kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жан?я – сыйласты?, жарасты? орна?ан орта

Нажмите, чтобы узнать подробности

Балтабай орта мектебіні?

педагог-психологы

Габбасова Анар Сагындыковна

Жан?я – сыйласты?, жарасты? орна?ан орта

"Баламен шындап с?йлесу ?шін

 орын мен уа?ытты та?дай білі?із.

Кіре берістегі, жол-ж?некей айтыл?ан с?з

бала к??ілінде керекті із ?алдырмайды»

?лы ?стаз Макаренко


Ма?саты:Отбасыны? жарасты?ы, татулы?ына, сыйласты?ына ?алай ?ол жеткізуге болатынды?ын т?сіндіру;  ата - ананы? бала т?рбиесіндегі ?арым - ?атынасы туралы т?сініктер беру ар?ылы ата - аналарды? білімдерін к?теруге к?мектесу;  бала?а деген жауапкершілік сезімін ?алыптастыру.

Барысы:
?ош келді?іздер, ??рметті ата - аналар, о?ушылар.
Бала т?рбиесiнде отбасыны? орны ерекше. Бала ?анша білім алып, мектеп табалдыры?ын атта?анымен, оны? ?міріні? к?п б?лігі ?ке - шешесіні? ?асында ?теді екен. Ал сіздерді? ата -ана, ?мірі?ізде ?ш рет мектепке баратыны?ызды ?р?ашан естен шы?арма?ыз. Бірінші рет – ?зі?із, екінші рет – бала?ыз, ал ?шінші рет – немере?із барады екен. Ендеше б?гінгі саба?ымыз?а ?атысып отыр?ан ата-аналар?а ?рдайым осы балалары?ызды? ?ор?аны болып, немере с?йіп мектепке келе бері?іздер демекпіз!
Бала д?ниеге келген к?ннен бастап ата-ананы? ы?палында болып, ?мiрге ба?ыт берушi т?рбие мектебiнен н?р алады.

"?атты т?ртiп к?рсе бала к?нiнде,

?нерiмен ?уантады т?бiнде.

Бала ненi бiлсе жастан, ?ядан–

?ле-?лгеншесонытаныр?иядан.

?нер - бiлiм берем десе?басынан,

Беро?у?абалалардыжасынан,

Ата - анадан?сiп?рпа?тара?ан,

«Отбасы татулы?ы» ?сиет ??гіме

Бая?ыда бір ?лкен отбасы ?мір с?ріпті. Отбасында?ы адамдар саны ?те к?п екен, бір ?ауым ел болып, бірге т?рыпты. Ол отбасы ерекше екен, отбасыны? ?зара келісімде, татулы?та ?мір с?руі елді та? ?алдырады. Оларда ?рыс-керіс, дау-жанжал деген атымен болмайды екен.

Б?л отбасы жайлы патшаны? ??ла?ына да жетеді. Патша естігеніні? а?-?арасын білгісі келіп ауыл?а келеді. Ауыл тап-таза, барлы?ы да жеткілікті, тынышты? пен береке ?он?ан. Патшаны? к??ілі толып, ерекше бір шатты??а б?ленеді. Сыйласты?ы жарас?ан ба?ытты отбасында ?арияларды? орны т?рде, уайым-?ай?ысыз, балалары ба?ытты, м?з-мейрам екен. Б??ан патша та?-тамаша болады. Отбасыны? ?алайша ба?ытты, тату-т?тті ?мір с?руіні? м?нісін білгісі келеді.

Ауыл а?са?алына келіп отбасында?ы татулы? пен бірлікке ?алай жеткендерін айтуын ?тінеді.

?арт ?нсіз ?ана ж?з рет «с?йіспеншілік», ж?з рет «кешірім», ж?з рет «бірлік» деп м??ият жазып шы?ады.

?ш с?зді о?ы?ан патша та? ?алып:                          

 Осы-а? па?-

 И?, — деді а?са?ал. – Барлы? жа?сы отбасылары тек осы ?асиеттерден ??рылады, — деді де, с?л ойланып, ж?не  «шыдамдылы?» деген с?зді ?осып ?ойды.

Ата - аналар?а арнап с?ра? ?ойылады:

1. Отбасы жарасты?ы дегенді ?алай т?сінесіздер?

2. Отбасы сыйласты?ына ?алай ?ол жеткізуге болады?

3. Отбасы татулы?ы ?андай табыстар?а жеткізеді?

 - Сіз ?аншалы?ты ?з бала?ызды толы? ?анды, жа?сы білесіз?
Ата - аналарды? жауаптары ты?далады.
Олай болса, біз балаларымызды ?аншалы?ты жа?сы білетінімізді іс ж?зінде тексеріп к?рейік.

Жатты?у: «?з бала?ызды жа?сы білесіз бе?»

Ма?саты:Ата - анаменбаланы? ортасында?ы ?арым - ?атынасты аны?тау.
1. Бала?ызды? жа?сы к?ретін т?сі ?андай?
2. ?андайта?амдыс?йсініпжейді?
3. Бала?ызды?атынеркелеткенде?алайатайсыз?
4. Бала?ызды? е?жа?ындосыны?есімікім?
5. С?йіп о?итын п?ні?
6. Бала?ызмектептенешіншікабинеттео?иды?
Н?с?ау: Берілгенс?ра?тар?аата - ана да, бала да бірдейжауапжазыпотырады. Со?ындажазыл?анжауаптарды?зарас?йкестендіру. Д?рысс?йкескелгенжауап?абір?пайданберіліпотырады.
?орытынды: К?п?пайжинапал?ашы??аната - аналардымада?тау. Ал, аз ?пайжина?аната - аналар?аболаша?табалаларыменты?ызбайланыста болу керекекеніне?сыныс беру.

Жатты?у: Шы?армашылы? ж?мыс «Отбасылы? ??ндылы? а?ашы»

Н?с?ау:?лкена?ашты?суретін салу керек. Б?л сізді? отбасылы? ??ндылы? а?ашы?ыз. Бірнешеберілгенотбасылы???ндылы?тардыа?ашты?тамырына, ді?іне, б?та?тарынаорналастыру. Тамырысізді?е?негізгіотбасылы???ндылы?болыпесептеледі, а?ашты?ді?інеорташа??ндылы?тарды, ал, б?та?тарына отбасы?ыз?а ма?ызды біра?, ?атты ?олданбайтын, к?пк??ілаудармайтын??ндылы?тардыорналастырукерек. Берілгенуа?ыт 7 - 10 минут.
1. Мы?ты денсаулы?
2. А?айындары?а, достары?аашы?есік
3. Ауызбіршілік
4. Орта? ?ызы?ушылы?
5. Бір - бірі?ізді?ж?мысынаараласпау
6. ?ам?орлы?
7. Т?ртіп
8. Бос уа?ыты?ыздыбірге?ткізу
9. Сенімділік
10. Ата - ананы?с?зі за?
11. Ата - анаотбасыны? ?лгісі
12. ?леуметтік жа?дай
13. Отбасылы? ?арым - ?атынас
14. Махаббат
15. Мейірімділік
16. Шынайылы?
17. Сырт к?зге ?лгі болу
18. Береке
19. ?лкенге - ізет, кішіге - ??рмет
20. К?п бала
Со?ында?лкенб?йтерека?ашышы?укерек. Шы??ансуретті?ор?апшы?амыз.


                     


 Жатты?у:  «?з ж?лдызы?ызды табы?ыз» ?демі ?уен ойнап т?рады.
Н?с?ау: Ж?лдызды т?нді елестеті?із. Ж?лдыздар ?лкен ж?не кіші, жары? ж?не к??гірт. Біреу ?шін б?л біреу немесе бірнеше ж?лдыздар, ал біреулер ?шін сансыз к?п, жары? шашып бірде алыстап, бірде ?ол созым жерде жа?ын орналас?ан. Ж?лдыздар?а м??ият ?арап, е? керемет ж?лдызды та?да?ыз. М?мкін, б?л балалы? кездегі сізді? арманы?ыз?а ??сас шы?ар, м?мкін, ол сізді? ба?ытты с?би кездері?ізді еске т?сірген шы?ар. Та?ы да ол ж?лдызы?ыз?а с?йсініп, со?ан жетуге тырысы?ыз. Бар к?ші?ізді салы?ыз. Сіз міндетті т?рде сол ж?лдыз?а жетесіз. Аспаннан алып оны алды?ыз?а ?ойы?ыз.

Осы саба?ты? алдында біз балалармен бірге «Отбасында?ы ?арым - ?атынас» та?ырыбында тренинг саба? ?ткізген едік. Сол саба?та «Бала сіздерден не к?теді ж?не сізге деген к?з?арасы ?андай?» с?ра?тарына жауап ал?ан едік. ?з балалары?ызды? ж?регін алып, о?ыса?ыз болады.

 

?орытындылау. «Тілек шамы»
Ма?саты: тренинг туралы пікірлерін орта?а салу.
- Міне, ?оштасатын да с?т жетті, ата - аналар, о?ушылар. Біз сіздермен жан?яда?ы ата - ана мен балалар арасында?ы ?арым - ?атынасты? т?рлі жа?тарын тану?а, жан - жа?ты тал?ылау?а тырысты?. Отбасы, ?ш?ан ?я - жылылы?ты?, жылулы?ты? мекені. «Отбасы» атауыны? м?ніне тере? ??ілер болса?, отты? да ?лкен ма?ызы бар екенін сеземіз. Сонды?тан отты? басы, оша?ымызды? т?тіні т?зу болу ?шін «Тілек шамы» жатты?уын бір - бірімізге тілек айта отырып ж?ргізейік. Бір - бірімізге мына шамды бере отырып б?гінгі кездесуден ал?ан ?серлері?ізбен б?лісіп, тренинг барысында айта алмай ?ал?ан ойлары?ыз болса осы жерде айтып кетулері?ізге болады.

Арда?ты ата - аналар ж?не о?ушылар! Жел бесіктен, жер бесікке дейінгі адам ?міріндегі т?рбиені? ?йыт?ысы ата - ана мен мектеп. Болаша? десек те, келешек десе де бала - ?рпа? деген ма?ынаны білдіреді.
Адамны? ?зге тіршілік иесінен айырмашылы?ы – д?ниеге перзент ?келген со?, оны? болаша?ын ойлау, адам етіп т?рбиелеу.

?мірді? ?тпелі ?иын кезе?інде ?л - ?ыздарымызды? саналы т?рбие мен на?ты білім алуларына к?ш салайы?. Бала?а жауапкершілікпен ?арап, о?ыту мен адамгершілікке т?рбиелеуде отбасыны? басым р?лін мойындап, бірлесе, ынтыма?таса ?рекет етуіміз ?ажет. Бала т?рбиесінде шыдамды болып, ?з балалары?ыз?а жылуы?ызды бере білі?іздер! Сізді? ?сірген балалары?ыз сіздерді ыл?ида ?уантып, ?уаныш?а б?лей берсін!

?ателігін т?сіне білетін

Д?рыс ж?ріп, к?тіне білетін

?лкенді сыйлап, кішіні с?йетін

Білімді жинап, д?ниені шолатындай – балалары?ыз, ?лкен азамат болып ?ссі?!

– дей отырып, біз сіздермен ?оштаспаймыз, келесі кездескенше ?ош, сау болы?ыздар!

Просмотр содержимого документа
«Жан?я – сыйласты?, жарасты? орна?ан орта»


Балтабай орта мектебінің

педагог-психологы

Габбасова Анар Сагындыковна

Жанұя – сыйластық, жарастық орнаған орта


"Баламен шындап сөйлесу үшін

орын мен уақытты таңдай біліңіз.

Кіре берістегі, жол-жөнекей айтылған сөз

бала көңілінде керекті із қалдырмайды»Ұлы ұстаз Макаренко


Мақсаты:Отбасының жарастығы, татулығына, сыйластығына қалай қол жеткізуге болатындығын түсіндіру; ата - ананың бала тәрбиесіндегі қарым - қатынасы туралы түсініктер беру арқылы ата - аналардың білімдерін көтеруге көмектесу; балаға деген жауапкершілік сезімін қалыптастыру.

Барысы:
Қош келдіңіздер, құрметті ата - аналар, оқушылар.
Бала тәрбиесiнде отбасының орны ерекше. Бала қанша білім алып, мектеп табалдырығын аттағанымен, оның өмірінің көп бөлігі әке - шешесінің қасында өтеді екен. Ал сіздердің ата -ана, өміріңізде үш рет мектепке баратыныңызды әрқашан естен шығармаңыз. Бірінші рет – өзіңіз, екінші рет – балаңыз, ал үшінші рет – немереңіз барады екен. Ендеше бүгінгі сабағымызға қатысып отырған ата-аналарға әрдайым осы балаларыңыздың қорғаны болып, немере сүйіп мектепке келе беріңіздер демекпіз!
Бала дүниеге келген күннен бастап ата-ананың ықпалында болып, өмiрге бағыт берушi тәрбие мектебiнен нәр алады.

"Қатты тәртiп көрсе бала күнiнде,

Өнерiмен қуантады түбiнде.

Бала ненi бiлсе жастан, ұядан–

Өле-өлгеншесонытанырқиядан.

Өнер - бiлiм берем десеңбасынан,

Бероқуғабалалардыжасынан,

Ата - анаданөсiпұрпақтараған,

«Отбасы татулығы» өсиет әңгіме

Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Отбасындағы адамдар саны өте көп екен, бір қауым ел болып, бірге тұрыпты. Ол отбасы ерекше екен, отбасының өзара келісімде, татулықта өмір сүруі елді таң қалдырады. Оларда ұрыс-керіс, дау-жанжал деген атымен болмайды екен.

Бұл отбасы жайлы патшаның құлағына да жетеді. Патша естігенінің ақ-қарасын білгісі келіп ауылға келеді. Ауыл тап-таза, барлығы да жеткілікті, тыныштық пен береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір шаттыққа бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты отбасында қариялардың орны төрде, уайым-қайғысыз, балалары бақытты, мәз-мейрам екен. Бұған патша таң-тамаша болады. Отбасының қалайша бақытты, тату-тәтті өмір сүруінің мәнісін білгісі келеді.

Ауыл ақсақалына келіп отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендерін айтуын өтінеді.

Қарт үнсіз ғана жүз рет «сүйіспеншілік», жүз рет «кешірім», жүз рет «бірлік» деп мұқият жазып шығады.

Үш сөзді оқыған патша таң қалып:

Осы-ақ па?

Иә, — деді ақсақал. – Барлық жақсы отбасылары тек осы қасиеттерден құрылады, — деді де, сәл ойланып, және «шыдамдылық» деген сөзді қосып қойды.Ата - аналарға арнап сұрақ қойылады:1. Отбасы жарастығы дегенді қалай түсінесіздер?

2. Отбасы сыйластығына қалай қол жеткізуге болады?

3. Отбасы татулығы қандай табыстарға жеткізеді?- Сіз қаншалықты өз балаңызды толық қанды, жақсы білесіз?
Ата - аналардың жауаптары тыңдалады.
Олай болса, біз балаларымызды қаншалықты жақсы білетінімізді іс жүзінде тексеріп көрейік.

Жаттығу: «Өз балаңызды жақсы білесіз бе?»

Мақсаты:Ата - анаменбаланың ортасындағы қарым - қатынасты анықтау.
1. Балаңыздың жақсы көретін түсі қандай?
2. Қандайтағамдысүйсініпжейді?
3. Балаңыздыңатынеркелеткендеқалайатайсыз?
4. Балаңыздың еңжақындосыныңесімікім?
5. Сүйіп оқитын пәні?
6. Балаңызмектептенешіншікабинеттеоқиды?
Нұсқау: Берілгенсұрақтарғаата - ана да, бала да бірдейжауапжазыпотырады. Соңындажазылғанжауаптардыөзарасәйкестендіру. Дұрыссәйкескелгенжауапқабірұпайданберіліпотырады.
Қорытынды: Көпұпайжинапалғашыққаната - аналардымадақтау. Ал, аз ұпайжинағаната - аналарғаболашақтабалаларыментығызбайланыста болу керекекенінеұсыныс беру.

Жаттығу: Шығармашылық жұмыс «Отбасылық құндылық ағашы»

Нұсқау:Үлкенағаштыңсуретін салу керек. Бұл сіздің отбасылық құндылық ағашыңыз. Бірнешеберілгенотбасылыққұндылықтардыағаштыңтамырына, діңіне, бұтақтарынаорналастыру. Тамырысіздіңеңнегізгіотбасылыққұндылықболыпесептеледі, ағаштыңдіңінеорташақұндылықтарды, ал, бұтақтарына отбасыңызға маңызды бірақ, қатты қолданбайтын, көпкөңілаудармайтынқұндылықтардыорналастырукерек. Берілгенуақыт 7 - 10 минут.
1. Мықты денсаулық
2. Ағайындарыңа, достарыңаашықесік
3. Ауызбіршілік
4. Ортақ қызығушылық
5. Бір - біріңіздіңжұмысынаараласпау
6. Қамқорлық
7. Тәртіп
8. Бос уақытыңыздыбіргеөткізу
9. Сенімділік
10. Ата - ананыңсөзі заң
11. Ата - анаотбасының үлгісі
12. Әлеуметтік жағдай
13. Отбасылық қарым - қатынас
14. Махаббат
15. Мейірімділік
16. Шынайылық
17. Сырт көзге үлгі болу
18. Береке
19. Үлкенге - ізет, кішіге - құрмет
20. Көп бала
Соңындаүлкенбәйтерекағашышығукерек. Шыққансуреттіқорғапшығамыз.Жаттығу: «Өз жұлдызыңызды табыңыз» Әдемі әуен ойнап тұрады.
Нұсқау: Жұлдызды түнді елестетіңіз. Жұлдыздар үлкен және кіші, жарық және күңгірт. Біреу үшін бұл біреу немесе бірнеше жұлдыздар, ал біреулер үшін сансыз көп, жарық шашып бірде алыстап, бірде қол созым жерде жақын орналасқан. Жұлдыздарға мұқият қарап, ең керемет жұлдызды таңдаңыз. Мүмкін, бұл балалық кездегі сіздің арманыңызға ұқсас шығар, мүмкін, ол сіздің бақытты сәби кездеріңізді еске түсірген шығар. Тағы да ол жұлдызыңызға сүйсініп, соған жетуге тырысыңыз. Бар күшіңізді салыңыз. Сіз міндетті түрде сол жұлдызға жетесіз. Аспаннан алып оны алдыңызға қойыңыз.

Осы сабақтың алдында біз балалармен бірге «Отбасындағы қарым - қатынас» тақырыбында тренинг сабақ өткізген едік. Сол сабақта «Бала сіздерден не күтеді және сізге деген көзқарасы қандай?» сұрақтарына жауап алған едік. Өз балаларыңыздың жүрегін алып, оқысаңыз болады.Қорытындылау. «Тілек шамы»
Мақсаты: тренинг туралы пікірлерін ортаға салу.
- Міне, қоштасатын да сәт жетті, ата - аналар, оқушылар. Біз сіздермен жанұядағы ата - ана мен балалар арасындағы қарым - қатынастың түрлі жақтарын тануға, жан - жақты талқылауға тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя - жылылықтың, жылулықтың мекені. «Отбасы» атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да үлкен маңызы бар екенін сеземіз. Сондықтан оттың басы, ошағымыздың түтіні түзу болу үшін «Тілек шамы» жаттығуын бір - бірімізге тілек айта отырып жүргізейік. Бір - бірімізге мына шамды бере отырып бүгінгі кездесуден алған әсерлеріңізбен бөлісіп, тренинг барысында айта алмай қалған ойларыңыз болса осы жерде айтып кетулеріңізге болады.

Ардақты ата - аналар және оқушылар! Жел бесіктен, жер бесікке дейінгі адам өміріндегі тәрбиенің ұйытқысы ата - ана мен мектеп. Болашақ десек те, келешек десе де бала - ұрпақ деген мағынаны білдіреді.
Адамның өзге тіршілік иесінен айырмашылығы – дүниеге перзент әкелген соң, оның болашағын ойлау, адам етіп тәрбиелеу.

Өмірдің өтпелі қиын кезеңінде ұл - қыздарымыздың саналы тәрбие мен нақты білім алуларына күш салайық. Балаға жауапкершілікпен қарап, оқыту мен адамгершілікке тәрбиелеуде отбасының басым рөлін мойындап, бірлесе, ынтымақтаса әрекет етуіміз қажет. Бала тәрбиесінде шыдамды болып, өз балаларыңызға жылуыңызды бере біліңіздер! Сіздің өсірген балаларыңыз сіздерді ылғида қуантып, қуанышқа бөлей берсін!

Қателігін түсіне білетін

Дұрыс жүріп, күтіне білетін

Үлкенді сыйлап, кішіні сүйетін

Білімді жинап, дүниені шолатындай – балаларыңыз, үлкен азамат болып өссің!

– дей отырып, біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше қош, сау болыңыздар!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Жан?я – сыйласты?, жарасты? орна?ан орта

Автор: Габбасова Анар Сагындыковна

Дата: 09.03.2016

Номер свидетельства: 303251

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства