kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Открытый урок на тему: Арман деген к?п белес – біріне шы?са?, бірі бар.

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?т?стік ?аза?стан облысы

 Шардара ?аласы

М.Горький атында?ы жалпы орта мектебі

?зін – ?зі тану п?н м??алімі  Бердалиева Жанар Абсалиевна

Арман деген к?п белес – біріне шы?са?, бірі бар.

?. М?стафин

К?ні: 10.12.2014

Сыныбы: 11 «В»

Саба?ты? та?ырыбы : Арман – жар?ын болаша? бейнесі

Саба?ты? ма?саты:  «Араман» ??ндылы?ы туралы т?сініктерін ке?ейту. Арманны? м?ні, жету жолы туралы ?зіндік пікірін  ?алыптастыру.

Саба?ты? міндеттері :

 • арман туралы, оны? ?леуметтік, ?о?амды? сипаты, арман?а жету жолдары туралы ??ымдар ?алыптастыру;
 • жеке басты? ісін ?о?амды? орта? тілекпен білуге ?йрету, ?мірге, ?зіне деген сезімін арттыру, ?мірге  ??штарлы??а баулу;
 • о?ушыларды? талдау, сраптау да?дыларын дамыта  отырып,
 • ?ане, балалар саба?ты бастамас б?рын топ?а б?лініп алайы?.

1 – топ. ?лемні? жары?ын,

              Сыйлады? сен ма?ан

              Даланы? ?р г?лін

              Жинады? сен ма?ан.

2- топ. ?стазым мені? ?стазым

              ?з ?ткен ?ыс жазым

              ?алдыр?ан ізі? м??гілік

              Жадымда т?рар жа??ырып

              ?стазым мені? ?стазым.

Ал, балалар топ?а б?лініп алды? енді, ?з – ?зімізді саба??а дайындайы?.

 1. Н?р?а б?лену.

         Ы??айлы отырып, к?зді ж?мып, тере? жаймен дем алы?ыз. Т?бе?ізді алтын н?р?а б?леніп т?р?андай елестеті?із.  Тере?, баяу дем алып, демі?ізді сырт?а шы?ары?ыз. Бар зейіні?ізді жар?ырап т?р?ан т?бе?іздегі к?нге аудары?ыз.

         Мойны?ыз?а зейін ?ойы?ыз, ол да алтын н?р?а б?леніп т?р деп ойлап, сол алтын н?р?а зейін салып 5 рет баяу  тыныс алып, демі?ізді сырт?а шы?ары?ыз.

         Алды?ыз а? н?р?а б?леніп, кеуде?ізге шуа? шашып т?р деп ойлап,  ?зі?ізді са?ым арасында, ?демі г?лдерді?  ортасындамын деп елестете отырып, демі?ізді сырт?а шы?ары?ыз.  ?зі?ізге – ?зі?із ?азір мен к?зімді аш?анда ?зімді сергек сезінемін деп айты?ыз. (2 рет)

 1. ?й тапсырмасын с?рау.Балалар ?й тапсырмасына бір шолу жасайы?шы. ?йге ?андай тапсырма беріліп еді.
 2. Джиксо ?дісіні? бір элементі.  ?р топ?а м?тіннен ?зінді беремін. Топтарды? міндеті осы ?зіндіні бір – бірлеріне т?сіндіру.

?мітімді ?згім келмейді

         «Мама! Сен айт?ан ертегіде ?шырасатын Троя ша?арын  мен ?алайда іздеп табам!» Генрих Шлиман анасына осындай зор сеніммен ант ішкенде неб?рі сегіз жаста ?ана екен. ?рине, сегіз жасар баланы?  б?л с?зіне кезінде ?згелер т?гілі, ?з анасы да илан?ан жо?.  Баласыны? соншалы?ты батыл, ?зілді – кесілді,сеніммен с?йлегеніне к?лді де  ?ойды. Біра? сол бала ?се келе, б?кіл ?лемді та?дандырып, Торяны а?ыры тапты ?ой.

         Рас, оны? б?кіл ??мыры сол ертегілер мен Гомерді? а?ыз – жырларында ?ана аталатын, белгісіз ?аланы іздеумен ?тті. Біра? ол ?лы  жа?алы?  ашты ?ой. Б?л хабар кезінде д?ниені д?р сілкіндірген. ?йтпегенде ше! М?ндай ?ала тек Гомерді?  ?ш?ыр ?иялынан ту?ан атау болуы ы?тимал еді ?ой. Ондай ?ала еш?ашан да салынба?ан, тек ертегі айтушыларды? ойынан шы?арылып ал?ан н?рсе болса ше?  Солай болуы да ?ажап емес ?ой?  ?рине. Онда Шлиманны? б?кіл ?мір бойы са?ым ?уалап,жал?ан арман?а жетем деп алданып ?туден ауыр  ?кініш жо? шы?ар. ?мірде ондай та?дырлар да аз болмаса керек.

         Сегіз жасар Щлиман ертегіге сенді. Есейе келе ол ?зін – ?зі сендіре білді. ?зіне – ?зі сенімді адамны? к?ш – жігерінде шек бола ма?

         Ал, мен ше, Гау?ар! ?зімні? на?ыз инженер – ??рылысшы екеніме ж?регім сене ме? ?лде о?ан к?нелту ??ралы деп ?араймын ба? М?ндай сауалдар б?рын ?алайша ойыма кіріп – шы?пай ж?рген?

         ?о?ам алдында?ы ?з борышын а?ыл – парасатпен тере? т?сініп, д?рігерлік міндетін  ойда?ыдай ат?арып ж?рсе де, ?з маманды?ын іштей ?натпайтын досым есіме т?сті.

         М?мкін, мен де сондай шы?армын деген ой келді. М?ны ?алайша тексеріп, білуге болады?

         Мені? ?кем ?ле – ?лгенше а?аш ?сіріп ?ткен ба?бан  бол?анын білесі? ?ой. Сол кісі біреулерге ?атты ызасы келіп, яки ?з та?дырына к?йініп, ?ай?ы – ?асіретке улан?ан с?ттерінде ?дайы ?зі еккен ба?ты? ішін жал?ыз ?зі аралап кететін. Сол а?аштар?а м??ын айт?ысы келгендей – а? ?р?айсысын ала?анымен сипап – сипап ?тетін – ді. ?р т?п алмасын ?з ?олымен отыр?ызып, ?з баласындай м?пелеп жетілдірген, ?рбір б?та?ын жат?а білетін таныс ба?ты ?кем неге аралайтын сонда? М?мкін, ол ашуын тар?ату ?шін емес, ?з ?міріні? д?рысты?ына, ?зіні? ел – ж?рт?а ?ажеттігіне, ?з арыны? тазалы?ына к?зін жеткізіп, ?з бойында?ы сенімін  арттыра т?су ?шін арала?ан шы?ар. Адам ?ай?ы – ?асіретке ?шыра?анда бойында?ы сенімі к?рт азайып кете ме деп ?алдым. ?йткені  жан к?йінішіне т?скен кісілерді  ?детте жа?ын достары «Уайым жеме, б?рі орнына келеді», - деп сендіре бастайды ?ой. Солай екенін м?мкін кезінде ?кем де сезген шы?ар. ?лде оны? е? сенімді достары сол жай?ал?ан ба?та?ы  м?лдір жапыра?ты  а?аштар болды ма екен? Онда ?кем ?з бойында?ы к?ш – жігеріне де, ?з к?сібін д?рыс та?дай білгеніне де ешбір к?м?н келтірмей, иманындай сенген екен ?ой.

         Ал, мені? бойымда ?мірге деген, ?з ісіме деген сондай ?лкен Сенім бар ма? Егер мен ?зіме – ?зім сенбесем, онда ?мірге соншалы?ты ??штар болар ма едім? Адам ?зі нанбайтын н?рсеге ?лердей ??штар болуы емес ?ой. Алдымен ?мірді? ?зіне ?ашы? болмай т?рып, сол  ?мір – м??итты? жал?ыз ?ана тамшысы – бір адамды жан т?німен с?ймеу м?мкін емес ?ой. М??ит суыны? бір тамшысы ар?ылы к?ллі ?лемдік м??итты? ??рамын зерттеп біледі емес пе? Сол сия?ты мен, де  б?кіл Сенім мен Махаббат ?леміні? таби?атын жал?ыз ?зі? ар?ылы танып білем, Гау?ар ...

         ?р топтан спикерлер шы?ып ?здеріне берілген  м?тінді т?сіндіріп берулері керек.

         ?р топ спикерлері т?сіндіріп бол?ан со?, о?ушылардан б?гінгі та?ырып ?андай екенін с?рап, с?ра?тар ?оямын.

 • Армансыз адам бола ма?
 • Арманны? ?лкен, кішісі бола ма?
 • Арман мен ?иял, м?рат ??ымдарын ?алай т?сінесі?дер?
 1. О?ушыларды сергітіп  алу ?шін слайд к?рсетіледі.
 2. ?р топ?а тапсырма беріледі. Осы тапсырмаларды о?ушылар постерге т?сіріп, ?р топ спикерлері ?ор?айды.

1 – топ. ХХІ ?асыр заманауи о?ушы мен мектепті? келбеті.

2 – топ. ?з елімізді? ?аза?стан Республикасыны? болаша?ы ?андай бол?анын армандайсы?дар.

 1. О?ушылар?а ?нтаспа ты?датылады.  Осы ты?да?ан м?тінді о?ушылар «Алты ойлау  ?алпа?ы» ар?ылы  ар?ылы д?сіндірулері керек. Ол  ?шін о?ушылар ?р т?рлі т?сті ?алпа?тарды та?даулары тиіс.

А? ?алпа? белгілі немесе ?ажетті а?парат?а назар аудару ?шін пайдаланылады.

 

 Сары ?алпа? ай?ындылы? пен  ?мірге сеніммен ?арауды  бейнелейді. Б?л ?алпа?пен сіз идеяны? жа?ымды жа?тарын зерделейсіз ж?не ?з назары?ызды,  к?ш-жігері?ізді оны? жетістіктері мен жа?сылы?тарын іздеуге ж?мсайсыз.   

 ?ара ?алпа? б?л – «?з?зілді? ?ор?аушысы» немесе неліктен  кейбір тетіктер д?рыс істемейді.

 

 ?ызыл ?алпа? сезімді, болжамды ж?не ішкі т?йсікті білдіреді.

 

 Жасыл ?алпа? креативтілікке, м?мкіндіктерге, балама?а ж?не жа?а идеялар?а ба?ытталады.

 

 К?к ?алпа? ойлау ?дерісін бас?арады.  Б?л ба?ылаушы тетік, ол барлы? алты ?алпа?ты? ба?ыттарын ба?ылау?а  кепілдік береді. 

 

7.Полиглот ойыны. О?ушылар «Арман» с?зін ?андай с?здермен те?естіре аламыз. Осы айтыл?ан с?здерді ?ш тілде айтып к?рейікші.

8. ?й тапсырмасын беру.

9. Ж?ректен ж?рекке. 

Просмотр содержимого документа
«открытый урок на тему: Арман деген к?п белес – біріне шы?са?, бірі бар. »

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шардара қаласы

М.Горький атындағы жалпы орта мектебі

Өзін – өзі тану пән мұғалімі Бердалиева Жанар АбсалиевнаАрман деген көп белес – біріне шықсаң, бірі бар.

Ғ. Мұстафин

Күні: 10.12.2014

Сыныбы: 11 «В»

Сабақтың тақырыбы : Арман – жарқын болашақ бейнесі

Сабақтың мақсаты: «Араман» құндылығы туралы түсініктерін кеңейту. Арманның мәні, жету жолы туралы өзіндік пікірін қалыптастыру.

Сабақтың міндеттері :

 • арман туралы, оның әлеуметтік, қоғамдық сипаты, арманға жету жолдары туралы ұғымдар қалыптастыру;

 • жеке бастың ісін қоғамдық ортақ тілекпен білуге үйрету, өмірге, өзіне деген сезімін арттыру, өмірге құштарлыққа баулу;

 • оқушылардың талдау, сраптау дағдыларын дамыта отырып,

 • Қане, балалар сабақты бастамас бұрын топқа бөлініп алайық.

1 – топ. Әлемнің жарығын,

Сыйладың сен маған

Даланың әр гүлін

Жинадың сен маған.

2- топ. Ұстазым менің ұстазым

Өз өткен қыс жазым

Қалдырған ізің мәңгілік

Жадымда тұрар жаңғырып

Ұстазым менің ұстазым.

Ал, балалар топқа бөлініп алдық енді, өз – өзімізді сабаққа дайындайық.

 1. Нұрға бөлену.

Ыңғайлы отырып, көзді жұмып, терең жаймен дем алыңыз. Төбеңізді алтын нұрға бөленіп тұрғандай елестетіңіз. Терең, баяу дем алып, деміңізді сыртқа шығарыңыз. Бар зейініңізді жарқырап тұрған төбеңіздегі күнге аударыңыз.

Мойныңызға зейін қойыңыз, ол да алтын нұрға бөленіп тұр деп ойлап, сол алтын нұрға зейін салып 5 рет баяу тыныс алып, деміңізді сыртқа шығарыңыз.

Алдыңыз ақ нұрға бөленіп, кеудеңізге шуақ шашып тұр деп ойлап, өзіңізді сағым арасында, әдемі гүлдердің ортасындамын деп елестете отырып, деміңізді сыртқа шығарыңыз. Өзіңізге – өзіңіз қазір мен көзімді ашқанда өзімді сергек сезінемін деп айтыңыз. (2 рет)

 1. Үй тапсырмасын сұрау.Балалар үй тапсырмасына бір шолу жасайықшы. Үйге қандай тапсырма беріліп еді.

 2. Джиксо әдісінің бір элементі. Әр топқа мәтіннен үзінді беремін. Топтардың міндеті осы үзіндіні бір – бірлеріне түсіндіру.

Үмітімді үзгім келмейді

«Мама! Сен айтқан ертегіде ұшырасатын Троя шаһарын мен қалайда іздеп табам!» Генрих Шлиман анасына осындай зор сеніммен ант ішкенде небәрі сегіз жаста ғана екен. Әрине, сегіз жасар баланың бұл сөзіне кезінде өзгелер түгілі, өз анасы да иланған жоқ. Баласының соншалықты батыл, үзілді – кесілді,сеніммен сөйлегеніне күлді де қойды. Бірақ сол бала өсе келе, бүкіл әлемді таңдандырып, Торяны ақыры тапты ғой.

Рас, оның бүкіл ғұмыры сол ертегілер мен Гомердің аңыз – жырларында ғана аталатын, белгісіз қаланы іздеумен өтті. Бірақ ол ұлы жаңалық ашты ғой. Бұл хабар кезінде дүниені дүр сілкіндірген. Әйтпегенде ше! Мұндай қала тек Гомердің ұшқыр қиялынан туған атау болуы ықтимал еді ғой. Ондай қала ешқашан да салынбаған, тек ертегі айтушылардың ойынан шығарылып алған нәрсе болса ше? Солай болуы да ғажап емес қой? Әрине. Онда Шлиманның бүкіл Өмір бойы сағым қуалап,жалған арманға жетем деп алданып өтуден ауыр өкініш жоқ шығар. Өмірде ондай тағдырлар да аз болмаса керек.

Сегіз жасар Щлиман ертегіге сенді. Есейе келе ол өзін – өзі сендіре білді. Өзіне – өзі сенімді адамның күш – жігерінде шек бола ма?

Ал, мен ше, Гауһар! Өзімнің нағыз инженер – құрылысшы екеніме жүрегім сене ме? Әлде оған күнелту құралы деп қараймын ба? Мұндай сауалдар бұрын қалайша ойыма кіріп – шықпай жүрген?

Қоғам алдындағы өз борышын ақыл – парасатпен терең түсініп, дәрігерлік міндетін ойдағыдай атқарып жүрсе де, өз мамандығын іштей ұнатпайтын досым есіме түсті.

Мүмкін, мен де сондай шығармын деген ой келді. Мұны қалайша тексеріп, білуге болады?

Менің әкем өле – өлгенше ағаш өсіріп өткен бағбан болғанын білесің ғой. Сол кісі біреулерге қатты ызасы келіп, яки өз тағдырына күйініп, қайғы – қасіретке уланған сәттерінде ұдайы өзі еккен бақтың ішін жалғыз өзі аралап кететін. Сол ағаштарға мұңын айтқысы келгендей – ақ әрқайсысын алақанымен сипап – сипап өтетін – ді. Әр түп алмасын өз қолымен отырғызып, өз баласындай мәпелеп жетілдірген, әрбір бұтағын жатқа білетін таныс бақты әкем неге аралайтын сонда? Мүмкін, ол ашуын тарқату үшін емес, өз өмірінің дұрыстығына, өзінің ел – жұртқа қажеттігіне, өз арының тазалығына көзін жеткізіп, өз бойындағы сенімін арттыра түсу үшін аралаған шығар. Адам қайғы – қасіретке ұшырағанда бойындағы сенімі күрт азайып кете ме деп қалдым. Өйткені жан күйінішіне түскен кісілерді әдетте жақын достары «Уайым жеме, бәрі орнына келеді», - деп сендіре бастайды ғой. Солай екенін мүмкін кезінде әкем де сезген шығар. Әлде оның ең сенімді достары сол жайқалған бақтағы мөлдір жапырақты ағаштар болды ма екен? Онда әкем өз бойындағы күш – жігеріне де, өз кәсібін дұрыс таңдай білгеніне де ешбір күмән келтірмей, иманындай сенген екен ғой.

Ал, менің бойымда өмірге деген, өз ісіме деген сондай үлкен Сенім бар ма? Егер мен өзіме – өзім сенбесем, онда өмірге соншалықты құштар болар ма едім? Адам өзі нанбайтын нәрсеге өлердей құштар болуы емес қой. Алдымен өмірдің өзіне ғашық болмай тұрып, сол өмір – мұқиттың жалғыз ғана тамшысы – бір адамды жан тәнімен сүймеу мүмкін емес қой. Мұқит суының бір тамшысы арқылы күллі әлемдік мұқиттың құрамын зерттеп біледі емес пе? Сол сияқты мен, де бүкіл Сенім мен Махаббат әлемінің табиғатын жалғыз өзің арқылы танып білем, Гауһар ...

Әр топтан спикерлер шығып өздеріне берілген мәтінді түсіндіріп берулері керек.

Әр топ спикерлері түсіндіріп болған соң, оқушылардан бүгінгі тақырып қандай екенін сұрап, сұрақтар қоямын.

 • Армансыз адам бола ма?

 • Арманның үлкен, кішісі бола ма?

 • Арман мен қиял, мұрат ұғымдарын қалай түсінесіңдер?

 1. Оқушыларды сергітіп алу үшін слайд көрсетіледі.

 2. Әр топқа тапсырма беріледі. Осы тапсырмаларды оқушылар постерге түсіріп, әр топ спикерлері қорғайды.

1 – топ. ХХІ ғасыр заманауи оқушы мен мектептің келбеті.

2 – топ. Өз еліміздің Қазақстан Республикасының болашағы қандай болғанын армандайсыңдар.

 1. Оқушыларға үнтаспа тыңдатылады. Осы тыңдаған мәтінді оқушылар «Алты ойлау қалпағы» арқылы арқылы дүсіндірулері керек. Ол үшін оқушылар әр түрлі түсті қалпақтарды таңдаулары тиіс.

Ақ қалпақ белгілі немесе қажетті ақпаратқа назар аудару үшін пайдаланылады.

 

Сары қалпақ айқындылық пен өмірге сеніммен қарауды бейнелейді. Бұл қалпақпен сіз идеяның жағымды жақтарын зерделейсіз және өз назарыңызды, күш-жігеріңізді оның жетістіктері мен жақсылықтарын іздеуге жұмсайсыз.

Қара қалпақ бұл – «әзәзілдің қорғаушысы» немесе неліктен кейбір тетіктер дұрыс істемейді.

 

Қызыл қалпақ сезімді, болжамды және ішкі түйсікті білдіреді.

 

Жасыл қалпақ креативтілікке, мүмкіндіктерге, баламаға және жаңа идеяларға бағытталады.

 

Көк қалпақ ойлау үдерісін басқарады. Бұл бақылаушы тетік, ол барлық алты қалпақтың бағыттарын бақылауға кепілдік береді.


7.Полиглот ойыны. Оқушылар «Арман» сөзін қандай сөздермен теңестіре аламыз. Осы айтылған сөздерді үш тілде айтып көрейікші.

8. Үй тапсырмасын беру.

9. Жүректен жүрекке.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
открытый урок на тему: Арман деген к?п белес – біріне шы?са?, бірі бар.

Автор: Бердалиева Жанар Абсалиевна

Дата: 03.02.2015

Номер свидетельства: 166517

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства