анасын к?ріп ?ызын ал» дейтін халы? ма?алы текке айтылмаса керек. Ана т?рбиесін к?рген ?ыз ?рдайым к?регенділік танытады. Жа?а ?асыр, тек жа?алы?ты ?абылдау керек деп, шетелге еліктеп немесе ?аламтор ар?ылы керексіз д?ниелерді ?абылдауды? ?ажеті жо?. Заман а?ымынан ?алмай, орынды киініп, орынсыз н?рселерден аула? болып, ?зге тілде емес, ?з тілінде с?йлеп, д?ст?рді сыйлап, ибалы?ын са?тау ?ажет. ?зіні? ана тілін ?адірлемейтін ?ыздардан жа?сы ана шы?ады деп айта алмаймын. Тілін ?адірлемеген адам, ол ?лтты? салтынан да, д?ст?рінен де хабарсыз болары ай?ын. ?ай ?о?амда, ?ай заманда ?мір с?рмесін, ол ?аза? ?ызы деген ат?а лайы? болуы ?ажет. Бойжеткендеріміз осыны ?мытпаса деймін.
А?ыл да анадан дариды, дана да ?йелден туады. ?ыз бала т?рбиесін ?рпа? т?рбиесі деп ?арау ?ажет. Б?гінгі ?аза? бойжеткендері ерте?гі еріне адал жар, балалрыны? анасы. Оларды? бойында имани т?рбие бол?анын ?алаймын. Б?гін ол ?ыздар ?негелі т?рбие алса, ерте? ?рпа? т?рбиелейтін ?аза?ты? дана аналарына айналары с?зсіз.С?з со?ын Елбасымызды?: «?йел – бесік иесі. Демек, ?йелді? жайы т?зелмей, бесігіміз т?зелмейді, бесігіміз т?зелмей – еліміз толы? т?зелмейді» деген пікірімен ?орытындыла?ым келіп отыр. ?арак?здеріміз б?рымды шашымен, инабатты мінезімен, а?ылдылы?ымен, кіршіксіз арымен ?р?ашан бас?алардан ерекшелене білгей.

Просмотр содержимого документа
«"?ыз баланы т?рбиелеу-?лтты т?рбиелеу" баяндама»

Қыз баланы тәрбиелеу-ұлтты тәрбиелеу.

Мақсаты: «Қыз баланы тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз» қағидасымен қазақ қоғамында ғасырлар бойы қалыптасқан отбасылық дәстүрлер мен құндылықтарға негізделген отбасы мәртебесін нығайту.

Сөз басын Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының: «Шығыс халықтарының арасында, жалпы мұсылман елдерінде әйел затын бөлекше бағалайтын, қарындасты қатты қастерлейтін халықтың бірі де, бірегейі де – біздің қазақ», – деген пікірінен бастасақ.
Рухани тарихымыздың тарғыл беттерін парақтасақ, қазақ қыздары мен қазақ әйелдері, жалпы аналар әлемі туралы толғанбаған тұлғалар сирек екен оның үстіне жүрек тербер, сезім қоздырар қазақтың халық әндеріне, немесе мақал –мәтелдеріне бір сәт көңіл аударып көрелікші. Нені меңзеп нені айтар екен. Бұларда аналарға, қыздарға тән әрі тәрбиелік, әрі тағылымдық мәні ерекше толғамдар бар. Соларды саралай келе мынадай сөз үйірлерін байқадым. Қазақ қауымында қыз баланың орны ерекше болған. Оны мынадай мақал мәтелдерден анық аңғарамыз. Ата – бабаларымыз қызды қонақ деп есептеген, барған жерде бағының ашылуын үйде отырып қамдаған. Барынша ізетті, сыпайы, мейірімді де ісмер, қылықты да қырмызы болуын үнемі қадағалап отырған. Еркін ұстаған, бірақ тым еркінсітпеген.
«Қыз — өріс, ұл-қоныс» деп білгендіктен қазекем өрісін кеңейтер қыз балаға айрықша көңіл бөлген. «Қыз мінезді келсін, ұл өнерлі келсін» дей отырып, «Қызға қырық үйден тыйым» жасайды. Қыз тәрбиесіндегі жеңге ролі де көзден таса болмайды. «Қызы бар үйдің жеңгесі сүйкімді келеді».
Өйткені әке – шеше айта алмаған сырды жеңге жеткізеді. Қыздың балғын болмыс бітімі мен тәрбиесінің басы қасында аяулы жеңгелер жүреді.Сүйген жігіті мен екі арадағы әдепті қарым – қатынастың табиғи өрбуіне сеп болатын осы жеңгелер.
Ата-ана қызынан ешнәрсені аямайды. Оның ешнәрседен мұқтажсыз, бұла өсуін қадағалайды. өйткені қызға бергенді қызыр өтейді деп біледі. Сонымен бірге қазекең қызды бетімен де жібермейді. «Қызды қымтап ұстаған ұялмайды» дей отырып, оларды қанаттыға қақтырмай,тұмсықтыға шоқтырмай өсіруды парыз санайды. Олардың ар ұятының сақшысы бәріне жауапты екенін ешуақыт ұмытпаған. Содан да болар, бір жағынан «қыз бен жылқы жаудыкі» деп қыз тәрбиесіне мейілінше сақ қарайды. «Қыз баққанан қысырақ баққан оңайлығын» жадынан шығармай баянды отанын тап
қанша өзінің, жауапты екенін еш ұмытпаған. Сөйте тұра қызды жағадағы құндыздай күтеді.
«Күйеу жаман болса қызыңнан» деуінде үлкен мән бар. Өзінің отбасында керекті тәрбиенің бәрін көріп өскен қыз бала, соған қоса мінезді де қылықты болса, парасатты да пайымды болса екен дейді. «Қызды күте алмаған күң етеді, жібекті түте алмаған жүн етеді» мұның көбі, негізінен қыздың шешесіне байланысты дүниелер. Сондықтан, қыз көретін жігіттер, алдымен жеңгесі арқылы шешесінің қандай адам екенін анықтағысы келеді. «Шешесі жаманның қызын алма, немесе «шешесін көріп қызын ал» деуге осындай мақсат бар.Заманның бағыт бағдарына қарай мақал мәтелдер де түрленіп, өзгеріске түсіп отырады. «Шешесі отырып, сөйлеген қыздан безін» деп келе, қыздың жақсысын іздейді. «Ақылды қыз білімге жүгінер, ақылсыз қыз сөзге ілігер» деп біледі. Осындай негізгі тәрбиелік жұмыстарды жүргізіп алған соң, қазекеңнің құдайдан тілейтіні қызының барған жеріне тастай батып судай сіңуі. Барған жерінде бағының ашылғанына қатты қуанады, бағы тайса қатты күйінеді. Қорқатыны – «қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман» екені.«Шыққан қыз шиден тысқары» қыз баланың ендігі жердегі тіршілігі шектеулілеу болатыны. Ол келіндік және әйелдік дәуір. Бұл қыз бала үшін мейілінше жауапты кезең. Жаңа түскен келінге сыншы да, мінші де көп. Ол енді төркінінде алған тәрбиенің қаншалықты екенін көрсетуге тиіс. Жеңгесі мен шешесінің көргенін істеп, қайын жұртының көңілінен шығуға тырысады.
Қазақ қыздың өз жұрты мен бірге қайын жұртының да тәрбиеге жауапты екенін қатты сезінеді. Оның қандай елге, қандай отбасына келін болып түсуіне көп нәрсе байланысты. «Жақсы елге түскен келін, келін, жаман елге түскен келін келсап». Бұл жерде қайын ененің ролі көріне бастайды. Көбінесе «Келіннің қайын ене топырағынан жаралғандай» болып келуін қалайды. Шынында көргенді елден шыққан қыздың көсегелі елге тап болуы зор бақыттың кепілі.Сонымен бірге келген келін татулық жаршысындай болса деп армандайды. Әсіресе абысындар арасының ынтымақты болуы көзделеді. «Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса, ас көп». «Ағайынның азары болса да, безері жоқ», «ағайынға қарап, мал өсер, ағашқа қарап тал өсер» .
Қыз,әйел, абысын ажын, ағайын туралы мақал мәтелдерді саралай отырып, халық даналығына қайран қаласың. Атам қазақ ешбір жарғы, нұсқау жазып әуре болмай ақ әрі қысқа, әрі нұсқа нақылдармен тәрбие тағылымнаң тамаша үлгісін түйіп айтып отырған.
Халқымыз «қыз-қонақ» деп, төрінен орын беріп, қыздарды алтынның сынығына балап өсірген. Жалпы бала тәрбиесіне, соның ішінде қыз бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Ата-бабаларымыз «қызға қырық үйден тыю, қала берсе қара күңнен тыю» деген мақалға қаншама ой сыйғызған. Яғни қыз бала тәрбиесіне тек анасы жауапты емес, бүкіл ауыл, ел жауапты болып отырған.Ал қазіргі заманда бала тәрбиесіне тек қана ана емес, радио мен теледидар, газет-журнал, түрлі кинофильмдер жан-жақты әсер етуде.
Қазақ қыздарының менталитетіне қарапайымдылық, сыпайылық, инабаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету, ақылдылық, имандылық сияқты қасиеттер кіреді. Тарихқа көз жүгіртсек, Айман, Құртқа, Назым сияқты қыздарымыз, Домалақ ана, Айша Бибі сияқты аналарымыз нағыз қазақ әйелдерінің үлгісі болды. Аналарымыз «баланы жастан» деп, бала тәрбиесін құрсақтан бастаған. Ұлжан ана данышпан Абайды ғұсыл-дәретсіз емізбегені – адамзаттың баласын тәрбиелегені болып табылады.
«Баламды молдаға оқытамын деп кәпір етіп алдым» дегендей, тәуелсіздік тұғырына қол жеткізгелі, кейбір жастарымыз «тәуелсіз» деген ұғымды түсінбей, ата-анадан тәуелсіз, ұстаздардан тәуелсіз болу деп түсініп жүр. Әрине, бұрынғы кездегідей әр үйде 8-10-нан бала жоқ, үлкендері кішісін бағып-қағып отыратын. Ал қазіргі отбасыларында әрі кетсе 2 бала тәрбиеленіп отыр. Сондықтан «бір баласы бардың шығар-шықпас жаны бар» демекші, сол жалғыздың асты-үстіне түсіп дегенін жасап отырғаны. Уақыт өте келе қызының жаман қылығын көрген анаға тізе соғудан басқа ештеңе қалмайды. Міне, қоғамымызға өз қолымыздан келеңсіз жағдай тудырып алдық. Қазіргі қазақ қыздарының жүріс-тұрысы, өз бойын күтуі, киім киісі, үлкен-кішіге ұшырамы мүлдем өзгеше. Жастар тәрбиесінде «ұзын арқан, кең тұсауға» түсіп кеткені айдан анық. Құрбы қыздардың арақ ішіп, шылым шегіп, түнгі клубтардың есігін баққанын көргенде жаның түршігеді. Осындай әрекеттердің салдарынан қыздар жүкті болып, онан соң жасанды түсік жасатып, аналық құқығынан айырылып жатады. Батыстан бел түзеген түрлі жағдайлар біздің салт-санамызға өз әсерін тигізіп отыр. Мәліметтерге сүйенсек, еліміз бойынша жылына 200 мыңдай жасанды түсік жасалып, 1643 бала ата-ана қамқорынсыз қалады екен. Ал тағы да тарих беттерін парақтасақ, халқымызда, «жетім, жесір» деген ұғымдар айтылмаған.
Әрбір елдің өміріндегі шешуші кілт – қыздарға берілетін тәлім тәрбие арқылы өлшенеді. Біздің халқымызда «Қыз» деген сөздің өзі әдеміліктің, әдептіліктің, сұлулықтың символы ретінде қолданылады.
Отбасы қоғамның бір бөлшегі, ал отбасының алтын қазығы — әйел адам. Сондықтан да бүгін жалпы берілетін тәрбиенің ішінен қыз бала тәрбиесіне байланысты тұстарын бөліп алғандығы негізгі мақсатым: адамгершілігі мол, әдепті, инабатты, сыпайы қыздарымызды тәрбиелеп шығару. Бұл бағыттағы жұмыстардың көпшілігі ата аналармен қоян-қолтық араласуды тікелей қажет етеді.«Анасын көріп қызын ал» дейтін халық мақалы текке айтылмаса керек. Ана тәрбиесін көрген қыз әрдайым көрегенділік танытады. Жаңа ғасыр, тек жаңалықты қабылдау керек деп, шетелге еліктеп немесе ғаламтор арқылы керексіз дүниелерді қабылдаудың қажеті жоқ. Заман ағымынан қалмай, орынды киініп, орынсыз нәрселерден аулақ болып, өзге тілде емес, өз тілінде сөйлеп, дәстүрді сыйлап, ибалығын сақтау қажет. Өзінің ана тілін қадірлемейтін қыздардан жақсы ана шығады деп айта алмаймын. Тілін қадірлемеген адам, ол ұлттың салтынан да, дәстүрінен де хабарсыз болары айқын. Қай қоғамда, қай заманда өмір сүрмесін, ол қазақ қызы деген атқа лайық болуы қажет. Бойжеткендеріміз осыны ұмытпаса деймін.
Ақыл да анадан дариды, дана да әйелден туады. Қыз бала тәрбиесін ұрпақ тәрбиесі деп қарау қажет. Бүгінгі қазақ бойжеткендері ертеңгі еріне адал жар, балалрының анасы. Олардың бойында имани тәрбие болғанын қалаймын. Бүгін ол қыздар өнегелі тәрбие алса, ертең ұрпақ тәрбиелейтін қазақтың дана аналарына айналары сөзсіз.Сөз соңын Елбасымыздың: «Әйел – бесік иесі. Демек, әйелдің жайы түзелмей, бесігіміз түзелмейді, бесігіміз түзелмей – еліміз толық түзелмейді» деген пікірімен қорытындылағым келіп отыр. Қаракөздеріміз бұрымды шашымен, инабатты мінезімен, ақылдылығымен, кіршіксіз арымен әрқашан басқалардан ерекшелене білгей.Қарабау орта мектебіҚыз баланы тәрбиелеу-ұлтты тәрбиелеу

(Дәріс)

Өткізген:мектеп психологі:Ж.Дүйсенова

2015-2016 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"?ыз баланы т?рбиелеу-?лтты т?рбиелеу" баяндама

Автор: Дюсенова Жайнагуль Бериковна -педагог-психолог Карабауской средной школы

Дата: 08.12.2015

Номер свидетельства: 263799

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства