kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін-?зі танудан саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зiн-?зi тану саба?ыны? жоспары

Мектеп :33 ЖОМ       Мерзім:  9.11.2015ж     М??алім: ?ожакеева Г.?.

Сынып: 7        О?ушылар саны : 24  

Саба?ты? та?ырыбы: « Аялай  біл,  сен деп  со??ан  ж?ректі»

??ндылы?: « С?йіспеншілік»

?асиеттері: Мейірімділік, Жа?сылы?, ?ам?орлы?

Саба?ты? ма?саты:  О?ушыларды?   бойына  жа?ын адамдарына деген ??рметін  с?йіспеншілік ар?ылы  ??ындыру.
Саба?ты?   міндеттері:

Білімділік: О?ушылар?а мейірімділік, жа?сылы?, ?ам?орлы? ?асиеттері туралы т?сінік беру

Дамытушылы?: О?ушыларды? мейірімділік, ?ам?орлы? таныту, жа?сы істер жасай білу іскерліктерін дамыту.

Т?рбиелеу: О?ушыларды мейірімділікпен жа?сылы? жасау?а, ?ам?ор болу?а т?рбиелеу.

Ресурстар:о?улы?, д?птер,ватман,маркер, ?н м?тіні

Саба?ты?барысы:    ?йымдастыру кезе?і

О?ушылармен  амандасып, оларды т?гелдеу, к??іл-к?йлерін с?рау,

5  ??ралдарын  т?гендету.

5 Т – ережесі «Т?ртіп , талап,   тынышты?,    тазалы?,   татулы?»

Балалар ережені  есімізге т?сіріп, сыныпта?ы  т?ртіпті са?тап, о?ып-білуге талаптанайы?,тынышты?ты орнатып,  тазалы?ты  са?тайы?, б?гінгі к?німізді  татулы?пен  ?ткізейік.

Тынышты? с?тi.  Н?р?а б?лену    ?уен

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек — ?алауы?ызды  шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді?  ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз  н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз  тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді.

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша  т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын… ?аламны? барлы? т?пкір — т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын… Н?р мені? ішімде… Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде  отыра т?ры?ыз…

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.

Рахмет.  

О?ушылар ?з ?серлерімен б?ліседі.

2.?й тапсырмасын тексеру.

О?улы?ты? 65- бетіндегі  Р.А?демірді?   «Ана махаббаты» атты м?тінді   ?йден о?у ж?не ?з ?сыныстарын жина?тап, осы ??гімедегі ерекше естері?де ?ал?ан, риясыз с?йіспеншілікті? к?ріністерін суретке  салып келу тапсырылады.  (О?ушыларды? ?йден салып келген суреттерін  тал?ылау).

С?ра?тар:

- Балаларды?  саяхаттан  бас тартуларыны?  себебін ?алай т?сіндірер еді?дер?

- Отбасында?ы  жарасымдылы?ты? сыры неде?

- Осы м?тіннен балаларды?  риясыз с?йіспеншіліктері  ?алай к?рінді?

- Ананы? балаларына деген риясыз с?йіспеншілігі ?алай бай?алды?

3.Д?йекс?з:

 «Адамны? жа?сысы - адам?а с?йіспеншілікпен ?ара?андар»

Абай ??нанбаев

-Абай ??нанбаев  атамызды  есімізге т?сірейікші, оны? ?андай шы?армаларын білесі?дер?

- Жа?сы адамдар ?андай адамдар?

- Адам?а с?йіспеншілікпен ?арау дегенді ?алай т?сінесі?дер?

- С?йіспеншілік  дегенді ?алай т?сінеміз?

 ?орытынды: ?рбір адам ?зіне, ата-анасына, Отанына с?йіспеншілікпен ?арайды. ?лемдегі барлы? жа?сылы? с?йіспеншілік ар?ылы келеді.

Д?йекс?зді о?ушылар?а бір –екі рет ?айталатып, жат?а айт?ызып, д?птерге к?шіріп жаз?ызамыз.

4.О?и?аларды ??гімелеу.   (С?хбат)

«Ана махаббаты» а?ыз ??гіме

Бір к?ні балалары бір келісімге келе алмай анасына келіп с?ра? ?ояды:

-Анашым, сіз біздерді? ?айсысымызды ерекше ?атты жа?сы к?ресіз?

Анасы ?ндеместен, шыра?ты жа?ып былай дейді:

-Мынау- шыра?, ол — мен!

Оны? жалыны- мені? сендерге деген с?йіспеншілігім.Осыдан кейін анасы та?ы бір шыра?ты алып, ?з шыра?ы ар?ылы жа?ты.

-Б?л мені?- т???ышым, о?ан мен ?з жылуым мен с?йіспеншілігімді бердім. ?ара?даршы, екінші шыра?ты жа?уыммен мені? жылуым, с?йіспеншілігім азайды ма?

- Жо?!

-Мені? шыра?ымны? жалыны бір ?алыпты.

Сонымен анасы ?анша баласы бар сонша шыра? жа?ты. Шыра?ты? жалыны к?бейіп, одан сайын к?п жылу берді…

Аналары? сендерді ?немі с?йіспеншілікке б?лейді, ал сендерде аналары?ды ?немі риясыз с?йіспеншілікке б?ле?дер!

С?ра?тар:

1.Балалар не себепті келісімге келе алмады?

2.Ана ?з с?йіспеншілігін  ?алай к?рсетті?

3. Риясыз  с?йіспеншілік дегенді ?алай т?сінесі?дер?

?орытынды:

Ана – ?йді? берекесі, ?ыз баланы? ?негесі, шаруаны? несібесі. Ананы? к?зінен н?р т?гіліп, жан-жа?ына шуа?ын т?геді. Осы шуа?пен жылынып, асыл Ананы? ??ша?ында мейірім алып ж?рген біз – алтын Ананы м??гі ?астерлеп, е?бегін ба?алап ?тейікші!

   5.   Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс.

О?ушылар   3-топ?а б?лінеді.

1-топ     «Ана»  та?ырыбына арнал?ан ?ле?ді толы?тыру керек.

Аялай біл, сен деп со??ан ж?ректі,

………………… таси берсі?, д?улеті?.

Айналамда н?зік жанды ……………,

……………. бір-бірінен к?мекті.

Ауырмашы м??гі со?сын ……….,

…………. ?анша рет ?тті т?ндері?

С?рі?генде к?ш беріп …………….,

?алайша сен барда мен ?артаямын?

Аялай біл, сен деп со??ан ж?ректі,

?р?ашанда таси берсі?, д?улеті?.

Айналамда н?зік жанды адамдар,

Аямайды бір-бірінен к?мекті.

Ауырмашы м??гі со?сын ж?регі?,

?й?ысыз ?анша рет ?тті т?ндері?

С?рі?генде к?ш беріп аялады?,

?алайша сен барда мен ?артаямын?

2-топ   Тірек с?здер беріледі сол с?здерді пайдаланып «Ана - ?мірді? — г?лі,тіршілік басы» ша?ын эссе жазу.

Тірек с?здер:

Аяулы, арда?ты, ала?аны, а? с?ті,мейірімді,?ымбат,м?пелеген, ?лдилеген, ке? пейіл,?ам?ор, к?н шуа?ы, н?р шашады.

3-топ  «Ананы?  мейірімі» та?ырыбында сахналап к?рсету.

6.Топпен ?н айту.

             Ана туралы жыр.          С?зі: ?. ?айырбековтікі

                                                        ?ні: Ш.?алдая?овтікі

?лемні? жары?ын сыйлады? сен ма?ан
Даланы? ?р г?лін жинады? сен ма?ан
Сен берді? ??старды? ?анатын сам?а?ан
Балалы? ?оштары? ?зі?е арна?ан

?айырмасы:
?лдилеп, аялап ?сірген жемісі?
Самал жел саяба? ??ша?ы? мен ?шін
Есейіп кетсем де, мен са?ан с?бимін
К??ілі?ді к?ктемдей к?зі?нен танимын

?теуге борышын анашым жан сырым
Іздедім сен ?шін ?лемні? асылын
?лемні? байлы?ын сыйлар ем кеш мені
Сыйлар ем ай - к?нін ?олыма т?спеді
?айырмасы:

Ете к?р ?ана?ат, ?зірге берерім
Балалы? махаббат, балалы? ж?регім
Бол риза анашым, ?олда?ы осы бар
?зі?е арна?ан ?німді ?осып ал

 

  1. ?й тапсырмасы.

№ 16- саба?: М?тінмен ж?мыс.  С. Байжановты?  «Адамды с?йе біл» ??гімесін о?ып келу.

Д?птермен ж?мыс.  «?здері?ні? жа?ындары?ды ?алай ?уантар еді?дер?»  ойтол?ау жазып келу.

Саба?ты?  со??ы тынышты? с?тi.

 Баяу музыка ?ойылады.                                   

 К?зімізді ж?мып, тынышты?та  б?гінгі саба?ты есімізге т?сірейік. Енді, б?гінгі ?ткен саба?ымыздан нені т?сіндік, ?андай жа?сы н?рселерді ?йрендік, ?зімізге нені алды? сол ж?нінде ойланайы?. Осыны? барлы?ын ж?регімізге салып, к?кейімізге т?йіп алайы?.  Жайлап, к?здері?ізді ашу?а болады.

Б?гінгі керемет саба? ?шін сіздерге к?п рахмет!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?зін-?зі танудан саба? жоспары»

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары


Мектеп :33 ЖОМ Мерзім: 9.11.2015ж Мұғалім: Қожакеева Г.Ә.

Сынып: 7 Оқушылар саны : 24

Сабақтың тақырыбы: « Аялай біл, сен деп соққан жүректі»

Құндылық: « Сүйіспеншілік»

Қасиеттері: Мейірімділік, Жақсылық, ҚамқорлықСабақтың мақсаты: Оқушылардың бойына  жақын адамдарына деген құрметін сүйіспеншілік арқылы ұғындыру.
Сабақтың міндеттері:

Білімділік: Оқушыларға мейірімділік, жақсылық, қамқорлық қасиеттері туралы түсінік беру

Дамытушылық: Оқушылардың мейірімділік, қамқорлық таныту, жақсы істер жасай білу іскерліктерін дамыту.

Тәрбиелеу: Оқушыларды мейірімділікпен жақсылық жасауға, қамқор болуға тәрбиелеу.

Ресурстар:оқулық, дәптер,ватман,маркер, ән мәтіні

Сабақтыңбарысы: Ұйымдастыру кезеңі

Оқушылармен амандасып, оларды түгелдеу, көңіл-күйлерін сұрау,

5 құралдарын түгендету.

5 Т – ережесі «Тәртіп , талап , тыныштық, тазалық , татулық»

Балалар ережені есімізге түсіріп , сыныптағы тәртіпті сақтап, оқып-білуге талаптанайық,тыныштықты орнатып, тазалықты сақтайық , бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік.

Тыныштық сәтi. Нұрға бөлену Әуен

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек — қалауыңызды  шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің  қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз  нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз  тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша  түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын… Ғаламның барлық түпкір — түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын… Нұр менің ішімде… Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде  отыра тұрыңыз…

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем  сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.

Жаймен көзіңізді ашуға болады.

Рахмет.  

Оқушылар өз әсерлерімен бөліседі.
2.Үй тапсырмасын тексеру.

Оқулықтың 65- бетіндегі  Р.Ақдемірдің   «Ана махаббаты» атты мәтінді үйден оқу және өз ұсыныстарын жинақтап, осы әңгімедегі ерекше естеріңде қалған , риясыз сүйіспеншіліктің көріністерін суретке  салып келу тапсырылады.  (Оқушылардың үйден салып келген суреттерін  талқылау).

Сұрақтар:

- Балалардың саяхаттан бас тартуларының себебін қалай түсіндірер едіңдер?

- Отбасындағы жарасымдылықтың сыры неде?

- Осы мәтіннен балалардың риясыз сүйіспеншіліктері қалай көрінді?

- Ананың балаларына деген риясыз сүйіспеншілігі қалай байқалды?3.Дәйексөз:

«Адамның жақсысы - адамға сүйіспеншілікпен қарағандар»

Абай Құнанбаев

-Абай Құнанбаев атамызды есімізге түсірейікші, оның қандай шығармаларын білесіңдер?

- Жақсы адамдар қандай адамдар?

- Адамға сүйіспеншілікпен қарау дегенді қалай түсінесіңдер?

- Сүйіспеншілік дегенді қалай түсінеміз?

Қорытынды: Әрбір адам өзіне, ата-анасына, Отанына сүйіспеншілікпен қарайды. Әлемдегі барлық жақсылық сүйіспеншілік арқылы келеді.

Дәйексөзді оқушыларға бір –екі рет қайталатып, жатқа айтқызып, дәптерге көшіріп жазғызамыз.
4.Оқиғаларды әңгімелеу. (Сұхбат)

«Ана махаббаты» аңыз әңгіме

Бір күні балалары бір келісімге келе алмай анасына келіп сұрақ қояды:

-Анашым, сіз біздердің қайсысымызды ерекше қатты жақсы көресіз?

Анасы үндеместен, шырақты жағып былай дейді:

-Мынау- шырақ, ол — мен!

Оның жалыны- менің сендерге деген сүйіспеншілігім.Осыдан кейін анасы тағы бір шырақты алып, өз шырағы арқылы жақты.

-Бұл менің- тұңғышым, оған мен өз жылуым мен сүйіспеншілігімді бердім. Қараңдаршы, екінші шырақты жағуыммен менің жылуым, сүйіспеншілігім азайды ма?

- Жоқ!

-Менің шырағымның жалыны бір қалыпты.

Сонымен анасы қанша баласы бар сонша шырақ жақты. Шырақтың жалыны көбейіп, одан сайын көп жылу берді…

Аналарың сендерді үнемі сүйіспеншілікке бөлейді, ал сендерде аналарыңды үнемі риясыз сүйіспеншілікке бөлеңдер!

Сұрақтар:

1.Балалар не себепті келісімге келе алмады?

2.Ана өз сүйіспеншілігін қалай көрсетті?

3. Риясыз сүйіспеншілік дегенді қалай түсінесіңдер?

Қорытынды:

Ана – үйдің берекесі, қыз баланың өнегесі, шаруаның несібесі. Ананың көзінен нұр төгіліп, жан-жағына шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асыл Ананың құшағында мейірім алып жүрген біз – алтын Ананы мәңгі қастерлеп, еңбегін бағалап өтейікші!
5. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.

Оқушылар 3-топқа бөлінеді.

1-топ «Ана» тақырыбына арналған өлеңді толықтыру керек.

Аялай біл, сен деп соққан жүректі,

………………… таси берсің, дәулетің.

Айналамда нәзік жанды ……………,

…………….. бір-бірінен көмекті.


Ауырмашы мәңгі соқсын ………..,

………….. қанша рет өтті түндерің

Сүріңгенде күш беріп …………….,

Қалайша сен барда мен қартаямын?


Аялай біл, сен деп соққан жүректі,

Әрқашанда таси берсің, дәулетің.

Айналамда нәзік жанды адамдар,

Аямайды бір-бірінен көмекті.

Ауырмашы мәңгі соқсын жүрегің,

Ұйқысыз қанша рет өтті түндерің

Сүріңгенде күш беріп аяладың,

Қалайша сен барда мен қартаямын?

2-топ Тірек сөздер беріледі сол сөздерді пайдаланып «Ана - өмірдің — гүлі,тіршілік басы» шағын эссе жазу.

Тірек сөздер:

Аяулы, ардақты, алақаны, ақ сүті,мейірімді,қымбат,мәпелеген, әлдилеген, кең пейіл,қамқор , күн шуағы, нұр шашады.

3-топ «Ананың мейірімі» тақырыбында сахналап көрсету.
6.Топпен ән айту.

Ана туралы жыр . Сөзі: Ғ. Қайырбековтікі

Әні: Ш.Қалдаяқовтікі

Әлемнің жарығын сыйладың сен маған
Даланың әр гүлін жинадың сен маған
Сен бердің құстардың қанатын самғаған
Балалық қоштарың өзіңе арнаған

Қайырмасы:
Әлдилеп, аялап өсірген жемісің
Самал жел саябақ құшағың мен үшін
Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін
Көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын

Өтеуге борышын анашым жан сырым
Іздедім сен үшін әлемнің асылын
Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені
Сыйлар ем ай - күнін қолыма түспеді
Қайырмасы:

Ете көр қанағат, әзірге берерім
Балалық махаббат, балалық жүрегім
Бол риза анашым, қолдағы осы бар
Өзіңе арнаған әнімді қосып ал


  1. Үй тапсырмасы.

№ 16- сабақ: Мәтінмен жұмыс.  С. Байжановтың  «Адамды сүйе біл» әңгімесін оқып келу.

Дәптермен жұмыс.  «Өздеріңнің жақындарыңды қалай қуантар едіңдер?»  ойтолғау жазып келу.
Сабақтың соңғы тыныштық сәтi.

               

 Баяу музыка қойылады.                                   

Көзімізді жұмып, тыныштықта  бүгінгі сабақты есімізге түсірейік. Енді, бүгінгі өткен сабағымыздан нені түсіндік, қандай жақсы нәрселерді үйрендік, өзімізге нені алдық сол жөнінде ойланайық. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп алайық.  Жайлап, көздеріңізді ашуға болады.

Бүгінгі керемет сабақ үшін сіздерге көп рахмет!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
?зін-?зі танудан саба? жоспары

Автор: Кожакеева Гулназ ?буб?кір?ызы

Дата: 12.11.2015

Номер свидетельства: 251841

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства