kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Б?рімізде ма?сат бір м??алімдермен ж?ргізілген тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

Б?рімізде ма?сат бір

Ма?саты: ?БТ-?а дайынды? барысында кездесетін кедергілерден шы?у жолдарын ?арасытыра отырып, о?ушы мен  м??алім арасында?ы ?арым-?атынас?а психологиялы? ?олдау жасау.

К?рнекілігі: а? пара?, ?аламсап, интерактивті та?та, «Тілек а?ашы» плакаты

Жоспар:

1. Амандасу жатты?уы

2.«М??алім мен о?ушы ?арым ?атынасы» психологиялы?  жатты?у

3.«?ар ?иыршы?тары» жатты?уы

4. «Суреттегі  ой»  жатты?уы

5. Ситуациялы? жа?даяттар

6. «Е?бек а?ашы» жатты?уы

??рметті м??алімдер тренингімізді бастамас б?рын топ?а б?лініп алайы?.

1.Амандасу жатты?уы

         ?ол алысып амандасу жатты?уы тек ерекше т?сілмен. Ол былай ж?зеге асырылады  ?атысушы екі ?олымен бір уа?ытта амандасуы тиіс, бір ?олы?ды тек амандасатын ?атысушыны тап?ан кезде ?ана  жіберуге болады. Ойын ?нсіз  ?рі тез орындалуы керек. Жатты?уды? ма?саты: ?атысушылар арасында байланыс орнату.?ол алысып амандасу – адам к??іліні? ке?дігіні? символды? белгісі.Жатты?у ?нсіз орындалатынды?тан байланыс к?з ар?ылы ж?зеге асырылады б?л ішкі жа?ымды байланысты ны?айтады.

Психолог:

Адам баласы ?мірінде т?рлі сипатта?ы талай сына? тапсырады. ?р жас кезе?ні?, ?р даму ша?ты? ?зіне т?н ауыртпалы?ы болатын тіршіліктегі сына?тан ешкім ??тыла алмайды. Топты? алдына шы?ып, с?би ша?та ал?аш рет та?па? айту да – сына?. ?йге келген ?она?ты к?тіп, разы етіп шы?арып салу да – сына?. Ал енді ?азір бізді? мектеп бітірушілерді? ?БТ тапсыруына ?о?амда тіпті аса ма?ызды к??іл б?лінуде.

Мектептегі о?у барысында балалар?а жа?сы білім берілуі м?мкін, біра? олар емтиханда абдырап ?алатын болса, педагогтерді? барлы? к?ш-жігеріні? зая кетуінде с?з жо?. Сонды?тан тестілеуге даярлау кезінде оларды тапсырманы орындау?а берілген уа?ыт тапшылы?ына ба?дарлану?а ба?ытта?ан ж?н.  Кез келген практикалы? ж?мысты тапсыр?анда, ?немі оны? орындалу уа?ытын белгілеп, ж?не де тек н?тижесі к?рінетін кезде ?ана тапсырманы? орындалу уа?ытын шектеген д?рыс болады. О?ушыларды тестілеуге даярлауда м??алім байсалды талдау ж?мысын ж?ргізуі тиіс.

Олай болса ??рметті ?стаздар келесі жатты?уымыз

2. «М??алім мен о?ушы ?арым ?атынасы» психологиялы?  жатты?у

?азіргі ?о?амда о?ушы мен м??алім ?арым ?атынас сауаттылы?ы ма?ызды сипат алып отыр т?менде Американды? психотерапевт Вирджиния Сатриді? м??алімдер  типалогиясын аны?тау ар?ылы м??алім мен о?ушыны? ?арым – ?атынасын жа?сарту?а арнал?ан психологиялы? жатты?у берілген.

Жатты?уды? ма?саты:

 • ?зін – ?зі тану, т?сіну т?л?алы? даму т?сілдерін таба білу;
 • Ойды? икемділігін, тап?ырлы?ын талап ету:

Ж?ру барысы:

 Алдары?ызда?ы а? пара??а аты – ж?ні?ізді жазы?ыз ж?не т?менде берілген

4 жауапты? біреуін та?дап жазып ?оясыздар.

 1. М??алім – басшы
 2. М??алім – компьютер
 3. М??алім – ?иналушы
 4. М??алім – таныс дос

?орытындысы:

 1. М??алім басшы.

Оны? «беделі»- биік. О?ушылардан ол тіл алуды, бой ?сынуды талап етеді.Ол ?немі ?зіні? к?шіне сенетін (?атыгез адам?а) ??сайды.Ол ?немі о?ушыларды кін?лап, ?ор?ынышта ?стайды.Ол о?ушыларды? жасырын кемшіліктерін ж?не ??пия ?ор?ыныштарын білетін «т?жірибелі  м??алім». Ол ?зіні? осы «білімін» ?зіні? беделін ?олдауда шебер  пайдаланады. Ол принцип ?стан?ыш. Ол м??алім кез – келген с?ра??а жауап беру керек деп санайды.

Осыны? н?тижесі: М??алімні? м?ндай мінез-??лы? т?рі о?ушылармен арада  реніш, ?а?ты?ыс тудырады. ?арым-?атынас жасауда шыншылды?ты? жо?ты?ын бай?атады.

 1. М??алім компьютер.

Оны? «беделі»- белгілі бір айма?та?ы негізделген білімді ме?герген. Ол о?ушылардан білім, жа?алы?, д?лел талап етеді.Ол т?рі суы?, белгілі бір жа?дайды айтатын робот?а ??сайды.Ол к?бінесе с?йлгенде былай с?йлеп бастайды. «Б?рімізге белгілі», «Мынадай ой бар.», «Барл         ы?ы біледі.» ол –

?те суы?, ?атал, жабы? адам.

Н?тижесі: О?ушыны? ?з-?зіне деген сенімі жо?алады не азаяды, саба?та жа?ымсыз к??іл – к?йді? жо? болуы (сіресе п?нді ме?геруде ?иынды? к?ретін о?ушылар) Со?ында о?ушыларды? о?у мотивациясы  т?мендеп, тіпті п?нді жек к?рушілік пайда болады.

 1. М??алім – ?иналушы. Оны? ойы – ?а?ты?ыс?а т?спеу. Ол о?ушылар

дан тіл алуды, ты?дауды талап етеді. Ол к?бінесе болмашы н?рсе ?шін ??рбанды?тар?а барады. Ол ?зіне ?атысты ж?мыс болмаса да, ?а?ты?ыс?а т?спеу  ?шін ?немі бас?аны? ж?мысын орындайды. Б?рінен де б?рын  ол ?а?ты?ыстан ?ор?ады. Ол ?немі ?зін кін?лі сезінеді.О?ушыны? м?селесі оны? к??іл-к?йін т?сіреді. Егер о?ушыда бір м?селе болса, м??алім бірінші ?зін кін?лайды.

Н?тижесі: Оны? ба?ыты о?ушы ?шін зиян.

Кейбір о?ушылар ондай м??алімдерді ?здеріне  ба?ындырып алады.

 1.  М??алім - таныс дос

Оны? «беделі» - ?йгілілік. О?ушылардан ол жа?сы ?арым – ?атынасты талап етеді. Ол мейірімді жолдас ?р?ашан барлы?ын кешіре алады. М?ндай м??алім еш?андай проблемасыз ж?реді.

Н?тижесі: О?ушыда жауапкершілік сезімі жо?ты?ы.

3. «?ар ?иыршы?тары» жатты?уы

Н?с?ау: Б?ріміз ?олымыз?а а? ?а?азды алып ортасынан б?ктейміз. Оны? о? жа? жо?ар?ы б?рышын жыртып аламыз. Та?ы да б?ктейміз, о? жа? жо?ары б?рышын жыртып аламыз. Та?ы да ортасынан б?ктеп, о? жа? жо?ар?ы б?рышын жыртамыз. Осылай м?мкіндігінше жал?астыра береміз. Енді ?зімізді? ?демі ?ар ?иыршы?ын ашып ?араймыз.

Талдау: – Кімде бірдей, бір-бірінен аумайтын ?ар ?иындысы шы?ты? Тапты?ыздар ма? Жо?. Себебі неде деп ойлайсыздар?

— Не себептен б?рімізде бірдей а? ?а?азбен бірдей ?рекет бола т?ра ?р т?рлі ?ар ?иыршы?тары пайда болды?

— Себебі, б?ріміз бірдей ?рекет жаса?анмен, ол  бізде  ?рт?рлі  шы?ты. ?йткені біз ?рт?рлі адамдармыз. Бізді? ата-аналар мен м??алімдер ?о?амда?ы орнымыз, ?ызметіміз, жан д?ниеміз б?рі ?р т?рлі. Ал о?ушылар?а келсек, ?р ?айсысы б?лек т?л?а, ойлауы, д?ниетаным, к?з?арасы – б?рі ?р т?рлі. Біра?, б?рімізді? бірге жиналуымызда себеп бар – ол ?БТ, одан жа?сы жетістікке жету. ?о?амда?ы орнымыз бен р?ліміз ?р т?рлі болса да, б?рімізді? алдымызда т?р?ан ма?сат бір.

4. «Суреттегі  ой»  жатты?уы: экраннан 2 топ?а б?лінген суреттер к?рсетіледі. 
Тренер с?зі:  экранда?ы  суреттерге  байланысты  ?р  топ  ?з  ойларын, т?сінгендерін  айтып  ой  б?ліседі. 
1- тапсырма: а?  ?а?аз?а  салын?ан  т?ртб?рыш  ішінде  ?ара  н?кте  орналас?ан. 
М??алімдер  ойы: 
Тренер талдау:  Ортасында  ?ара  н?ктесі бар а? ке?істік. Б?л  бала  ал?аш д?ниеге  келгенде  а?  ?а?аздай, сол ?а?аз?а ата-анасымен біздерді? сал?ан бейнеміз ?аншалы?ты д?рыс болса, сол н?тижесімен салыстыру?а болады. 
2-   тапсырма: Біреуді н?с?ап т?р?ан с??сауса?ты бейнелеу. 
М??алімдер ойы: 
Тренер талдау: Біз с??сауса?ымызбен ?згені к?ретіп т?р?анда ?зге ?ш сауса?ымызбен ?зімізді к?рсетекенімізді а??ара бермейміз. Ендеше біз ?лде кімді кін?л??анда, ?зімізді? кін?міз бар ма, жо? па, осы жа?ына к??іл б?луіміз ?ажет. Кін?ні ?згеденемес, ?зімізден іздейік. сіздерді? жауаптары?ызда керемет болды, рахмет!

5. Ситуациялы? жа?даяттар. Б?л жа?дайларды м??лімдер шешіп, оны іс ж?зінде к?рсету керек.

1 – жа?даят. Болаша?та журналист бол?ысы келетін о?ушы физика саба?ында «Б?л п?н мені? болаша? маманды?ыма ?ажеті жо?»деп кітап, д?птерін с?мкесіне жинастырып ?ойды. Сізді? ?рекеті?із.

2 – жа?даят  Математика саба?ында к?рделі есепті Алмас ?ялы телефоны ар?ылы м??лімнен жасырын берілген есептерді шы?арып отырды. Оны бастап?ыда бай?ама?ан м??алім оны? белсенділігіне  та? ?алды. Бір кезде м??алім сезіктеніп, оны? есепті ?зі емес ?ялы телефон ар?ылы шы?арып отыр?анын бай?ады. Сізді? ?рекеті?із.

6. «Е?бек а?ашы» жатты?уы:

?азір сіздерге ?ш т?рлі ?а?аз ?иындысы таратылып  беріледі. Сол ?а?аз?а ?з ойлары?ызды жазып ?р ?айсысы? ?з орнына ілесіздер. 
- б?талар?а-м??алім  ?андай  болу  керек? 
- Жапыра?тар?а- м??алімні?  т?пкі  ма?сат-м?раты 
- Г?лдер- м??алім е?бегіні?  н?тижесі 
- Жемістер- ш?кірт  ?андай болу керек? 
М??алімдер ойы: 
Тренер с?зі: Міне,сіздер «Е?бек а?ашын» ??растырып шы?арды?ыздар. Сізді? е?бектері?ізді? жемісі осы емеспе? Керемет, ?те тамаша! Рахмет!  

Просмотр содержимого документа
«Б?рімізде ма?сат бір м??алімдермен ж?ргізілген тренинг»

Психологиялық тренинг  БӘРІМІЗДЕ МАҚСАТ БІР

Психологиялық тренинг БӘРІМІЗДЕ МАҚСАТ БІР

Мақсаты ҰБТ-ға дайындық барысында кездесетін кедергілерлерден шығу жолдарын қарастыра отырып, оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасқа психологиялық қолдау жасау ҰБТ 125 балл мақсатым күнгі қазіргі менің

Мақсаты

ҰБТ-ға дайындық барысында кездесетін кедергілерлерден шығу жолдарын қарастыра отырып, оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасқа психологиялық қолдау жасау

ҰБТ

125 балл

мақсатым

күнгі

қазіргі

менің

Амандасу жаттығуы Жүру барысы Қатысушы екі қолымен бір уақытта амандасуы тиіс Жаттығу үнсіз орындалады Көз арқылы жүзеге асырылады Бұл ішкі жағымды байланысты нығайтады

Амандасу жаттығуы

Жүру барысы

Қатысушы екі қолымен бір уақытта амандасуы тиіс

Жаттығу үнсіз орындалады

Көз арқылы жүзеге асырылады

Бұл ішкі жағымды байланысты нығайтады

1. «Мұғалім мен оқушы қарым қатынасы» психологиялық жаттығу 4 жауаптың біреуін таңдап жазып қоясыздар 1.Мұғалім – басшы 2.Мұғалім – компьютер 3.Мұғалім – қиналушы 4.Мұғалім – таныс дос

1. «Мұғалім мен оқушы қарым қатынасы» психологиялық жаттығу

4 жауаптың біреуін таңдап жазып қоясыздар

1.Мұғалім – басшы

2.Мұғалім – компьютер

3.Мұғалім – қиналушы

4.Мұғалім – таныс дос

Осының нәтижесі: Оның беделі биік Оның беделі биік Осының нәтижесі Оқушылардан ол тіл алуды, бой ұсынуды талап етеді.Ол үнемі өзінің күшіне сенетін (қатыгез адамға) ұқсайды.Ол үнемі оқушыларды кінәлап, қорқынышта ұстайды.Ол оқушылардың жасырын кемшіліктерін және құпия қорқыныштарын білетін «тәжірибелі мұғалім». Ол өзінің осы «білімін» өзінің беделін қолдауда шебер пайдаланады. Ол принцип ұстанғыш. Ол мұғалім кез – келген сұраққа жауап беру керек деп санайды.  Мұғалім- басшы Мұғалімнің мұндай мінез-құлық түрі оқушылармен арада реніш, қақтығыс тудырады. Қарым-қатынас жасауда шыншылдықтың жоқтығын байқатады . Text in here

Осының нәтижесі:

Оның беделі биік

Оның беделі биік

Осының нәтижесі

Оқушылардан ол тіл алуды, бой ұсынуды талап етеді.Ол үнемі өзінің күшіне сенетін (қатыгез адамға) ұқсайды.Ол үнемі оқушыларды кінәлап, қорқынышта ұстайды.Ол оқушылардың жасырын кемшіліктерін және құпия қорқыныштарын білетін «тәжірибелі мұғалім». Ол өзінің осы «білімін» өзінің беделін қолдауда шебер пайдаланады. Ол принцип ұстанғыш. Ол мұғалім кез – келген сұраққа жауап беру керек деп санайды.

Мұғалім- басшы

Мұғалімнің мұндай мінез-құлық түрі оқушылармен арада реніш, қақтығыс тудырады.

Қарым-қатынас жасауда шыншылдықтың жоқтығын байқатады .

Text in here

оиппа Осының нәтижесі Осының нәтижесі Оның “беделі”- белгілі бір аймақтағы негізделген білімді меңгерген. Оқушының өз-өзіне деген сенімі жоғалады не азаяды, (пәнді меңгеруде қиындық көретін оқушылар) Соңында оқушылардың оқу мотивациясы төмендеп, тіпті пәнді жек көрушілік пайда болады . Мұғалім- компьютер Ол оқушылардан білім, жаңалық, дәлел талап етеді. Ол түрі суық, белгілі бір жағдайды айтатын роботқа ұқсайды.

оиппа

Осының нәтижесі

Осының нәтижесі

Оның “беделі”- белгілі бір аймақтағы негізделген білімді меңгерген.

Оқушының

өз-өзіне деген

сенімі жоғалады

не азаяды,

(пәнді меңгеруде

қиындық

көретін оқушылар)

Соңында

оқушылардың оқу

мотивациясы

төмендеп, тіпті

пәнді жек

көрушілік пайда

болады .

Мұғалім- компьютер

Ол оқушылардан

білім, жаңалық,

дәлел талап етеді.

Ол түрі суық,

белгілі бір

жағдайды

айтатын роботқа

ұқсайды.

Оның ойы – қақтығысқа түспеу Осының нәтижесі Ол оқушылардан тіл алуды, тыңдауды талап етеді. Ол көбінесе Болмашы нәрсе үшін құрбандықтарға барады. Ол өзіне қатысты жұмыс болмаса да,қақтығысқа түспеу үшін үнемібасқаның жұмысын орындайды. Бәрінен де бұрын ол қақтығыстан қорқады. Ол үнемі өзін кінәлі сезінеді.Оқушының мәселесі оның көңіл-күйін түсіреді. Егер оқушыда бір мәселе болса, мұғалім бірінші өзін кінәлайды. О ның бағыты оқушы үшін зиян. Кейбір оқушылар ондай мұғалімдерді өздеріне бағындырып алады Мұғалім- қиналушы

Оның ойы – қақтығысқа түспеу

Осының нәтижесі

Ол оқушылардан тіл

алуды, тыңдауды талап

етеді. Ол көбінесе

Болмашы нәрсе үшін

құрбандықтарға

барады. Ол өзіне

қатысты жұмыс болмаса

да,қақтығысқа түспеу

үшін үнемібасқаның

жұмысын

орындайды. Бәрінен

де бұрын ол қақтығыстан

қорқады. Ол үнемі өзін

кінәлі

сезінеді.Оқушының

мәселесі оның көңіл-күйін

түсіреді. Егер оқушыда бір

мәселе болса, мұғалім

бірінші

өзін кінәлайды.

О ның бағыты

оқушы

үшін зиян.

Кейбір

оқушылар

ондай

мұғалімдерді

өздеріне

бағындырып

алады

Мұғалім-

қиналушы

Оның беделі әйгілілік Осының нәтижесі Оқушылардан ол жақсы қарым – қатынасты талап етеді. Ол – мейірімді жолдас, әрқашан барлығын кешіре алады. Мұндай мұғалім ешқандай проблемасыз жүреді. Оқушыда жауапкершілік сезімі азаяды. Ондай қарым-қатынасты дұрыс қабылдамай қалулары мүмкін. Мұғалім- таныс дос

Оның беделі әйгілілік

Осының нәтижесі

Оқушылардан ол

жақсы қарым –

қатынасты талап

етеді. Ол –

мейірімді

жолдас, әрқашан

барлығын кешіре

алады.

Мұндай мұғалім

ешқандай

проблемасыз

жүреді.

Оқушыда

жауапкершілік

сезімі азаяды.

Ондай

қарым-қатынасты

дұрыс

қабылдамай

қалулары

мүмкін.

Мұғалім-

таныс дос

2. «Қар қиыршықтары» жаттығуы Қоғамдағы орнымыз бен рөліміз әр түрлі болса да, бәріміздің алдымызда тұрған мақсат бір. Бәріміз қолымызға ақ қағазды алып ортасынан бүктейміз . Оның оң жақ жоғарғы бұрышын жыртып аламыз Осылай мүмкіндігінше жалғастыра береміз. Енді өзіміздің әдемі қар қиыршығын ашып қараймыз.

2. «Қар қиыршықтары» жаттығуы

Қоғамдағы орнымыз бен рөліміз әр түрлі болса да, бәріміздің алдымызда тұрған мақсат бір.

Бәріміз қолымызға ақ қағазды алып ортасынан бүктейміз .

Оның оң жақ жоғарғы бұрышын жыртып аламыз

Осылай мүмкіндігінше жалғастыра береміз.

Енді өзіміздің әдемі қар қиыршығын ашып қараймыз.

3. «Суреттегі ой» жаттығуы: 1- тапсырма: Ақ қағазға салынған төртбұрыш ішінде қара нүкте бойынша өз ойларын айту

3. «Суреттегі ой» жаттығуы:

1- тапсырма:

Ақ қағазға салынған төртбұрыш ішінде қара нүкте бойынша өз ойларын айту

3-тапсырма: Біреуді нұсқап тұрған сұқсаусақ не бейнелеп тұр

3-тапсырма: Біреуді нұсқап тұрған сұқсаусақ не бейнелеп тұр

Ситуациялық жағдаяттар. Бұл жағдайларды мұғалімдер шешіп, оны іс жүзінде көрсету керек. 2-жағдаят 1-жағдаят. Математика сабағында күрделі есепті Алмас ұялы телефоны арқылы мұғлімнен жасырын берілген есептерді шығарып отырды. Оны бастапқыда байқамаған мұғалім оның белсенділігіне таң қалды. Бір кезде мұғалім сезіктеніп, оның есепті өзі емес ұялы телефон арқылы шығарып отырғанын байқады. Сіздің әрекетіңіз... Болашақта журналист болғысы келетін оқушы физика сабағында «Бұл пән менің болашақ мамандығыма қажеті жоқ» деп кітап, дәптерін сөмкесіне жинастырып қойды. Сіздің әрекетіңіз.

Ситуациялық жағдаяттар. Бұл жағдайларды мұғалімдер шешіп, оны іс жүзінде көрсету керек.

2-жағдаят

1-жағдаят.

Математика сабағында күрделі есепті Алмас ұялы телефоны арқылы мұғлімнен жасырын берілген есептерді шығарып отырды. Оны бастапқыда байқамаған мұғалім оның белсенділігіне таң қалды. Бір кезде мұғалім сезіктеніп, оның есепті өзі емес ұялы телефон арқылы шығарып отырғанын байқады.

Сіздің әрекетіңіз...

Болашақта журналист болғысы келетін оқушы физика сабағында «Бұл пән менің болашақ мамандығыма қажеті жоқ» деп кітап, дәптерін сөмкесіне жинастырып қойды.

Сіздің әрекетіңіз.

« Еңбек ағашы» жаттығуы: -Бұталарға- мұғалім қандай болу керек?  - Жапырақтарға- мұғалімнің түпкі мақсат-мұраты  - Гүлдер- мұғалім еңбегінің нәтижесі 

« Еңбек ағашы» жаттығуы:

-Бұталарға- мұғалім қандай болу керек?  - Жапырақтарға- мұғалімнің түпкі

мақсат-мұраты  - Гүлдер- мұғалім еңбегінің нәтижесі 

7.«Жаңғырық туралы аңыз» әңгіме  Мен сені сыйлаймын! Сен кереметсің! Мен сені сыйлаймын! Сен кереметсің!

7.«Жаңғырық туралы аңыз» әңгіме

Мен сені сыйлаймын!

Сен кереметсің!

Мен сені сыйлаймын!

Сен кереметсің!

Назарларыңызға рахмет!

Назарларыңызға рахмет!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Б?рімізде ма?сат бір м??алімдермен ж?ргізілген тренинг

Автор: Сейтова Жансулу Молдакасым?ызы

Дата: 14.03.2016

Номер свидетельства: 305349

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства