kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: Жылу ?азанды?тарын газбен ?амтамасыз ету ж?мыстары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Маманды?ы: «Жылу- техникалы? жылу жабды?тары ж?не жылумен ?амтамасыз ету ж?йелері (т?рлері бойынша)»  біліктілігі «0907012 ?азанды?  цехы  мен  ша?  ?зірлеу  цехыны? жабды?тарыны?  ж?ндеу  ж?ніндегі  темір  шеберінде» ?ндірістік о?ыту  шебері.

Саба?ты? та?ырыбы:Жылу  ?азанды?тарын  газбен  ?амтамасыз   ету  ж?мыстары

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: Теориялы? саба?пен ?ндіріс саба?ын ?штастыру, жылу  ?азанды?тарын  газбен  ?амтамасыз   ету  ж?мыстарымен  таныстырып, ж?мыс жасауды ?йрету;

Дамытушылы?: Жылу  ?азанды?тарын  газбен  ?амтамасыз   ету  ж?мыстарын  таныстыра отырып, о?ушыларды? д?рыс да?ды ?алыптастыруын  к?здеу, теориялы?  білімін практикада  ?олдану ?абілеттерін дамыту;

Т?рбиелілік: Та?да?ан маманды?тары  мен техника?а с?йіспеншілікпен, жауапкершілікпен, е?бекке ??рметпен ?арау?а т?рбиелеу;

О?у ?ндірістік ж?мыстар?а ?ажетті ??рал-жабды?тар: ??быр  т?рлері,  ысырмалар, ба?ылау-?лшеу  аспаптары,  газды? ?ысым  к?шін  ?лшейтін  аспап,  сабынды  ерітпе, конденсат  б?р?ыш,  компенсатор,шуфер  ж?не т.б.

Саба? барысы:

І. ?йымдастыру б?лімі  

   -  О?ушыларды? саба??а ?атысуы мен ??ралдарын тексеру;

   -  ?ндірістік  саба??а сай киімдерін тексеру;

   -  Топ?а б?ліп саба??а зейін аудару;

ІІ. Кіріспе н?с?ау

 • Саба?ты? та?ырыбы ж?не  ма?сатын таныстыру;
 • Теориядан ?ткен саба?ты о?ушыларды? есіне салу,с?ра?тар кою:

1.К?сіпорынды  газбен  жабды?тау  ж?йесіне  нелер  енгізіледі?

(К?сіпорынды  газбен  жабды?тау  ж?йесі  к?сіпорын  айма?ында  тарат?ыш  газ?ткізгіштерді, цехаралы? газ?ткізгіштерді, газ  реттеу пунктін (ГРП)  немесе  газ  реттеу  ?ондыр?ыларын(ГР?) цех  газ?ткізгіштері  мен  ?азанды?  агрегаттары  аума?ында  газ?ткізгіштерді  енгізуді  ??райды.)

2.?нек?сіп ?азанды?тарын газбен  ?амтамасыз  ету «Газ  шаруашылы?ы  ?ауіпсіздік  ережелеріне»  ж?не  «??рылыс  нормалары   мен ережелерін» ата.

3.Газ  ?ткізгіш ??бырларды?  т?рлері?(Жер  асты газ  ??бырлары  мен    жер  ?сті газ  ??бырлары  )

4. Сырт?ы газ?ткізгіш  ??бырлар?а ?ызмет  жасау   неден  т?рады ж?не аралап  шы?у?а  неше  адам  шы?ады?

(Сырт?ы газ?ткізгіш  ??бырлар?а ?ызмет  жасау оларды?  жай-к?йін  ба?ылаудан,  ?орша?ан  орта   жолдарыны?   газ?ткізгіш  ??бырларды?   жа?дайын  тексеруден  т?рады,  аралап  ?арап  шы?у екі  слесарьдан  ??рал?ан  бригада  ар?ылы  орындалады.)

5. газ  ??бырларына  ?ызмет к?рсетуде  ?андай  ж?мыстар  к?нделікті  ?ткізілуі  тиіс? Жер  асты газ  ??бырлары   жолдарын  аралау  екі  к?нде  бір  рет, ал    жер  ?сті газ  ??бырларын   аралауды  к?нделікті  ж?ргізуге  м??ият ?ада?аланады.  

6. Жер  асты мен    жер  ?сті газ  ??бырлары   жолдарын  аралау  кезінде  аралаушы  слесарьді?  міндеттерін  ата?

(Жер  асты мен    жер  ?сті газ  ??бырлары   жолдарын  аралау  кезінде  аралаушы  слесарь  газ  ??бырларында ?ондырыл?ан  ??ды?тар  мен  ба?ылау ??бырларыны?  газдануын  тексеруге; газ?ткізгіш  осінен  екі  жа?ынан 15  м-ге  дейінгі  ?ашы?ты?та  орналас?ан  бас?а  да  жабды?тарды?  газдануын,  жер  асты  коммуникациялы?(телефон, су?ткізгіш  жылу  т.б.) жина?ышты, ?имарат ??рыл?ыларын  тексеруге,  оларды  ?ардан,  лас-?о?ыстан,  м?здан тазалау?а  газ  ??бырларында  тесік  пайда  болуын, газды?  азаюын  сырт?ы  белгілері  ар?ылы  аны?тау?а(газ  ??бырлары  бойында?ы  ш?птерді?  сар?аюы,  ?ар  бетіндегі  да?тар),  жол  ж?не бас?а  газ?ткізгіштерді?  арнасын  ??рыл?ы  ж?не  ?оршаулар  ж?не  бас?ада  ??рыл?ы  ж?мыстарыны?  ж?ргізілмеуін  ?ада?алау?а  міндетті.Слесарь-тексеруші конденсат  б?р?ыштарды?  ж?мысын,дренажды  ??бырларды?, компенсаторлар  мен  арматураларды?, ба?ылау-?лшеу  аспаптарыны? ж?не  т.б.  ??рыл?ыларды?  ж?мысын  тексеруге  міндетті.

7.Жер  асты мен    жер  ?сті газ  ??бырлары   жолдарын  аралау  кезінде  ?андай  са?ты?  шараларын  ж?ргізу  керек?

( А)??ды?та?ы  газды?  м?лшерін  иіс  немесе  ауаны?  тазалы?ы  бойынша  ж?не  тек арнаулы  ?арастырыл?ан  са?ылау  ар?ылы  тексеру;

Б)??ды?ты?  ?а?па?ын  аш?ан  кезінде  жел  со?ып  т?р?ан  жа?тан  ?а?па?тарды  ашу (арнаулы  ілмектер  ар?ылы):жолды?  ж?ретін  б?лігіндегі  орналас?ан  ??ды?тарды?  ?а?па?ын  ашу  алдында  ескерту  белгісін  ?ою;

В) ?андай  жа?дай болмасын,  ??ды??а  т?спеу;

Г) жер  ?сті газ  ??бырлары   ?осылыстарыны?  ты?ызды?ын  тек  сабын эмульсиясымен  сабындау  жолымен тексеру

Д)??ды?та?ы  газды  сараптама  алдында сынаманы  та?дап  ал?ан  со?  апаттан  ?ор?ал?ан шлангалар  ??ды?тан  алынып  тасталуын  ?ада?алау

З) Жерт?леде,  ??ды?тарда, шахтада  жина?ышта бас?а да  ??рылыстарда  ашы?  отты  ?олдану?а,  темекі шегуге  тыйым  салынады.

ІІІ. Жабды?тарды ?олдана отырып жатты?у.

1.Газ  ??бырлары  мен  газ  жолдарын  аралап,  олар?а  техникалы?  ?ызмет  жасау;

2.Жер  асты  газ  ??бырларын  аралау,оларды?  газдарын тексеру;

3.Конденсат б?р?ыш,компенсатор,арматуралар, ысырмалар  ж?не  ба?ылау-?лшеу  аспаптарыны?  ж?мысын  тексеру;

4.газ  ??бырыны?  ?ор?аныс  ?абатын  тексеру  ?шін  шурфты  ашу;

(Газ  ??бырларды?  сырт?ы  беті  мен  сырт?ы  ?ор?аныс  ?абатын  тексеру  газ  ??бырын  пайдалану?а  енгізген  со?  5 жылда  бір  рет  шурфты  ашу  жолымен  ж?ргізіледі. Шурфпен  бай?ау  аспаппен  аны?талатын орындарда  ж?ргізіледі,  ал  егер  ол  болмаса,  ?р  200м  сайын цехаралы?  газ  ??бырларында  бір  шурф  ашылады.)

5.Т?тынушы?а газ  беру  алдында  газ  ??бырларын  ?рлеу,  газ  ??бырларын  тазалау.

(газ  ??бырлары  мен  газ  жабды?тары  газбен ?рлеу  ар?ылы  ауадан босатылуы  керек;  тартыл?ан газ  ??бырларын  ?рлеу  газ  ?ысымы 5000 Па-дан  аспайтын  б?лек  айма?тарда  ж?ргізілуі;?рлеу  ж?мыстарыны?  ая?талуын  от  ?дісі  ар?ылы  немесе  газ  талдау  ?дісімен  ба?ылау.

6.Газ  берілу  ж?мыстарында?ы  ысырмалар  мен  ш?мектерді?  ж?мыс  ретін  к?ру.

(Газ  жабды?тарын  іске  ?осу  кезінде  ?рдайым  тексерілген  газ  ??быр  ысырмасын  жауып, келесі  б?лік  ысырмасын  содан  кейін  ашу,  содан  кейін ажырату  кезінде,  алдымен  жабды?тарды? ысырмасы,  сосын  келесі ысырманы  жабу; газ  ??бырларыны?  б?лек   айма?тарын  ж?йелі немесе  бірізді  ?рлеу  кезінде ?уелі  бір  б?лік  айма?  ?осыл?ан ?рлеу  газ ??бырыны?  ш?мегін  ашып,  ал  содан  кейін  келесі  алды??ы  б?лікті?  ш?мегін  жабу  ?ажет.)

7. Газреттегіш пункті мен газтарат?ыш пунктіні?  к?рделі  ж?мыстарын  ж?ргізу: а)сырттай  ?арап ба?ылау;?)газ  с?згісін  тексеру; б)т?сеніштерді  ауыстыру;

8.Газ  ??бырларыны?  ж?не  арматураларды?  ажырайтын  е?  ?ауіпті  жерлерін  сабынды  ерітпемен  тексеру.

ІV. О?ушыларды? ?ндірістік ж?мыстары ж?не а?ымда?ы н?с?ау беру.

 • Ж?мыс кезінде ?ауіпсіздік ережелерін  са?тауды ескерту;
 • Ж?мысты? уа?ытылы басталуын ?ада?алау;
 • Звеноларды? ж?мыс орындарына д?рыс  орналасуын тексеру, олар?а ??рал – саймандарын  беру;
 • Берілген тапсырманы? ?з д?режесінде орындалуын ?ада?алау;

 V. ?орытынды н?с?ау.    -   Орындал?ан ж?мыстарды ?абылдап алу ж?не ба?алау;

    -   Жіберілген кемшіліктердіне н?с?ау беру;

    -   Ж?мыс орнын жинау;

    -   ?йге тапсырма      Кабашев Р.А.»Жылу  техникасы»      §2,4

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: Жылу ?азанды?тарын газбен ?амтамасыз ету ж?мыстары»

Өткізілетін күні: «Бекітемін»

«____»______ ______ж Аға шебер: __________А.ҚадырқұловСабақ жоспары


Топ: №145

Мамандығы: « Жылу- техникалық жылу жабдықтары және жылумен қамтамасыз ету жүйелері(түрлері бойынша)» біліктілігі «0907012 Қазандық цехы мен шаң әзірлеу цехының жабдықтарының жөндеу жөніндегі темір шеберінде» өндірістік оқыту шебері.


Сабақтың тақырыбы:Жылу қазандықтарын газбен қамтамасыз ету жұмыстары

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Теориялық сабақпен өндіріс сабағын ұштастыру, жылу қазандықтарын газбен қамтамасыз ету жұмыстарымен таныстырып, жұмыс жасауды үйрету;

Дамытушылық: Жылу қазандықтарын газбен қамтамасыз ету жұмыстарын таныстыра отырып, оқушылардың дұрыс дағды қалыптастыруын көздеу, теориялық білімін практикада қолдану қабілеттерін дамыту;

Тәрбиелілік: Таңдаған мамандықтары мен техникаға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен, еңбекке құрметпен қарауға тәрбиелеу;

Оқу өндірістік жұмыстарға қажетті құрал-жабдықтар: Құбыр түрлері, ысырмалар, бақылау-өлшеу аспаптары, газдың қысым күшін өлшейтін аспап, сабынды ерітпе, конденсат бұрғыш, компенсатор,шуфер және т.б.


Сабақ барысы:


І. Ұйымдастыру бөлімі

- Оқушылардың сабаққа қатысуы мен құралдарын тексеру;

- Өндірістік сабаққа сай киімдерін тексеру;

- Топқа бөліп сабаққа зейін аудару;

ІІ. Кіріспе нұсқау

 • Сабақтың тақырыбы және мақсатын таныстыру;

 • Теориядан өткен сабақты оқушылардың есіне салу,сұрақтар кою:

1.Кәсіпорынды газбен жабдықтау жүйесіне нелер енгізіледі?

(Кәсіпорынды газбен жабдықтау жүйесі кәсіпорын аймағында таратқыш газөткізгіштерді, цехаралық газөткізгіштерді, газ реттеу пунктін (ГРП) немесе газ реттеу қондырғыларын(ГРҚ) цех газөткізгіштері мен қазандық агрегаттары аумағында газөткізгіштерді енгізуді құрайды.)

2.Өнекәсіп қазандықтарын газбен қамтамасыз ету «Газ шаруашылығы қауіпсіздік ережелеріне» және «Құрылыс нормалары мен ережелерін» ата.

3.Газ өткізгіш құбырлардың түрлері?(Жер асты газ құбырлары мен жер үсті газ құбырлары )

4. Сыртқы газөткізгіш құбырларға қызмет жасау неден тұрады және аралап шығуға неше адам шығады?

(Сыртқы газөткізгіш құбырларға қызмет жасау олардың жай-күйін бақылаудан, қоршаған орта жолдарының газөткізгіш құбырлардың жағдайын тексеруден тұрады, аралап қарап шығу екі слесарьдан құралған бригада арқылы орындалады.)

5. газ құбырларына қызмет көрсетуде қандай жұмыстар күнделікті өткізілуі тиіс? Жер асты газ құбырлары жолдарын аралау екі күнде бір рет, ал жер үсті газ құбырларын аралауды күнделікті жүргізуге мұқият қадағаланады.

6. Жер асты мен жер үсті газ құбырлары жолдарын аралау кезінде аралаушы слесарьдің міндеттерін ата?

(Жер асты мен жер үсті газ құбырлары жолдарын аралау кезінде аралаушы слесарь газ құбырларында қондырылған құдықтар мен бақылау құбырларының газдануын тексеруге; газөткізгіш осінен екі жағынан 15 м-ге дейінгі қашықтықта орналасқан басқа да жабдықтардың газдануын, жер асты коммуникациялық(телефон, суөткізгіш жылу т.б.) жинағышты, ғимарат құрылғыларын тексеруге, оларды қардан, лас-қоқыстан, мұздан тазалауға газ құбырларында тесік пайда болуын, газдың азаюын сыртқы белгілері арқылы анықтауға(газ құбырлары бойындағы шөптердің сарғаюы, қар бетіндегі дақтар), жол және басқа газөткізгіштердің арнасын құрылғы және қоршаулар және басқада құрылғы жұмыстарының жүргізілмеуін қадағалауға міндетті.

Слесарь-тексеруші конденсат бұрғыштардың жұмысын,дренажды құбырлардың, компенсаторлар мен арматуралардың, бақылау-өлшеу аспаптарының және т.б. құрылғылардың жұмысын тексеруге міндетті.

7.Жер асты мен жер үсті газ құбырлары жолдарын аралау кезінде қандай сақтық шараларын жүргізу керек?

( А)Құдықтағы газдың мөлшерін иіс немесе ауаның тазалығы бойынша және тек арнаулы қарастырылған саңылау арқылы тексеру;


Б)Құдықтың қақпағын ашқан кезінде жел соғып тұрған жақтан қақпақтарды ашу (арнаулы ілмектер арқылы):жолдың жүретін бөлігіндегі орналасқан құдықтардың қақпағын ашу алдында ескерту белгісін қою;


В) Қандай жағдай болмасын, құдыққа түспеу;


Г) жер үсті газ құбырлары қосылыстарының тығыздығын тек сабын эмульсиясымен сабындау жолымен тексеру

Д)Құдықтағы газды сараптама алдында сынаманы таңдап алған соң апаттан қорғалған шлангалар құдықтан алынып тасталуын қадағалау


З) Жертөледе, құдықтарда, шахтада жинағышта басқа да құрылыстарда ашық отты қолдануға, темекі шегуге тыйым салынады.


ІІІ. Жабдықтарды қолдана отырып жаттығу.


1.Газ құбырлары мен газ жолдарын аралап, оларға техникалық қызмет жасау;


2.Жер асты газ құбырларын аралау,олардың газдарын тексеру;


3.Конденсат бұрғыш,компенсатор,арматуралар, ысырмалар және бақылау-өлшеу аспаптарының жұмысын тексеру;


4.газ құбырының қорғаныс қабатын тексеру үшін шурфты ашу;

(Газ құбырлардың сыртқы беті мен сыртқы қорғаныс қабатын тексеру газ құбырын пайдалануға енгізген соң 5 жылда бір рет шурфты ашу жолымен жүргізіледі. Шурфпен байқау аспаппен анықталатын орындарда жүргізіледі, ал егер ол болмаса, әр 200м сайын цехаралық газ құбырларында бір шурф ашылады.)


5.Тұтынушыға газ беру алдында газ құбырларын үрлеу, газ құбырларын тазалау.

(газ құбырлары мен газ жабдықтары газбен үрлеу арқылы ауадан босатылуы керек; тартылған газ құбырларын үрлеу газ қысымы 5000 Па-дан аспайтын бөлек аймақтарда жүргізілуі;үрлеу жұмыстарының аяқталуын от әдісі арқылы немесе газ талдау әдісімен бақылау.


6.Газ берілу жұмыстарындағы ысырмалар мен шүмектердің жұмыс ретін көру.

(Газ жабдықтарын іске қосу кезінде әрдайым тексерілген газ құбыр ысырмасын жауып, келесі бөлік ысырмасын содан кейін ашу, содан кейін ажырату кезінде, алдымен жабдықтардың ысырмасы, сосын келесі ысырманы жабу;

газ құбырларының бөлек аймақтарын жүйелі немесе бірізді үрлеу кезінде әуелі бір бөлік аймақ қосылған үрлеу газ құбырының шүмегін ашып, ал содан кейін келесі алдыңғы бөліктің шүмегін жабу қажет.)

7. Газреттегіш пункті мен газтаратқыш пунктінің күрделі жұмыстарын жүргізу: а)сырттай қарап бақылау;ә)газ сүзгісін тексеру; б)төсеніштерді ауыстыру;


8.Газ құбырларының және арматуралардың ажырайтын ең қауіпті жерлерін сабынды ерітпемен тексеру.ІV. Оқушылардың өндірістік жұмыстары және ағымдағы нұсқау беру.

 • Жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескерту;

 • Жұмыстың уақытылы басталуын қадағалау;

 • Звенолардың жұмыс орындарына дұрыс орналасуын тексеру, оларға

құрал – саймандарын беру;

 • Берілген тапсырманың өз дәрежесінде орындалуын қадағалау;


V. Қорытынды нұсқау. - Орындалған жұмыстарды қабылдап алу және бағалау;

- Жіберілген кемшіліктердіне нұсқау беру;

- Жұмыс орнын жинау;

- Үйге тапсырма Кабашев Р.А.»Жылу техникасы»

§2,4

Өндірістік оқыту шебері: Ә.Пшанов

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: Жылу ?азанды?тарын газбен ?амтамасыз ету ж?мыстары

Автор: Пшанов Алипжан Тулешович

Дата: 04.04.2016

Номер свидетельства: 314782

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства