kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?аза? тілі мен ?дебиет п?ндерін о?ытуда ?олданылатын белсенді ?діс-т?сілдер ар?ылы сыни т?р?ыда ойлау да?дыларын жетілдіру »

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ш?О К?кпекті ауданы Белое ауылы «Октябрь мектеп-балаба?ша кешені» КММ

Модуль аты О?ытуда?ы жа?а ?діс-т?сілдер
Коучинг –сессия «?аза? тілі мен ?дебиет п?ндерін о?ытуда ?олданылатын белсенді ?діс-т?сілдер ар?ылы сыни т?р?ыда ойлау да?дыларын жетілдіру »

Жалпы ма?саты : М??алімдерді? білім ке?істігінде орын алып отыр?ан ?згерістерге байланысты  к?сіби даму?а дайын болуын,жеті модуль м?н-м?тінінде ?дістемелік ж?мысты? тиімділігін ?олдана отырып,іс-т?жірибесін жетілдіру. О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер ар?ылы жо?ары н?тижелерге ?ол жеткізу. Сын т?р?ысынан ойлауды дамыту ?шін ж?мыстар ж?ргізу ар?ылы ойлау ар?ылы ойлану?а жетелеу. Сілтеме М??алімге арнал?ан н?с?аулы? І де?гей 4 – 33 бет,ІІІ де?гей 48 – 53 бет,”Интербелсенді ?дістемені ЖОО- да ?олдану м?селелері” (А.?лімов,40-56),бейнежазбалар.

 К?тілетін н?тижелері:

Коучинг со?ында м??алімдер: 1.?рбір м??алім жеке ?ажеттіліктерімен байланысты кедергілерді шешуде ке?ес беру ?дістемесімен танысады.

 2.Топпен ж?мыс істеу да?дыларын жетілдіреді, ынтыма?тасты? атмосфера ?алыптасады.

3.Сын т?р?ысынан ойлауды о?у ?рдісінде ?олдану да?дыларын ме?гереді.

Негізгі т?йінді идеялар:

?аза?станда?ы білім беруді дамыту ?шін ма?ызды сын т?р?ысынан ойлау модулін о?ушылар мен м??алімдерді? т?жірибесіне енгізу.

Саба?та ?олданылатын ресурстар:

 Бейне жазба, ?лестірмелі материалдар, флипчарт, стикер, интерактивті та?та,слайдтар.

О?ыту ?дістері

 О?ыту мен о?уда?ы жа?а ?дістер,АКТ, СТО,О?ыту ?шін ба?алау

1.Жеке ж?мыс 2.Диалог 3.Ж?пты? ж?мыс 4Топты? ж?мыс Дерек к?здері Бейнежазбалар,слайдтар Тапсырмалар Р?лдік ойындар,с?ра?тар?а жауап беру, ?лестірмелі материалдар орындау, постер ?ор?ау

. Саба? бойынша коуч пен м??алімдерді? іс- ?рекеті

Коучті? іс-?рекеті

М??алімні? іс-?рекеті

1.Кіріспе. (2 мин)

1.Топ?а б?лу ?шін т?рлі геометриялы? фигураларды пайдалану

Колобративті орта ?алыптасады.

2.М??алімдерге психологиялы? ахуал ту?ызу (7мин)

Сыни ойлау?а жетелейтін,есте са?тау ?абілетін дамытатын“Біз …  та?даймыз” тренингі Ше?бер болып отырайы?. Бір ?а?азды алып, ?са?тап жыртып, б?ктеп сендерге та?дап алу?а беремін. ?здері?із келіп кез келген ?а?азды аласыздар.

        Кейбір ?а?азда «мафия» деген жазулар бар, кімге сол келсе, сол адамдар мафия. Біра? бір- бірлеріне айтпайсыздар, білдірмейсіндер. Олар сіздерді? іштерінен біреуді та?дайды. Сіздер бір ?аланы? адамдарысыздар. Т?н батты, ?ала т?р?ындары ?й?ы?а кетті. Сіздер к?здерінізді ж?мыныздар. Тек ?ана мафиялар ?йы?тамайды. Олар ?з ??рбандарын ойыннан шеттетеді.Кім мафия? Соны табыныздар, ал олар бір-біріне білдіртпеуі керек.

     Талдау: Сізге ойын ?нады ма, ?лде мафия бол?ан ?нады ма, сізді? к??іл- к?йініз ?алай? Біз …  та?даймыз” тілегін айты?ыз

М??алімдер арсында ?арым-?атынас ны?аяды.Жа?ымсыз к??іл – к?йден арылады.?здерін еркін сезінеді.

Коучинг ма?саты мен міндетін аны?тау

Коучинг сессиядан не к?тетіндерін, ?атысу ма?сатын аны?тау

Коучинг сессиядан не к?тетіндерін, ?атысу ма?сатын айту

 Ой ?оз?ау. ?ызы?ушылы?ын ояту. (5 мин)

«?ыран ??с ?мірінен»  к?рсетілім

О?ыту мен о?уда?ы жа?а ?дістер таныстырылымы Презентация к?рсетілімі

Жиі ?олданатын стратегиялар тізімін ??рау.

«Бізге ?згеру керек пе?» с?ра?ына жауап іздеу

Жазылма?ан стратегияларды  талдау?а ?сыну

Ма?ынаны тану. (20 мин) Топты? тапсырма.

1 топ?а тапсырма

«Ж?зім шо?ы» ?дісі

2 топ?а тапсырма

«Плюмин» ?дісі Авторы : Эдвард де Боне

3 топ?а тапсырма  «Диаманта» ?дісі

Диаманта – Жеті жолды ?ле? т?рі

 1/ 1,7 тарма?тар ма?ыналары ?арама -?арсы зат есімдер. Антоним  ??ымдарды ?айталауда тиімді.  

2 /–  бірінші зат есімге ?атысты 2 сын есім

3/ бірінші зат есімге ?атысты ?ш етістік

4/ зат есімдерге ?атысты екі с?з тіркесі

5/ екінші зат есімге ?атысты ?ш етістік

6/  екінші зат есімге ?атысты екі сын есім

Ы.Алтынсарин «Ба?ша  а?аштары» м?тінімен ж?мыс  жасайды. ?р топ берілген стратегия бойынша ж?мыс ж?ргізеді.

 Сергіту с?ті

«А?аш та?дай аласыз ба?» тренингі

1. Жомарт ж?не адамгершілігі жо?ары жансыз. Сіз ?немі ?здік болу?а талпынасыз. Кеудемсо?ты? ?асиеті?із де жо? емес. Ж?рт сырттай сізбен тіл табысу ?иын деп т?сінеді. Олай емес, тек сіз ?зі?ізбен-?зі?ді? табысуы?ыз о?ай шаруа емес. Сіз ?немі белсенді ж?мыс ат?арасыз. Біра? ?зімшіл емессіз. Сіз ?з ?лемі?ізді ?демілендіру ?шін тынбай ж?мыс жасайсыз. Сіз біреуді жаны?ыз?а жара сал?анша жа?сы к?ресіз. Ал содан кейін. содан кейін де жа?сы к?руден танбайсыз. Сізді? ісі?ізді? ?адіріне жетіп ж?рген жандар аздау.

2. Еліктіргіш ж?не шыншыл адамсыз. Сіз біреуге к?мектесуге ?ашан да даяр т?ратын жауапкершілігі жо?ары жансыз. Сіз адал ж?мыс жасауды жа?сы к?ресіз. ?андай да бір ж?мысты ?з міндеті?ізге алудан ?ашпайсыз. Сізді? мінезі?із к?пке ?намды. Сізде ?немі к?пті? к??ілінен шы?атын ?ызы?ты ??гіме таусылмайды. 

3. А?ылды ж?не ойшыл жансыз. Сіз с?зсіз ой адамысыз. Сізді? идея?ыз бен ойлары?ыз ?те ма?ызды. Сіз жал?ыз ?ал?анда к?п ой?а берілесіз. ?зі?іздей ?немі ой ?стінде ж?ретін жандармен с?хбат ??рудан ?ашпайсыз. Сіз ?зі?із д?рыс деп жаса?ан н?рсені жасайсыз. О?ан к?пшілік бір ауыздан келісе ?оймауы да м?мкін. 

4. Зерек жансыз. Сіз ?з орта?ызда сирек кездесетін жал?ыз адамсыз. Сізбен ?атар т?рар жан жо?. Тіпті  сізбен салыстыру?а т?рарлы? жан да. Сізді к?бі д?рыс т?сіне бермейді. Сонды?тан ондай жандарды? ісі сізді ?немі ренжітеді. Сізге жеке ке?істік ??ру ?ажет. Шы?армашылы?ы?ызды байыта т?сі?із. ?йткені ж?рт сізді шы?армашылы?ы?ыз ?шін де ?адірлейді. 

5. Сенімді жансыз. Сіз т?уелсіз жансыз. "Б?рін ?зім жасаймын" деген ?а?иданы ?станасыз. Тек ?зі?ізге ?ана сенесіз. Сіз жа?ындары?ыз ?шін ?алай сенімді болуды? ??пиясын білесіз. Ж?рттардан бар тілері?із - оларды? сізге адал болуы. ?йткені сіз адал адамдарды ба?алайсыз, шынды?ты с?йесіз. 

6. Мейірімді ж?не сезімтал жансыз. Сіз адамдармен о?ай ?арым-?атынас орнатасыз. Досы?ызды? саны к?п. Оларды? ?мірін жа?сарту ?шін ?олы?ыздан келгенін аянып ?алмайсыз. Сіз бар жерде кейбіреулер ?здерін арты? сезінеді. Сіз махаббат?а сенесіз, онсыз ?мірді? м?ні жо? деп ??асыз. 

7. Ба?ытты ж?не ?зін-?зі еркін билейтін жансыз. Сіз адамдарды айт?ызбай-а? ??атын кішіпейіл адамсыз. ?р адам ?мірде ?з жолын салуы керек деп т?сінесіз. Сіз кез келген шараны, о?и?аны да ?ор?ынышсыз ?арсы аласыз. К?п мазаланатыны?ыз та?ы бар. ?немі бос уа?ытты тиімді ?ткізесіз. 

8. ?демі ж?не ?айратты жансыз. Сіз к??ілді де к?лдіргі адамдарды? ?атарынансыз. Егер ??гіме ?андай да бір о?и?а жайында ?рбіп жатса, ?немі "?олдаймын" деп ?ол к?теруге дайын ж?ресіз. Сіз та??алудан да, та?дандырудан да жалы?пайсыз. Б?рін біліп ал?ы?ыз келіп т?рады. Егер сізге бір н?рсе ?ызы? болса, соны? жай-жапсарын аны?та?анша байыз таппайсыз. 

9. Жолы бол?ыш адамсыз. Сіз ?шін ?мір - сыйлы?. Сол сыйлы?ты с?тті пайдалану керектігімен бас ?атырасыз. ?мірде ?олы?ыз жеткен жетістікпен мар?аясыз. Жаны?ыз?а жа?ын жанмен бар ?уанышты б?лісуге ?зір т?расыз. Кешіре де, кешірім с?рай да аласыз.

?ор?ау 10 мин

Спикерлерді? флипчартты ?ор?ауы

?орытындылау 5 мин

Т?рлі т?сілдерді? саба? кезе?деріне ?арай, ма?сатына ?арай ?олдану тиімділігі туралы ?орытындылау

Кері байланыс

«Ая?талма?ан с?йлем» рефлексиясы

Коучинг туралы мені? ойым.

Ма?ан ?ызы?ты бол?аны.

?з ж?мысымда.

?йымдастырушы?а ?сынысым.

Рефлексия (3 мин)

«Ба?алау терезесі»

М??алімдер ?з топтарыны? к??іл-к?йін білдіреді

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««?аза? тілі мен ?дебиет п?ндерін о?ытуда ?олданылатын белсенді ?діс-т?сілдер ар?ылы сыни т?р?ыда ойлау да?дыларын жетілдіру »»

ШҚО Көкпекті ауданы Белое ауылы «Октябрь мектеп-балабақша кешені» КММ

Модуль аты Оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер
Коучинг –сессия «Қазақ тілі мен әдебиет пәндерін оқытуда қолданылатын белсенді әдіс-тәсілдер арқылы сыни тұрғыда ойлау дағдыларын жетілдіру »

Жалпы мақсаты : Мұғалімдердің білім кеңістігінде орын алып отырған өзгерістерге байланысты кәсіби дамуға дайын болуын,жеті модуль мән-мәтінінде әдістемелік жұмыстың тиімділігін қолдана отырып,іс-тәжірибесін жетілдіру . Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер арқылы жоғары нәтижелерге қол жеткізу. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту үшін жұмыстар жүргізу арқылы ойлау арқылы ойлануға жетелеу. Сілтеме Мұғалімге арналған нұсқаулық І деңгей 4 – 33 бет,ІІІ деңгей 48 – 53 бет,”Интербелсенді әдістемені ЖОО- да қолдану мәселелері” (А.Әлімов,40-56),бейнежазбалар.

Күтілетін нәтижелері:

Коучинг соңында мұғалімдер: 1.Әрбір мұғалім жеке қажеттіліктерімен байланысты кедергілерді шешуде кеңес беру әдістемесімен танысады.

2.Топпен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіреді, ынтымақтастық атмосфера қалыптасады.

3.Сын тұрғысынан ойлауды оқу үрдісінде қолдану дағдыларын меңгереді.

Негізгі түйінді идеялар:

Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды сын тұрғысынан ойлау модулін оқушылар мен мұғалімдердің тәжірибесіне енгізу.

Сабақта қолданылатын ресурстар:

Бейне жазба, үлестірмелі материалдар , флипчарт , стикер, интерактивті тақта,слайдтар.

Оқыту әдістері

Оқыту мен оқудағы жаңа әдістер ,АКТ, СТО ,Оқыту үшін бағалау

1.Жеке жұмыс 2.Диалог 3.Жұптық жұмыс 4Топтық жұмыс Дерек көздері Бейнежазбалар ,слайдтар Тапсырмалар Рөлдік ойындар,сұрақтарға жауап беру , үлестірмелі материалдар орындау, постер қорғау

. Сабақ бойынша коуч пен мұғалімдердің іс- әрекеті


Коучтің іс-әрекеті

Мұғалімнің іс-әрекеті

1.Кіріспе. (2 мин)

1.Топқа бөлу үшін түрлі геометриялық фигураларды пайдалану

Колобративті орта қалыптасады.

2.Мұғалімдерге психологиялық ахуал туғызу (7мин)

Сыни ойлауға жетелейтін,есте сақтау қабілетін дамытатын“Біз … таңдаймыз” тренингі Шеңбер болып отырайық. Бір қағазды алып, ұсақтап жыртып, бүктеп сендерге таңдап алуға беремін. Өздеріңіз келіп кез келген қағазды аласыздар.

Кейбір қағазда «мафия» деген жазулар бар, кімге сол келсе, сол адамдар мафия. Бірақ бір- бірлеріне айтпайсыздар, білдірмейсіндер. Олар сіздердің іштерінен біреуді таңдайды. Сіздер бір қаланың адамдарысыздар. Түн батты , қала тұрғындары ұйқыға кетті. Сіздер көздерінізді жұмыныздар. Тек қана мафиялар ұйықтамайды. Олар өз құрбандарын ойыннан шеттетеді.Кім мафия? Соны табыныздар, ал олар бір-біріне білдіртпеуі керек.

Талдау: Сізге ойын ұнады ма, әлде мафия болған ұнады ма, сіздің көңіл- күйініз қалай? Біз … таңдаймыз” тілегін айтыңыз


Мұғалімдер арсында қарым-қатынас нығаяды.Жағымсыз көңіл – күйден арылады.Өздерін еркін сезінеді.

Коучинг мақсаты мен міндетін анықтау

Коучинг сессиядан не күтетіндерін , қатысу мақсатын анықтау

Коучинг сессиядан не күтетіндерін , қатысу мақсатын айту

Ой қозғау. Қызығушылығын ояту. (5 мин)

«Қыран құс өмірінен» көрсетілім

Оқыту мен оқудағы жаңа әдістер таныстырылымы Презентация көрсетілімі

Жиі қолданатын стратегиялар тізімін құрау .

«Бізге өзгеру керек пе?» сұрағына жауап іздеу


Жазылмаған стратегияларды талдауға ұсыну

Мағынаны тану. (20 мин) Топтық тапсырма.

1 топқа тапсырма

«Жүзім шоғы» әдісі


2 топқа тапсырма

«Плюмин» әдісі Авторы : Эдвард де Боне3 топқа тапсырма «Диаманта» әдісі

Диаманта – Жеті жолды өлең түрі

1/ 1,7 тармақтар мағыналары қарама -қарсы зат есімдер. Антоним ұғымдарды қайталауда тиімді.

2 /– бірінші зат есімге қатысты 2 сын есім

3/ бірінші зат есімге қатысты үш етістік

4/ зат есімдерге қатысты екі сөз тіркесі

5/ екінші зат есімге қатысты үш етістік

6/ екінші зат есімге қатысты екі сын есімЫ.Алтынсарин «Бақша ағаштары» мәтінімен жұмыс жасайды. Әр топ берілген стратегия бойынша жұмыс жүргізеді.

Сергіту сәті

«Ағаш таңдай аласыз ба?» тренингі

1. Жомарт және адамгершілігі жоғары жансыз. Сіз үнемі үздік болуға талпынасыз. Кеудемсоқтық қасиетіңіз де жоқ емес. Жұрт сырттай сізбен тіл табысу қиын деп түсінеді. Олай емес, тек сіз өзіңізбен-өзіңдің табысуыңыз оңай шаруа емес. Сіз үнемі белсенді жұмыс атқарасыз. Бірақ өзімшіл емессіз. Сіз өз әлеміңізді әдемілендіру үшін тынбай жұмыс жасайсыз. Сіз біреуді жаныңызға жара салғанша жақсы көресіз. Ал содан кейін... содан кейін де жақсы көруден танбайсыз. Сіздің ісіңіздің қадіріне жетіп жүрген жандар аздау.

2. Еліктіргіш және шыншыл адамсыз. Сіз біреуге көмектесуге қашан да даяр тұратын жауапкершілігі жоғары жансыз. Сіз адал жұмыс жасауды жақсы көресіз. Қандай да бір жұмысты өз міндетіңізге алудан қашпайсыз. Сіздің мінезіңіз көпке ұнамды. Сізде үнемі көптің көңілінен шығатын қызықты әңгіме таусылмайды. 

3. Ақылды және ойшыл жансыз. Сіз сөзсіз ой адамысыз. Сіздің идеяңыз бен ойларыңыз өте маңызды. Сіз жалғыз қалғанда көп ойға берілесіз. Өзіңіздей үнемі ой үстінде жүретін жандармен сұхбат құрудан қашпайсыз. Сіз өзіңіз дұрыс деп жасаған нәрсені жасайсыз. Оған көпшілік бір ауыздан келісе қоймауы да мүмкін. 

4. Зерек жансыз. Сіз өз ортаңызда сирек кездесетін жалғыз адамсыз. Сізбен қатар тұрар жан жоқ. Тіпті  сізбен салыстыруға тұрарлық жан да... Сізді көбі дұрыс түсіне бермейді. Сондықтан ондай жандардың ісі сізді үнемі ренжітеді. Сізге жеке кеңістік құру қажет. Шығармашылығыңызды байыта түсіңіз. Өйткені жұрт сізді шығармашылығыңыз үшін де қадірлейді. 

5. Сенімді жансыз. Сіз тәуелсіз жансыз. "Бәрін өзім жасаймын" деген қағиданы ұстанасыз. Тек өзіңізге ғана сенесіз. Сіз жақындарыңыз үшін қалай сенімді болудың құпиясын білесіз. Жұрттардан бар тілеріңіз - олардың сізге адал болуы. Өйткені сіз адал адамдарды бағалайсыз, шындықты сүйесіз. 

6. Мейірімді және сезімтал жансыз. Сіз адамдармен оңай қарым-қатынас орнатасыз. Досыңыздың саны көп. Олардың өмірін жақсарту үшін қолыңыздан келгенін аянып қалмайсыз. Сіз бар жерде кейбіреулер өздерін артық сезінеді. Сіз махаббатқа сенесіз, онсыз өмірдің мәні жоқ деп ұғасыз. 

7. Бақытты және өзін-өзі еркін билейтін жансыз. Сіз адамдарды айтқызбай-ақ ұғатын кішіпейіл адамсыз. Әр адам өмірде өз жолын салуы керек деп түсінесіз. Сіз кез келген шараны, оқиғаны да қорқынышсыз қарсы аласыз. Көп мазаланатыныңыз тағы бар. Үнемі бос уақытты тиімді өткізесіз. 

8. Әдемі және қайратты жансыз. Сіз көңілді де күлдіргі адамдардың қатарынансыз. Егер әңгіме қандай да бір оқиға жайында өрбіп жатса, үнемі "Қолдаймын" деп қол көтеруге дайын жүресіз. Сіз таңқалудан да, таңдандырудан да жалықпайсыз. Бәрін біліп алғыңыз келіп тұрады. Егер сізге бір нәрсе қызық болса, соның жай-жапсарын анықтағанша байыз таппайсыз. 

9. Жолы болғыш адамсыз. Сіз үшін өмір - сыйлық. Сол сыйлықты сәтті пайдалану керектігімен бас қатырасыз. Өмірде қолыңыз жеткен жетістікпен марқаясыз. Жаныңызға жақын жанмен бар қуанышты бөлісуге әзір тұрасыз. Кешіре де, кешірім сұрай да аласыз.


Қорғау 10 мин

Спикерлердің флипчартты қорғауы

Қорытындылау 5 мин

Түрлі тәсілдердің сабақ кезеңдеріне қарай, мақсатына қарай қолдану тиімділігі туралы қорытындылау


Кері байланыс

«Аяқталмаған сөйлем» рефлексиясы

Коучинг туралы менің ойым...

Маған қызықты болғаны...

Өз жұмысымда ...

Ұйымдастырушыға ұсынысым...


Рефлексия (3 мин)

«Бағалау терезесі»


Мұғалімдер өз топтарының көңіл-күйін білдіреді
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Долдина Анар Саветхановна

Дата: 27.02.2016

Номер свидетельства: 299528


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства