kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ылымы мол т?рбие

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Та?ылымы мол  т?рбие

?атысушылар: 9-11 сыныпты? ата - аналары

Ма?саты: Ата - ана, о?ушы, ?стаз ?жымын ынтыма?тастыруды арттыра отырып, ?лтты? т?рбиені ж?зеге асыру.  Ата-ана?а баланы? жан д?ниесін т?сіне білуге, отбасында?ы ата-аналарды? білімдерін жетілдіре т?су, ке?естер беру.  

1. Танысу тренингі:

   - ?айырлы к?н, ата – аналар! Сіздермен танысу ма?сатында  «?рмекшіні? торы» атты тренингін ?ткіземін. Мен жіпті? басын ?стап ?алып, ?зімні? аты – ж?німді ж?не жа?сы ?асиеттерімді айтамын да, келесі адам?а жіпті ла?тырамын. Осылайша кезектесіп жіпті бір – бірі?ізге бересіздер. Бір-бірімізге жіпті беру ар?ылы ?рмекшіні? торы шы?ады. Енді сіз алды?ызда?ы адамны? аты мен жа?сы ?асиеттерін айта отырып, кері ?айтарып бересіздер.

 - ??рметті ата – аналар, міне сіздермен таныс болды?,  б?гінгі т?рбиелік іс-шара?а келгендері?ізге рахмет айта отырып, а?аш ?йді? есігінен  бір суреттен алып, енді осы ал?ан суреттері?із ар?ылы «Кереге», «Ша?ыра?», «Уы?» деп жазулы т?р?ан ?стелге айналып отыра ?ойы?ыздар (ша?ыра?, уы?, кереге суреттері ?атысушы саны ?арай алдын ала дайындалып, а?ыан ?й макетіні? ішіне салынады).

2. Кіріспе

    -  Б?гіні т?рбиелік іс-шараны? та?ырыбы  «Та?ылымы мол т?рбие». Б?гінгі шарада ?рт?рлі тапсырмалар ар?ылы отбасында?ы т?рбие туралы ой ?оз?ап, пікірлестін боламыз. Отбасы – адам ?шін е? жа?ын ?леуметтік орта. Отбасы белгілі д?ст?рлерді?, жа?ымды ?негелерді? м?ралар мен салт-д?ст?рлерді? са?таушысы. Отбасында бала ал?аш рет ?мірмен, ?орша?ан ортамен танысып, мінез-??лы? нормаларын игереді. Отбасы баланы? азамат болып ?суіні? негізі болып табылады. Отбасыны? басты ?ызметі баланы т?рбиелеу. Отбасы т?рбиесі – б?л жалпы т?рбиені? е? басты б?лігі. Ата-ана ж?не отбасы м?шелері жас н?ресте д?ниеге келген к?ннен бастап, оны? ?міріне ?ам?орлы? жасап, болаша?ын жоспарлайды ж?не саналы азамат болып ?суі ?шін ?ажет жа?дай жасайды. Б??ан баланы? ?ажеттігін толы? ?ана?аттандыру, оны дене ж?не ой е?бегіне ?йрету, к?н т?ртібін д?рыс реттеуге, салауатты ?мір с?руге, адал болу?а т?рбиелеу, жа?сылы?ты ?йретуге, жаманды?тан жиренуге ?йрету, бойында жастайынан м?дени ??ндылы?тар мен адамгершілік ?асиеттерді ?алыптастыру жатады.

3.Топты? ж?мыс:

    -  ?ш топ?а «Отбасылы? ?станым», «Ба?ытты отбасы болуды? негізгі шарттары», «Бала т?рбиесін ?ай жастан бастап ?ол?а ал?ан д?рыс ж?не ?алай?» та?ырыптары беріледі.  ?р топ осы та?ырыптарды? аша отырып, постер ?ор?айды.

4.А?ыз-ж?мба?. 3 топта орта?  электронды т?рде ты?дайды ж?не ?р топты? жауабы ты?далады (топтарды? тап?ырлы?ына, шеберлігіне байланысты еркін ?ор?ау).  

1.  «Философ ж?не к?белек» а?ыз

-  Бір заманда керемет бір философ ?мір с?рген екен. Ол барлы? с?ра?тар?а жауап айта алатын болыпты. Оны? даналы?ын сынап к?ргісі келген бір жігіт былай деп ойлапты: «Егер мен ?олыма тірі к?белекті салып алып, о?ан барып с?расам: мені? ?олымда тірі ме, ?лде ?ліме деп ол ма?ан не айтар екен? Егер ол «тірі» десе, мен к?белекті ала?анымда ?ысып ?лтіріп тастаймын, ал егер ол «?лі» десе мен оны босатып ?оя беремін».

С?йтіп ол ?з ойын іске асырма?шы болып, ?олына к?белекті ?ысып алып бар?ан екен. Сонда оны? с?ра?ына философ не деп жауап берді?

Ж?мба?ты? жауабы:

«Барлы?ы ?з ?олында»

2.  «Екі егіз а?айын»  ж?мба?

-  Сіз жолмен келе жатып, жолдарды? ?иылысына келіп то?тайсыз. М?нда екі жол болады: біріншісі – Сізді ?ара?шылар?а алып келеді, екіншісі – ?ала?а. Сіз ?рине ?ара?шыларды? ?олына емес, ?ала?а бар?ы?ыз келеді. Тура ?иылыста екі а?айын к?зетшілер т?рады. Олар бір-бірінен еш бір айырмашылы?ы жо? егіздер. Сырт пішіндерінен оларды айыру м?лдем м?мкін емес. Е? ?ызы?тысы, оларды? біреуі - ?мірі шынды?ты айтпайтын ?тірікші, ал екіншісі - ?тірік айта алмайтын адал адам. Сіз оларды? ?айсысы шынайы с?йлейтіні, ал ?айсысы ?тірікші екенін айыра алмайсыз. Сізде осы екі а?айындыны? кез келгеніне (?алауы?ыз бойынша) бір ?ана с?ра? ?оятын м?мкіндігі?із бар. Оны? ?стіне, олар с?ра??а ?ыс?аша ?ана «и?» немесе «жо?» деп жауап береді де, ?айтадан ?ндемей ?алады. ?ала?а т?су ?шін к?зетшілерге ?андай с?ра? ?ою?а болады?   

Ж?мба?ты? жауабы:

С?ра?: «Сені? а?а?, мына жол ?ала?а апарады деп айта ала ма?» Б?л кезде Сіз «мына жол» дей т?рып, кез келген бір жол?а сілтеп, к?рсетіп т?расыз. Б?дан ?рі 4 жауап н?с?асын ?арастыру ?ажет.

1 н?с?а: Сізді? алды?ызда шыншыл жігіт ж?не сіз д?рыс жолды та?дап т?рсыз. Б?л кезде ол «ЖО?» деген жауапты айтады, ?йткені оны? а?асы - ?тірікші, сізге ?тірік айтар еді.

2 н?с?а: сізді? алды?ызда ?тірікші жігіт ж?не сіз д?рыс жолды та?дап т?рсыз. Онда сіз «ЖО?» деген жауапты естисіз, ?йткені оны? шыншыл а?асы «И?» деп айтар еді.

3 н?с?а: сізді? алды?ызда шыншыл жігіт ж?не сіз ?ара?шылар?а апаратын жолды к?рсетіп т?рсыз. Б?л жа?дайда сіз «И?» деген жауапты естисіз, ?йткені ол ?зіні? ?тірікші а?асы ?шін с?йлеп т?р.

4 н?с?а: сізді? алды?ызда ?тірікші жігіт, ал сіз ?ара?шылар?а апаратын жолды к?рсетіп т?рсыз. Сіз «И?» жауабын естисіз, ?йткені оны? шыншыл а?асы сізге «ЖО?» деген болар еді.   Я?ни, біз ?аланы к?рсетіп, «ЖО?» деген жауапты естісек – б?л жол ?ала?а ?келеді деген с?з. Ал егер біз «И?» деген жауап естісек, онда б?л жол ?ара?шылар?а апаратын жол бол?аны.

М??алім: Берілген ж?мба? – а?ыздан ?андай ой т?йгендіктерен, т?рбиеге ?андай байланысы  бар екендігі туралы  ой ?оз?ау.

5. «?ке мен бала» бейне жазбасын ?арау  (www.elsakshy.kz сайтынан алын?ан). Топтар бейне жазбаны ?арап, ой тол?ау жазады.

6. ?р топ?а жас отбасыларына к?мек болу ма?сатында бала т?рбиелеуге ?а?идалар ??растыру. ?р топ ?з топтарыны? атауы бойынша а?аш ?й ??рылысына жазып орналастырады.

7. ?орытындылау.  «Тілек шамы»  тренингі

Ата-аналар  сіздермен жан?яда?ы та?ылымы мол ата-ана мен балалар арасында?ы ?арым-?атынасты,  т?рбиені?  т?рлі жа?тарын тану?а, жан-жа?ты тал?ылау?а тырысты?. Отбасы, ?ш?ан ?я – жылылы?ты?, жылулы?ты? мекені. «Отбасы» атауыны? м?ніне тере? ??ілер болса?, ?те ысты?  ?лкен ма?ызы бар екенін сеземіз. Сонды?тан отымызды? басы аман, оша?ымызды? т?тіні т?зу болуы ?шін «Тілек шамы» тренингімен бір-бірімізге тілек айта отырып ж?ргізейік. Бір-бірімізге мына шамды бере отырып б?гінгі т?рбиелік шарадан   ал?ан ?серлері?ізбен б?лісіп, шара барысында айта алмай ?ал?ан ойлары?ыз болса барлы?ы?ыз да осы жерде айтулары?ызды с?раймын.

М??алім: Отбасы – ?рпа?тар саба?тасты?ын жал?астырушы, адам бойында?ы асыл ?асиеттерді ?алыптастыруда рухани-адамгершілік бастауы.  ?рбір отбасында с?йіспеншілік пен т?сіністік мы?ты болса, ?о?амны? ді?гегі де берік болады. 

Просмотр содержимого документа
«Та?ылымы мол т?рбие »

Жасақова Рахат

Маңғыстау облысы,

Мұнайлы ауданы

1 орта мектептің

«Өзін-өзі тану» пәні мұғалімі

j_rahat74@mail.ru

Тақырыбы: Тағылымы мол тәрбие

Қатысушылар: 9-11 сыныптың ата - аналары

Мақсаты: Ата - ана, оқушы, ұстаз ұжымын ынтымақтастыруды арттыра отырып, ұлттық тәрбиені жүзеге асыру. Ата-анаға баланың жан дүниесін түсіне білуге, отбасындағы ата-аналардың білімдерін жетілдіре түсу, кеңестер беру.


1. Танысу тренингі:

- Қайырлы күн, ата – аналар! Сіздермен танысу мақсатында «Өрмекшінің торы» атты тренингін өткіземін. Мен жіптің басын ұстап қалып, өзімнің аты – жөнімді және жақсы қасиеттерімді айтамын да, келесі адамға жіпті лақтырамын. Осылайша кезектесіп жіпті бір – біріңізге бересіздер. Бір-бірімізге жіпті беру арқылы өрмекшінің торы шығады. Енді сіз алдыңыздағы адамның аты мен жақсы қасиеттерін айта отырып, кері қайтарып бересіздер.

- Құрметті ата – аналар, міне сіздермен таныс болдық, бүгінгі тәрбиелік іс-шараға келгендеріңізге рахмет айта отырып, ағаш үйдің есігінен бір суреттен алып, енді осы алған суреттеріңіз арқылы «Кереге», «Шаңырақ», «Уық» деп жазулы тұрған үстелге айналып отыра қойыңыздар (шаңырақ, уық, кереге суреттері қатысушы саны қарай алдын ала дайындалып, ағыан үй макетінің ішіне салынады).


2. Кіріспе

- Бүгіні тәрбиелік іс-шараның тақырыбы «Тағылымы мол тәрбие». Бүгінгі шарада әртүрлі тапсырмалар арқылы отбасындағы тәрбие туралы ой қозғап, пікірлестін боламыз. Отбасы – адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің мұралар мен салт-дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасында бала алғаш рет өмірмен, қоршаған ортамен танысып, мінез-құлық нормаларын игереді. Отбасы баланың азамат болып өсуінің негізі болып табылады. Отбасының басты қызметі баланы тәрбиелеу. Отбасы тәрбиесі – бұл жалпы тәрбиенің ең басты бөлігі. Ата-ана және отбасы мүшелері жас нәресте дүниеге келген күннен бастап, оның өміріне қамқорлық жасап, болашағын жоспарлайды және саналы азамат болып өсуі үшін қажет жағдай жасайды. Бұған баланың қажеттігін толық қанағаттандыру, оны дене және ой еңбегіне үйрету, күн тәртібін дұрыс реттеуге, салауатты өмір сүруге, адал болуға тәрбиелеу, жақсылықты үйретуге, жамандықтан жиренуге үйрету, бойында жастайынан мәдени құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру жатады.


3.Топтық жұмыс:

- Үш топқа «Отбасылық ұстаным», «Бақытты отбасы болудың негізгі шарттары», «Бала тәрбиесін қай жастан бастап қолға алған дұрыс және қалай?» тақырыптары беріледі. Әр топ осы тақырыптардың аша отырып, постер қорғайды.4.Аңыз-жұмбақ. 3 топта ортақ электронды түрде тыңдайды және әр топтың жауабы тыңдалады (топтардың тапқырлығына, шеберлігіне байланысты еркін қорғау).1. «Философ және көбелек» аңыз

- Бір заманда керемет бір философ өмір сүрген екен. Ол барлық сұрақтарға жауап айта алатын болыпты. Оның даналығын сынап көргісі келген бір жігіт былай деп ойлапты: «Егер мен қолыма тірі көбелекті салып алып, оған барып сұрасам: менің қолымда тірі ме, әлде өліме деп ол маған не айтар екен? Егер ол «тірі» десе, мен көбелекті алақанымда қысып өлтіріп тастаймын, ал егер ол «өлі» десе мен оны босатып қоя беремін».

Сөйтіп ол өз ойын іске асырмақшы болып, қолына көбелекті қысып алып барған екен. Сонда оның сұрағына философ не деп жауап берді?

Жұмбақтың жауабы:

«Барлығы өз қолында»

2. «Екі егіз ағайын» жұмбақ

- Сіз жолмен келе жатып, жолдардың қиылысына келіп тоқтайсыз. Мұнда екі жол болады: біріншісі – Сізді қарақшыларға алып келеді, екіншісі – қалаға. Сіз әрине қарақшылардың қолына емес, қалаға барғыңыз келеді. Тура қиылыста екі ағайын күзетшілер тұрады. Олар бір-бірінен еш бір айырмашылығы жоқ егіздер. Сырт пішіндерінен оларды айыру мүлдем мүмкін емес. Ең қызықтысы, олардың біреуі - өмірі шындықты айтпайтын өтірікші, ал екіншісі - өтірік айта алмайтын адал адам. Сіз олардың қайсысы шынайы сөйлейтіні, ал қайсысы өтірікші екенін айыра алмайсыз. Сізде осы екі ағайындының кез келгеніне (қалауыңыз бойынша) бір ғана сұрақ қоятын мүмкіндігіңіз бар. Оның үстіне, олар сұраққа қысқаша ғана «иә» немесе «жоқ» деп жауап береді де, қайтадан үндемей қалады. Қалаға түсу үшін күзетшілерге қандай сұрақ қоюға болады?

Жұмбақтың жауабы:

Сұрақ: «Сенің ағаң, мына жол қалаға апарады деп айта ала ма?» Бұл кезде Сіз «мына жол» дей тұрып, кез келген бір жолға сілтеп, көрсетіп тұрасыз. Бұдан әрі 4 жауап нұсқасын қарастыру қажет.

1 нұсқа: Сіздің алдыңызда шыншыл жігіт және сіз дұрыс жолды таңдап тұрсыз. Бұл кезде ол «ЖОҚ» деген жауапты айтады, өйткені оның ағасы - өтірікші, сізге өтірік айтар еді.

2 нұсқа: сіздің алдыңызда өтірікші жігіт және сіз дұрыс жолды таңдап тұрсыз. Онда сіз «ЖОҚ» деген жауапты естисіз, өйткені оның шыншыл ағасы «ИӘ» деп айтар еді.

3 нұсқа: сіздің алдыңызда шыншыл жігіт және сіз қарақшыларға апаратын жолды көрсетіп тұрсыз. Бұл жағдайда сіз «ИӘ» деген жауапты естисіз, өйткені ол өзінің өтірікші ағасы үшін сөйлеп тұр.

4 нұсқа: сіздің алдыңызда өтірікші жігіт, ал сіз қарақшыларға апаратын жолды көрсетіп тұрсыз. Сіз «ИӘ» жауабын естисіз, өйткені оның шыншыл ағасы сізге «ЖОҚ» деген болар еді. Яғни, біз қаланы көрсетіп, «ЖОҚ» деген жауапты естісек – бұл жол қалаға әкеледі деген сөз. Ал егер біз «ИӘ» деген жауап естісек, онда бұл жол қарақшыларға апаратын жол болғаны.


Мұғалім: Берілген жұмбақ – аңыздан қандай ой түйгендіктерен , тәрбиеге қандай байланысы бар екендігі туралы ой қозғау.


5. «Әке мен бала» бейне жазбасын қарау (www.elsakshy.kz сайтынан алынған). Топтар бейне жазбаны қарап, ой толғау жазады.


6. Әр топқа жас отбасыларына көмек болу мақсатында бала тәрбиелеуге қағидалар құрастыру. Әр топ өз топтарының атауы бойынша ағаш үй құрылысына жазып орналастырады.


7. Қорытындылау. «Тілек шамы» тренингі

Ата-аналар сіздермен жанұядағы тағылымы мол ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынасты, тәрбиенің түрлі жақтарын тануға, жан-жақты талқылауға тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя – жылылықтың, жылулықтың мекені. «Отбасы» атауының мәніне терең үңілер болсақ, өте ыстық үлкен маңызы бар екенін сеземіз. Сондықтан отымыздың басы аман, ошағымыздың түтіні түзу болуы үшін «Тілек шамы» тренингімен бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік. Бір-бірімізге мына шамды бере отырып бүгінгі тәрбиелік шарадан алған әсерлеріңізбен бөлісіп, шара барысында айта алмай қалған ойларыңыз болса барлығыңыз да осы жерде айтуларыңызды сұраймын.


Мұғалім: Отбасы – ұрпақтар сабақтастығын жалғастырушы, адам бойындағы асыл қасиеттерді қалыптастыруда рухани-адамгершілік бастауы. Әрбір отбасында сүйіспеншілік пен түсіністік мықты болса, қоғамның діңгегі де берік болады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Та?ылымы мол т?рбие

Автор: Жаса?ова Рахат

Дата: 12.03.2015

Номер свидетельства: 185535

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства