kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Отбасы мен мектепті? ?зара ?рекеттестігі мен ынтыма?тасты?ыны? тиімділігі»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Отбасы мен мектепті? ?зара ?рекеттестігі мен ынтыма?тасты?ыны? тиімділігі»

Тема: «Эффективность взаимодействия семьи и школы»

Міндеті: ата-аналар?а психологиялы? к?мек, психологиялы? білім беру, мектеппен байланысын к?шейту жайлы, ынтыма?тасты?ыны? тиімділігін к?рсету.

?олданылатын материалдар:

 1. ?алам, ?арандаш, ?атысушылар санына ?арай а? пара?тар, гуашь, ?ыл?аламдар, фольга, салфеткалар.

Ж?ргізуші: Армысыздар ??рметті ата-аналар, ?стаздар! Б?гін біз «?ажайып ата-аналар» д??гелек ?стел басында жиналып отырмыз.  Адамны? жеке басыны? ал?аш?ы ?алыптасуы отбасынан басталады. Оны? ер жетіп ?суі, бойында?ы ал?аш?ы адамгершілік белгілер отбасында ?алыптасады, сонды?тан да ту?ан ?йді? жылуы – оны? к?кірегінде к?п жылдар бойы са?талып, м??гі есінде ж?реді. А?ын с?зімен айт?анда: «Отбасы – таби?ат сыйла?ан кереметтерді? бірі», - десек арты? емес. Жеке адамны? бойында?ы ар-?яты, а?ыл-ойы, адамгершілігі, бас?а адамдармен ?арым-?атынаста, м?дениеттілікті т?рбиелеуде отбасы ал?аш?ы ?адам. Сонды?тан, отбасы ?те ?ажетті, бас?адай ешн?рсемен ?згертуге (ауыстыру?а) болмайтын баспалда?. Отбасы – сыйласты?, жарасты? орна?ан орта. Отбасы – бала т?рбиесіні? е? ал?аш?ы ?жымы.

Ведущий.В современной песне поется:

Родительский дом- начало начал,

Ты в жизни моей надежный причал.

Родительский дом! Пускай много лет

Горит в твоих окнах добрый свет  (музыка)

Думаю, что вы согласитесь со справедливостью этих слов. Что может быть важнее уютного Дома, где тебя всегда поймут, посочувствуют, поддержат?

Баяндама: «Отбасы мен мектепті? ?зара ?рекеттестігі мен ынтыма?тасты?ыны? тиімділігі» слайд

 1. Жатты?у: «Мен ж?не мені? образым»
 2. ?зін – ?зі ба?алауын к?теру

?олданылатын ??ралдар: салфеткалар

?ткізілу т?сілі: ?р ?атысушы салфетканы? к?мегімен ?уырша? жасап, ат ?ойып, ?зін – ?зі таныстырады.

 1. Тест: «Балалармен ?мір с?ру ?нері» немесе «Сіз ?андай ата – анасыз?»

Б?л с?ра?тар Сізді? бала?ыз?а д?рыс ба?ыт ба?дар беріп т?рбиелеуге к?мегін тигізеді. Жауаптар келесідей болуы м?мкін:

?немі,ия – 2 балл

Кейде – 1 бал

Еш?ашан,жо? – 0 балл

 1. Мені? ?з балам к??ілімнен шы?ады
 2. Мен баламды к??іл ?ойып, ?ызы?ушылы?пен  ты?даймын
 3. Мен балама оны? ма?ан ?ымбат екенін сезіндіремін
 4. Мен баламды мейірлене ??ша?таймын
 5. Біз бірге жиі к??іл к?тереміз
 6. Мен балама «болмайды» деп болмайтын жа?дайды ?ана айтамын
 7. Мен баламны? кемшілігіне, жіберген ?ателіктеріне, еркелегіне шыдамдылы? танытамын
 8. Мен баламны? ой – пікірін ты?даймын
 9. Мен баламны? кітап о?уына, ??гімелесуіне уа?ыт б?лемін
 10. Балам екеуміз ?рт?рлі ?ызы? ойындар ойнаймыз
 11. Ж?мысым то?тап ?алса да, баламны? к?мегін ?абылдаймын
 12.  Баламны? ?з бетімен ж?мыс істеуіне м?мкіндік беремін
 13. Ма?ан ?з баламмен бірге уа?ыт ?ткізу ?ызы?
 14. Мен баламды ?ол к?теру (?рып - со?у) ар?ылы жазалаймын
 15. Мен теледидарды баламмен бірге жиі к?ремін
 16. Мен баламны? достарыны? барлы?ын танимын
 17. Мен ?йден алыста?анда баламды са?ынамын
 18. Мен баламды ?й шаруасына, ж?мыстар?а араластырамын
 19. Мен баламны? істеген істерінен хабардармын
 20. Мен баламны? ?иыншылы?тан шы?уына к?мектесемін
 21. Ма?ан баламны? немен айналыс?ысы келетіндігі ?ызы?
 22. Мен баламды жиі ма?таймын
 23. Мен балама ?ой?ан талаптарды? орындалуын ?ада?алаймын
 24. Мен баламны? алдында кінамды мойындап, кешірім с?раймын
 25. Мен баламмен бірге серуендегенді ?натамын
 26. Мен жазаны? орнына с?збен т?сіндіріп к?мектесуге тырысамын
 27. Мен баламмен ?арым – ?атынаста салма?тылы? танытамын
 28. Мен баламмен татумын
 29. Біз балам екеуміз к?ргенімізді, естігенімізді бірге тал?ылаймыз
 30. Мен баламмен м?дени орталы?тарына жиі барамын (театр, цирк, парк т.б.)

Жина?ан балдарды? санын есепте?із

?рине барлы? с?ра?тар?а бірден «ия» деген жауап беру м?мкін емес, б?лай болмайды да. Бала?а т?рбие беру дегеніміз – б?л болаша? ?рпа??а деген ?лкен ?міт, ауыр ж?к, ?иын белестер, ?лкен жауапкершілік.

57 – 60 балл – Б?л керемет. Бала?ызбен ара?ызда?ы ?арым – ?атынас ?те жа?сы. Біра? жауабы?ызды? шынды?ына ?зі?із сенімсіздік білдіресіз.

50 – 56 балл – Сізді? бала?ызбен ?арым – ?атынасы?ыз жа?сы. Сіз жауапты ж?не мейірімді ата – анасыз. Егер де бала т?рбиесінде ?ателік жіберіп алса?ыз, сіз оны мойындайсыз.

30 – 49 балл – Сіз бала т?рбиесіндегі к?з?арасы?ызды ?згертуі?із керек. ?з ?ате?ізді ж?мысты? ауырлы?ынан, шарша?анды?ы?ыздан, уа?ытты? азды?ынан к?рме?із.

29 – ж?не  одан да т?мен – Сіз бала т?рбиесіне нем??райлы?пен, жауапкершіліксіздікпен ?арайсыз. Б?л сізді? бала?ызды? болаша?ына, мектептегі жетістіктеріне, оны? мінез – ??л?ына кері ?серін тигізуі м?мкін, бала?а сізді? назары?ыз жетіспейді. Бала?ыз?а к?бірек к??іл б?лі?із.

Видеоролик «Не разбивайте деские мечты»

 1. Жатты?у «Ішкі ?лемні? картасы»

?олданылатын ??ралдар: а? ?а?аз, гуашь, ?ыл?аламдар

 

 1. Сергіту жатты?уы
 2. Методика «Колесо баланса»
 3. определение степени удовлетворенности различными сферами жизни.
 4. в круге отмечается на шкалах уровень состояния на данный момент удовлетворенности различными сферами жизни.

Вопрос после проведения: что я должен делать, чтобы низкий процент удовлетворенности повысить.

 1. Тренинг «Мені? м?рам»

?олданылатын ??ралдар: а? ?а?аздар, ?арындаш

Арт – терапия «Жан?яны г?л ар?ылы бейнеле»

 1.   Отбасында?ы ?арым – ?атынас ахуалын  аны?тау

?олданылатын ??ралдар: а? ?а?аз, гуашь, ?ыл?аламдар

 1. Жатты?у: «Жеті ??ндылы?»
 2. Адам ?зіні? ?мір с?руіні? мінін т?сіну, айналасында?ы ?зіне ?ымбат ??ндылы?тарды? д?режесін білуге ?йрету.

?олданылатын ??ралдар: ?алам, ?р т?рлі стикер

Бейнеролик: «Мамы нас ждут»

 

 1. Упражнение: «Идеальный родитель»
 2. коррекция детско родительских отношений
 3. бумага, фломастеры

Методика проведения: родители должны записать не менее 10 характеристик – ответов на вопрос «Какой он, идеальный родитель»

Бейнеролик «Отец и сын»

 

 1. Арт – терапия «Фольгамен ж?мыс»

?олданылатын ??ралдар: фольга

«?з балалары?ды ?ор?а» бейнефиліміне к??іл аудары?ыздар!

Видеосюжет «Берегите своих детей»

Отбасыны? басты ?азы?ы, алтын тіреу ді?гегі – бала. Баланы? т?рбиелі болып ?суіне берекелі отбасыны? ?сері мол. Отбасыны? ?рбір м?шесі, ?зара с?йлесіп, не болмаса ата-ананы?, баланы? міндетін ат?ару ?ана емес, береке-бірлік, с?йіспеншілікпен араласса, боса?асы берік, ша?ыра?ы биік отбасына айналары с?зсіз.

Всех благ вашим семьям, любви и взаимопонимания, берегите своих детей, будьте для них идеальными родителями !Наша встреча за

Просмотр содержимого документа
««Отбасы мен мектепті? ?зара ?рекеттестігі мен ынтыма?тасты?ыны? тиімділігі» »

«Отбасы мен мектептің өзара әрекеттестігі мен ынтымақтастығының тиімділігі» -

«Отбасы мен мектептің өзара әрекеттестігі мен ынтымақтастығының тиімділігі»

-

Шаттық шеңбер

Шаттық шеңбер

Жаттығу «Мен және менің образым»

Жаттығу

«Мен және менің образым»

Тест «Сіз қандай ата – анасыз?»

Тест

«Сіз қандай ата – анасыз?»

Тренинг «Менің мұрам»

Тренинг

«Менің мұрам»

Арт – терапия «Жанұяны гүл арқылы бейнеле»

Арт – терапия

«Жанұяны гүл арқылы бейнеле»

Жаттығу «Жеті құндылық»

Жаттығу

«Жеті құндылық»

Жаттығу «Ғажайып ата – ана»

Жаттығу

«Ғажайып ата – ана»

Арт – терапия «Фольгамен жұмыс»

Арт – терапия

«Фольгамен жұмыс»


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
«Отбасы мен мектепті? ?зара ?рекеттестігі мен ынтыма?тасты?ыны? тиімділігі»

Автор: Омарова Айжан Амиргалиевна

Дата: 14.10.2015

Номер свидетельства: 239448

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства