kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ушылар?а психологиялы? ?ызмет к?рсету

Нажмите, чтобы узнать подробности

 О?ушылар?а психологиялы? ?ызмет к?рсету.

Родина жалпы орта білім

беретін мектебіні?

педагог-психологы

 Ма?ауова С.А

 

 

Бірінші сынып?а ?абылдан?ан балаларды психо-диагностикалы? минимумнан ?ткізу;

 • баланы? ата-анасымен танысып, отбасында?ы материалды?, психологиялы?-педагогикалы? жа?дайын аны?тау;

 • мектепке келген баланы? таным процестерін зерттеу, интеллектуалды? дамуын аны?тау;

 • баланы? о?у мотивациясын аны?тау;

 • баланы? ?зіне ж?не ?орша?ан орта?а к?з?арасын ?алыптастыру;

 • о?ушыны? мектеішілік ?арым-?атынас ерекшеліктерін зерттеу.

  Мектепке ?абыл?андарды? ішінде о?у мазм?нын ме?геруге шамасы келмеген балалары? таным процестері мен жекелік ?асиеттерін тере? зерттеп, себебін аны?тау. ?ажеттілік ту?анда дамуында да?дарыс бар балаларды ПМПК тексеруіне жіберу.

  Бастауыш сынып о?ушыларыны? таным процестерін, жекелік ?асиеттерін ж?не мектеішілік ?арым-?атынас ерекшеліктерін зерттеу.

  Бесінші, алтыншы сынып о?ушыларын психодиагностикалы? минимум ба?дарламасы бойынша зерттеуден ?ткізу. Гимназиялы? сыныптарды та?дап алу?а к?мек к?рсету. Орта буын о?ушыларыны? ?арым – ?атынас м?дениетін зерттеу. Топішілік ?атынас ерекшеліктерін зерттеу. О?у барысында табысты болу немесе с?тсіздіктен бас тарту мотивацияларыны? ?айсысы жетекші екенін аны?тау.

  О?ушыны? жеке т?л?алы? ерекшеліктерін зерттеу (?зін-?зі ба?алауы, талап ету де?гейі, топ ішіндегі м?ртебесі, эмоционалды? жа?дайы).

  Жас ?спірімдер мінез-??л?ында акцентуацияны? к?рініс беруін талдау. Акцентуация т?рлерін аны?тау ?діс-т?сілдерін ?олданып балаларды? мінездерін ауыт?уларды жан-жа?ты талдау.

  О?ытушылардан, ата-аналардан ша?ым т?скен балаларды? жекелік ерекшеліктерін тере?детіп зерттеп. ?ажетті бол?ан кезде ?леуметтік-диспетчерлік ?ызмет ат?ару.

  Сегізінші, то?ызыншы сынып о?ушыларын сиходиагностикалы? минимум ба?дарламасы бойынша зерттеуден ?ткізу.

  О?ушыларды? интеллектуалды? даму де?гейін аны?тау ж?не маманды?ты та?дау мотивациясын зерттеу.

  Мектеп бітіруші сыныптар о?ушыларын ?ажеттілігіне байланысты оларды жан-жа?ты психодиагностикалы? зерттеулерден ?ткізу.

  Онбірінші сынып о?ушыларыны? маманды??а икемділігін зерттеу. О?ушылар ?алауы бойынша жеке т?л?алы? ерекшеліктерін, интеллектуалды? ?абілет к?рсеткіштерін аны?тап беру, педагогтарды? ?алауы бойынша оларды? жеке т?л?алы? ?асиеттерін ж?не маманды? ??зырлылы?ын аны?тау ж?не бас?а психодиагностикалы? ?ызмеи к?рсету.

  Ата-аналарды? ?алауы бойынша о?ушыларды? жеке т?л?алы? ерекшеліктерін тере? зерттеу.

  Психологиялы? т?зету-дамыту ж?мысы.

  Бастауыш сыныптар?а ?абылдан?ан балаларды мектеп к?нт?ртібіне бейімделуіне арнал?ан сауы?тыру іс-шаралары.

  Бастауыш сынып о?ушыларыны? мектепке даярлы?ын зерттеу барысында таным процестерінде а?аулы? бар ж?не о?у?а даярлы?ы т?мен балалармен дамыту машы?тарын ж?не ойындарын ж?ргізу.

  Бастауыш сынып о?ушыларыны? таным процестерін т?зету-дамыту іс-шараларын ж?не шы?армашылы? ойлауын дамыту саба?тарын ?йымдастыру.

  Балаларды? ?арым-?атынас м?дениетін ?алыптастыру?а арнал?ан ойын коррекцияларын ?йымдастыру. ?лкен ?зілістер кезінде балаларды сауы?тыру ойындарын ж?ргізу.

  Орта сынып о?ушыларыны? жеке т?л?алы? жа?ымсыз мінез к?рсеткіштерін ??деу-т?зету ж?мыстарын ?йымдастыру.

  Талапкерлерге арнал?ан ?зін-?зі психологиялы? талдау мектебін ?йымдастыру. О?ушылар к?мегімен психологиялы? апталы?ын ?ткізу.

  Жо?ары сынып о?ушыларына арнал?ан психологиялы? ке?ес беру орталы?ы ж?мысын ?йымдастыру.

  Мектеп бітірушілерді? ?арым-?атынас м?дениетін ?алыптастыру?а арнал?ан тренинг ж?не т?зету іс-шаралары мен ойындар ?йымдастыру. Проблемасы бар балалармен жеке ж?мыстар ж?ргізу. С?аныс бойынша мінез-??л?ы ?иын балалар?а арнал?ан жатты?улар ?йымдастыру. Психологиялы? т?зету-дамыту ж?мыстарын ж?не тренингтер ж?ргізу.

  Ке?ес беру ж?мысы.

  Баланы мектепке даярлау барысында отбасы мен мектепті? бірлескен ж?мыстары туралы ата-аналар?а ке?ес беру.

  Ата-аналар?а арнал?ан психологиялы? Ке?ес пункті ж?мысын ?йымдастыру. Ата-аналарды психодиагностикалы? зерттеу н?тижелерімен таныстыру. Психокоррекция ж?не арнайы дамыту ж?мыстарды талап ететін балалармен ж?ргізілетін іс-шаралар ба?дарламасымен таныстыру.

  Ата-аналарды? психологиялы? білімін жетілдіру ?шін олар?а арнал?ан лекциялар ж?не бас?а арнайы саба?тар ж?ргізу. Ата-аналар мен оларды? балалары арасында?ы т?сініспеушіліктер туралы ке?ес ?йымдастыру. Проблемасы бар отбасына психологиялы? к?мек к?рсету.

  Орта буын о?ушыларында кездесетін ерекшеліктер туралы оларды? ата-аналарымен ??гімелесу. Психологиялы? білімді насихаттау ж?мысын ж?ргізу.

  Жо?ары сынып о?ушыларыны? маманды? та?дау проблемасы туралы ке?ес беру. Болаша? отбасы ?міріне дайындау ж?не жынысты? т?рбие м?селелері бойынша ке?ес беру. О?ушылар алдында т?р?ан проблемалары бойынша топты? ж?не жеке – дара ке?ес беру.

              ?ылыми-?дістемелік ж?мыс.

  О?ушыларды? о?у?а ынтасын т?рбиелеу жолдары ж?не оны ?алыптастыруда?ы м??алімні? орны. ?дістемелік семинар ?йымдастыру. Семинарр та?ырыптары:

 • жеке т?л?а дамуында кездесетін ауыт?улар ж?не оларды? пайда болу себептері;

 • шы?армашылы? ?абілеттілікті т?рбиелеу;

 • т?зету-дамыту ж?мыстарын ?йымдастыру ма?саты мен міндеттері.

  С?раныстар бойынша аны?тал?ан м?селелер:

 • ата – аналарды? психиологиялы?-педагогикалы?

 • білімін жетілдіру іс-шараларын ?йымдастыру

 • ата-аналар жиналыстарына баяндамалар даярлау, ?рт?рлі саладан мамандар ша?ыру.

   ?леуметтік-диспетчерлік ?ызметі.

  Дамуында патологиялы? ауыт?уы бар балаларды д?рігер мамандар?а к?рсету, оларды? ??жаттарын медициналы?-психологиялы? комиссия?а дайындау.

  Медициналы?-психологиялы? комиссияны? шешімі бойынша психологиялы? дауында патологиясы бар баланы арнайы мектепке орналастыру т.б. ?ажеттілікке байланысты к?мек к?рсету.

  Осы атал?ан ба?ыттар бойынша психологиялы? ?ызметті ?йымдастыру барысында балаларды? таным процестерін ж?не жекелік психикалы? ?асиеттерін зерттеп, н?тижелерін нормада?ы к?рсеткіштермен салыстырып, ауыт?уы бар, немесе кейбір к?рсеткіштері нормадан т?мен болса олармен психокоррекциялы? т?зету-дамыту ж?мыстары ж?ргізіледі.

  Т?жірибелік психологияны? теориялы? м?селелерін зерттеу, ?дістемелерін ?алыптастыру ж?мыстары екі ?асырдан беру ж?ргізіліп келе жат?анын аны?тады. Осы т?жірибені ж?йелі т?рде зерттеу маманды? ?ызметті? к?птеген проблемаларын толы?ыра? т?сінуге м?мкіндік берді.

  ?дебиеттер тізімі.

 • Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001.

 • Алдам?ратова ?. Жалпы психология. Алматы, 1996.

 • Анциферова Л.Н. Психология формирования и развития личности. М., 1981.

 • Битянова М.Р. Практическая психология. М., 1997.

 • Бап-Баба С. Жантану негіздері. Алматы, 1998.

 • Платонов К.К. Психологический практикум. М., 1980.

 • Поддьяков Н.К. К вопросу о развитии мышления. М., 1981.

 • Петровский А.В. Педагогикалы? ж?не жас ерекшелігі психологиясы. Алматы, 1987.

Просмотр содержимого документа
«О?ушылар?а психологиялы? ?ызмет к?рсету »

Оқушыларға психологиялық қызмет көрсету.

Родина жалпы орта білім

беретін мектебінің

педагог-психологы

Мағауова С.АБірінші сыныпқа қабылданған балаларды психо-диагностикалық минимумнан өткізу;

 • баланың ата-анасымен танысып, отбасындағы материалдық, психологиялық-педагогикалық жағдайын анықтау;

 • мектепке келген баланың таным процестерін зерттеу, интеллектуалдық дамуын анықтау;

 • баланың оқу мотивациясын анықтау;

 • баланың өзіне және қоршаған ортаға көзқарасын қалыптастыру;

 • оқушының мектеішілік қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу.

Мектепке қабылғандардың ішінде оқу мазмұнын меңгеруге шамасы келмеген балаларың таным процестері мен жекелік қасиеттерін терең зерттеп, себебін анықтау. Қажеттілік туғанда дамуында дағдарыс бар балаларды ПМПК тексеруіне жіберу.

Бастауыш сынып оқушыларының таным процестерін, жекелік қасиеттерін және мектеішілік қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу.

Бесінші, алтыншы сынып оқушыларын психодиагностикалық минимум бағдарламасы бойынша зерттеуден өткізу. Гимназиялық сыныптарды таңдап алуға көмек көрсету. Орта буын оқушыларының қарым – қатынас мәдениетін зерттеу. Топішілік қатынас ерекшеліктерін зерттеу. Оқу барысында табысты болу немесе сәтсіздіктен бас тарту мотивацияларының қайсысы жетекші екенін анықтау.

Оқушының жеке тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу (өзін-өзі бағалауы, талап ету деңгейі, топ ішіндегі мәртебесі, эмоционалдық жағдайы).

Жас өспірімдер мінез-құлқында акцентуацияның көрініс беруін талдау. Акцентуация түрлерін анықтау әдіс-тәсілдерін қолданып балалардың мінездерін ауытқуларды жан-жақты талдау.

Оқытушылардан, ата-аналардан шағым түскен балалардың жекелік ерекшеліктерін тереңдетіп зерттеп. Қажетті болған кезде әлеуметтік-диспетчерлік қызмет атқару.

Сегізінші, тоғызыншы сынып оқушыларын сиходиагностикалық минимум бағдарламасы бойынша зерттеуден өткізу.

Оқушылардың интеллектуалдық даму деңгейін анықтау және мамандықты таңдау мотивациясын зерттеу.

Мектеп бітіруші сыныптар оқушыларын қажеттілігіне байланысты оларды жан-жақты психодиагностикалық зерттеулерден өткізу.

Онбірінші сынып оқушыларының мамандыққа икемділігін зерттеу. Оқушылар қалауы бойынша жеке тұлғалық ерекшеліктерін, интеллектуалдық қабілет көрсеткіштерін анықтап беру, педагогтардың қалауы бойынша олардың жеке тұлғалық қасиеттерін және мамандық құзырлылығын анықтау және басқа психодиагностикалық қызмеи көрсету.

Ата-аналардың қалауы бойынша оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін терең зерттеу.

Психологиялық түзету-дамыту жұмысы.

Бастауыш сыныптарға қабылданған балаларды мектеп күнтәртібіне бейімделуіне арналған сауықтыру іс-шаралары.

Бастауыш сынып оқушыларының мектепке даярлығын зерттеу барысында таным процестерінде ақаулық бар және оқуға даярлығы төмен балалармен дамыту машықтарын және ойындарын жүргізу.

Бастауыш сынып оқушыларының таным процестерін түзету-дамыту іс-шараларын және шығармашылық ойлауын дамыту сабақтарын ұйымдастыру.

Балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға арналған ойын коррекцияларын ұйымдастыру. Үлкен үзілістер кезінде балаларды сауықтыру ойындарын жүргізу.

Орта сынып оқушыларының жеке тұлғалық жағымсыз мінез көрсеткіштерін өңдеу-түзету жұмыстарын ұйымдастыру.

Талапкерлерге арналған өзін-өзі психологиялық талдау мектебін ұйымдастыру. Оқушылар көмегімен психологиялық апталығын өткізу.

Жоғары сынып оқушыларына арналған психологиялық кеңес беру орталығы жұмысын ұйымдастыру.

Мектеп бітірушілердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға арналған тренинг және түзету іс-шаралары мен ойындар ұйымдастыру. Проблемасы бар балалармен жеке жұмыстар жүргізу. Сұаныс бойынша мінез-құлқы қиын балаларға арналған жаттығулар ұйымдастыру. Психологиялық түзету-дамыту жұмыстарын және тренингтер жүргізу.

Кеңес беру жұмысы.

Баланы мектепке даярлау барысында отбасы мен мектептің бірлескен жұмыстары туралы ата-аналарға кеңес беру.

Ата-аналарға арналған психологиялық Кеңес пункті жұмысын ұйымдастыру. Ата-аналарды психодиагностикалық зерттеу нәтижелерімен таныстыру. Психокоррекция және арнайы дамыту жұмыстарды талап ететін балалармен жүргізілетін іс-шаралар бағдарламасымен таныстыру.

Ата-аналардың психологиялық білімін жетілдіру үшін оларға арналған лекциялар және басқа арнайы сабақтар жүргізу. Ата-аналар мен олардың балалары арасындағы түсініспеушіліктер туралы кеңес ұйымдастыру. Проблемасы бар отбасына психологиялық көмек көрсету.

Орта буын оқушыларында кездесетін ерекшеліктер туралы олардың ата-аналарымен әңгімелесу. Психологиялық білімді насихаттау жұмысын жүргізу.

Жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдау проблемасы туралы кеңес беру. Болашақ отбасы өміріне дайындау және жыныстық тәрбие мәселелері бойынша кеңес беру. Оқушылар алдында тұрған проблемалары бойынша топтық және жеке – дара кеңес беру.

Ғылыми-әдістемелік жұмыс.

Оқушылардың оқуға ынтасын тәрбиелеу жолдары және оны қалыптастырудағы мұғалімнің орны. әдістемелік семинар ұйымдастыру. Семинарр тақырыптары:

 • жеке тұлға дамуында кездесетін ауытқулар және олардың пайда болу себептері;

 • шығармашылық қабілеттілікті тәрбиелеу;

 • түзету-дамыту жұмыстарын ұйымдастыру мақсаты мен міндеттері.

Сұраныстар бойынша анықталған мәселелер:

 • ата – аналардың психиологиялық-педагогикалық

 • білімін жетілдіру іс-шараларын ұйымдастыру

 • ата-аналар жиналыстарына баяндамалар даярлау, әртүрлі саладан мамандар шақыру.

Әлеуметтік-диспетчерлік қызметі.

Дамуында патологиялық ауытқуы бар балаларды дәрігер мамандарға көрсету, олардың құжаттарын медициналық-психологиялық комиссияға дайындау.

Медициналық-психологиялық комиссияның шешімі бойынша психологиялық дауында патологиясы бар баланы арнайы мектепке орналастыру т.б. қажеттілікке байланысты көмек көрсету.

Осы аталған бағыттар бойынша психологиялық қызметті ұйымдастыру барысында балалардың таным процестерін және жекелік психикалық қасиеттерін зерттеп, нәтижелерін нормадағы көрсеткіштермен салыстырып, ауытқуы бар, немесе кейбір көрсеткіштері нормадан төмен болса олармен психокоррекциялық түзету-дамыту жұмыстары жүргізіледі.

Тәжірибелік психологияның теориялық мәселелерін зерттеу, әдістемелерін қалыптастыру жұмыстары екі ғасырдан беру жүргізіліп келе жатқанын анықтады. Осы тәжірибені жүйелі түрде зерттеу мамандық қызметтің көптеген проблемаларын толығырақ түсінуге мүмкіндік берді.
Әдебиеттер тізімі.


 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2001.

 2. Алдамұратова Ә. Жалпы психология. Алматы, 1996.

 3. Анциферова Л.Н. Психология формирования и развития личности. М., 1981.

 4. Битянова М.Р. Практическая психология. М., 1997.

 5. Бап-Баба С. Жантану негіздері. Алматы, 1998.

 6. Платонов К.К. Психологический практикум. М., 1980.

 7. Поддьяков Н.К. К вопросу о развитии мышления. М., 1981.

 8. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. Алматы, 1987.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
О?ушылар?а психологиялы? ?ызмет к?рсету

Автор: Ма?ауова Салтанат Абай?ызы

Дата: 31.10.2015

Номер свидетельства: 246050

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства