kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ата- аналар?а арнал?ан психологиялы? тренингтер

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ата- аналар?а арнал?ан психологиялы? тренингтер

Тренингті? ма?саты: ?азіргі кездегі баланы? дамуына жеке т?л?а болып ?алыптасуына  ата- ана т?рбиесіні? ?лесі зор екендігін т?сіндіре отырып, ?арым - ?атынас орнату. Ата-аналарды ?здеріні? балаларыны? жан-д?ниесін  т?сінуге  білуге ж?не ?иынды?та ?ол ?шын соза білуге ы?пал ету.

?атысушылар: 10-11 сынып ата-аналар


Тренинг ережесі:

- Тренингке берілген регламентті са?тау;

- Тренинг барысында бір-біріні? с?зін б?лмеу;

- ?атысушылармен бірігіп ж?мыс жасау;

- ?атысушылар бір – біріне кедергі келтірмеу

?йымдастыру кезе?і:

1-жатты?у  «?рмекшіні? торы» атты танысу тренингі 

    Сіздермен танысу ма?сатында «?рмекшіні? торы» атты тренингін ?ткіземін.  Мен жіпті? басын ?стап ?алып, ?зімні? аты – ж?німді ж?не жа?сы ?асиеттерімді айтамын да, келесі адам?а жіпті ла?тырамын. Осылайша кезектесіп жіпті бір – бірі?ізге бересіздер. Бір-бірімізге жіпті беру ар?ылы ?рмекшіні? торы шы?ады. Енді сіз алды?ызда?ы адамны? аты мен жа?сы ?асиеттерін айта отырып, кері ?айтарып бересіздер.

2-жатты?у   «?ар ?иыршы?тары»

Н?с?ау: А? ?а?азды алып ортасынан б?ктеймізде, о? б?рышын жыртып  аламыз.Та?ы да б?ктеймізде о? жа?  б?рышын жыртып аламыз.Осылайша  м?мкіндігінше жал?астырамыз. Енді барлы?ымыз ?зімізді? ?ар ?иыршы?тарымызды ашып ?араймыз.

Талдау:

-         Кімде бірдей ?ар ?иындысы шы?ты?

-         Жо?, Себебі неде деп ойлайсы?дар?

-         Неге б?рімізде бірдей а? ?а?аз ж?не бірдей ?рекет жасаса?та  ?ар ?иыршы?тары бас?аша шы?ты деп ойлайсы?дар?

-                     Психолог с?зі:  Себебі,  б?ріміз бірдей ?рекет жаса?анмен біздер ?р т?рлі адамдармыз, ?р т?рлі ?имылдаймыз. Ал балаларымыз?а келсек, ?р ?айсысы б?лек т?л?а, ?р?айсысыны? ойлауы,  д?ниетануы  к?з?арасы  б?рі де ?р т?рлі.  Б?гіні  жиналуымызды?  бірден бір себебі  ?БТ-?а бала?ызды дайындауда  ?олдау к?рсету.

3-жатты?у «Мен ?шін ?БТ.»

Келі?іздер, осы та?ырып т??ірегінде  пікір алмасайы?.

Ата -анасы баласына ?БТ- ден жо?ары ?пай  ала алмаса?, бізден жа?сылы? к?тпе, біз са?ан к?мектеспейміз  дейді. Ал баласы ?БТ- дан т?мен ?пай жинап ж?р. Осындай с?здерден о?  ол ешкімді к?ргісі келмеді.

С?ра?: Ата- ананы? б?л ісіне ?алай ?арар еді?із? Сізді? ойы?ыз? ?зі?із бала?ызды ?БТ- ге ?алай дайындар еді?із?  ?БТ -?а психологиялы? ахуалды ?алай жасайсыз?

4-жатты?у «Мені? отбасым» жобалау ?дістемесі

Н?с?ау: ?атысушылар?а алдын ала салын?ан балаларыны?  «Мені? отбасым» та?ырыбына суреттерін парта ?стіне ?ойылады. Салын?ан суреттерді? ішінен  ата – аналар ?з балаларыны? сал?ан суреттерін табуы ?ажет.

Тал?ылау с?ра?тары:

?з бала?ызды? суретін табу ?иын болды ма?

?з бала?ызды? суретін ?андай элементтер бойынша тапты?ыз?

5-жатты?у  «Дыбысты? гимнастика»

Н?с?ау: Психологты? н?с?ауы бойынша берілген ?ріптерді хормен ?айталау. Психолог айтыл?ан ?ріптерді? адам а?засы ?шін ма?ыздылы?ын т?сіндіреді.

А – дыбысы, барлы? а?заны? ж?мысын жа?сартады

Е – дыбысы, ?ал?анша безіні? ж?мысын к?шейтеді

И –ми, к?з, ??ла?, м?рынны? ж?мысын жа?сартады

О –ж?рек ж?не ?кпені? ж?мысын белсендіреді

Х- барлы? а?замызды? тазаруына к?мектеседі

Ха – ха – к??іл к?йді к?тереді.

6-релаксация «Ашы? хат» (алдын ала  бітіруші т?лектер анасына хат жазады)

Н?с?ау: Балалары?ыз сіздерге деген ж?рек т?біндегі лебіздері  мен  ??рметтерін, айта алмай ж?рген ойларын ашы? хат бетіне т?сірген болатын. Сонды?тан ашы? хатты о?ып шы?ып, балалары?ыз?а сіздерде ашы? хат жазы?ыздар. Ашы? хатты бала?ыз?а айтпай ж?рген  еркелетін с?здермен бастап,  болаша??а ?мір жолына тіліктері?ізді жазы?ыздар.  

(Ата-аналарды? жаз?ан хаттарын конвертке салып балаларыны? аты-ж?нін жаз?ызып,  балаларына келесі тренингте таратып беру керек)

Психолог с?зі. Ата-аналар сіздерге б?гінгі психологиялы? тренингке ?атыс?андары?ыз?а рахмет айта отырып, отбасылы? аманды?, балалары?ыз ?рдайым сіздерді ?уанта берсін деймін.  Барлы?ымыз бірлесе отырып, алдары?ызда т?р?ан ?лкен Тілек а?ашына мектеп м??алімдеріне, ата-аналарына, балалары?ыз?а деген тілектері?ізді жазып ?алдырайы?!

Осындай жа?сы к?ндеріміз к?п болсын, тілектеріміз ?абыл болсын!

Ата-аналар?а  арнал?ан психологиялы? ке?ес

(а? ?а?аз шы?арып  таратып беру керек)

•    Балаларды? ?БТ-дан алатын ?пай саны туралы уайымдама?ыз ж?не балаларды ?БТ-дан кейін сынама?ыз. Бала?а тестілеуден алатын балл саны оны? м?мкіншілігін тексеретін толы? к?рсеткіш емес екендігіне сендірі?із.

•     ?БТ ?арса?ында баланы к?п мазалама?ыз – б?л тестілеу ?орытындысына теріс ?сер етуі м?мкін. Ата-аналарыны? ?обалжуы балалар?а беріледі. Ал егер ата-анасы жауапты кезе?дерде ?з эмоцияларына ие бола алмаса, жас бала тіпті де ?ажып, сынуы м?мкін. Балаларды сергітіп, олар орында?ан ?р жа?сы істері ?шін ма?тау айты?ыз.

•   Балаларды? ?з-?зіне деген сенімділігін арттыры?ыз, себебі балалар с?тсіздіктен ?ор?а т?скені сайын, ?ателіктер жіберу ы?тималды?ы да арта т?седі.

•   Бала?ызды? к??іл-к?йі мен денсаулы?ын жиі тексеріп, ?ада?алап отыры?ыз, баланы? жан д?ниесін Сізден арты? ешкім т?сінбейді.

•   Баланы? дайынды? режимін ?ада?алап отыры?ыз, бала дайынды? арасында дем алып отыруы тиіс.

•     Баланы? тама?тануына ?лкен к??іл б?лі?із: баланы? оймен ?ар?ынды ж?мыс істеу кезінде о?ан сі?імді ?рі ?р т?рлі д?румендері к?п та?амдар жеуі керек. Балы?, ірімшік, д?ндер, ??рма т.б. та?амдар миды? ж?мыс істеуіне жа?сы к?мектеседі.

•     ?БТ-ы ерте? тапсырады деген к?ні бала жа?сылап дем алып, ?й?ысын ?андыруы керек.

•       Тест кезінде мыналар?а к??іл б?луіне ке?ес бері?із:

-  ?андай тапсырмалар т?рі бар екенін к?ру ?шін тестіге к?зін бір ж?ргізіп ?тсін, ол ж?мыс?а толы? ден ?оюына к?мектеседі;

 - С?ра?ты со?ына дейін о?ып шы?ып, ма?ынасын т?сіну керек (к?бінесе балалар с?ра?ты со?ына дейін о?ымай жатып, ал?аш?ы с?здерінен-а? жауап беруге асы?ады);

 - Егер берілген уа?ыт ішінде д?рыс жауап таба алмаса, ?з интуициясына с?йенуді ?йреті?із.

     Есі?ізде болсын, е? бастысы – баланы ?обалжу мен ?ор?удан арылтып, оны? дайындалуына ?олайлы жа?дай жасау.

Просмотр содержимого документа
«Ата- аналар?а арнал?ан психологиялы? тренингтер »

Жасақова Рахат

Маңғыстау облысы,

Мұнайлы ауданы

1 орта мектептің

Педагог-психолог

j_rahat74@mail.ru

Ата- аналарға арналған психологиялық тренингтер

Тренингтің мақсаты: Қазіргі кездегі баланың дамуына жеке тұлға болып қалыптасуына ата- ана тәрбиесінің үлесі зор екендігін түсіндіре отырып, қарым - қатынас орнату. Ата-аналарды өздерінің балаларының жан-дүниесін түсінуге білуге және қиындықта қол ұшын соза білуге ықпал ету.

Қатысушылар: 10-11 сынып ата-аналар


Тренинг ережесі:

- Тренингке берілген регламентті сақтау;

- Тренинг барысында бір-бірінің сөзін бөлмеу;

- Қатысушылармен бірігіп жұмыс жасау;

- Қатысушылар бір – біріне кедергі келтірмеу

Ұйымдастыру кезеңі:

1-жаттығу «Өрмекшінің торы» атты танысу тренингі

Сіздермен танысу мақсатында «Өрмекшінің торы» атты тренингін өткіземін. Мен жіптің басын ұстап қалып, өзімнің аты – жөнімді және жақсы қасиеттерімді айтамын да, келесі адамға жіпті лақтырамын. Осылайша кезектесіп жіпті бір – біріңізге бересіздер. Бір-бірімізге жіпті беру арқылы өрмекшінің торы шығады. Енді сіз алдыңыздағы адамның аты мен жақсы қасиеттерін айта отырып, кері қайтарып бересіздер.

2-жаттығу «Қар қиыршықтары»

Нұсқау: Ақ қағазды алып ортасынан бүктеймізде, оң бұрышын жыртып аламыз.Тағы да бүктеймізде оң жақ бұрышын жыртып аламыз.Осылайша мүмкіндігінше жалғастырамыз. Енді барлығымыз өзіміздің қар қиыршықтарымызды ашып қараймыз.

Талдау:

  • Кімде бірдей қар қиындысы шықты?

  • Жоқ, Себебі неде деп ойлайсыңдар?

  • Неге бәрімізде бірдей ақ қағаз және бірдей әрекет жасасақта қар қиыршықтары басқаша шықты деп ойлайсыңдар?

  • Психолог сөзі: Себебі, бәріміз бірдей әрекет жасағанмен біздер әр түрлі адамдармыз, әр түрлі қимылдаймыз. Ал балаларымызға келсек, әр қайсысы бөлек тұлға, әрқайсысының ойлауы, дүниетануы көзқарасы бәрі де әр түрлі. Бүгіні жиналуымыздың бірден бір себебі ҰБТ-ға балаңызды дайындауда қолдау көрсету.

3-жаттығу «Мен үшін ҰБТ...»

Келіңіздер, осы тақырып төңірегінде пікір алмасайық.

Ата -анасы баласына ҰБТ- ден жоғары ұпай ала алмасаң, бізден жақсылық күтпе, біз саған көмектеспейміз дейді. Ал баласы ҰБТ- дан төмен ұпай жинап жүр. Осындай сөздерден оң ол ешкімді көргісі келмеді.

Сұрақ: Ата- ананың бұл ісіне қалай қарар едіңіз? Сіздің ойыңыз? Өзіңіз балаңызды ҰБТ- ге қалай дайындар едіңіз? ҰБТ -ға психологиялық ахуалды қалай жасайсыз?

4-жаттығу «Менің отбасым» жобалау әдістемесі

Нұсқау: Қатысушыларға алдын ала салынған балаларының «Менің отбасым» тақырыбына суреттерін парта үстіне қойылады. Салынған суреттердің ішінен ата – аналар өз балаларының салған суреттерін табуы қажет.

Талқылау сұрақтары:

Өз балаңыздың суретін табу қиын болды ма?

Өз балаңыздың суретін қандай элементтер бойынша таптыңыз?

5-жаттығу «Дыбыстық гимнастика»

Нұсқау: Психологтың нұсқауы бойынша берілген әріптерді хормен қайталау. Психолог айтылған әріптердің адам ағзасы үшін маңыздылығын түсіндіреді.

А – дыбысы, барлық ағзаның жұмысын жақсартады

Е – дыбысы, қалқанша безінің жұмысын күшейтеді

И –ми, көз, құлақ, мұрынның жұмысын жақсартады

О –жүрек және өкпенің жұмысын белсендіреді

Х- барлық ағзамыздың тазаруына көмектеседі

Ха – ха – көңіл күйді көтереді.6-релаксация «Ашық хат» (алдын ала бітіруші түлектер анасына хат жазады)

Нұсқау: Балаларыңыз сіздерге деген жүрек түбіндегі лебіздері мен құрметтерін, айта алмай жүрген ойларын ашық хат бетіне түсірген болатын. Сондықтан ашық хатты оқып шығып, балаларыңызға сіздерде ашық хат жазыңыздар. Ашық хатты балаңызға айтпай жүрген еркелетін сөздермен бастап, болашаққа өмір жолына тіліктеріңізді жазыңыздар.

(Ата-аналардың жазған хаттарын конвертке салып балаларының аты-жөнін жазғызып, балаларына келесі тренингте таратып беру керек)

Психолог сөзі. Ата-аналар сіздерге бүгінгі психологиялық тренингке қатысқандарыңызға рахмет айта отырып, отбасылық амандық, балаларыңыз әрдайым сіздерді қуанта берсін деймін. Барлығымыз бірлесе отырып, алдарыңызда тұрған үлкен Тілек ағашына мектеп мұғалімдеріне, ата-аналарына, балаларыңызға деген тілектеріңізді жазып қалдырайық!

Осындай жақсы күндеріміз көп болсын, тілектеріміз қабыл болсын!Ата-аналарға арналған психологиялық кеңес

(ақ қағаз шығарып таратып беру керек)

• Балалардың ҰБТ-дан алатын ұпай саны туралы уайымдамаңыз және балаларды ҰБТ-дан кейін сынамаңыз. Балаға тестілеуден алатын балл саны оның мүмкіншілігін тексеретін толық көрсеткіш емес екендігіне сендіріңіз.

• ҰБТ қарсаңында баланы көп мазаламаңыз – бұл тестілеу қорытындысына теріс әсер етуі мүмкін. Ата-аналарының қобалжуы балаларға беріледі. Ал егер ата-анасы жауапты кезеңдерде өз эмоцияларына ие бола алмаса, жас бала тіпті де қажып, сынуы мүмкін. Балаларды сергітіп, олар орындаған әр жақсы істері үшін мақтау айтыңыз.

• Балалардың өз-өзіне деген сенімділігін арттырыңыз, себебі балалар сәтсіздіктен қорқа түскені сайын, қателіктер жіберу ықтималдығы да арта түседі.

• Балаңыздың көңіл-күйі мен денсаулығын жиі тексеріп, қадағалап отырыңыз, баланың жан дүниесін Сізден артық ешкім түсінбейді.

• Баланың дайындық режимін қадағалап отырыңыз, бала дайындық арасында дем алып отыруы тиіс.

• Баланың тамақтануына үлкен көңіл бөліңіз: баланың оймен қарқынды жұмыс істеу кезінде оған сіңімді әрі әр түрлі дәрумендері көп тағамдар жеуі керек. Балық, ірімшік, дәндер, құрма т.б. тағамдар мидың жұмыс істеуіне жақсы көмектеседі.

• ҰБТ-ы ертең тапсырады деген күні бала жақсылап дем алып, ұйқысын қандыруы керек.

• Тест кезінде мыналарға көңіл бөлуіне кеңес беріңіз:

- Қандай тапсырмалар түрі бар екенін көру үшін тестіге көзін бір жүргізіп өтсін, ол жұмысқа толық ден қоюына көмектеседі;

 - Сұрақты соңына дейін оқып шығып, мағынасын түсіну керек (көбінесе балалар сұрақты соңына дейін оқымай жатып, алғашқы сөздерінен-ақ жауап беруге асығады);

 - Егер берілген уақыт ішінде дұрыс жауап таба алмаса, өз интуициясына сүйенуді үйретіңіз.

Есіңізде болсын, ең бастысы – баланы қобалжу мен қорқудан арылтып, оның дайындалуына қолайлы жағдай жасау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ата- аналар?а арнал?ан психологиялы? тренингтер

Автор: Жаса?ова Рахат

Дата: 12.03.2015

Номер свидетельства: 185534

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства