kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

1. Саба?ты? та?ырыбы: Республиканы? мемлекеттік т?уелсіздікке ие болуы, оны? ?аза?стан хал?ы ?шін тарихи ма?ызы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                                                                                                                   «Бекітемін»                                                                                                                                                                     ______________

Мектеп директоры: ---------

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 1. Саба?ты? та?ырыбы: Республиканы? мемлекеттік т?уелсіздікке ие болуы, оны? ?аза?стан хал?ы ?шін тарихи ма?ызы.
 2. Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік т?уелсіздікке ие болу тарихымен ж?не ?аза?станны? даму ба?дарымен ?ыс?аша таныстыру.

 

 1. Уа?ыты: 45 минут.
 2. ?ткізілетін орны: 10 сынып, Б?Д б?лмесі.
 3. К?рнекілік ??ралдар: А?Д о?улы?ы.
 4. ?тілетін к?ні:
 5. Саба?ты? барысы:

    а) ?йымдастыру кезе?і – 3 минут.

Взвод командирі о?ушыларды сап?а т?р?ызады, о?ытушы?а рапорт береді, амандасу, т?гендеу, о?ушыларды? сырт к?рінісін тексеру.

       ?) ?тілген та?ырыпты с?рау кезе?і – 10 минут.

 •  ?Р-ны? мемлекеттік ??рылымы туралы айты?дар.
 • ?Р егемендігі ?андай белгілермен сипатталады?
 • ?аза?станны? ?скери саясатта?ы жалпы принциптерін ата?дар.
 • ?К-і? ?лтты? ?ауіпсіздікті ?амтамасыз етудегі р?лі ?андай?
 • ?Р ?К ??рылысыны? даму ж?не реформалау кезе?дерін атап шы?ы?дар.
 • ?Р ?К ??рылымын дамыту ж?не реформалауды? бірінші ж?не екіші кезе?інде ?андай міндеттер шешілді.

-   ?Р ?К ??рылымын дамыту ж?не реформалауды? ?шінші кезе?інде       

     ат?арылатын міндеттер мен ма?саттар туралы айты?дар.

 

      б) Негізгі б?лім – 22 мин.

Республиканы? мемлекеттік т?уелсіздікке ие болуы, оны? ?аза?стан хал?ы ?шін тарихи ма?ызы.   Егемен ?аза?станны? даму перспективалары.

 РЕСПУБЛИКАНЫ? МЕМЛЕКЕТТІК Т?УЕЛСІЗДІККЕ ИЕ БОЛУЫ,  ОНЫ?

?АЗА?СТАН ХАЛ?Ы ?ШІН ТАРИХИ МА?ЫЗЫ.

 1991 жылды? 16 желто?санында ?аза?станны? Жо?ары Ке?есі халы?ты? еркін білдіре отырып, ?зін-?зі ай?ындау ???ын на?тылай т?сіп, ???ы?ты? мемлекет ??ра отырып ж?не бейбітс?йгіш саясатты ж?зеге асыра отырып, ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік т?уелсіздігін жариялады.

     Бізді? бабаларымыз ежелден солт?стігі мен о?т?стігі екі ?лы державамен шектесетін алып аума?ты мекен еткен. ?лтты са?тау ?шін ?аза? хандарына икемді саясат ж?ргізуге тура келді. М?ндай дипломатияны? даналы?ы мен к?регенділігіні? жар?ын ?лгісі – Отаныны? та?дыры мен тарихи келешегіне ала?да?ан ?біл?айыр, Абылай хандарды? ?рекеті болды. ?аза? даласыны? солт?стіктегі  к?ршімен ты?ыз байланыста  болуы к?птеген ?леуметтік-саяси т??керістерге ?арсы т?ру?а, бабаларды? салт-д?ст?рі мен ту?ан тілін са?тап ?алу?а к?мектесті.

    1936 жылы КСРО ??рамында?ы ода?тас мемлекет бол?ан ?аза?стан ?а?аз ж?зінде мемлекеттік т?уелсіздікті? барлы? нышандарын алды. Біра? ол бостанды? тек елес ?ана еді де, ал мемлекеттік нышандар тоталитаризмні? шынайы бет ж?зін б?ркемелеген  перде ?ана болатын.

    Жаппай  ашты??а ?шырау, ?аза?тарды? ?з тарихи Отанынан к?шіп кетуіне ы?пал еткен  сталиндік ?жымдастыру шаралары  ?асіретті із ?алдырды.  С. Сейфуллин, Б. Майлин, І. Жанс?гіров секілді ?аза? зиялыларыны?  к?рнекті  ?кілдері  мен  ?аза? хал?ыны?   бас?а да 65 мы? ?л-?ыздары сталиндік репрессияны? ??рбаны болды.

   Тоталитаризм та?сіретін халы?пен бірге ?аза?ты? жер-суы да тартты. Біз б?гін Абайды? ту?ан жері – ядролы? жарылыстан тоз?ан Семей айма?ын, тартылып бара жат?ан Арал те?ізін, бас?а да экологиясы нашар аума?тарды еске алмай ?те алмаймыз. ?аза?стан Ке?естік орталы?ты? д?ст?рлі ауыл шаруашылы?ы – шикізат к?зі ретінде ?арастырылды.

    ?айда не егу керек, ?андай ??рылыс салу ?ажет, ?алай ?мір с?ріп, ?ай тілде с?йлеу керек, ?аза?станны? жо?ары билік органдарына кадр орналастыру сия?ты м?селені шешу ???ы орталы?ты? ?ана ??зырында болды.

    Алматы   мен    ?аза?станны?     бір?атар    облыстарын    ?амты?ан 1986 жыл?ы желто?сан о?и?асы – ?айта ??ру жылдарында?ы Ке?естер Ода?ында?ы ал?аш?ы демократиялы? д?мпу еді.  Желто?сан о?и?асы ???ы?ты? мемлекет идеяларын жа?тайтын жас демократия мен ?кімшілік - ?міршілік ж?йе арасында?ы ?а?ты?ыс еді.

    1987-1988 жылдары елде тоталитаризм рухыны? ?зін ж?не мы?ты орталы?тандыру ж?йесін б?збайынша, ?айта ??руды ?рі ?арай жал?астыру?а м?мкін болмай ?алды. М?ны сезінуде халы? депутатарыны? 1 съезі шешуші р?л ат?арды.

    1989 жылды? шілдесінде ?аза?стан Компартиясы Орталы? Комитетіні? ХV Пленумында ашы? жариялылы? жа?дайында Республика партия ?йымыны? бірінші хатшылы?ына Н. ?. Назарбаев сайланды. 1991 жылды? ая?ында ?аза?стан тарихында т???ыш рет б?кілхалы?ты? тіклей дауыс беру ар?ылы Республика Президенті болып Н. ?. Назарбаев сайланды.

    ?аза? КСР-ы Жо?ар?ы Ке?есі 1990жылды? 25 ?азанында ?аза? КСР-ны? мемлекеттік егемендігі туралы декларация  ?абылдады. «?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік т?уелсіздігі туралы» Жо?ар?ы Ке?ес ?абылда?ан,1991жылды? 16желто?санынан бастап к?шіне енген конституциялы? за? ?аза?станны? т?улсіз, демократиялы? ж?не ???ы?ты? мемлекет екенін на?ты ай?ындады.

   ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік т?уелсіздігі туралы За?да: «?аза?стан Республикасы – т?уелсіз, демократиялы? ж?не ???ы?ты? мемлекет. Ол ?з аума?ында толы??анды билік ж?ргізе алады, ішкі ж?не сырт?ы саясатты дербес аны?тайды» делінген.

   Осылайша, ?азір ?аза?станны? ?з еркімен халы?аралы? арена?а шы?у?а, болаша??а барлы? ?ркениетті елдер ж?рген жолымен ?адам басу?а ???ы?ы бар.

   2006 жылды? 18 ?а?тарында Елбасы Н. ?. Назарбаев Парламент палаталарыны? бірлескен отырысында ?аза?станды таяуда?ы он жылда д?ние ж?зіндегі б?секеге ?абілетті 50 елді? біріне айналдыруды? стратегиясы, оны ж?зеге асыруды? алты басымды?ы туралы Жолдау жасады.

    ?ткен жылдарда бізді? мемлекетіміз басты м?селені – б?кіл ?лем мойында?ан т?уелсіз, дербес мемлекет ??ру міндетін шешті. Оны? ?ауіпсіздігіні? кепілі – ?К, Ішкі істер министрлігіні?, ?лтты? ?ауіпсіздік комитетіні? ?скері мен ?скери ??рылымдары, Т?тенше жа?дайлар ж?ніндегі министрлік пен Республикалы? ?лан болды.

    в) ?орытынды б?лім – 10 мин.

          С?ра?тар мен тапсырмалар:

 • ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік т?уелсіздікке ие болу тарихын ?ыс?аша айтып бері?дер.
 • Егемен ?аза?станны? даму ба?дары ?андай?

 

 

                        Бастап?ы ?скери даярлы? п?ніні? ?йымдастырушы      о?ытушысы:  _____________

Просмотр содержимого документа
«урок по НВП»

«Бекітемін» ______________

Мектеп директоры: ---------

 1. Сабақтың тақырыбы: Республиканың мемлекеттік тәуелсіздікке ие болуы, оның Қазақстан халқы үшін тарихи маңызы.

 2. Сабақтың мақсаты: Оқушыларды Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздікке ие болу тарихымен және Қазақстанның даму бағдарымен қысқаша таныстыру. 1. Уақыты: 45 минут.

 2. Өткізілетін орны: 10 сынып, БӘД бөлмесі.

 3. Көрнекілік құралдар: АӘД оқулығы.

 4. Өтілетін күні:

 5. Сабақтың барысы:

а) Ұйымдастыру кезеңі – 3 минут.

Взвод командирі оқушыларды сапқа тұрғызады, оқытушыға рапорт береді, амандасу, түгендеу, оқушылардың сырт көрінісін тексеру.

ә) Өтілген тақырыпты сұрау кезеңі – 10 минут.

 • ҚР-ның мемлекеттік құрылымы туралы айтыңдар.

 • ҚР егемендігі қандай белгілермен сипатталады?

 • Қазақстанның әскери саясаттағы жалпы принциптерін атаңдар.

 • ҚК-ің ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі қандай?

 • ҚР ҚК құрылысының даму және реформалау кезеңдерін атап шығыңдар.

 • ҚР ҚК құрылымын дамыту және реформалаудың бірінші және екіші кезеңінде қандай міндеттер шешілді.

- ҚР ҚК құрылымын дамыту және реформалаудың үшінші кезеңінде

атқарылатын міндеттер мен мақсаттар туралы айтыңдар.


б) Негізгі бөлім – 22 мин.

Республиканың мемлекеттік тәуелсіздікке ие болуы, оның Қазақстан халқы үшін тарихи маңызы. Егемен Қазақстанның даму перспективалары.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ИЕ БОЛУЫ, ОНЫҢ

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ ҮШІН ТАРИХИ МАҢЫЗЫ.

1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның Жоғары Кеңесі халықтың еркін білдіре отырып, өзін-өзі айқындау құқын нақтылай түсіп, құқықтық мемлекет құра отырып және бейбітсүйгіш саясатты жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады.

Біздің бабаларымыз ежелден солтүстігі мен оңтүстігі екі ұлы державамен шектесетін алып аумақты мекен еткен. Ұлтты сақтау үшін қазақ хандарына икемді саясат жүргізуге тура келді. Мұндай дипломатияның даналығы мен көрегенділігінің жарқын үлгісі – Отанының тағдыры мен тарихи келешегіне алаңдаған Әбілқайыр, Абылай хандардың әрекеті болды. Қазақ даласының солтүстіктегі көршімен тығыз байланыста болуы көптеген әлеуметтік-саяси төңкерістерге қарсы тұруға, бабалардың салт-дәстүрі мен туған тілін сақтап қалуға көмектесті.

1936 жылы КСРО құрамындағы одақтас мемлекет болған Қазақстан қағаз жүзінде мемлекеттік тәуелсіздіктің барлық нышандарын алды. Бірақ ол бостандық тек елес қана еді де, ал мемлекеттік нышандар тоталитаризмнің шынайы бет жүзін бүркемелеген перде ғана болатын.

Жаппай аштыққа ұшырау, қазақтардың өз тарихи Отанынан көшіп кетуіне ықпал еткен сталиндік ұжымдастыру шаралары қасіретті із қалдырды. С. Сейфуллин, Б. Майлин, І. Жансүгіров секілді қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері мен қазақ халқының басқа да 65 мың ұл-қыздары сталиндік репрессияның құрбаны болды.

Тоталитаризм тақсіретін халықпен бірге қазақтың жер-суы да тартты. Біз бүгін Абайдың туған жері – ядролық жарылыстан тозған Семей аймағын, тартылып бара жатқан Арал теңізін, басқа да экологиясы нашар аумақтарды еске алмай өте алмаймыз. Қазақстан Кеңестік орталықтың дәстүрлі ауыл шаруашылығы – шикізат көзі ретінде қарастырылды.

Қайда не егу керек, қандай құрылыс салу қажет, қалай өмір сүріп, қай тілде сөйлеу керек, Қазақстанның жоғары билік органдарына кадр орналастыру сияқты мәселені шешу құқы орталықтың ғана құзырында болды.

Алматы мен Қазақстанның бірқатар облыстарын қамтыған 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы – қайта құру жылдарындағы Кеңестер Одағындағы алғашқы демократиялық дүмпу еді. Желтоқсан оқиғасы құқықтық мемлекет идеяларын жақтайтын жас демократия мен әкімшілік - әміршілік жүйе арасындағы қақтығыс еді.

1987-1988 жылдары елде тоталитаризм рухының өзін және мықты орталықтандыру жүйесін бұзбайынша, қайта құруды әрі қарай жалғастыруға мүмкін болмай қалды. Мұны сезінуде халық депутатарының 1 съезі шешуші рөл атқарды.

1989 жылдың шілдесінде Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің ХV Пленумында ашық жариялылық жағдайында Республика партия ұйымының бірінші хатшылығына Н. Ә. Назарбаев сайланды. 1991 жылдың аяғында Қазақстан тарихында тұңғыш рет бүкілхалықтық тіклей дауыс беру арқылы Республика Президенті болып Н. Ә. Назарбаев сайланды.

Қазақ КСР-ы Жоғарғы Кеңесі 1990жылдың 25 қазанында Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылдады. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Жоғарғы Кеңес қабылдаған,1991жылдың 16желтоқсанынан бастап күшіне енген конституциялық заң Қазақстанның тәулсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет екенін нақты айқындады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Заңда: «Қазақстан Республикасы – тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет. Ол өз аумағында толыққанды билік жүргізе алады, ішкі және сыртқы саясатты дербес анықтайды» делінген.

Осылайша, қазір Қазақстанның өз еркімен халықаралық аренаға шығуға, болашаққа барлық өркениетті елдер жүрген жолымен қадам басуға құқығы бар.

2006 жылдың 18 қаңтарында Елбасы Н. Ә. Назарбаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстанды таяудағы он жылда дүние жүзіндегі бәсекеге қабілетті 50 елдің біріне айналдырудың стратегиясы, оны жүзеге асырудың алты басымдығы туралы Жолдау жасады.

Өткен жылдарда біздің мемлекетіміз басты мәселені – бүкіл әлем мойындаған тәуелсіз, дербес мемлекет құру міндетін шешті. Оның қауіпсіздігінің кепілі – ҚК, Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскері мен әскери құрылымдары, Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік пен Республикалық ұлан болды.

в) Қорытынды бөлім – 10 мин.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздікке ие болу тарихын қысқаша айтып беріңдер.

 • Егемен Қазақстанның даму бағдары қандай?
Бастапқы әскери даярлық пәнінің ұйымдастырушы оқытушысы: _____________


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Автор: Арынов Еркин Козыбайевич

Дата: 06.11.2014

Номер свидетельства: 127027

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства