kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениеті дегеніміз не?" баяндама

Нажмите, чтобы узнать подробности

                    Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениеті дегеніміз не.

     Б?л с?ра??а жауап жо?арыда берілген "Жа?сы ата - ана деген кім?" деген с?ра?ты? ке?ейтілген т?рі болып келеді. Себебі, тек ?ана педагогикалы? м?дениеті жо?ары де?гейде ?алыптас?ан ата - ана ?ана жа?сы ата - ана бола алады. Демек, тіпті т?менде келтірілген м?тін сізге тым теориялы? мазм?нда болып к?рінсе де, педагогикада дайындал?ан б?л т?сінікке м??ият назар аудару ?ажет.

     Адамны? жалпы м?дениеті дегенді ?алай т?сінеміз? Оны? м?дениет де?гейі деп нені айтамыз?

     Д?л осылай ата - аналарды? педагогикалы? м?дениеті деп оларды? педагогикалы? ма?сатталуы мен ба?ытыны? де?гейін атаймыз, б?лар келесі м?селелерді ?амтиды:

 • ата - аналарды? т?рбиеші ретіндегі кемелденуі;

 • оларды? педагогика мен даму психологиясы саласында?ы теориялы? білім де?гейі;

 • ата - аналарды? т?рбиелік ?ызметті? алуан т?ріндегі ме?герген т?жірибелік да?дылары мен білімі мен іскерлігіні? сапасы ж?не саны;

       Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениетіні? де?гейі оларды? ?демі с?йлеуінен емес, т?рбие ?рдісіндегі на?ты ?рекеттерінен бай?алуы ?ажет. Мысалы, достарды? ортасында отырып денелік жазалау д?рыс еместігі туралы ??гіме ?оз?ап, ал ?йге келе сала "?ызы??ыра?анды?ты?" ар?асында баласыны? к?нделігіндегі к?тпелі бесті? орнына бас?а ба?а к?ргені ?шін тая?ты? астына алатын жа?дайларда кездеседі.

       Ата - аналарды? т?рбиелік ?ызметі к?п ?ырлы болып келеді. ?алымдар оны бес т?рге б?ліп ?арастырады:

           1) ма?сат ?оя білу ?ызметі;

           2) ?йымдастырушылы? ?ызметі;

           3) коммуникативтілік кызметі;

           4) сараптау - ба?алау, болжаушылы?.

       Ма?сатты т?жырымдау ?ызметі, б?рінен б?рын, ата-аналарды? т?рбие ма?сатын аны?тай білуімен, бала?а ?сер етуді? т?рлері мен ?лгілерін та?дай білумен ж?зеге асырылады. Ата - аналарды? т?рбиелеу ?ызметі, жалпы айт?анда, б?гінгі к?нні? талап етуімен ?ойыл?ан стратегиялы?, жедел ма?саттар?а б?лінетін педагогикалы? міндеттерді ?немі шешу ?рдісі болып табылады. О?ан                   ата - аналарды? ?зіні? т?рбиелеу ?ызметіні? жоспарын ??растыру да кіреді.

       Ата - аналарды? ?йымдастырушылы? ?ызметі отбасында ?рт?рлі педагогикалы? ?лгілер мен баланы т?рбиелеуді? тиімді ?дістерін пайдалану ар?ылы т?рбиелік ?ызметті ?йымдастырумен ай?ындалады.

       Коммуникативтік ?ызмет ата - аналар ж?не балалар, отбасыны? бас?а м?шелері ж?не ?орша?ан адамдар арасында?ы ?йлесімді ?арым - ?атынасты та?айындаумен, сыйласты? пен ?зара т?сіністік ахуалыны? болуымен мазм?ндалады.

       Сараптау - ба?алау ?ызметі ата-аналар?а отбасылы? т?рбие беруді? моделін зерттеуге, бала?а ?сер етуді? та?да?ан ?лгілері мен ?дістерді? д?рысты?ын зерделеуге, отбасылы? т?рбиедегі регрессивті беталыстарды т?зетуді? ба?ыттарын белгілеуге м?мкіндік береді.

        Болжаушылы? ?ызметі баланы? т?л?асына т?рбиелік ы?пал етуді? ?за? мерзімді жобаларын дайындау?а, дамуды? ?рт?рлі н?с?аларын болжау?а м?мкіндік ту?ызады.

        ?рт?рлі ата - аналар, ?рине, педагогикалы? м?дениетті? ?р де?гейінде болады. Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениеті деп ?здігінен баламен педагогикалы? ?рекеттесу білімі, біліктілігі мен да?дыларына негізделген отбасында?ы т?рбие ?рдісін тиімді ?йымдастыру?а ата - аналарды? дайынды? д?режесі (жо?ары, орта ж?не т?мен), баланы? жеке т?л?алы? дамуын т?сінуге ж?не оны заманауи ?о?амны? м?дениеті мен д?ст?рлеріне тарту?а дайынды?ы саналады.

       Отбасыны? педагогикалы? м?дениетіні? де?гейі ке?ейтілген отбасылармен байланысына (ата - ?желер отбасылары ж?не туыс?андар отбасыларымен байланыс), отбасылы? т?рбие д?ст?рлеріні? генетикалы? беріктігіне,

  ата-аналарды? жеке ?асиеттеріне, оларды? к?сіптік ?ызметі саласына, ?мірлік т?жірибені? молды?ына байланысты болады.

       Ата - аналар педагогикалы? м?дениетіні? де?гейі келесідей жа?дайлармен аны?талады.

       а)ата-аналарды? баланы т?рбиелеуге дайынды?ы (баланы т?рбиелеу мен дамыту?а адамгершілік жауапкершілікте болуы; педагогикалы? білімі мен да?дыларыны? болуы ж?не оларды т?жірибеде пайдалануы; ?зіні? ж?не балаларыны? ?мірін педагогикалы? ма?сатты т?рде ?йымдастыру білу; балаларды? іс-?рекетін педагогикалы? сауаттылы?пен сараптай білу).

       б)т?рбие ?рдісін ж?зеге асыруды ?алау (т?рбие бойынша ?ызметті? белсенділігі мен ж?йелілігі ж?не ол туралы білім; т?рбиені? бас?а институттарымен ?немі байланыс).

        Педагогикалы? м?дениет де?гейлеріні? (жо?ары, орта ж?не т?мен) мазм?ны бірнеше критерийлер бойынша ?арастырылады;

        1) ата-аналарды? т?рбиені? ма?саттары мен міндеттерін сезінуі;

        2) отбасылы? ы?пал ету ?дісін ме?геруі;

        3) педагогикалы? ?зін-?зі жетілдіруге ?абілеттіболу.

       Ата - аналарды? жо?ары педагогикалы? м?дениеті де?гейі келесідей сипатталады:

        1) Ата - аналар т?рбиені? басты ма?саты - дамы?ан, ?леуметі белсенді т?л?аны ?алыптастыру ?ажеттілігін т?сінеді. Ата - аналар ба?ыттарды та?дайды ж?не баланы? жас ерекшеліктеріне с?йкес отбасында?ы т?рбие ж?мысыны? мазм?нын??райды. Баланы? жеке дамуы кезе?інде ?алыптасатын негізгі ?асиеттер туралы на?ты біледі.

        2) Ата - аналар балалармен ?зара ?рекеттесе отыра ?р т?рлі ?дістемелерді пайдаланады ж?не оны? жа?ымды ?асиеттеріне с?йенеді, о?ан ?з бетінше ?рекет ету мен жеке ойын білдіруге ?ам?орлы? танытады, оны? ?з ?рекетін сараптау?а, ?зін т?рбиелеуге талпындырады. Ата - аналар ынталандыру мен жазалау ?дістерін те?герімді т?рде пайдалана біледі, оларды? бала?а ?ойылатын талаптары келісілген болады, отбасыны? ?р т?рлі м?шелеріні? т?рбиелік ы?пал етулері бір - біріне ?арама - ?айшы келмейді. Баламен ?арым - ?атынас стилі демократиялы? сипатта болады: оны? пікірі ты?даулы болады ж?не назар?а алынады. Бала сыйлы, отбасыны? те? м?шесі болып саналады.

       3)Ата - аналар педагогикалы? ?з білімін к?терумен белсенді айналысады, балаларды т?рбиелеу мен дамыту бойынша ?ылыми - педагогикалы? ?дебиетті о?иды ж?не пайдаланады, ?иынды? ту?ан кездері білікті мамандар?а - сынып жетекшілерінен, мектеп психологтарынан ж?не ?леуметтік ?стаздардан к?мек с?райды. Ата - аналар ?з баласыны? ?о?амды? ?мірін с?растырады ж?не ?здері де белсене ?атысады.

        Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениетіні? орта де?гейі келесідей сипатталады:

        1)Ата - аналар т?рбие ж?мысыны? ба?ыттары туралы ?стіртін т?сінікте болады ж?не оларды т?рбиені? басты ба?ыттарымен байланыстыра алмайды. Олар бала бойында т?л?аны? ?андай ?асиеттерін сі?іру ?ажет екендігін т?сінеді, біра? баланы? жас ерекшелігі мен жеке дамуыны? кезе?ін ?немі д?л аны?тай алмайды. Баланы? бойында дамып келе жат?ан ?асиеттер ?о?амны? с?ранысына ?немі с?йкес келе бермейді.

        2)Отбасында баламен ?зара ?рекеттесуді? ?рт?рлі ?дістемелері пайдаланылады, біра?  оларды?  саналы  т?рде  с?йкестікте      болмауы     м?мкін -

  ?арым - ?атынас т?тас ата - ананы? к??іл - к?йі мен тілектеріне т?уелді болып келеді. Немесе ата - аналар ?зара ?рекеттесуді? тек бір ?ана ?дістемесіне т?уелді болады (?ылыми, ?ылыми іспеттес) ж?не баласыны? жеке басыны? ерекшеліктеріне ?арамастан, сол ?дістемеге бар ынтасымен беріледі. Ата - аналар баланы? жа?ымды ?асиеттеріне с?йенеді, біра? о?ан еркіндік беруге, ?зіні? жеке шешім ?абылдауы мен ?рекетіне ?ам?орлы?ты аз танытады. Бала?а отбасыны? ?р т?рлі м?шелеріні? т?рбиелік ы?пал етуіні? келісімді болмауы да бай?алады.

        3)Ата - аналар ?зіні? білімін к?терумен ж?йелі т?рде айналыспайды, баланы? ?о?амды? ?мірі туралы бір жа?дайдан екінші жа?дай?а ауыс?ан кезде ?ана біліп с?растырады, мектепшілік іс - шаралар?а к?мек к?рсетуі ?з тілегі бойынша емес, педагогтарды? с?ранысы бойынша ?ана ж?зеге асырылады, ереже бойынша ата - аналар т?рбиелеу бойынша ке?естерді с?рамайды, біра? оларды жа?сы ты?дайды.

        Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениетіні? т?менгі де?гейі мынадай белгілермен к?рсетіледі:

        1)Баланы т?рбиелеу ата - аналар ?шін ?мірлік ма?ызы бар міндет болып табылмайды, олар отбасында?ы баланы о?ыту мен т?рбиелеуді? ма?саттары мен міндеттері туралы т?сініктері болмайды. Ата - аналар жеке т?л?аны? кейбір ?асиеттерін аны?тай алады, біра? на?ты т?рбиелік міндеттер мен ма?саттарды ?ойып, оларды шеше алмайды.

        2)Баламен ?зара ?рекеттесу ?дістемесі отбасында болмайды. ?зара ?рекеттесуді? бас?ыншылы? ?дістеріне ж?гінеді (б?йры?, жарлы?, талап ету, жазалау). Ата - аналар баланы? ?здігінен ж?не еркімен ?рекет етуін басып тастайды, немесе, керісінше, ба?ылаусыз ?рекеттер жасау?а жол береді. Ата - аналар баланы ?з ?рекеттеріне талдауды жасау?а ша?ырмайды, отбасыны? ?р т?рлі м?шелеріні? т?рбиелік талаптары мен ?рекеттері бала?а ?атысты с?йкессіздікте болады ж?не к?бінесе ?арама - ?айшы болып келеді (мысалы,?кесіні? тыйым сал?ан ?рекеттерін шешесі ынталандырады).

        3)Ата - аналар педагогикалы? ?з білімін к?терумен айналыспайды, мамандарды? ке?естері мен ?сыныстарына ??ла? аспайды ж?не баланы? ?о?амды? ?мірімен ?ызы?пайды.

        Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениет де?гейі оларды? саналы т?рде тырысуымен ж?не сол сия?ты отбасы ішіндегі ?арым - ?атынасты? ?згеруімен, ?леуметтік м?ртебедегі ?згерістер, сонымен ?атар мектепті? ата - аналарды т?рбиелеу бойынша іс - шараларында ата - аналарды ынталандыруды? сауатты ?рекеттері н?тижесінде ?згеріп отырады.

        Жо?арыда келтірілген аны?тамалар ?зі?ізді? ата ретіндегі педагогикалы? м?дениет де?гейі?ізді аны?тау?а м?мкіндік бере алды деген сенімдеміз.

Просмотр содержимого документа
«"Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениеті дегеніміз не?" баяндама»

Ата - аналардың педагогикалық мәдениеті дегеніміз не.

Бұл сұраққа жауап жоғарыда берілген "Жақсы ата - ана деген кім?" деген сұрақтың кеңейтілген түрі болып келеді. Себебі, тек қана педагогикалық мәдениеті жоғары деңгейде қалыптасқан ата - ана ғана жақсы ата - ана бола алады. Демек, тіпті төменде келтірілген мәтін сізге тым теориялық мазмұнда болып көрінсе де, педагогикада дайындалған бұл түсінікке мұқият назар аудару қажет.

Адамның жалпы мәдениеті дегенді қалай түсінеміз? Оның мәдениет деңгейі деп нені айтамыз?

Дәл осылай ата - аналардың педагогикалық мәдениеті деп олардың педагогикалық мақсатталуы мен бағытының деңгейін атаймыз, бұлар келесі мәселелерді қамтиды:

 • ата - аналардың тәрбиеші ретіндегі кемелденуі;

 • олардың педагогика мен даму психологиясы саласындағы теориялық білім деңгейі;

 • ата - аналардың тәрбиелік қызметтің алуан түріндегі меңгерген тәжірибелік дағдылары мен білімі мен іскерлігінің сапасы және саны;

Ата - аналардың педагогикалық мәдениетінің деңгейі олардың әдемі сөйлеуінен емес, тәрбие үрдісіндегі нақты әрекеттерінен байқалуы қажет. Мысалы, достардың ортасында отырып денелік жазалау дұрыс еместігі туралы әңгіме қозғап, ал үйге келе сала "қызыңқырағандықтың" арқасында баласының күнделігіндегі күтпелі бестің орнына басқа баға көргені үшін таяқтың астына алатын жағдайларда кездеседі.

Ата - аналардың тәрбиелік қызметі көп қырлы болып келеді. Ғалымдар оны бес түрге бөліп қарастырады:

1) мақсат қоя білу қызметі;

2) ұйымдастырушылық қызметі;

3) коммуникативтілік кызметі;

4) сараптау - бағалау, болжаушылық.

Мақсатты тұжырымдау қызметі, бәрінен бұрын, ата-аналардың тәрбие мақсатын анықтай білуімен, балаға әсер етудің түрлері мен үлгілерін таңдай білумен жүзеге асырылады. Ата - аналардың тәрбиелеу қызметі, жалпы айтқанда, бүгінгі күннің талап етуімен қойылған стратегиялық, жедел мақсаттарға бөлінетін педагогикалық міндеттерді үнемі шешу үрдісі болып табылады. Оған ата - аналардың өзінің тәрбиелеу қызметінің жоспарын құрастыру да кіреді.

Ата - аналардың ұйымдастырушылық қызметі отбасында әртүрлі педагогикалық үлгілер мен баланы тәрбиелеудің тиімді әдістерін пайдалану арқылы тәрбиелік қызметті ұйымдастырумен айқындалады.

Коммуникативтік қызмет ата - аналар және балалар, отбасының басқа мүшелері және қоршаған адамдар арасындағы үйлесімді қарым - қатынасты тағайындаумен, сыйластық пен өзара түсіністік ахуалының болуымен мазмұндалады.

Сараптау - бағалау қызметі ата-аналарға отбасылық тәрбие берудің моделін зерттеуге, балаға әсер етудің таңдаған үлгілері мен әдістердің дұрыстығын зерделеуге, отбасылық тәрбиедегі регрессивті беталыстарды түзетудің бағыттарын белгілеуге мүмкіндік береді.

Болжаушылық қызметі баланың тұлғасына тәрбиелік ықпал етудің ұзақ мерзімді жобаларын дайындауға, дамудың әртүрлі нұсқаларын болжауға мүмкіндік туғызады.

Әртүрлі ата - аналар, әрине, педагогикалық мәдениеттің әр деңгейінде болады. Ата - аналардың педагогикалық мәдениеті деп өздігінен баламен педагогикалық әрекеттесу білімі, біліктілігі мен дағдыларына негізделген отбасындағы тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға ата - аналардың дайындық дәрежесі (жоғары, орта және төмен), баланың жеке тұлғалық дамуын түсінуге және оны заманауи қоғамның мәдениеті мен дәстүрлеріне тартуға дайындығы саналады.

Отбасының педагогикалық мәдениетінің деңгейі кеңейтілген отбасылармен байланысына (ата - әжелер отбасылары және туысқандар отбасыларымен байланыс), отбасылық тәрбие дәстүрлерінің генетикалық беріктігіне,

ата-аналардың жеке қасиеттеріне, олардың кәсіптік қызметі саласына, өмірлік тәжірибенің молдығына байланысты болады.

Ата - аналар педагогикалық мәдениетінің деңгейі келесідей жағдайлармен анықталады.

а)ата-аналардың баланы тәрбиелеуге дайындығы (баланы тәрбиелеу мен дамытуға адамгершілік жауапкершілікте болуы; педагогикалық білімі мен дағдыларының болуы және оларды тәжірибеде пайдалануы; өзінің және балаларының өмірін педагогикалық мақсатты түрде ұйымдастыру білу; балалардың іс-әрекетін педагогикалық сауаттылықпен сараптай білу).

б)тәрбие үрдісін жүзеге асыруды қалау (тәрбие бойынша қызметтің белсенділігі мен жүйелілігі және ол туралы білім; тәрбиенің басқа институттарымен үнемі байланыс).

Педагогикалық мәдениет деңгейлерінің (жоғары, орта және төмен) мазмұны бірнеше критерийлер бойынша қарастырылады;

1) ата-аналардың тәрбиенің мақсаттары мен міндеттерін сезінуі;

2) отбасылық ықпал ету әдісін меңгеруі;

3) педагогикалық өзін-өзі жетілдіруге қабілеттіболу.

Ата - аналардың жоғары педагогикалық мәдениеті деңгейі келесідей сипатталады:

1) Ата - аналар тәрбиенің басты мақсаты - дамыған, әлеуметі белсенді тұлғаны қалыптастыру қажеттілігін түсінеді. Ата - аналар бағыттарды таңдайды және баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес отбасындағы тәрбие жұмысының мазмұнынқұрайды. Баланың жеке дамуы кезеңінде қалыптасатын негізгі қасиеттер туралы нақты біледі.

2) Ата - аналар балалармен өзара әрекеттесе отыра әр түрлі әдістемелерді пайдаланады және оның жағымды қасиеттеріне сүйенеді, оған өз бетінше әрекет ету мен жеке ойын білдіруге қамқорлық танытады, оның өз әрекетін сараптауға, өзін тәрбиелеуге талпындырады. Ата - аналар ынталандыру мен жазалау әдістерін теңгерімді түрде пайдалана біледі, олардың балаға қойылатын талаптары келісілген болады, отбасының әр түрлі мүшелерінің тәрбиелік ықпал етулері бір - біріне қарама - қайшы келмейді. Баламен қарым - қатынас стилі демократиялық сипатта болады: оның пікірі тыңдаулы болады және назарға алынады. Бала сыйлы, отбасының тең мүшесі болып саналады.

3)Ата - аналар педагогикалық өз білімін көтерумен белсенді айналысады, балаларды тәрбиелеу мен дамыту бойынша ғылыми - педагогикалық әдебиетті оқиды және пайдаланады, қиындық туған кездері білікті мамандарға - сынып жетекшілерінен, мектеп психологтарынан және әлеуметтік ұстаздардан көмек сұрайды. Ата - аналар өз баласының қоғамдық өмірін сұрастырады және өздері де белсене қатысады.

Ата - аналардың педагогикалық мәдениетінің орта деңгейі келесідей сипатталады:

1)Ата - аналар тәрбие жұмысының бағыттары туралы үстіртін түсінікте болады және оларды тәрбиенің басты бағыттарымен байланыстыра алмайды. Олар бала бойында тұлғаның қандай қасиеттерін сіңіру қажет екендігін түсінеді, бірақ баланың жас ерекшелігі мен жеке дамуының кезеңін үнемі дәл анықтай алмайды. Баланың бойында дамып келе жатқан қасиеттер қоғамның сұранысына үнемі сәйкес келе бермейді.

2)Отбасында баламен өзара әрекеттесудің әртүрлі әдістемелері пайдаланылады, бірақ олардың саналы түрде сәйкестікте болмауы мүмкін -

қарым - қатынас тұтас ата - ананың көңіл - күйі мен тілектеріне тәуелді болып келеді. Немесе ата - аналар өзара әрекеттесудің тек бір ғана әдістемесіне тәуелді болады (ғылыми, ғылыми іспеттес) және баласының жеке басының ерекшеліктеріне қарамастан, сол әдістемеге бар ынтасымен беріледі. Ата - аналар баланың жағымды қасиеттеріне сүйенеді, бірақ оған еркіндік беруге, өзінің жеке шешім қабылдауы мен әрекетіне қамқорлықты аз танытады. Балаға отбасының әр түрлі мүшелерінің тәрбиелік ықпал етуінің келісімді болмауы да байқалады.

3)Ата - аналар өзінің білімін көтерумен жүйелі түрде айналыспайды, баланың қоғамдық өмірі туралы бір жағдайдан екінші жағдайға ауысқан кезде ғана біліп сұрастырады, мектепшілік іс - шараларға көмек көрсетуі өз тілегі бойынша емес, педагогтардың сұранысы бойынша ғана жүзеге асырылады, ереже бойынша ата - аналар тәрбиелеу бойынша кеңестерді сұрамайды, бірақ оларды жақсы тыңдайды.

Ата - аналардың педагогикалық мәдениетінің төменгі деңгейі мынадай белгілермен көрсетіледі:

1)Баланы тәрбиелеу ата - аналар үшін өмірлік маңызы бар міндет болып табылмайды, олар отбасындағы баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттері туралы түсініктері болмайды. Ата - аналар жеке тұлғаның кейбір қасиеттерін анықтай алады, бірақ нақты тәрбиелік міндеттер мен мақсаттарды қойып, оларды шеше алмайды.

2)Баламен өзара әрекеттесу әдістемесі отбасында болмайды. Өзара әрекеттесудің басқыншылық әдістеріне жүгінеді (бұйрық, жарлық, талап ету, жазалау). Ата - аналар баланың өздігінен және еркімен әрекет етуін басып тастайды, немесе, керісінше, бақылаусыз әрекеттер жасауға жол береді. Ата - аналар баланы өз әрекеттеріне талдауды жасауға шақырмайды, отбасының әр түрлі мүшелерінің тәрбиелік талаптары мен әрекеттері балаға қатысты сәйкессіздікте болады және көбінесе қарама - қайшы болып келеді (мысалы,әкесінің тыйым салған әрекеттерін шешесі ынталандырады).

3)Ата - аналар педагогикалық өз білімін көтерумен айналыспайды, мамандардың кеңестері мен ұсыныстарына құлақ аспайды және баланың қоғамдық өмірімен қызықпайды.

Ата - аналардың педагогикалық мәдениет деңгейі олардың саналы түрде тырысуымен және сол сияқты отбасы ішіндегі қарым - қатынастың өзгеруімен, әлеуметтік мәртебедегі өзгерістер, сонымен қатар мектептің ата - аналарды тәрбиелеу бойынша іс - шараларында ата - аналарды ынталандырудың сауатты әрекеттері нәтижесінде өзгеріп отырады.

Жоғарыда келтірілген анықтамалар өзіңіздің ата ретіндегі педагогикалық мәдениет деңгейіңізді анықтауға мүмкіндік бере алды деген сенімдеміз.



Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
"Ата - аналарды? педагогикалы? м?дениеті дегеніміз не?" баяндама

Автор: Смагулов Куаныш Ермекович

Дата: 25.01.2016

Номер свидетельства: 282942

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства