kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мен та?да?ан жол

Нажмите, чтобы узнать подробности

Психологиялы? тренинг 

Та?ырыбы : Мен та?да?ан жол

Ма?саты: К?сіптік ба?дар та?дау бойынша психологиялы? ?олдау к?рсету

?атысушылыр: 9 класс о?ушылары, ата-аналары

                                     Тренинг барысы

Ісім о?сын десе?із,
Сол істі? маманы болы?ыз.
Да??ым шы?сын десе?із,
К?пшілікті? адамы болы?ыз
                                              ?л – Фараби

Жоспар

1. Кіріспе : Маманды? та?дау - ?мірі?ізді? бір кірпішін д?рыс ?алау.

2. «?ріпті маманды?.» - ойыны

3.  Мына маманды?тарды? ?айсысы…

4. «?ол миды? жал?асы» тренинг

5.  «Е? жа?сы» ойыны

6. «Психогеометрия»

7.   С?ра?тар

8. «Си?ырлы ?арындаш »

9.  ?орытынды 

 1. Маманды? та?дау - ?мірі?ізді? бір кірпішін д?рыс ?алау

Е? ?иын маманды? - адам боп ?алу

Хосе Хулиан Марти

Маманды? та?дауды? о?ай ж?мыс еместігін, маманды?ты темпераментке сай та?дау керектігін, тіпті, ?лемдегі е? ?ауіпті маманды? тізімін де айтып ?ттік. Бізді? б?гінгі ??гімеміз маманды? та?дауда ойланып ж?рген т?лектерге ?ана емес, ж?мысы бар маман иелеріне де ?атысты.

Маманды? та?дау деген ?зі? айналыс?ы? келетін ж?мысты та?дау ?ана емес, ?зі? аралас?ы? келетін ортаны да та?дау. ?аза? "Адам екі т?рлі жа?дайда ?ателеспеу керек: бірі - жар та?да?анда, екіншісі - маманды? та?да?анда" деп бекер айтпаса керек. 

"Маманды?" с?зі латын с?зінен шы??ан, "ж?рт алдында с?йлеу, жариялау" дегенге саяды. Есте жо? ескі заманда маманды?ты? ?азіргідей т?р-т?рі болмады. ?р адам барлы? ж?мыспен ?зі ?ана айналысатын. Дегенмен, ?йелдер мен ерлерге деп б?лінетін ж?мыстар бол?ан. Ерлер а? аулап, ?й т?р?ызып, ?ару-жара? жасаса, ?йелдер жеуге жарамды ?сімдіктерді жинап, тама? пісірген, киім-кешек тігіп, бала т?рбиелеген. 

Заман ?згерген сайын, адам да жетіліп, нары?ты? ?арым-?атынас пайда болды. ?о?ам дамып, д?ниеге т?рлі ж?мыстар, с?йкесінше, т?рлі маманды?тар келді.

Кез келген е?бек маманды? емес. Е?бекті? маманды? деп аталуыны? ?зіндік шарттары бар: бірі - маман атануы?ыз ?шін білім алып, ?олы?ыз?а сол саланы? дипломын, ку?лігін, аттестаты не сертификатын алуы?ыз керек болса, екіншісі - е?бегі?ізге а?ыны? т?лені ?ажеттілігі. 

?з ісіні? на?ыз маманы атану екіні? біріні? еншісіне б?йырма?ан. Ол ?шін е? алдымен маманды?ы?ыз?а деген махаббат керек. Маманды??а деген махаббат пен карьерист болу екеуі бізді?ше екі б?лек н?рсе. Махаббатпен істелген ж?мыс ?ана н?тиже бермек. Екінші с?збен айт?анда, маманды?ы?ыз сізді? с?йікті ісі?ізге айналуы ?ажет. Б?л жа?дайда адам ж?мыс?а ерекше ??лшыныспен кірісіп, ж?мысынан л?ззат алады. 

?з жаны?ыз?а жа?ын маманды?ты іздеп табу да барынша к?рделі ж?мыс. ?з ?алауы?ызды білесіз, біра? маманды?ы?ызды? ?алай аталатынын білмейсіз. Б?ндай жа?дайа психолог-профконсультант (мектеп психологтары), мектеп м??алімдері, о?у орындарыны? о?ытушылары, ата-ана?ыз, ту?ан-туыстары?ызды? к?мектеріне ж?гінгені?із ж?н.

?азір сауда-сатты?ты? ж?ріп т?р?ан заманы бол?анды?тан, к?птеген маманды?тар осыны? т??ірегінде деуге болады. Агенттер мен менеджер маманды?тары с?раныс?а ие десек, арты? айтпаймыз. Мысалы, коммерциялы? агент, жарнамалы? агент, туристік агент, финансты? менеджер, сауда-сатты? менеджері, жоба менеджері, ке?се менеджері т.б.

?лемде ?зі ?аламайтын маманды? иесі болып ж?рген ?аншама адам бар, ?з ж?мысын жанымен с?йіп істейтін адамдарды? да саны аз емес. Маманды? та?даудан жа?ылмай, ?з ?мірі?ізді? бір кірпішін д?рыс ?алауы?ыз?а тілектеспіз.

 1.  «?ріпті маманды?»- ойыны. ?р топ?а бір ?ріптен беріледі. ?ай топ сол ?ріптен басталатын маманды? аттарын к?п тапса, сол топ же?іске жетеді. Сонымен ?атар ?здері тап?ан маманды?тарыны?   ?ыр- сырын айту керек. 

     І- топ: «А», ІІ- топ: «К», ІІІ- топ: «Ж»

Осы атал?ан маманды?тарды игеру ?шін к?сіптік білім алуымыз ?ажет.

К?СІПТІК БІЛІМ БЕРУДІ?  ??РЫЛЫМЫ:

Болаша? маманды?ты ?р т?рлі о?у орындарынан алу?а м?мкіндік бар. Оны? негізгі т?рлері:

n  Бастауыш к?сіптік білім: профессионалды лицеилер, к?сіптік мектептер

Б?л о?у орындарында ж?мысшы маманды?тарын даярлайды.

n  Арнаулы орта білім: техникумдар, колледждер. Б?л о?у орындарына жалпы орта, орта ж?не бастауыш к?сіптік біліммен алу?а болады.

n  Жо?ары к?сіптік білім:  ЖОО- ры (институттар, университеттер, академиялар). Б?л о?у орындарына орта біліммен ж?не арнаулы орта білімнен кейін т?суге болады.

3. Мына маманды?тарды? ?айсысы

1)?азіргі уа?ытта жо?, жойыл?ан

2) ХХ ?асырда пайда болды

3) со??ы 10 жылды?та пайда болды

Суретші,  ЭВМ операторы, тракторист- машинист, программист, егінші, трубочист, редактор, столяр, сыршы, ат?осшы, д?рігер, ?ш?ыш, бухгалтер, санды? программалы? ??радармен ?ызмет істейтін оператор, экскурсовод, а?аш ??деуші, ба?ша маманы, аспазшы, гувернер, клоун, педагог.

 1. «?ол миды? жал?асы». Ала?ан бойынша маманды? саласын аны?тау. Сауса?тарымызды ке?ірек ашып, а? пара??а  ала?андарымызды т?сірейік. Бас барма?пен  шынаша?ты? орта Он?ктесімен белгілеп,  ?рбір сауса??а т?зу сызы? ж?ргіземіз. Осы  ж?ргізілген сызба б?ліктерін сыз?ышпен олшеп шы?ары?ыз.

Жауап.

Егер ала?ан  сызы?ы?ызда  бас барма? пен О н?ктесі арасында сызба б?лігі ?зын болса, сіз бас?арушысыз. 

2О н?ктесі  мен с?? сауса?  н?ктесіні? арасында?ы сызы? бас?армаларынан ?зын болса, сізді? ?ор?аушы  ?скери ?абілеті?із мол. 

 3. Орта? ?ол сызы?ы ?зыныра? болса, сіз дін адамы,  саясаткер болу?а бейімсіз. 

4.  Аты жо? сауса? сызы?ы ?лкенірек болса, сіз ?нерге бейімі?із мол, суретші, музыкант, архитектор, дизайнер  болу?а ?абілеттісіз.

.Шынаша?  сызы?ы ?лкенірек  болса,  сіз-д?рігерлік, шипагерлікке  бейімсіз.

?зі? келіспейтін т?жырымдарды та?дап алып, ойы?ды д?лелде

 • Маманды? бір-а? рет біржола та?далады
 • Маманды? та?дау ?алтаны? ?алы? болуына байланысты
 • Отбасы ж?не достарынны? а?ылына с?йеніп маманды? та?дау?а болады
 • ?артай?анда да маманды? та?дау?а болады
 • Жа?сы білім алу ?шін ?ымбат о?у орнына т?су керек
 • А?ша болса, маманды? ?ажет емес
 • Маманды? та?дауда психологті?  к?мегі ?ажет
 • Маманды? та?дауда?ы басты ?лшем – ?ызы?у мен ?о?амды? с?ранысты? с?йкестігі
 • Та?дайтын маманды?ымды болаша? табысым аны?тайды
 • Маманды? та?дау – к?н к?ріс ?амы

5. «Е? жа?сы» ойыны.
?атысушылар екі команда?а б?лінеді. ?рбір команда?а мынадай н?с?ау беріледі, о?ушылар берілген мінездеме ?ай маманды??а сай екендігін айтулары керек. Мысалы, е? а?шасы к?п маманды?. ?ай маманды? е? а?шалы болып табылады.
?атысушылар?а келесі маманды? мінездемелері ?сынылады:
Е? а?шасы к?п- бухгалтер, экономист.
Е? жасыл- эколог, географ, ба?ташы, г?л ?сіруші.
Е? т?тті-аспазшы, кондитер.
Е? к?лкілі- клоун, карикатурашы.
Е? жауапты- сот, бухгалтер.
Е? салма?ты-м??алім,за?гер.
Е? ?арым-?атынасы к?шті-бизнесмен
6. Психологиялы? с?т: «Психогеометрия»- ?зін- ?зі тану

О?ушылар ?зі?е ?на?ан геометриялы? фигураларды? кез келгенін та?дауы тиіс. ?р фигура ?андай да бір адам бойында?ы ?асиетті, ?абілетті білдіреді. ?р?айсысымыз ?зімізді танып к?релік.

Квадрат. Сенде т?зімділік, шыдамдылы?, е?бек?орлы? дамы?ан. ?з айналана адамдарды жинап ?йымдастыру, реттеу ж?не ж?йелеу ?абілетін баршылы?. Сенен ?здік администраторшы?ады 

Зигзаг.  Сенде ?семдікті к?ре білу ?абілетін жо?ары ?алыптас?ан, сондай- а?  шы?армашылы? ?абілетін, ой- ?рісін дамы?ан. Сенде таби?и ?ткіройлылы? бар, ?з айналана ?абілетті адамдарды жинай аласын. Сені шаблондар, ережелер, н?с?аулар ?ызы?тырмайды. Баста?ан істі ая?тау?а т?зімділікті? жо?ты?ы б?гет жасайды.

Ше?бер. Сенде адамгершілік жо?ары дамы?ан. Сен  ?з ?ріптесінді ты?дай аласы? ж?не оны? ?ай?ысы мен ?уанышын бірге б?лісесін, бас?аны? ауарпатылы?ына ж?рдемдесу ?абілетін жо?ары ?алыптас?ан.Са?ан жеке адамдар арасында?ы кикілжі?дер т?н емес, ?зі?ді олардан аула? ?стайсы? Сенен ?здік психолог шы?уы м?мкін. 

?шб?рыш. Са?ан бас?арушылы? ?асиет т?н. ?з к?здеген ма?сатына ?ол жеткізуге барлы? м?мкіншілігі?ді жасайсы?. ?зі?е сенімдісі? ж?не же?іске, жетістіктерге, ?тыстар?а о?ай ?ол жеткізесі?. Айт?аныннан шы?пайсы?, абыройлысы?. Сен ?о?амда, ?мірде жо?ары жетістіктерге ?ол жеткізесі?, ж?мысы?да жо?ары?а к?терілуге бейімділігін бар.

?р топ ?з жауап н?с?аларын береді.

О?ушылар келіп отыр?ан ?она?тар?а сауалдарын жолдайды.

7. С?ра?тар:

 1. Маманды? та?дауда е? бастысы не: ?абілет пе, дарын ба ?лде маманды?тарды? ?о?амда?ы беделі ме?
 2. Ауыл экономикасын к?теру ?шін, ауыл?а е? алдымен ?андай маманды?тар ?ажет деп ойлайсы?дар?
 3. Белгілі бір к?сіпті? иесі болу ?шін міндетті т?рде жо?ары білім алу ?ажет пе?
 4. ?рбір жеке адам ба?ытты болу ?шін, то?шылы?та ?мір с?ру ?шін не істеу керек?
 5. Е?бек нары?ында?ы ба?таласты? туралы не білесіз? Сізді? маманды?ы?ыз нары? заманында ба?таласты??а т?теп бере ала ма?
 6. Кез келген ?о?амда адам ?мірде ?з орнын табу ?шін ?з жанына жа??ан к?сіпті ме?геріп, белгілі бір маманды? иесі болуы шарт. Ел болаша?ы б?гінгі ?скеле? ?рпа?ты?, я?ни бізді? ?олымызда.
 7. Адам ?з маманды?ын та?да?ан кезде, нені басшылы??а алу керек?
 8. Жа?сы маман болу ?шін адам нені білуі ж?не ?йренуі керек?
 9. Сіз ?андай маман болуды армандады?ыз?
 10. Адам ?зі? белгілі бір маманды??а?ашан, ?алай дайындауы керек?
 11. Адам бірнеше маманды?ты ме?герсе, оны? ?мірі ?андай болады деп ойлайсыздар?
 12. ?ай уа?ытта адам ?з е?бегіні? жемісін к?ре алады.
 13. 8. Тренинг “Си?ырлы ?арындаш”:  Мені? ?олымда?ы си?ырлы ?арындаш кімні? ?олына т?ссе, сол ?атысушы б?гін ?алай ж?мыс істеді, жа?сы ж?не кемшіліктері туралы ??гімелеп беруі тиіс.

Талдау:      Осы к?ннен не алды?ыз?

?зі?із ?шін ?андай ?орытынды жасады?ыз, ойландыратын жа?дай болды ма?

9. Ж. Аймауытов айт?андай «Маманды?ты? жаманы жо?, біра?, м?ны? кез келгеніне икемділік ?ажет, б?л жай к?нелту, тама? асырауды? ?ана жолы емес, ?лкен ?нерді, зор шеберлікті ?ажет ететін н?рсе» егеменді елімізді? ерте?і — маман  иелері болулары?ыз?а тілектестігімді білдіремін!

Просмотр содержимого документа
«Мен та?да?ан жол »

Психологиялық тренинг 

Тақырыбы : Мен таңдаған жол

Мақсаты: Кәсіптік бағдар таңдау бойынша психологиялық қолдау көрсету

Қатысушылыр: 9 класс оқушылары, ата-аналары

Тренинг барысы

Ісім оңсын десеңіз,
Сол істің маманы болыңыз.
Даңқым шықсын десеңіз,
Көпшіліктің адамы болыңыз
Әл – Фараби


Жоспар


1. Кіріспе : Мамандық таңдау - өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау.

2. «Әріпті мамандық .» - ойыны

3. Мына мамандықтардың қайсысы…

4. «Қол мидың жалғасы» тренинг

5. «Ең жақсы» ойыны

6. «Психогеометрия»

7. Сұрақтар

8. «Сиқырлы қарындаш »

9. Қорытынды


 1. Мамандық таңдау - өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау

Ең қиын мамандық - адам боп қалу

Хосе Хулиан Марти

Мамандық таңдаудың оңай жұмыс еместігін, мамандықты темпераментке сай таңдау керектігін, тіпті, әлемдегі ең қауіпті мамандық тізімін де айтып өттік. Біздің бүгінгі әңгімеміз мамандық таңдауда ойланып жүрген түлектерге ғана емес, жұмысы бар маман иелеріне де қатысты.

Мамандық таңдау деген өзің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Қазақ "Адам екі түрлі жағдайда қателеспеу керек: бірі - жар таңдағанда, екіншісі - мамандық таңдағанда" деп бекер айтпаса керек. 

"Мамандық" сөзі латын сөзінен шыққан, "жұрт алдында сөйлеу, жариялау" дегенге саяды. Есте жоқ ескі заманда мамандықтың қазіргідей түр-түрі болмады. Әр адам барлық жұмыспен өзі ғана айналысатын. Дегенмен, әйелдер мен ерлерге деп бөлінетін жұмыстар болған. Ерлер аң аулап, үй тұрғызып, қару-жарақ жасаса, әйелдер жеуге жарамды өсімдіктерді жинап, тамақ пісірген, киім-кешек тігіп, бала тәрбиелеген. 

Заман өзгерген сайын, адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болды. Қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыстар, сәйкесінше, түрлі мамандықтар келді.

Кез келген еңбек мамандық емес. Еңбектің мамандық деп аталуының өзіндік шарттары бар: бірі - маман атануыңыз үшін білім алып, қолыңызға сол саланың дипломын, куәлігін, аттестаты не сертификатын алуыңыз керек болса, екіншісі - еңбегіңізге ақының төлені қажеттілігі. 

Өз ісінің нағыз маманы атану екінің бірінің еншісіне бұйырмаған. Ол үшін ең алдымен мамандығыңызға деген махаббат керек. Мамандыққа деген махаббат пен карьерист болу екеуі біздіңше екі бөлек нәрсе. Махаббатпен істелген жұмыс қана нәтиже бермек. Екінші сөзбен айтқанда, мамандығыңыз сіздің сүйікті ісіңізге айналуы қажет. Бұл жағдайда адам жұмысқа ерекше құлшыныспен кірісіп, жұмысынан ләззат алады. 

Өз жаныңызға жақын мамандықты іздеп табу да барынша күрделі жұмыс. Өз қалауыңызды білесіз, бірақ мамандығыңыздың қалай аталатынын білмейсіз. Бұндай жағдайа психолог-профконсультант (мектеп психологтары), мектеп мұғалімдері, оқу орындарының оқытушылары, ата-анаңыз, туған-туыстарыңыздың көмектеріне жүгінгеніңіз жөн.

Қазір сауда-саттықтың жүріп тұрған заманы болғандықтан, көптеген мамандықтар осының төңірегінде деуге болады. Агенттер мен менеджер мамандықтары сұранысқа ие десек, артық айтпаймыз. Мысалы, коммерциялық агент, жарнамалық агент, туристік агент, финанстық менеджер, сауда-саттық менеджері, жоба менеджері, кеңсе менеджері т.б.

Әлемде өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама адам бар, өз жұмысын жанымен сүйіп істейтін адамдардың да саны аз емес. Мамандық таңдаудан жаңылмай, өз өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалауыңызға тілектеспіз.

 1.  «Әріпті мамандық»- ойыны. Әр топқа бір әріптен беріледі. Қай топ сол әріптен басталатын мамандық аттарын көп тапса, сол топ жеңіске жетеді. Сонымен қатар өздері тапқан мамандықтарының   қыр- сырын айту керек. 

     І- топ: «А», ІІ- топ: «К», ІІІ- топ: «Ж»

Осы аталған мамандықтарды игеру үшін кәсіптік білім алуымыз қажет.

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ  ҚҰРЫЛЫМЫ:

Болашақ мамандықты әр түрлі оқу орындарынан алуға мүмкіндік бар. Оның негізгі түрлері:

n  Бастауыш кәсіптік білім: профессионалды лицеилер, кәсіптік мектептер

Бұл оқу орындарында жұмысшы мамандықтарын даярлайды.

n  Арнаулы орта білім: техникумдар, колледждер. Бұл оқу орындарына жалпы орта, орта және бастауыш кәсіптік біліммен алуға болады.

n  Жоғары кәсіптік білім:  ЖОО- ры (институттар, университеттер, академиялар). Бұл оқу орындарына орта біліммен және арнаулы орта білімнен кейін түсуге болады.


3. Мына мамандықтардың қайсысы

1)қазіргі уақытта жоқ, жойылған

2) ХХ ғасырда пайда болды

3) соңғы 10 жылдықта пайда болды

 

Суретші,  ЭВМ операторы, тракторист- машинист, программист, егінші, трубочист, редактор, столяр, сыршы, атқосшы, дәрігер, ұшқыш, бухгалтер, сандық программалық құрадармен қызмет істейтін оператор, экскурсовод, ағаш өңдеуші, бақша маманы, аспазшы, гувернер, клоун, педагог.

 1. «Қол мидың жалғасы». Алақан бойынша мамандық саласын анықтау. Саусақтарымызды кеңірек ашып, ақ параққа  алақандарымызды түсірейік. Бас бармақпен  шынашақтың орта Онүктесімен белгілеп,  әрбір саусаққа түзу сызық жүргіземіз. Осы  жүргізілген сызба бөліктерін сызғышпен олшеп шығарыңыз.

Жауап.

Егер алақан  сызығыңызда  бас бармақ пен О нүктесі арасында сызба бөлігі ұзын болса, сіз басқарушысыз. 

2О нүктесі  мен сұқ саусақ  нүктесінің арасындағы сызық басқармаларынан ұзын болса, сіздің қорғаушы  әскери қабілетіңіз мол. 

 3. Ортаң қол сызығы ұзынырақ болса, сіз дін адамы,  саясаткер болуға бейімсіз. 

4.  Аты жоқ саусақ сызығы үлкенірек болса, сіз өнерге бейіміңіз мол, суретші, музыкант, архитектор, дизайнер  болуға қабілеттісіз.

.Шынашақ  сызығы үлкенірек  болса,  сіз-дәрігерлік, шипагерлікке  бейімсіз.

Өзің келіспейтін тұжырымдарды таңдап алып, ойыңды дәлелде

 • Мамандық бір-ақ рет біржола таңдалады

 • Мамандық таңдау қалтаның қалың болуына байланысты

 • Отбасы және достарынның ақылына сүйеніп мамандық таңдауға болады

 • Қартайғанда да мамандық таңдауға болады

 • Жақсы білім алу үшін қымбат оқу орнына түсу керек

 • Ақша болса, мамандық қажет емес

 • Мамандық таңдауда психологтің  көмегі қажет

 • Мамандық таңдаудағы басты өлшем – қызығу мен қоғамдық сұраныстың сәйкестігі

 • Таңдайтын мамандығымды болашақ табысым анықтайды

 • Мамандық таңдау – күн көріс қамы

5. «Ең жақсы» ойыны.
Қатысушылар екі командаға бөлінеді. Әрбір командаға мынадай нұсқау беріледі, оқушылар берілген мінездеме қай мамандыққа сай екендігін айтулары керек. Мысалы, ең ақшасы көп мамандық. Қай мамандық ең ақшалы болып табылады.
Қатысушыларға келесі мамандық мінездемелері ұсынылады:
Ең ақшасы көп- бухгалтер, экономист.
Ең жасыл- эколог, географ, бақташы, гүл өсіруші.
Ең тәтті-аспазшы, кондитер.
Ең күлкілі- клоун, карикатурашы.
Ең жауапты- сот, бухгалтер.
Ең салмақты-мұғалім,заңгер.
Ең қарым-қатынасы күшті-бизнесмен

6. Психологиялық сәт: «Психогеометрия»- өзін- өзі тану

Оқушылар өзіңе ұнаған геометриялық фигуралардың кез келгенін таңдауы тиіс. Әр фигура қандай да бір адам бойындағы қасиетті, қабілетті білдіреді. Әрқайсысымыз өзімізді танып көрелік.

Квадрат. Сенде төзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлық дамыған. Өз айналана адамдарды жинап ұйымдастыру, реттеу және жүйелеу қабілетін баршылық. Сенен үздік администраторшығады 

Зигзаг.  Сенде әсемдікті көре білу қабілетін жоғары қалыптасқан, сондай- ақ  шығармашылық қабілетін, ой- өрісін дамыған. Сенде табиғи өткіройлылық бар, өз айналана қабілетті адамдарды жинай аласын. Сені шаблондар, ережелер, нұсқаулар қызықтырмайды. Бастаған істі аяқтауға төзімділіктің жоқтығы бөгет жасайды.

Шеңбер. Сенде адамгершілік жоғары дамыған. Сен  өз әріптесінді тыңдай аласың және оның қайғысы мен қуанышын бірге бөлісесін , басқаның ауарпатылығына жәрдемдесу қабілетін жоғары қалыптасқан.Саған жеке адамдар арасындағы кикілжіңдер тән емес, өзіңді олардан аулақ ұстайсың Сенен үздік психолог шығуы мүмкін. 

Үшбұрыш . Саған басқарушылық қасиет тән. Өз көздеген мақсатына қол жеткізуге барлық мүмкіншілігіңді жасайсың. Өзіңе сенімдісің және жеңіске, жетістіктерге, ұтыстарға оңай қол жеткізесің. Айтқаныннан шықпайсың, абыройлысың. Сен қоғамда, өмірде жоғары жетістіктерге қол жеткізесің, жұмысыңда жоғарыға көтерілуге бейімділігін бар.

Әр топ өз жауап нұсқаларын береді.

Оқушылар келіп отырған қонақтарға сауалдарын жолдайды.

7. Сұрақтар:

 1. Мамандық таңдауда ең бастысы не: қабілет пе, дарын ба әлде мамандықтардың қоғамдағы беделі ме?

 2. Ауыл экономикасын көтеру үшін, ауылға ең алдымен қандай мамандықтар қажет деп ойлайсыңдар?

 3. Белгілі бір кәсіптің иесі болу үшін міндетті түрде жоғары білім алу қажет пе?

 4. Әрбір жеке адам бақытты болу үшін, тоқшылықта өмір сүру үшін не істеу керек?

 5. Еңбек нарығындағы бақталастық туралы не білесіз? Сіздің мамандығыңыз нарық заманында бақталастыққа төтеп бере ала ма?

 6. Кез келген қоғамда адам өмірде өз орнын табу үшін өз жанына жаққан кәсіпті меңгеріп, белгілі бір мамандық иесі болуы шарт. Ел болашағы бүгінгі өскелең ұрпақтың, яғни біздің қолымызда.

 7. Адам өз мамандығын таңдаған кезде, нені басшылыққа алу керек?

 8. Жақсы маман болу үшін адам нені білуі және үйренуі керек?

 9. Сіз қандай маман болуды армандадыңыз?

 10. Адам өзің белгілі бір мамандыққақашан, қалай дайындауы керек?

 11. Адам бірнеше мамандықты меңгерсе, оның өмірі қандай болады деп ойлайсыздар?

 12. Қай уақытта адам өз еңбегінің жемісін көре алады.

 

8. Тренинг “Сиқырлы қарындаш”:  Менің қолымдағы сиқырлы қарындаш кімнің қолына түссе, сол қатысушы бүгін қалай жұмыс істеді, жақсы және кемшіліктері туралы әңгімелеп беруі тиіс.

Талдау:      Осы күннен не алдыңыз?

Өзіңіз үшін қандай қорытынды жасадыңыз, ойландыратын жағдай болды ма?

9. Ж. Аймауытов айтқандай

«Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ, мұның кез келгеніне икемділік қажет, бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе»

егеменді еліміздің ертеңі — маман  иелері болуларыңызға тілектестігімді білдіремін!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Мен та?да?ан жол

Автор: Бисекенова Саида Магзомовна

Дата: 19.02.2015

Номер свидетельства: 175992

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства