kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Презентация "Псэм и пэ-напэ"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мастер-класс для учащихся 11 класса. Целью являлось выяснить знания учащихся по данной теме.

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Псэм и пэ-напэ"»

Адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ и егъэджакIуэ Нэгъуей Маринэт Iэуес ипхъу.

Адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ и егъэджакIуэ

Нэгъуей Маринэт Iэуес ипхъу.

Бзэр псалъэ къудейкъым, ар гупсысэкIэщ, дуней тетыкIэщ. (Нало З.)

Бзэр псалъэ къудейкъым, ар гупсысэкIэщ, дуней тетыкIэщ. (Нало З.)

Мастер-классым и темэр: «Псэм и пэ- напэ.»

Мастер-классым и темэр:

«Псэм и пэ- напэ.»

Мастер-классым и мурадхэр:  1. напэ псалъэм и мыхьэнэр гъэбелджылын;  2. напэмрэ ц1ыхугъэмрэ нэхъ лъап1э зэрыщымы1эр ягурыгъа1уэк1эрэ еджак1уэхэм гъэсэныгъэ хэлъхьэн;  3. напэм и тезырым и хьэлъагъыр на1уэ къэщ1ын;  4. ц1ыху нэс, ц1ыху пэж, лэжьыгъэр зыгъэк1уатэ, Хэкур ф1ыуэ зылъагъу хъуным хуэгъэсэн, я гур дахагъэм пэжыгъэм, къабзагъэм, щ1эныгъэм къыхуэгъэушын.

Мастер-классым и мурадхэр:

1. напэ псалъэм и мыхьэнэр гъэбелджылын;

2. напэмрэ ц1ыхугъэмрэ нэхъ лъап1э зэрыщымы1эр ягурыгъа1уэк1эрэ еджак1уэхэм гъэсэныгъэ хэлъхьэн;

3. напэм и тезырым и хьэлъагъыр на1уэ къэщ1ын;

4. ц1ыху нэс, ц1ыху пэж, лэжьыгъэр зыгъэк1уатэ, Хэкур ф1ыуэ зылъагъу хъуным хуэгъэсэн, я гур дахагъэм пэжыгъэм, къабзагъэм, щ1эныгъэм къыхуэгъэушын.

- Псэ къабзэ -Псы къабзэ -Пэж къабзэ - Напэ къабзэ - Уафэ къабзэ - Жьы къабзэ -Тетрадь напэ

- Псэ къабзэ

-Псы къабзэ

-Пэж къабзэ

- Напэ къабзэ

- Уафэ къабзэ

- Жьы къабзэ

-Тетрадь напэ

Урокым и эпиграфыр: Мы дунейм дыщэщ щынэхъ лъапIэр, Я фIэнэхъ къабзэр, мазэм хуагъадэр. Ауэ абыхэм нэхърэ нэхъ лъапIэр, Нэхъ къабзэу сыбжыр — адыгэ напэрщ. Адыгэ напэрщ, си лъэпкъыжь напэрщ, Уэри уи напэ, сэри си напэ адыгэ напэрщ. ЗэтрипIэжми тхьэшхуэм ди напIэр, МылIэжыныпсэр адыгэ напэрщ.

Урокым и эпиграфыр:

Мы дунейм дыщэщ щынэхъ лъапIэр,

Я фIэнэхъ къабзэр, мазэм хуагъадэр.

Ауэ абыхэм нэхърэ нэхъ лъапIэр,

Нэхъ къабзэу сыбжыр — адыгэ напэрщ.

Адыгэ напэрщ, си лъэпкъыжь напэрщ,

Уэри уи напэ, сэри си напэ адыгэ напэрщ.

ЗэтрипIэжми тхьэшхуэм ди напIэр,

МылIэжыныпсэр адыгэ напэрщ.

Псалъэжьхэр

Псалъэжьхэр

 • Адыгэ напэр къэзылъхур пэжырщ
 • Напэм ипэ псэр ихуэ.
 • Псэр щэи напэ къэщэху.
 • Зи нэгур къабзэм игури къабзэщ.
 • Напэм техуэр жьэм же1эр.
 • Напэ зиIэм лIыгъэ хэлъщ.
 • Напэ зимыIэм сыт епщIэфын!?
 • Напэ зимыIэм дзажэпкъ иIэщ.
 • ЛIэныгъэми лIыгъэ хэлъщ
 • Е улIын, е улIэн
 • Шыгъу зышхар псы ефэжын хуейщ.
 • Е пщIауэ фIым ущымыгугъ.
 • ИкIута из хъужыркъым
-Сэ си напэр , си ук1ытэр Уэстынкъым, сыл1ам! СУхуейм сыгъэпщыл1. С1ихыфыну сэ си напэр Дунейм теткъым зыл1. Напэншэу сыпсэу нэхърэ нэхъыф1щ сымыпсэум 1ых ухуейм , мылъкуу си1эр.
 • -Сэ си напэр , си ук1ытэр
 • Уэстынкъым, сыл1ам!
 • СУхуейм сыгъэпщыл1.
 • С1ихыфыну сэ си напэр
 • Дунейм теткъым зыл1.
 • Напэншэу сыпсэу нэхърэ
 • нэхъыф1щ сымыпсэум
 • 1ых ухуейм , мылъкуу си1эр.
ЩоджэнцIыкIу Алий 1900- 1941гъ.гъ.

ЩоджэнцIыкIу Алий 1900- 1941гъ.гъ.

Напэ хужьу щылъщ а хьэдэр Нурыр къыщхьэщех, ЦIыхуу щыIэм ягъэлъапIэу ЛIым и хьэдэр дах. Напэ къабзэм и къабзагъэр Дыгъэ бзийм хыхьащ. Анэ псоми я быдзышэм Бынхэм хухалъхьащ.

Напэ хужьу щылъщ а хьэдэр

Нурыр къыщхьэщех,

ЦIыхуу щыIэм ягъэлъапIэу

ЛIым и хьэдэр дах.

Напэ къабзэм и къабзагъэр

Дыгъэ бзийм хыхьащ.

Анэ псоми я быдзышэм

Бынхэм хухалъхьащ.

Псалъэжьхэр

Псалъэжьхэр

 • Адыгэ напэр къэзылъхур пэжырщ
 • Напэм ипэ псэр ихуэ.
 • Псэр щэи напэ къэщэху.
 • Зи нэгур къабзэм игури къабзэщ.
 • Напэм техуэр жьэм же1эр.
 • Напэ зи1эм л1ыгъэ хэлъщ.
 • Напэ зимы1эм сыт епщ1эфын!?
 • Напэ зимы1эм дзажэпкъ и1эщ.
 • Л1эныгъэми л1ыгъэ хэлъщ
 • Е ул1ын, е ул1эн
 • Шыгъу зышхар псы ефэжын хуейщ.
 • Е пщ1ауэ ф1ым ущымыгугъ.
 • Ик1ута из хъужыркъым
Бзэм зегъэужьын:  Хэхэс- нэгъуэщI щIыпIэ, хамэщI къикIауэ псэу цIыху, къыщалъхуам щымыпсэууэ хамэщI щыпсэу. Факъырэ-зыри зыбгъэдэмылъ, къилъэIухуэмкIэ псэу цIыху

Бзэм зегъэужьын:

Хэхэс- нэгъуэщI щIыпIэ, хамэщI къикIауэ псэу цIыху,

къыщалъхуам щымыпсэууэ хамэщI щыпсэу.

Факъырэ-зыри зыбгъэдэмылъ, къилъэIухуэмкIэ псэу цIыху

Какие б ни грозили горести, И где бы ни ждала беда, Не поступайся только совестью , Ни днем, ни ночью, никогда!

Какие б ни грозили горести, И где бы ни ждала беда, Не поступайся только совестью , Ни днем, ни ночью, никогда!

Напэ зимыIэм дзажэпкъ иIэщ, - жаIэ. Ауэ апхуэдэ дзажэпкъ сыхуэмей - Си лъэпкъ и пащхьэ напэ тIэкIу щызиIэм Сыкъабзэлъабзэу срехыж дунейм. Елгъэр Кашиф .

Напэ зимыIэм дзажэпкъ иIэщ, - жаIэ. Ауэ апхуэдэ дзажэпкъ сыхуэмей - Си лъэпкъ и пащхьэ напэ тIэкIу щызиIэм Сыкъабзэлъабзэу срехыж дунейм. Елгъэр Кашиф .

Напэр зыхъумэфым уэрэдыр хуаус, Нобэ пц1ы бупсым, къыщ1эщынщ пщэдей, Губжьк1э бдзы уи 1упсыр Къэнэжынщ уи дей. К1уащ Бет1ал.

Напэр зыхъумэфым уэрэдыр хуаус, Нобэ пц1ы бупсым, къыщ1эщынщ пщэдей, Губжьк1э бдзы уи 1упсыр Къэнэжынщ уи дей. К1уащ Бет1ал.

« Уи напэр хъумэ.Ар пхъумэмэ, уи щхьэри, адэжь щ1ыналъэри, лъэпкъри дыкъэпхъумащ. Хуэсакъ напэм. Аращ псом нэхърэ нэхъапэр,си щ1алэ.»

« Уи напэр хъумэ.Ар пхъумэмэ, уи щхьэри, адэжь щ1ыналъэри, лъэпкъри дыкъэпхъумащ. Хуэсакъ напэм. Аращ

псом нэхърэ нэхъапэр,си щ1алэ.»

«…Напэр - лъапIэщ, Напэр сытми япэщ!...» (Жылэтеж Сэлэдин)

«…Напэр - лъапIэщ, Напэр сытми япэщ!...»

(Жылэтеж Сэлэдин)

«… Ахъши, фIыгъуи, нэгъуэщI гуэри Пумылъыт уэ напэм. ЛIы хуэдэлIым псэри гури Къуитыфынущ япэ!...»   (Жылэтеж Сэлэдин )

«… Ахъши, фIыгъуи, нэгъуэщI гуэри Пумылъыт уэ напэм. ЛIы хуэдэлIым псэри гури Къуитыфынущ япэ!...»

(Жылэтеж Сэлэдин )

Синквейн: Напэ къабзэщ,хужьщщ; къоупщ1ыр,уеущий,уегъэук1ытэ; хеящ1э нэхъыщхьэщ; Псэм ипэ- напэ.

Синквейн:

Напэ

къабзэщ,хужьщщ;

къоупщ1ыр,уеущий,уегъэук1ытэ;

хеящ1э нэхъыщхьэщ;

Псэм ипэ- напэ.

Дывгъэхъумэ, дыхуэвгъэсакъ ди цIыху, ди адыгэ напэм. Лъэпкъ напэр тезымыхын, зи напэр темыкIын цIыху Тхьэм псори дищI!

Дывгъэхъумэ, дыхуэвгъэсакъ ди цIыху, ди адыгэ напэм.

Лъэпкъ напэр тезымыхын,

зи напэр темыкIын цIыху Тхьэм псори дищI!

Берычэт бесын!

Берычэт бесын!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Презентация "Псэм и пэ-напэ"

Автор: Нагоева Маринат Ауесовна

Дата: 07.04.2017

Номер свидетельства: 407597

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства