kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Отбасы" психолог-маманны? тренинг саба?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Отбасы – жылулы?ты? белгісі

?ызылорда облысы

Шиелі кенті

№ 48 ?.?о?ыратбаев атында?ы орта мектебіні? педагог-психологы

Исабек К?лзия М?сабек?ызы

Тренингті? ма?саты: Ата-аналармен ж?мыс жасау ар?ылы бала т?рбиесінде ата-ананы? алатын орныны? ерекше екенін т?сіндіру. О?ушы мен ата-ана арасында жа?ымды ?арым-?атынас ?алыптастыру

 І.?йымдастыру кезе?і
Ата-аналар?а ж?рекшелер таратылады, ?ызыл, жасыл, сары ж?рекшелер т?сі бойынша б?лініп топтасып отыр?ызылады.
І -  топ. ?ызыл т?с

ІІ – топ. Сары т?с

ІІІ – топ. Жасыл т?с
1.Танысу тренингі.
Ма?саты: Ата-аналарды бір-бірімен таныстыру, ?з балаларына жылы с?з айт?ызу.

Н?с?ау:Ата аналар ?здері?ізді? балалары?ыз?а ?андай жылы с?здер айтасыздар.Мына ж?рекшелерге ж?ректері?ізден шы??ан «балалары?ызды ?йде айналып, тол?анатын» жылы с?здері?ізді жазып та?тада?ы ?а?аз?а мимкамен айта отырып ілі?іздер.

Рахмет,Жа?сы с?з-жаны?ды жадыратады, демекші, ?руа?ытта балалары?ыз?а деген осындай жылы с?здері?із к?п болсын. Енді таратыл?ан ж?рекшелерді? т?сіне ?арай топ?а б?лініп отырамыз.К?к т?с І-топ, ?ызыл т?с ІІ-топ, Сары т?с ІІІ-топ болып б?лініп отыры?ыздар.

«Диаграмма ??растыру» жатты?уы

Ма?саты: Бір к?ндік ата-анамен бала арасында?ыуа?ытты тиімді пайдалану.

Отбасы – сыйласты?, жарасты? орна?ан орта.Отбасы – бала т?рбиесіні? е? ал?аш?ы ?жымы. Отбасыны? бастап?ы ?азы?ы, алтын тіреу ді?гегі-бала. Баланы? т?рбиелі болып ?суіне  берекелі отбасыны? ?сері мол. Отбасыны? ?рбір м?шесі, ?зара с?йлесіп, не болмаса ата-ананы?, баланы? міндетін ат?ару ?ана емес, береке –бірлік, с?іспеншілік араласса, боса?асы берік ша?ыра?ы биік отбасына айналары с?зсіз.

Н?с?ау: Сонды?тан мына д??гелек ше?берді 24 са?ат?а б?ліп,о?ушыны?, ата- ананы? бір к?ндік диаграммасын ??ру;

Ата ана?а:

1. ?й?ы?а

2. Мектепке

3.Отбасылы? ?арым-?атынас

4.?йірмеге

5.Достарына

6.?й шаруашылы?ына

7. Жал?ыз болу?а

Диаграмманы ?орытындылау.?р топтан бір ата-ана шы?ып, жиырма т?рт са?атта не істеу керек екені ж?нінде айтып ?орытындылап, ?ор?ап ?а?аздарын іліп шы?у.

Бала ?сіресе ана?а жа?ын келеді.Отбасы т?рбиесінде ?кені? де, ананы? да орны б?лек. ?ке мен ана баланы? ал?аш?ы ?стазы.?сіресе ?кені? ролі ер баланы т?рбиелеуде басым.?ке ?лына ?зіні? бар ?нерін, естіп-білген білімін, т?гел ?йретуге тырысады. Ал ?л бала ?з тарапынан а?а?а, ?кеге еліктеп, одан ?йренген. «Ата к?рген о? жонар», деген осыдан шы??ан.

Аялы ала?ан (тренинг);

Ма?саты: Ата –ананы? баласына ?аншалы?ты мейірім, уа?ыт б?летінін аны?тау, ?р кезде уа?ыт тауып, мейірімділік к?рсетуге баулу.

4 ата-ананы балаларымен орта?а ша?ырамыз. Ата-аналарды? к?зі байлаулы ?з баласын ?олынан танып алу (сипалап тауып алу) керек.

 1. Бала?ызды ?алай таныды?ыз?
 2. Бала?ызды тани амаймын- ау  деген ?ор?ыныш болды ма?
 3. Бала?ызды тани алма?ан кезде ?андай сезімде боды?ыз?
 4. Бала?ызды ?олынан ?стап танитынды?ы?ыз?а сенімді болды?ызба?

 

Аялы ала?ан?а байланысты мен бір ?сиет ??гімеге то?тал?ым келеді.

?сиет ??гіме.Жа?дайлы отбасы баласын ешкімнен кем ?сіргісі келмей барлы? жа?дайын жасайды. ?азіргі заманны? озы? технологиясымен жасалын?ан ойыншы?тар, компьютер,тіптен ?ымбат телефонды да алып береді.Біра? баласы  осыны? б?ріне ?ана?аттанбай, к?нде ата-анасыны? ж?мыс?а кетпеуін ?тінеді. Ата-анасы ж?мыс?а бармаса болмайтынын, а?ша табатынын баласына т?сіндіреді.

 •  

Бала сол к?ннен бастап ата-анасыны? ?зіне тастап кетіп ж?рген а?шасын ж?мсамай жинай бастайды.Жина?ан а?шасы ата-анасыныі? бір к?ндік табысына жеткен к?ні бала ата-анасына ?тініш жасайды.

 • -?ке, ана! Б?гін ж?мыс?а бармай бір к?ндері?ізді ма?ан ?иы?ыздаршы.Бір к?нгі табыстары?ызды мен т?лейін депті,(?алай ойлайсыздар бала неге ?тінді?) Міне ата-ананы? аялы ала?аныны? ?сері бала?а к?н с?улесімен бірдей, м?ны бас?а ешбір н?рсе ауыстыру  м?мкін емес.
 • Ал, енді мен сіздерге г?л мен к?н сылайын. ?р?ашан к?нні? к?зіндей шуа?ымыз т?гіліп к?ліп ж?рейік. Бала ?р бір ?йді? ?сіп келе жат?ан г?лі. Г?л к?нні? к?зінен н?р алады. Бала ата -анадан т?лім т?рбие алады. Мектеп боп, ата-ана боп, ?о?ам боп балалрымызды жа?сылап т?рбиелейік бала бізді?,балаша?ымыз. Егеменді елімізді? ерте?і.
 • ?орытынды.Бала ата-ананы? айнасы –демекші, баламызды? бойына ?з бойымызда?ы жа?сы ?асиеттерді сі?іре білейік.

Ж?ректен ж?рекке:??рметті ата-аналар!Енді ж?регімізден шы??ан жылы с?здері?ізбен, тілектері?ізді ?а?аз?а (жапыра?) жазып а?ашты к?ркейтейік.Ж?ректен шы??ан тілектері?із ?рдайым жер бетіндегі балаларды ?олдап желеп –жебеп ж?рсін дегім келеді.

 • 1. Б?гінгі тренинг  ?алай ?тті?
 • 2. Сіздерге тренинг ?надыма, ?намады ма?  Несімен ?нады, несімен ?намады? 
 •  3.Тренингтен ?андай ?сер алды?ыздар?
 •  4. Тренингтен кейін к??іл к?йлері?із ?андай?

Просмотр содержимого документа
«"Отбасы" психолог-маманны? тренинг саба?ы»

Отбасы – жылулықтың белгісі

Қызылорда облысы

Шиелі кенті

48 Ә.Қоңыратбаев атындағы орта мектебінің педагог-психологы

Исабек Күлзия Мұсабекқызы

Тренингтің мақсаты: Ата-аналармен жұмыс жасау арқылы бала тәрбиесінде ата-ананың алатын орнының ерекше екенін түсіндіру. Оқушы мен ата-ана арасында жағымды қарым-қатынас қалыптастыру

І.Ұйымдастыру кезеңі
Ата-аналарға жүрекшелер таратылады, қызыл, жасыл, сары жүрекшелер түсі бойынша бөлініп топтасып отырғызылады.
І - топ . Қызыл түс

ІІ – топ. Сары түс

ІІІ – топ. Жасыл түс
1.Танысу тренингі.
Мақсаты: Ата-аналарды бір-бірімен таныстыру, өз балаларына жылы сөз айтқызу.

Нүсқау:Ата аналар өздеріңіздің балаларыңызға қандай жылы сөздер айтасыздар.Мына жүрекшелерге жүректеріңізден шыққан «балаларыңызды үйде айналып, толғанатын» жылы сөздеріңізді жазып тақтадағы қағазға мимкамен айта отырып іліңіздер.

Рахмет,Жақсы сөз-жаныңды жадыратады, демекші, әруақытта балаларыңызға деген осындай жылы сөздеріңіз көп болсын. Енді таратылған жүрекшелердің түсіне қарай топқа бөлініп отырамыз.Көк түс І-топ, қызыл түс ІІ-топ, Сары түс ІІІ-топ болып бөлініп отырыңыздар..

«Диаграмма құрастыру» жаттығуы

Мақсаты: Бір күндік ата-анамен бала арасындағыуақытты тиімді пайдалану.

Отбасы – сыйластық, жарастық орнаған орта.Отбасы – бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Отбасының бастапқы қазығы, алтын тіреу діңгегі-бала. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол. Отбасының әрбір мүшесі, өзара сөйлесіп, не болмаса ата-ананың, баланың міндетін атқару ғана емес, береке –бірлік, сүіспеншілік араласса, босағасы берік шаңырағы биік отбасына айналары сөзсіз.

Нұсқау: Сондықтан мына дөңгелек шеңберді 24 сағатқа бөліп,оқушының, ата- ананың бір күндік диаграммасын құру;

Ата анаға:

1. Ұйқыға

2. Мектепке

3.Отбасылық қарым-қатынас

4.Үйірмеге

5.Достарына

6.Үй шаруашылығына

7. Жалғыз болуға

Диаграмманы қорытындылау.Әр топтан бір ата-ана шығып, жиырма төрт сағатта не істеу керек екені жөнінде айтып қорытындылап, қорғап қағаздарын іліп шығу.

Бала әсіресе анаға жақын келеді.Отбасы тәрбиесінде әкенің де, ананың да орны бөлек. Әке мен ана баланың алғашқы ұстазы.Әсіресе әкенің ролі ер баланы тәрбиелеуде басым.Әке ұлына өзінің бар өнерін, естіп-білген білімін, түгел үйретуге тырысады. Ал ұл бала өз тарапынан ағаға, әкеге еліктеп, одан үйренген. «Ата көрген оқ жонар», деген осыдан шыққан.

Аялы алақан (тренинг);

Мақсаты: Ата –ананың баласына қаншалықты мейірім, уақыт бөлетінін анықтау, әр кезде уақыт тауып, мейірімділік көрсетуге баулу.

4 ата-ананы балаларымен ортаға шақырамыз. Ата-аналардың көзі байлаулы өз баласын қолынан танып алу (сипалап тауып алу) керек.

 1. Балаңызды қалай таныдыңыз?

 2. Балаңызды тани амаймын- ау деген қорқыныш болды ма?

 3. Балаңызды тани алмаған кезде қандай сезімде бодыңыз?

 4. Балаңызды қолынан ұстап танитындығыңызға сенімді болдыңызба?


Аялы алақанға байланысты мен бір өсиет әңгімеге тоқталғым келеді.

Өсиет әңгіме.Жағдайлы отбасы баласын ешкімнен кем өсіргісі келмей барлық жағдайын жасайды. Қазіргі заманның озық технологиясымен жасалынған ойыншықтар, компьютер,тіптен қымбат телефонды да алып береді.Бірақ баласы осының бәріне қанағаттанбай, күнде ата-анасының жұмысқа кетпеуін өтінеді. Ата-анасы жұмысқа бармаса болмайтынын, ақша табатынын баласына түсіндіреді.

Ал, баласы осы сәтте ата –анасының күніне қанша ақша табатынын баласына түсіндіреді. Ал, баласы осы сәтте ата-анасының күніне қанша ақша табатынын сұрап біледі.

Бала сол күннен бастап ата-анасының өзіне тастап кетіп жүрген ақшасын жұмсамай жинай бастайды.Жинаған ақшасы ата-анасыныің бір күндік табысына жеткен күні бала ата-анасына өтініш жасайды.

 • -Әке, ана! Бүгін жұмысқа бармай бір күндеріңізді маған қиыңыздаршы.Бір күнгі табыстарыңызды мен төлейін депті,(қалай ойлайсыздар бала неге өтінді?) Міне ата-ананың аялы алақанының әсері балаға күн сәулесімен бірдей, мұны басқа ешбір нәрсе ауыстыру мүмкін емес.

 • Ал, енді мен сіздерге гүл мен күн сылайын. Әрқашан күннің көзіндей шуағымыз төгіліп күліп жүрейік. Бала әр бір үйдің өсіп келе жатқан гүлі. Гүл күннің көзінен нәр алады. Бала ата -анадан тәлім тәрбие алады. Мектеп боп, ата-ана боп, қоғам боп балалрымызды жақсылап тәрбиелейік бала біздің,балашағымыз. Егеменді еліміздің ертеңі.

 • Қорытынды.Бала ата-ананың айнасы –демекші, баламыздың бойына өз бойымыздағы жақсы қасиеттерді сіңіре білейік.

Жүректен жүрекке:Құрметті ата-аналар!Енді жүрегімізден шыққан жылы сөздеріңізбен, тілектеріңізді қағазға (жапырақ) жазып ағашты көркейтейік.Жүректен шыққан тілектеріңіз әрдайым жер бетіндегі балаларды қолдап желеп –жебеп жүрсін дегім келеді.

 • 1. Бүгінгі тренинг қалай өтті?

 • 2. Сіздерге тренинг ұнадыма, ұнамады ма? Несімен ұнады, несімен ұнамады?

 • 3.Тренингтен қандай әсер алдыңыздар?

 • 4. Тренингтен кейін көңіл күйлеріңіз қандай?
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Отбасы" психолог-маманны? тренинг саба?ы

Автор: Исабек Кулзия М?сабек?ызы

Дата: 26.12.2015

Номер свидетельства: 270408

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства