kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Теміржолды техникалы? пайдалану ж?не ?оз?алыс ?ауіпсіздігі-200 тест с?ра?тары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Вопрос1

Маневрлік ж?мысты бас?арады

Ответ1 Машинист.

Ответ2 Станция бойынша кезекші.

Ответ3 ??растырушы.

Ответ4 Реттеуші.

Ответ5 Станция басты?ы.

Пр=3

Вопрос2

?оз?алыс графигін ??ру ?шін бастап?ы деректер. болып табылады

Ответ1 Вагон депосыны? ж?мысы.

Ответ2 Диспетчерді? ж?мыс істеу уа?ыты.

Ответ3 Вагондар ?лгілері.

Ответ4 Поездар ?оз?алысыны? м?лшерлері

Ответ5 Локомотивтерді? ?лгілері. 

Пр=4

Вопрос3

Техникалы? тексеруді? негізгі пункті. орналасады.

Ответ1 Ж?к ауласында

Ответ2 С?рыптау станцияларында

Ответ3 Учаскелік станцияларда

Ответ4 Аралы? станцияда

Ответ5 Жаппай тиеу орындарында.

Пр=5

Вопрос4

Вагондарды оларды? ?ажеттілігіне байланысты жина?тау жолдарында орналастырып ?ою-б?л. маневрлері.

Ответ1 ??растыру

Ответ2 Тарату

Ответ3 Беру

Ответ4 Жина?тау

Ответ5 Ауыстырып ?ою

Пр=2

Вопрос5

Артына тіркелген вагондары бар локомотивті? ?оз?алысы кезінде жылдамды?.

Ответ1 25км/са?

Ответ2 40км/са?

Ответ3 15км/са?

Ответ4 7км/са?

Ответ5 35км/са?

Пр=2

Вопрос6

?ауіпті жерден ?ызыл ?ал?ан орнатылатын ?ашы?ты?.

Ответ1 500-1500мм

Ответ2 200м

Ответ3 50м

Ответ4 1200-1500м

Ответ5 20м

Пр=3

Вопрос7

Д??есте ??рамды тарату?а басшылы? етеді.

Ответ1 ДНЦ

Ответ2 ДС

Ответ3 ДНЦМ

Ответ4 ДСП

Ответ5 ДСПГ.

Пр=5

Вопрос8

Ба?даршамдарды? сигналды? жары?тарыны? т?сініксіз к?рсеткіші. талап етеді.

Ответ1 Дереу то?тауды

Ответ2 Жылдамды?ты осы учаскеде белгіленге дейін ?л?айту

Ответ3 Шамалы жылдамды?пен ж?ру

Ответ4 Хабарлаушы сигнал беру

Ответ5 Ерекше ?ыра?ылы?пен ж?не то?тау?а дайынды?пен ?туді

Пр=1

Вопрос9

Бір?атар станциялар мен аралы?тарды? ба?ытта?ыштары мен ба?даршамдарын бір пуніктен бас?аруды ?амтамасыз ететін ??рыл?ылар.

Ответ1 Жартылай автоматы блоктау

Ответ2 Ба?ытта?ыштар мен сигналдарды? кілттік т?уелділігі

Ответ3 Диспечерлік орталы?тандыру

Ответ4 Автоматты блоктау

Ответ5 Электрлік орталы?тандыру

Пр=3

Вопрос10

Поезды? ?оз?алысына р??сат берілетін жол н?мірін к?рсету ?шін топты? шы?у ж?не маршрутты? ба?даршамдарда. орнатылады.

Ответ1 К?к т?сті маршрутты? жары? к?рсеткіштер

Ответ2 Жасыл т?сті маршрутты? жары? к?рсеткіштер

Ответ3 ?ызыл т?сті маршрутты? жары? к?рсеткіштер

Ответ4 А? т?сті маршрутты? жары? к?рсеткіштер

Ответ5 Сары т?сті маршрутты? жары? к?рсеткіштер

Пр=2

Вопрос11

Біржолды ж?не д?рыс жол ар?ылы екіжолды учаскелерде ?оз?алыс кезінде т?нде поезды? басы.

Ответ1 Сол жа?тан фонарды? ?ызыл жары?ымен, о? жа?тан фонарды? м?лдір а? жары?ымен белгіленеді

Ответ2 Сигналдармен белгіленбейді

Ответ3 О? жа?тан фонарды? ?ызыл жары?ымен белгіленеді

Ответ4 Сол жа?тан фонарды? м?лдір а? жары?ымен белгіленеді

Ответ5 Буферлік білдеулерде фонарларды? екі м?лдір а? жары?ымен белгіленеді

Пр=5

Вопрос12

Маневр кезінде «А?ырын» дыбысты? сигналы.

Ответ1 Екі ?ыс?а

Ответ2 Бір ?зын

Ответ3 ?ш ?зын

Ответ4 Екі ?зын

Ответ5 ?ш ?ыс?а

Пр=1

Вопрос13

До??ала? ж?птарын белгіленген т?ртіппен. тиіс.

Ответ1 Техникалы? ж?не коммерциялы? ку?ланыру?а

Ответ2 ?деттегі ж?не сынаулы ку?ландыру?а

Ответ3 Жылжымалы ??рамны? астында ?арау?а ж?не техникалы? ку?ландыру?а

Ответ4 ?ыс?артыл?ан ж?не толы? ку?ландыру?а, жылжымалы ??рамны? астына ?арау?а

Ответ5 Жылжымалы ??рамны? астында ?арау?а, ?деттегі ж?не толы? ку?ландыру?а

Пр=5

Вопрос14

Ж?к поезыны? аралы?та б?лінуі бол?ан кезде станция?а ж?нелтілген поезд б?лігіні? со?ы т?нде. белгіленеді.

Ответ1 Буферлік білеуде о? жа?тан фонарды? ?ызыл жары?ымен

Ответ2 Буферлік білеуде о? жа?тан фонарды? сары жары?ымен

Ответ3 Буферлік білеуде о? жа?тан фонарды? м?лдір а? жары?ымен

Ответ4 Буферлік білеуде о? жа?тан фонарды? к?к жары?ымен

Ответ5 Сигналдармен белгіленбейді

Пр=2

Вопрос15

?тпе бойынша кезекші ?оз?алыс ?ауіпсіздігіне ?атер т?ндіретін а?аулы?тар табыл?ан жа?дайда. міндетті.

Ответ1 Станция басты?ына хабарлау?а

Ответ2 Станция бойынша кезекшіге хабарлау?а

Ответ3 Поезд диспетчеріне хабарлау?а

Ответ4 Поезды то?тату?а шаралар ?олдану?а

Ответ5 Тоспаны жабу?а

Пр=4

Вопрос16

Локомотив деполары. б?лінеді.

Ответ1 Негізгі ж?не к?мекшіге

Ответ2 Негізгі ж?не ?осымша

Ответ3 Орталы? ж?не айналмалы?а

Ответ4 Негізгі ж?не айналмалы?а

Ответ5 Негізгі ж?не екінші д?режедегі

Пр=4

Вопрос17

Поез?а станциядан басып озып ж?руге р??сат беретін немесе р??сат бермейтін ба?даршам.

Ответ1 Кіру

Ответ2 ?айталанатын

Ответ3 Маневрлік

Ответ4 Маршрутты?

Ответ5 Шы?у

Пр=1

Вопрос18

Орталы?тандыру ж?не ба?ыттамалы б?рамаларды? станциялы? ?осындыларды? ?й жайларында ?ажетті сигнал аспаптары, ??рал-сайман, ??ралдар мен материалдар.белгілеген нормалар бойынша болу?а тиіс.   

Ответ1 Станция басты?ы

Ответ2 «КТЖ» РМК басшылы?ы

Ответ3 Поезд диспетчері

Ответ4 Сигнал беру ж?не байланыс басты?ы

Ответ5 Министрлік

Пр=2

Вопрос19

Петарданы? жарылуы. ?ажет етеді.

Ответ1 Жылдамды?ты азайтуды

Ответ2 Хабарлау сигналын беруді

Ответ3«Жалпы дабыл» сигналын беруді

Ответ4 Ерекше ?ыра?ылы?ты

Ответ5 Дереу то?татуды

Пр=5

Вопрос20

Сигналдар. ?ызмет етеді.

Ответ1 Поездар ?оз?алысыны? кестесін на?ты орындау ?шін

Ответ2 Тасымалдау жоспарын орындау ?шін, сондай-а? ?оз?алыс кестесіне с?йкес поездар ?оз?алысын д?л ?йымдастыру ?шін

Ответ3 Поездар ?оз?алысын нашар к?рініс жа?дайларында ?йымдастыру ?шін

Ответ4 Поездар ?оз?алысын уа?ытпен шектей отырып ?йымдастыру ?шін

Ответ5 ?оз?алысты? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз ету ?шін, сондай-а? поездар ?оз?алысын ж?не маневрлік ж?мыстарды д?л ?йымдастыру ?шін  

Пр=5

Вопрос21

Локомотивтерде, жолаушылар ж?не бос ж?к вагондарында автотіркеу осіні? биіктігі рельстер бастиектеріні? ?сті?гі де?гейінен. аспау?а тиіс

Ответ1 1090мм

Ответ2 980мм

Ответ3 1070мм

Ответ4 1080мм

Ответ5 950мм

Пр=4

Вопрос22

Ма?ызды техникалы? ж?не пайдалану сипаттамаларды ?амтитын ?рбір локомотивке, вагон?а ж?не мотор-вагон мен арнайы жылжымалы ??рам бірлігіне жасалатын ??жат.

Ответ1 Ж?к??жат

Ответ2 Техникалы? паспорт

Ответ3 Ку?лік

Ответ4 Вагон пара?ы

Ответ5 Аннотация

Пр=2

Вопрос23

Екпінге ж?не баялау?а берілетін уа?ытты ескеретін жылдамды?.деп аталады.

Ответ1 Орташа-жол берілетін

Ответ2 Шы?ару

Ответ3 Техникалы?

Ответ4 Кіргізу

Ответ5 Е? жо?ары

Пр=3

Вопрос24

Кірме жолдарда?ы жергілікті жа?дайлар?а ?арай  жолдар к?сіпорындарыны?, ?йымдары мен мекемелеріні? на?ты нормаларын ж?не міндеттерін регламенттейтін ??жат.

Ответ1 Техникалы? пайдалану ережесі

Ответ2 Станцияларды? ТРА-?а ?оса берілетін кірме жолдарды? тізімдемелері

Ответ3 Теміржолды? кірме жолдарын пайдалану?а арнал?ан шарт

Ответ4 Ж?ктерді тасымалдау ережесі

Ответ5 Темір жолдарды? жар?ысы

Пр=3

Вопрос25

Кірме жолдар?а ?ызмет к?рсету т?ртібі к?рсетілетін ??жат

Ответ1 Станцияны? ТРА-?а ?оса берілетін схемалар

Ответ2 Техникалы? пайдалану ережесі

Ответ3 Ж?ктерді тасымалдау ережесі

Ответ4 Темір жолдарды? жар?ысы

Ответ5 Станцияны? ТРА-?а ?оса берілетін кірме жолдарды? тізімдемелері

Пр=5

Вопрос26

Вагоны? ж?к к?терімділігі

Ответ1 Вагонды р??сат берілетін е? жо?ары тиеу

Ответ2 Вагонны? ыдысы

Ответ3 Вагонны? сыйымдылы?ы

Ответ4 Вагонны? ала?ы

Ответ5 Вагонны? конструкциясы

Пр=1

Вопрос27

Диспетчерлік б?йры? ретінде станция?а берілетін жоспар

Ответ1 Жылды?

Ответ2 А?ымда?ы

Ответ3 Т?уліктік

Ответ4 Жедел

Ответ5 Ауысым

Пр=3

Вопрос28

Маневрлік диспетчерде кадировка болады

Ответ1 ДС

Ответ2 ДСПГ

Ответ3 НОД

Ответ4 ДСЦ

Ответ5 ДСП

Пр=4

Вопрос29

За?намалы? актілер ж?не реттеуді? ???ы?ты? т?ртібіні? нормалары-б?л.

Ответ1 Техника ?ауіпсіздігі

Ответ2 Е?бек гигиенасы

Ответ3 За?нама

Ответ4 Е?бек шарты

Ответ5 ?жымды? шарт

Пр=3

Вопрос30

Жолда т?р?ан вагондар тобын. ?ашы?ты?та айналып ?туге р??сат беріледі.

Ответ1 2,5

Ответ2 2м

Ответ3 1м

Ответ4 1,5

Ответ5 5м

Пр=5

Вопрос31

Поезды? натуралы? пара?ы. шифрмен кодталады

Ответ1 ДУ-31

Ответ2 ДУ-8

Ответ3 ДУ-3

Ответ4 ДУ-1

Ответ5 ДУ-6

Пр=4

Просмотр содержимого документа
«Теміржолды техникалы? пайдалану ж?не ?оз?алыс ?ауіпсіздігі-200 тест с?ра?тары»

Вопрос1

Маневрлік жұмысты басқарады

Ответ1 Машинист.

Ответ2 Станция бойынша кезекші.

Ответ3 Құрастырушы.

Ответ4 Реттеуші.

Ответ5 Станция бастығы.

Пр=3

Вопрос2

Қозғалыс графигін құру үшін бастапқы деректер.... болып табылады

Ответ1 Вагон депосының жұмысы.

Ответ2 Диспетчердің жұмыс істеу уақыты.

Ответ3 Вагондар үлгілері.

Ответ4 Поездар қозғалысының мөлшерлері

Ответ5 Локомотивтердің үлгілері.

Пр=4

Вопрос3

Техникалық тексерудің негізгі пункті..... орналасады.

Ответ1 Жүк ауласында

Ответ2 Сұрыптау станцияларында

Ответ3 Учаскелік станцияларда

Ответ4 Аралық станцияда

Ответ5 Жаппай тиеу орындарында.

Пр=5

Вопрос4

Вагондарды олардың қажеттілігіне байланысты жинақтау жолдарында орналастырып қою-бұл..... маневрлері.

Ответ1 Құрастыру

Ответ2 Тарату

Ответ3 Беру

Ответ4 Жинақтау

Ответ5 Ауыстырып қою

Пр=2

Вопрос5

Артына тіркелген вагондары бар локомотивтің қозғалысы кезінде жылдамдық.

Ответ1 25км/сағ

Ответ2 40км/сағ

Ответ3 15км/сағ

Ответ4 7км/сағ

Ответ5 35км/сағ

Пр=2

Вопрос6

Қауіпті жерден қызыл қалқан орнатылатын қашықтық.

Ответ1 500-1500мм

Ответ2 200м

Ответ3 50м

Ответ4 1200-1500м

Ответ5 20м

Пр=3

Вопрос7

Дөңесте құрамды таратуға басшылық етеді.

Ответ1 ДНЦ

Ответ2 ДС

Ответ3 ДНЦМ

Ответ4 ДСП

Ответ5 ДСПГ.

Пр=5

Вопрос8

Бағдаршамдардың сигналдық жарықтарының түсініксіз көрсеткіші.... талап етеді.

Ответ1 Дереу тоқтауды

Ответ2 Жылдамдықты осы учаскеде белгіленге дейін ұлғайту

Ответ3 Шамалы жылдамдықпен жүру

Ответ4 Хабарлаушы сигнал беру

Ответ5 Ерекше қырағылықпен және тоқтауға дайындықпен өтуді

Пр=1

Вопрос9

Бірқатар станциялар мен аралықтардың бағыттағыштары мен бағдаршамдарын бір пуніктен басқаруды қамтамасыз ететін құрылғылар.

Ответ1 Жартылай автоматы блоктау

Ответ2 Бағыттағыштар мен сигналдардың кілттік тәуелділігі

Ответ3 Диспечерлік орталықтандыру

Ответ4 Автоматты блоктау

Ответ5 Электрлік орталықтандыру

Пр=3

Вопрос10

Поездың қозғалысына рұқсат берілетін жол нөмірін көрсету үшін топтық шығу және маршруттық бағдаршамдарда..... орнатылады.

Ответ1 Көк түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ2 Жасыл түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ3 Қызыл түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ4 Ақ түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ5 Сары түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Пр=2

Вопрос11

Біржолды және дұрыс жол арқылы екіжолды учаскелерде қозғалыс кезінде түнде поездың басы.

Ответ1 Сол жақтан фонардың қызыл жарығымен, оң жақтан фонардың мөлдір ақ жарығымен белгіленеді

Ответ2 Сигналдармен белгіленбейді

Ответ3 Оң жақтан фонардың қызыл жарығымен белгіленеді

Ответ4 Сол жақтан фонардың мөлдір ақ жарығымен белгіленеді

Ответ5 Буферлік білдеулерде фонарлардың екі мөлдір ақ жарығымен белгіленеді

Пр=5

Вопрос12

Маневр кезінде «Ақырын» дыбыстық сигналы.

Ответ1 Екі қысқа

Ответ2 Бір ұзын

Ответ3 Үш ұзын

Ответ4 Екі ұзын

Ответ5 Үш қысқа

Пр=1

Вопрос13

Доңғалақ жұптарын белгіленген тәртіппен .... тиіс.

Ответ1 Техникалық және коммерциялық куәланыруға

Ответ2 әдеттегі және сынаулы куәландыруға

Ответ3 Жылжымалы құрамның астында қарауға және техникалық куәландыруға

Ответ4 Қысқартылған және толық куәландыруға, жылжымалы құрамның астына қарауға

Ответ5 Жылжымалы құрамның астында қарауға, әдеттегі және толық куәландыруға

Пр=5

Вопрос14

Жүк поезының аралықта бөлінуі болған кезде станцияға жөнелтілген поезд бөлігінің соңы түнде .... белгіленеді.

Ответ1 Буферлік білеуде оң жақтан фонардың қызыл жарығымен

Ответ2 Буферлік білеуде оң жақтан фонардың сары жарығымен

Ответ3 Буферлік білеуде оң жақтан фонардың мөлдір ақ жарығымен

Ответ4 Буферлік білеуде оң жақтан фонардың көк жарығымен

Ответ5 Сигналдармен белгіленбейді

Пр=2

Вопрос15

Өтпе бойынша кезекші қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін ақаулықтар табылған жағдайда...... міндетті.

Ответ1 Станция бастығына хабарлауға

Ответ2 Станция бойынша кезекшіге хабарлауға

Ответ3 Поезд диспетчеріне хабарлауға

Ответ4 Поезды тоқтатуға шаралар қолдануға

Ответ5 Тоспаны жабуға

Пр=4

Вопрос16

Локомотив деполары...... бөлінеді.

Ответ1 Негізгі және көмекшіге

Ответ2 Негізгі және қосымша

Ответ3 Орталық және айналмалыға

Ответ4 Негізгі және айналмалыға

Ответ5 Негізгі және екінші дәрежедегі

Пр=4

Вопрос17

Поезға станциядан басып озып жүруге рұқсат беретін немесе рұқсат бермейтін бағдаршам.

Ответ1 Кіру

Ответ2 Қайталанатын

Ответ3 Маневрлік

Ответ4 Маршруттық

Ответ5 Шығу

Пр=1

Вопрос18

Орталықтандыру және бағыттамалы бұрамалардың станциялық қосындылардың үй жайларында қажетті сигнал аспаптары, құрал-сайман, құралдар мен материалдар....белгілеген нормалар бойынша болуға тиіс.

Ответ1 Станция бастығы

Ответ2 «КТЖ» РМК басшылығы

Ответ3 Поезд диспетчері

Ответ4 Сигнал беру және байланыс бастығы

Ответ5 Министрлік

Пр=2

Вопрос19

Петарданың жарылуы..... қажет етеді.

Ответ1 Жылдамдықты азайтуды

Ответ2 Хабарлау сигналын беруді

Ответ3«Жалпы дабыл» сигналын беруді

Ответ4 Ерекше қырағылықты

Ответ5 Дереу тоқтатуды

Пр=5

Вопрос20

Сигналдар..... қызмет етеді.

Ответ1 Поездар қозғалысының кестесін нақты орындау үшін

Ответ2 Тасымалдау жоспарын орындау үшін, сондай-ақ қозғалыс кестесіне сәйкес поездар қозғалысын дәл ұйымдастыру үшін

Ответ3 Поездар қозғалысын нашар көрініс жағдайларында ұйымдастыру үшін

Ответ4 Поездар қозғалысын уақытпен шектей отырып ұйымдастыру үшін

Ответ5 Қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ поездар қозғалысын және маневрлік жұмыстарды дәл ұйымдастыру үшін

Пр=5

Вопрос21

Локомотивтерде, жолаушылар және бос жүк вагондарында автотіркеу осінің биіктігі рельстер бастиектерінің үстіңгі деңгейінен.... аспауға тиіс

Ответ1 1090мм

Ответ2 980мм

Ответ3 1070мм

Ответ4 1080мм

Ответ5 950мм

Пр=4

Вопрос22

Маңызды техникалық және пайдалану сипаттамаларды қамтитын әрбір локомотивке, вагонға және мотор-вагон мен арнайы жылжымалы құрам бірлігіне жасалатын құжат.

Ответ1 Жүкқұжат

Ответ2 Техникалық паспорт

Ответ3 Куәлік

Ответ4 Вагон парағы

Ответ5 Аннотация

Пр=2

Вопрос23

Екпінге және баялауға берілетін уақытты ескеретін жылдамдық....деп аталады.

Ответ1 Орташа-жол берілетін

Ответ2 Шығару

Ответ3 Техникалық

Ответ4 Кіргізу

Ответ5 Ең жоғары

Пр=3

Вопрос24

Кірме жолдардағы жергілікті жағдайларға қарай жолдар кәсіпорындарының, ұйымдары мен мекемелерінің нақты нормаларын және міндеттерін регламенттейтін құжат.

Ответ1 Техникалық пайдалану ережесі

Ответ2 Станциялардың ТРА-ға қоса берілетін кірме жолдардың тізімдемелері

Ответ3 Теміржолдың кірме жолдарын пайдалануға арналған шарт

Ответ4 Жүктерді тасымалдау ережесі

Ответ5 Темір жолдардың жарғысы

Пр=3

Вопрос25

Кірме жолдарға қызмет көрсету тәртібі көрсетілетін құжат

Ответ1 Станцияның ТРА-ға қоса берілетін схемалар

Ответ2 Техникалық пайдалану ережесі

Ответ3 Жүктерді тасымалдау ережесі

Ответ4 Темір жолдардың жарғысы

Ответ5 Станцияның ТРА-ға қоса берілетін кірме жолдардың тізімдемелері

Пр=5

Вопрос26

Вагоның жүк көтерімділігі

Ответ1 Вагонды рұқсат берілетін ең жоғары тиеу

Ответ2 Вагонның ыдысы

Ответ3 Вагонның сыйымдылығы

Ответ4 Вагонның алаңы

Ответ5 Вагонның конструкциясы

Пр=1

Вопрос27

Диспетчерлік бұйрық ретінде станцияға берілетін жоспар

Ответ1 Жылдық

Ответ2 Ағымдағы

Ответ3 Тәуліктік

Ответ4 Жедел

Ответ5 Ауысым

Пр=3

Вопрос28

Маневрлік диспетчерде кадировка болады

Ответ1 ДС

Ответ2 ДСПГ

Ответ3 НОД

Ответ4 ДСЦ

Ответ5 ДСП

Пр=4

Вопрос29

Заңнамалық актілер және реттеудің құқықтық тәртібінің нормалары-бұл.

Ответ1 Техника қауіпсіздігі

Ответ2 Еңбек гигиенасы

Ответ3 Заңнама

Ответ4 Еңбек шарты

Ответ5 Ұжымдық шарт

Пр=3

Вопрос30

Жолда тұрған вагондар тобын..... қашықтықта айналып өтуге рұқсат беріледі.

Ответ1 2,5

Ответ2 2м

Ответ3 1м

Ответ4 1,5

Ответ5 5м

Пр=5

Вопрос31

Поездың натуралық парағы..... шифрмен кодталады

Ответ1 ДУ-31

Ответ2 ДУ-8

Ответ3 ДУ-3

Ответ4 ДУ-1

Ответ5 ДУ-6

Пр=4

Вопрос32

Ішінде адамдар бар вагондар мен локомотивтің қозғалысы кезінде жылдамдық.

Ответ1 50км/сағ

Ответ2 15км/сағ

Ответ3 60км/сағ

Ответ4 26км/сағ

Ответ5 12км/сағ

Пр=2

Вопрос33

Бос жолдар арқылы вагондармен алға қозғалыс кезінде жылдамдық

Ответ1 50км/сағ

Ответ2 10км/сағ

Ответ3 26км/сағ

Ответ4 25км/сағ

Ответ5 5км/сағ

Пр=4

Вопрос34

Поездарға құжаттар іріктейтін, оларды сақтайтын және машинистерге беретін бөлім.

Ответ1 Қабылдап-тапсырушылар

Ответ2 Сату бөлімі

Ответ3 Вагондарды есептен шығарушылар

Ответ4 Тауар кеңсесі

Ответ5 Техникалық кеңсе

Пр=5

Вопрос35

Жүрдек поездарды нөмірлейді

Ответ1 301-498

Ответ2 2001-3998

Ответ3 1-99

Ответ4 5001-5998

Ответ5 101-298

Пр=3

Вопрос36

Күндіз маневр жасау кезінде жайылған сары жалаумен жоғары көтерілген қолмен қимылдап берілетін қол сигналы.

Ответ1 Тежеуді босату

Ответ2 Тоқта

Ответ3 Локомотивке алға басқарып жүруге рұқсат беріледі

Ответ4 Ақырын

Ответ5 Локомотивке артқа басқарып жүруге рұқсат беріледі

Пр=3

Вопрос37

Маневр кезінде локомотивке артқа басқарып жүруге рұқсат беретін дыбыстық сигнал.

Ответ1 Екі ұзын

Ответ2 Бір ұзын, бір қысқа

Ответ3 Бір ұзын

Ответ4 Екі қысқа

Ответ5 Бір қысқа

Пр=1

Вопрос38

Сигналды белгілер....орнатылады.

Ответ1 Километр есебі бойынша оң жақтан шеткі жол осінен кем дегенде 5700 мм қашықтықта

Ответ2 Километр есебі бойынша оң жақтан шеткі жол осінен кем дегенде 3810мм қашықтықта

Ответ3 Қозғалыстың бағыты бойынша оң жақтан шеткі жол осінен кем дегенде 3100мм қашықтықта.

Ответ4 Километр есебі бойынша оң жақтан соңғы жол осінен қозғалыстың кем дегенде 3100мм қашықтықта

Ответ5 Қозғалыстың бағыты бойынша оң жақтан шеткі жол осінен кем дегенде 4100мм қашықтықта

Пр=3

Вопрос39

Итергіш локомотивпен жүру кезінде итеруді бастау талабын қоятын дыбыстық сигнал.

Ответ1 Бір ұзын және екі қысқа

Ответ2 Төрт ұзын

Ответ3 Екі қысқа және бір ұзын

Ответ4 Үш ұзын және бір қысқа

Ответ5 Екі қысқа

Пр=5

Вопрос40

Бұрын көзделген жерде поездың жылдамдықты баяулап төмендету немесе тоқтатуы үшін кез келген шамадағы кезеңмен тежеу.

Ответ1 Қысқартылған

Ответ2 Толық

Ответ3 Қызметтік

Ответ4 Кезеңмен

Ответ5 Шұғыл

Пр=3

Вопрос41

Біржолды және дұрыс жол арқылы екі жолды учаскелерде вагондармен алға қозғалыс кезінде күндіз жүк поезының басы.

Ответ1 Сигналдармен белгіленбейді

Ответ2 Буферлік білеуде фонардың көк жарығымен белгіленеді

Ответ3 Буферлік білеуде фонардың қызыл жарығымен белгіленеді

Ответ4 Буферлік білеуде фонардың қызыл дискімен белгіленеді

Ответ5 Буферлік білеуде фонардың мөлдір ақ жарығымен белгіленеді

Пр=1

Вопрос42

Әрбір доңғалақ жұптарының осінде нақты қойылған белгілер мен таңбаларға ие болуға тиіс.

Ответ1 Құру уақытты мен орны және толық куәландыру, құру кезінде оны қабылдау, Мемлекеттік елтаңба

Ответ2 Құру уақытты мен орны және толық куәландыру, құру кезінде оны қабылдау, серия

Ответ3 Құру уақытты мен орны және толық куәландыру, құру кезінде оны қабылдау, жүккөтерімділігі

Ответ4 Құру уақытты мен орны және толық куәландыру, құру кезінде оны қабылдау, өзіндік салмақ

Ответ5 Құру уақыты мен орны және толық куәландыру, құру кезінде оны қабылдау

Пр=5

Вопрос43

СЦБ мен радиобайланыс аппараттарындағы пломбалардың тұтас болуына..... жауапты болады

Ответ1 СЦБ-ның аға электромеханигі

Ответ2 Станция бастығы

Ответ3 СЦБ электромеханигі

Ответ4 Станция бастығының орынбасары

Ответ5 Осы аппараттарды пайдаланылатын кезекші қызметкерлер

Пр=5

Вопрос44

Маневр кезінде локомотивке алға басқарып жүруге рұқсат беретін дыбыстық сигнал

Ответ1 екі қысқа

Ответ2 Екі ұзын

Ответ3 Үш қысқа

Ответ4 Бір ұзын

Ответ5 Бір қысқа

Пр=4

Вопрос45

Петардалар барлық жағдайларда мынадай санда салынады

Ответ1 Үш дана: поездың жол жүруі бойынша екеуі оң және біреуі сол рельсте

Ответ2 Бес дана: поездың жол жүру бойынша екеуі оң және үшеуі сол рельсте

Ответ3 Төрт дана: поездың жол жүру бойынша екеуі оң және сол рельсте

Ответ4 Үш дана: поездың жол жүру бойынша біруі оң және екеуі 1сол рельсте

Ответ5 Бес дана: поездың жол жүру бойынша үшеуі оң және екеуі сол рельсте

Пр=1

Вопрос46

Екі жолды учаскелерде жұмыс істеуі кезінде дұрыс жол арқылы жүру кезінде электрленген учаскелердегі алынбалы жөндеу мұналарында түнде.....болуға тиіс

Ответ1 Алдынан фонардың мөлдір ақ жарығы, артынан қызыл жарығы

Ответ2 Алдынан фонардың сары жарығы, артынан қызыл жарығы

Ответ3 Алдынан фонардың сары жарығы, артынан мөлдір ақ жарығы

Ответ4 Алдынан фонардың қызыл жарығы, артынан мөлдір ақ жарығы

Ответ5 Алдынан фонардың мөлдір ақ жарығы, артынан сары жарығы

Пр=1

Вопрос47

Барлық диспетчерлік учаскенің шегінде поезд локомотивтері машинистерінің поезд диспетчерімен екіжақты байланысты қамтамасыз етуге тиіс радиобайланыс.

Ответ1 Станциялық

Ответ2 Поездық

Ответ3 Маневрлік

Ответ4 Жедел

Ответ5 учаскелік

Пр=2

Вопрос48

Блок-учаскелермен ара жігін ажырата отырып, поездар қозғалысын көздейтін график.

Ответ1 Тораптық

Ответ2 Зауыттық

Ответ3 Пакеттік

Ответ4 Ең жоғары

Ответ5 Аралық

Пр=3

Вопрос49

Локомотивтерде, жолаушылар және бос жүк вагондарында автотіркеу осінің биіктігі рельстер бастиктерінің үстіңгі деңгейінен....аспауға тиіс.

Ответ1 1070мм

Ответ2 950мм

Ответ3 980мм

Ответ4 1080мм

Ответ5 1090мм

Пр=4

Вопрос50

Теміржолдың барлық жұмысына жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Ответ1 Станция бастығы

Ответ2 Көлік және коммуникация министрлігі

Ответ3 Қозғалыстың бас ревизоры

Ответ4 Ауысым бастығы

Ответ5 Жүк және коммерциялық жұмыстың бас басқармасы

Пр=2

Вопрос51

Поезд диспетчері-бұл...

Ответ1 ДНЦ

Ответ2 ДС

Ответ3 ДСПГ

Ответ4 ДСП

Ответ5 ДНЦМ

Пр=1

Вопрос52

Жолда тұрған вагондардың арасынан кеңістікте өту олардың арасынан......қашықтықта өтуге рұқсат беріледі.

Ответ1 6м

Ответ2 2м

Ответ3 5м

Ответ4 10м

Ответ5 2,5м

Пр=4

Вопрос53

Маневрлік жұмысты орындауға арналған тұйық жол

Ответ1 Қабылдап-жөнелтуші

Ответ2 Кірме

Ответ3 Тартымдық

Ответ4 Бас

Ответ5 Ұстаушы

Пр=3

Вопрос54

Станция кезекшісі – бұл...

Ответ1 НОД

Ответ2 ДНЦМ

Ответ3 ДНЦ

Ответ4 ДСП

Ответ5 ДС

Пр=4

Вопрос55

Станциялардың арасындағы аралықтарда локомотивтердің жүрісі

Ответ1 Ауыстырып қою

Ответ2 Маневрлік

Ответ3 Станция бойынша

Ответ4 Станция бойынша

Ответ5 Поездық

Пр=5

Вопрос56

Жол белгілері......орнатылады.

Ответ1 Қозғалыстың бағыты бойынша оң жақтан шеткі жол осінен кем дегенде 5600мм

Ответ2 Қозғалыстың бағыты бойынша оң жақтан шеткі жол осінен кем дегенде 3100мм

Ответ3 Километр есебі бойынша оң жақтан шеткі жол осінен кем дегенде 3600мм қашықтықта

Ответ4 Километр есебі бойынша оң жақтан шеткі жол осінен қозғалыстың кем дегенде 3100мм қашықтықта

Ответ5 Километр есебі бойынша оң жақтан шеткі жол осінен кем дегенде 4100мм қашықтықта

Пр=4

Вопрос57

Локомотив пен арнаулы жылжымалы құрамның жылжымалы бірліктерінің арасында автотізбектердің бойлық осьтерінің арасындағы биіктік бойынша мыналардан аспайтын айырмашылыққа жол беріледі.

Ответ1 80мм

Ответ2 95мм

Ответ3 100мм

Ответ4 110мм

Ответ5 70мм

Пр=1

Вопрос58

Өтпе бойынша кезекші қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндіретін ақаулықтар табылған жағдайда.....міндетті.

Ответ1 Поезд диспетчеріне хабарлауға

Ответ2 Поезды тоқтатуға шаралар қолдануға

Ответ3 Станция бастығына хабарлауға

Ответ4 Тоспаны жабуға

Ответ5 Станция бойынша кезекшіге хабарлауға

Пр=2

Вопрос59

Семафордың тыйым салу көрсеткіші

Ответ1 Қанаттың көлденең жағдайы

Ответ2 Қанаттар айқасқан

Ответ3 Қанат 135 градусқа жоғары көтерілген

Ответ4 Қанаттың тік жағдайы

Ответ5 Қанат 135 градусқа төмен түсірілген

Пр=1

Вопрос60

Дұрыс емес жол арқылы қозғалыс кезінде күндіз және түнде поездың басы

Ответ1 Оң жақтан фонардың қызыл жарығымен, сол жақтан мөлдір ақ жарығымен белгіленеді.

Ответ2 Буферлік білеулерде фонарлардың екі мөлдір ақ жарығымен белгіленеді

Ответ3 Сол жақтан фонардың қызыл жарығымен, оң жақтан фонардың мөлдір ақ жарығымен белгіленеді

Ответ4 Белгіленбейді

Ответ5 Прожектордың бір мөлдір ақ жарығымен белгіленеді

Пр=3

Вопрос61

Поезға станциядан басып озып жүруге рұқсат беретін немесе рұқсат бермейтін бағдаршам.

Ответ1 Шығу

Ответ2 Маршруттық

Ответ3 Қайталанатын

Ответ4 Маневрлік

Ответ5 Кіру

Пр=5

Вопрос62

Итергіш локомотивпен жүру кезінде итеруді тоқтату және кері қайту талабын қоятын дыбыстық сигнал.

Ответ1 Бес ұзын

Ответ2 Үш ұзын

Ответ3 Төрт ұзын

Ответ4 Төрт қысқа

Ответ5 Бір қысқа және төрт ұзын

Пр=1

Вопрос63

Темір жолдардың жарғысы -- бұл...

Ответ1 Тасымалдау процесі жиналатын негізгі құжат

Ответ2 Темір жол қызметінің сыртқы және ішкі саласын айқындайтын негізгі құжат

Ответ3 Техникалық және коммерциялық пайдалану міндеттерін айқындайтын негізгі құжат

Ответ4 Бір тараптан темір жол және екінші тараптан жүк жөнелтушілер мен жүк алушылар арасындағы құқықтық өзара қатынастарды реттейтін негізгі құжат

Ответ5 Қатынас түрі және станция түрі айқындалатын негізгі құжат

Пр=4

Вопрос64

Темір жолдан жөнелтушілер және алушылар жалға алған қоймалар мен алаңшалар.

Ответ1 Жүк жөнелтушінің қоймалары

Ответ2 Жалпы пайдаланылмайтын орындар

Ответ3 Темір жол қоймалары

Ответ4 Жалпы пайдаланылатын орындар

Ответ5 Жүк алушының қоймалары

Пр=2

Вопрос65

Жалпы пайдаланылмайтын қоймалардың тиесілдігі.

Ответ1 ҚТЖ

Ответ2 ККМ

Ответ3 Темір жол

Ответ4 Станция бастығы

Ответ5 Кәсіпорындар мен ұйымдар

Пр=5

Вопрос66

Аралық блок-учаскелерге бөлетін бөлім бекеті.

Ответ1 Өтпелі жер

Ответ2 Басып озу бекеті

Ответ3 Шығарма бағдаршам

Ответ4 Жол айырығы

Ответ5 Аралық бағдаршам

Пр=5

Вопрос67

Поезды қабылдау алдында ДСП.....міндетті.

Ответ1 Жолаушылар поезын қоршауға

Ответ2 Шығару бағдаршамын ашуға

Ответ3 Жолға шыққанда маневрлерді тоқтатуға

Ответ4 Жолға табандықтар қоюға

Ответ5 Депо қызметкерлеріне хабарлауға

Пр=3

Вопрос68

Учаске жұмысы үшін диспетчер.....жүргізеді.

Ответ1 Поездар қозғалысының графигін

Ответ2 Жергілікті жұмыс жоспарын

Ответ3 Тәуліктік жоспар – графигін

Ответ4 Орындалған қозғалыс графигін

Ответ5 Тораптық графигі

Пр=4

Вопрос69

Негізінде локомотивтер мен локомотив бригадаларын ауыстыруға арналған станция.

Ответ1 Жолаушылар

Ответ2 Учаскелік

Ответ3 Сұрыптау

Ответ4 Жүк

Ответ5 Аралық

Пр=2

Вопрос70

Поездарға құжаттар іріктейтін, оларды сақтайтын және машинистерге беретін бөлім.

Ответ1 Техникалық кеңсе

Ответ2 Сату бөлімі

Ответ3 Тауар кеңсесі

Ответ4 Вагондарды есептен шығарушылар

Ответ5 Қабылдап-тапсырушылар

Пр=1

Вопрос71

Итергіш локомотивпен жүру кезінде итеруді тоқтату, бірақ поездан қалмау талабын қоятын дыбыстық сигнал.

Ответ1 Екі қысқа

Ответ2 Бір қысқа, бір ұзын және бір қысқа

Ответ3 Екі ұзын және екі қысқа

Ответ4 Төрт ұзын

Ответ5 Үш қысқа

Пр=2

Вопрос72

Бүйір жолдардың шығару және маршруттық бағдаршамдардың, шақыру сигналдардың және маневрлік бағдаршамдардың көріністері.....қашықтықта анық көрінуі тиіс.

Ответ1 Кем дегенде 200м

Ответ2 Кем дегенде 200м

Ответ3 Кем дегенде 100м

Ответ4 Кем дегенде 50м

Ответ5 Кем дегенде 300м

Пр=1

Вопрос73

Бір локомотивке келетін жүріс километрінің саны..... деп аталады.

Ответ1 Статикалық жүктеме

Ответ2 Локомотивтің өнімділігі

Ответ3 Орташа тәуліктік жүріс

Ответ4 Локомотивтің айналымы

Ответ5 Локомотивтің рейсі

Пр=3

Вопрос74

Поездың тікелей қозғалысына байланысты лауазымына жасы келген тұлғалар алынады.

Ответ1 Жас шектеуі жоқ

Ответ2 20 жас

Ответ3 18 жас

Ответ4 16 жас

Ответ5 21жас

Пр=3

Вопрос75

Рамалық рельстен және ауыстырмалы механизмнен тұратын бағыттамалы бұрманың бөлігі.

Ответ1 Қосатын жол

Ответ2 Айқаспа

Ответ3 Өзекше

Ответ4 Бағыт

Ответ5 Қисық

Пр=4

Вопрос76

Тікелей тиеуге (түсіруге) арналған қойма жолдарының бөлігі.

Ответ1 Тиеу шебі

Ответ2 Рельс маңындағы қоймалар

Ответ3 Түсіру шебі

Ответ4 Беру шебі

Ответ5 Тиеу-түсіру жұмыстарының шебі

Пр=5

Вопрос77

Темір жол тоңазытатын жүктерді тасымалдауға алмау құқығын өзіне қалдыратын жағдай.жүкқұжатта қорғау

Ответ1 Жылжымалы құрамда қорғау құралдарын көрсетілмеген

Ответ2 Жүкқұжатта қорғау құралдары көрсетілмеген

Ответ3 Майлаусыз

Ответ4 Жүкті алдын ала тоңазытусыз

Ответ5«Тоңазытатын» штемпельсіз

Пр=2

Вопрос78

Темір жол жөнелтушілер және алушылар жалға алған қоймалар мен алаңшалар.

Ответ1 Жалпы пайдаланылмайтын орындар

Ответ2 Жүк алушының қоймалары

Ответ3 Жүк жөнелтушінің қоймалары

Ответ4Жалпы пайдаланылатын орында

Ответ5 Темір жол қоймалары

Пр=1

Вопрос79

Әскери эшалоны бар поезд жауапты тұлғаның командасы бойынша қозғалысты бастайды.

Ответ1 Эшалон бастығы

Ответ2 Бөлімше командирі

Ответ3 Поезд диспетчері

Ответ4 Взвод командирі

Ответ5 Станция бастығы

Пр=5

Вопрос80

Кірме жолдарда жүрудің және темір жол шаруашылығының қауіпсіздігіне жайкүйін тексеретін лауазымды тұлға.

Ответ1 Тауар кассирі және станция бастығы

Ответ2 Станцияның бастығы және бөлімше ревизоры

Ответ3 Жол бастығы және бөлімше ревизоры

Ответ4 Аға ревизор

Ответ5 Жүкті қабылдап-тапсырушы және станция бастығы

Пр=2

Вопрос81

Жеткізу жеделдігіне қарай жүктерді.....тасымалдайды.

Ответ1 Тез жылдамдықта және жүк

Ответ2 Тез, шамалы және аралас жылдамдықта

Ответ3 Жүк және жолаушылар жылдамдықта

Ответ4 Жүк, тез және жолаушылар жылдамдықта

Ответ5 Тез және жолаушылар жылдамдықта

Пр=4

Вопрос82

Техникалық кеңсе.....орналасады.

Ответ1 Локомотив депосының жанында

Ответ2 ЭЦ постында

Ответ3 Жолаушылар ғимаратында

Ответ4 Тауар кеңсесінің маңында

Ответ5 Станция басқармасында

Пр=3

Вопрос83

Электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде ұйымдастырушылық іс-шаралар.

Ответ1 Жүктелім беру мен нұсқамалық

Ответ2 Электр қондырғысын жерлендіру

Ответ3 Ескертуші плакаттарды іліп қою

Ответ4 Электр энергиясын ажыратуды жүргізу

Ответ5 Жұмыс орнын қоршау

Пр=1

Вопрос84

Қармен күрес жоспарын....әзірлейді.

Ответ1 Поезд диспетчері

Ответ2 ДСП

Ответ3 Станция бастығы

Ответ4 Маневрлік диспечтер

Ответ5 Байланыс желісінің бастығы

Пр=1

Вопрос85

Станциялық жолдарды, стрелкаларды, бұрмаларды тексеру журналы.....шифрмен кодталады.

Ответ1 ГО-1

Ответ2 ДУ-46

Ответ3 ДУ-11

Ответ4 ДУ-7

Ответ5 ГО-3

Пр=2

Вопрос86

Диспетчерлік бұйрық ретінде станцияға берілетін жоспар.

Ответ1 Жедел

Ответ2 Жылдық

Ответ3 Тәуліктік

Ответ4 Ауысым

Ответ5 Ағымдағы

Пр=5

Вопрос87

Қызметкерлермен жұмыстан бос уақыт кезінде болған жазатайым оқиғалар

Ответ1 Азаматтық

Ответ2 Стационарлық

Ответ3 Тұрмыстық

Ответ4 Үйдегі

Ответ5 Жұмысқа байланысы жоқ

Пр=3

Вопрос88

Контейнерлік секторлар арасындағы өртке қарсы айырылыс

Ответ1 6 метр

Ответ2 8 метр

Ответ3 12 метр

Ответ4 15 метр

Ответ5 10 метр

Пр=5

Вопрос89

Рефрижаторлық поезбен еріп жүреді және оған қызмет көрсетеді.

Ответ1 Станция бойынша кезекші

Ответ2 Станция бастығы

Ответ3 Құрастырушы

Ответ4 Поезд бастығы

Ответ5 Бас кондуктор

Пр=4

Вопрос90

Барлық жүру жолында құрама поезбен еріп жүреді.

Ответ1 Оператор

Ответ2 ДСП

Ответ3 Диспетчер

Ответ4 Машинист

Ответ5 Станция бастығы

Пр=4

Вопрос91

Станциялар класы бойынша......бөлінеді.

Ответ1 7 класқа

Ответ2 6 класқа

Ответ3 3 класқа

Ответ4 5 класқа

Ответ5 4 класқа

Пр=2

Вопрос92

Текникалық тексерудің негізгі пункті......орналасады.

Ответ1 Сұрыптау станцияларында

Ответ2 Жүк ауласында

Ответ3 Жаппай тиеу орындарында

Ответ4 Аралық станцияда

Ответ5 Учаскелік станцияларда

Пр=3

Вопрос93

Аралық станциялардағы қабылдап-жөнелтуші жолдардың саны.

Ответ1 16-20

Ответ2 10-12

Ответ3 25-30

Ответ4 4-6

Ответ5 7-9

Пр=4

Вопрос94

Қауіпті жүктің дұрыс сипаттамасын......ғана бере алады.

Ответ1 Тауар кеңсесінің қызметкерлері

Ответ2 Станция кезекшісі

Ответ3 Мемлекеттік инспекцияның өкілі

Ответ4 Жүк алушы

Ответ5 Станция бастығы

Пр=5

Вопрос95

Айналым уақыт ішінде вагон өтетін қашықтық ... деп аталады

Ответ1 Вагонның өнімділігі

Ответ2 Вагон рейсі

Ответ3 Динамикалық жүктеме

Ответ4 Вагон жүрісі

Ответ5 Статикалық жүктеме

Пр=2

Вопрос96

Локомотивтің желілік жүрісі—бұл

Ответ1 Станция бойынша қозғалыс

Ответ2 Жүк ауласына қозғалыс

Ответ3 Аралық арқылы қозғалыс

Ответ4 Маневрлер кезінде қозғалыс

Ответ5 Деподағы қозғалыс

Пр=3

Вопрос97

Локомотивтің конструкциясымен айқындалатын жылдамдығы ... деп атайды

Ответ1 Конструкциялық

Ответ2 Ең төмен

Ответ3 Учаскелік

Ответ4 Жүрістік

Ответ5 Жөндеу

Пр=1

Вопрос98

Поезға стациядан басып озып жүруге рұқсат беретін немесе рұқсат бермейтін бағдаршам

Ответ1 Шығу

Ответ2 Маневрлік

Ответ3 Қайталанатын

Ответ4 Кіру

Ответ5 Маршруттық

Пр=4

Вопрос99

Темір жолдардың негізгі құрылыстары және құрылғыларының жіктелімі, оларды мерзімдік жөндеулердің және ұстау нормаларының мерзімдері белгіленеді

Ответ1 Техникалық тексерушімен

Ответ2 Министірлікпен

Ответ3 Жол шаруашылығы бастығымен

Ответ4 Жол бастығымен

Ответ5 Жол бөлімшесі бастығымен

Пр=2

Вопрос100

Поездың станция толық құрамда келмеуі туралы дыбыстық сигналы

Ответ1 Екі ұзын және екі қысқа

Ответ2 Екі ұзын және бір қысқа

Ответ3 Бір ұзын және үш қысқа

Ответ4 Бір ұзын және бір қысқа

Ответ5 Үш ұзын және бір қысқа

Пр=5


Вопрос101

Жүк поезындағы автотізбектектердің бойлық осьтерінің арасындағы биіктік бойынша мыналардан аспайтын айырмашылыққа жол береді

Ответ1 90мм

Ответ2 50мм

Ответ3 70мм

Ответ4 100мм

Ответ5 110мм

Пр=4

Вопрос102

Теміржолдардың кірме жолдарын пайдалануға, вагондарды беруге және алуға шарттар жасалатын мерзім

Ответ1 3,5 жылға

Ответ2 3 жылға

Ответ3 1 жылға

Ответ4 5 жылға

Ответ5 2 жылға

Пр=2

Вопрос103

Вагондарды пломбалау тәртібі белгіленген құжат

Ответ1 Темір жолдардың жарғысында

Ответ2 Техникалық пайдалану ережесінде

Ответ3 Қоса берілетін станциялардың ТРА-да, кірме жолдардың тізімдемелерінде

Ответ4 Теміржолдың кірме жолдарын пайдалануға арналған шартта

Ответ5 Жүктерді тасымалдау ережесінде

Пр=5

Вопрос104

Станцияға жүргізілетін ревизияның нәтижелерін қарау мерзімі

Ответ1 10 күн

Ответ2 4 күн

Ответ3 2 күн

Ответ4 9 күн

Ответ5 6 күн

Пр=1

Вопрос105

Вагондарға техникалық қызмет көрсетуді ... орындайды

Ответ1 Техникалық кеңсенің қызметкерлері

Ответ2 Жүк ауласының қызметкерлері

Ответ3 Вагон шаруашылығы қызметінің қызметкерлері

Ответ4 Станциялардың бастықтары

Ответ5 Жүк пен багажды қабылдаушы-тапсырушылар

Пр=1

Вопрос106

Жолдар және желі үшін техникалық нормаларды ... бекітеді

Ответ1 Қаржы министірлігі

Ответ2 Көлік министірлігі

Ответ3 Жол басқармасы

Ответ4 Жол бөлімшесі

Ответ5 Стацияның техникалық бөлімі

Пр=4

Вопрос107

Құраммен жасалатын маневрлік рейс .. деп аталады

Ответ1 Сұрыптау

Ответ2 Жұмыс

Ответ3 Поездық

Ответ4 Бос

Ответ5 Ауыстырып қою

Пр=2

Вопрос108

Жеке дара локомотивтің рейсі ... деп аталады

Ответ1 Жұмыс

Ответ2 Сұрыптау

Ответ3 Бос

Ответ4 Поездық

Ответ5 Маневрлік

Пр=3

Вопрос109

Маневрлер кезінде локомотивтің қозғалысына басшылық етеді

Ответ1 Оператор

Ответ2 Диспетчер

Ответ3 Құрастырушы

Ответ4 Машинист

Ответ5 Реттеуші

Пр=3

Вопрос110

Поездарды қабылдау, жөнелту және өткізу... операцияларына жатады

Ответ1 Өнеркәсіптік

Ответ2 Транзиттік

Ответ3 Техникалық

Ответ4 Коммерциялық

Ответ5 Өзге

Пр=3

Вопрос111

Жұмыс істеушілерге зиянды өндірістік факторлардың әсер етуін болдырмайтын іс-шаралар мен құралдар жүйесі.

Ответ1 Өндірістік санитария

Ответ2 Еңбекті қорғау

Ответ3 Еңбек санитариясы

Ответ4 Техника қауіпсіздігі

Ответ5 Еңбек гигиенасы

Пр=1

Вопрос112

Автотежегіштерді, автотіркеуді.....қарау кезінде тексереді.

Ответ1 тоқсандық

Ответ2 Алдын ала

Ответ3 Техникалық

Ответ4 Айлық

Ответ5 Зауыт

Пр=3

Вопрос113

Жылжымалы құрам.....талаптарын қанағаттандыруға тиіс.

Ответ1 Тиеу габаритінің

Ответ2 Көлік құралдары габаритінің

Ответ3 Техникалық құралдар габаритінің

Ответ4 Құрылыстар жақындау габаритінің

Ответ5 Жылжымалы құрам габаритінің

Пр=5

Вопрос114

Поездың қозғалысына рұқсат берілетін жол нөмірін көрсету үшін топтық шығу және маршруттық бағдаршамдарда.....орнатылады.

Ответ1 Ақ түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ2 Қызыл түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ3 Сары түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ4 Жасыл түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ5 Көк түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Пр=4

Вопрос115

140 км/сағ көп жылдамдықпен қозғалатын жолаушылар поезындағы, участкелерде құрылыстар мен құрылғыларға қосымша талаптар белгіленеді.

Ответ1 Поезд диспетчерімен

Ответ2 Министрлікпен

Ответ3 Учаске бастығымен

Ответ4 Қозғалыс қызметінің бастығымен

Ответ5 Жол бастығымен

Пр=2

Вопрос116

Жолаушылар тасымалының тікелей қатынасына......жатқызады

Ответ1 Станциялық жолдар арқылы тасымалдарды

Ответ2 Ірі қалаларға және өнеркәсіптік пунктерге тасымалдарды

Ответ3 Екі және одан астам жолдар шегіндегі тасымалдарды

Ответ4 Бір жол ішінде орындалатын тасымалдарды

Ответ5 Торап ішінде орындалатын тасымалдарды

Пр=3

Вопрос117

Автотізбекті құрылғылардың және поезд құрамындағы дұрыс тіркесудің текникалық жай-күйіне жауапты мыналар болып табылады.

Ответ1 Вагондарды қараушы

Ответ2 Станция бойынша кезекші

Ответ3 Локомотив машинисі

Ответ4 Локомотив машинисінің көмекшісі

Ответ5 Бас кондуктор

Пр=1

Вопрос118

Дайындалған маршрутқа жылжымалы құрамның шығу мүмкіндігін болдырмайтын жағдайда поезды қабылдау немесе жөнелту маршрутын дайындау кезінде.

Ответ1 Қорғайтын

Ответ2 Ескертуші

Ответ3 Бақылайтын

Ответ4 Болдырмайтын

Ответ5 Сақтандыратын

Пр=1

Вопрос119

Сигналды көрсеткіштердің түсімен, нысанымен, жағдайымен және санымен көрсетіледі.

Ответ1 Көрінетін сигналдар

Ответ2 Дыбыстық сигналдар

Ответ3 Күндізгі сигналдар

Ответ4 Бағдаршамдар

Ответ5 Тұрақты сигналдар

Пр=1

Вопрос120

Станцияда жұмыс істеу кезінде алынбалы жөндеу мұнарасында.....болуға тиіс.

Ответ1 Екі жақтан жайылған сары жалау

Ответ2 Екі жақтан жайылған қызыл жалау

Ответ3 Поездардың қозғалу барысы бойынша сол жақтан жайылған қызыл жалау

Ответ4 Поездардың қозғалу барысы бойынша оң жақтан жайылған сары жалау

Ответ5 Поездардың қозғалу барысы бойынша оң жақтан жайылған қызыл жалау

Пр=2

Вопрос121

Бағдаршамдағы айлы-ақ сигналдың мағынасы.

Ответ1 Қозғалыс белгіленген жылдамдықпен рұқсат берілген

Ответ2 Аялдау

Ответ3 Қозғалыс азайтылған жылдамдықпен рұқсат берілген

Ответ4 Маневрлерге рұқсат берілмеген

Ответ5 Маневрлерге рұқсат берілді

Пр=5

Вопрос122

Поезға станциядан басып озып жүруге рұқсат беретін немесе рұқсат бермейтін бағдаршам.

Ответ1 Шығу

Ответ2 Маневрлік

Ответ3 Кіру

Ответ4 Қайталанатын

Ответ5 Маршруттық

Пр=3

Вопрос123

Бірқатар станциялар мен аралықтардың бағыттағыштары мен бағдаршамдарын бір пунктен басқаруды қамтамасыз ететін құрылғылар.

Ответ1 Электрлік орталықтандыру

Ответ2 Диспетчерлік орталықтандыру

Ответ3 Жартылай автоматы блоктау

Ответ4 Автоматты блоктау

Ответ5 Бағыттағыштар мен сигналдардың кілттік тәуелділігі

Пр=2

Вопрос124

Бригадаларды үш-бес локомотивтер тобына бекітетін жүйе

Ответ1 Топтық жүйе

Ответ2 Бекітілген бригадалар жүйесі

Ответ3 Жеке дара жүйе

Ответ4 Күн сайынға жүйе

Ответ5 Кезеңді жүйе

Пр=1

Вопрос125

Семафордың тыйым салу көрсеткіші.

Ответ1 Қанат 135 градусқа жоғары көтерілген

Ответ2 Қанаттың тік жағдайы

Ответ3 Қанат 135 градусқа төмен түсірілген

Ответ4 Қанаттар айқасқан

Ответ5 Қанаттың көлденең жағдайы

Пр=5

Вопрос126

Тарылған жол аралығы бар қайта тиеу жолдарда шекті бағаншалар жол аралығының ені.....жететін жерде орнатылады.

Ответ1 4100 мм

Ответ2 3810 мм

Ответ3 3100 мм

Ответ4 3600 мм

Ответ5 2800 мм

Пр=4

Вопрос127

Поездық және маневрлік жұмыс туралы нұсқауларды беру үшін, сондай-ақ жолаушыларды ақпараты үшін қолданылатын байланыс құрылғылары.

Ответ1 Поезд байланысы

Ответ2 Диспетчерлік байланыс

Ответ3 Ақпараттық байланыс

Ответ4 Жедел байланыс

Ответ5 Связь екі жақты парк байланысы

Пр=5

Вопрос128

Қозғалыс графигінің сандық көрсеткіштеріне.....жатқызады.

Ответ1 Поездар жұмысын

Ответ2 Қозғалыс жылдамдығын

Ответ3 Орташа айналым

Ответ4 Поезд-километрдегі жүрісін

Ответ5 Орташа тәуліктік жүрісті

Пр=4

Вопрос129

Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі, жөндеу аралық жүрістердің нормалары, жөндеуге қою тәртібін мыналар белгілейді.

Ответ1 Министрлік

Ответ2 Жасаушы зауыт

Ответ3 Жол бастығы

Ответ4 Локомотив бекітілген депоның бастығы

Ответ5 Локомотив бригадасы

Пр=1

Вопрос130

Контейнерлерді түсіру кітабында 1463 белгісі......білдіреді

Ответ1 №1 алаңшаны, 4-секторды, 6-қатарды, 3-орынды

Ответ2 №1 орынды, 4-қатарды, 6-секторды, 3-алаңшаны

Ответ3 №1 алаңшаны, 4-секторды, 6-орынды, 3-қатарды

Ответ4 №1-секторды, 4-алаңшаны, 6-қатарды, 3-орында

Ответ5 №1 қатарды,4-орынды, 6-алаңшаны, 3-секторды

Пр=1

Вопрос131

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен халыққа қызмет көрсететін, ірі өнеркәсіп орталықтарында және мекен жайларда орналасқан станциялар.

Ответ1 Аралық станциялар

Ответ2 Қоймалық станциялар

Ответ3 Механикаландырылған станциялар

Ответ4 Тиеу станциялары

Ответ5 Учаскелік станциялар

Пр=5

Вопрос132

Вагондағы жүктердің салмағын өлшеуге арналған таразылар.

Ответ1 67, 80 және 90 т салмақ өлшеу шектегі вагондық

Ответ2 50,80 және 95 т салмақ өлшеу шектегі вагондық

Ответ3 Элеваторлық (бункерлік)

Ответ4 100,150 және 200 т салмақ өлшеу шектегі вагондық

Ответ5 50 т салмақ өлшеу шектегі тауарлық

Пр=4

Вопрос133

Айдың аяғына дейінгі күндер, осы күндер ішінде жүк жөнелтуші жол бөлімшесінің бастығына онкүндік өтінімді беруге міндетті.

Ответ1 7 күн

Ответ2 5 күн

Ответ3 3 күн

Ответ4 10 күн

Ответ5 1 күн

Пр=3

Вопрос134

Жылжымалы құрамды тиеу, оны түсіру, бір жылжымалы құрамнан екіншісіне қайта тиеу, сұрыптау, салу және қоймалардағы жүктерді жылжыту жөніндегі операциялар.

Ответ1 Тиеу жұмыстары

Ответ2 Тиеу-түсіру жұмыстары

Ответ3 Тиеу-қайта тиеу жұмыстары

Ответ4 Түсіру жұмыстары

Ответ5 Қайта тиеу жұмыстары

Пр=2

Вопрос135

Бункерлік үсті ашық вагондарда тасымалданатын жүктің массасын, ағаш жүктерінің және отын ағаштарының массасын айқындау тәсілі

Ответ1 Өлшеп

Ответ2 Трафарет бойынша

Ответ3 Стандарт бойынша

Ответ4 өлшеу бойынша

Ответ5 Шартты

Пр=4

Вопрос136

Құйылма жүктерді тасымалдауға арналған, шанағы металды цилиндрлік резервуар болатын жүк вагоны.

Ответ1 Тасымалдағыш-цистерна

Ответ2 Жабық вагон

Ответ3 Платформа

Ответ4 Рефрижератор

Ответ5 Цистерна

Пр=5

Вопрос137

Тікелей қатынаста жүктердің жеткізілу мерзімін......белгілейді.

Ответ1 Жол дистанциясының бас басқармасы

Ответ2 Вагон шаруашылығының бас басқармасы

Ответ3 Қозғалыстың бас басқармасы

Ответ4 Техникалық тексеру пунктерінің бас басқармасы

Ответ5 Жолаушыларды тасымалдаудың бас басқармасы

Пр=3

Вопрос138

Осының негізінде жедел хат-натуралық парақ жасалады және кодталған түрде поезд туралы деректерді және әрбір вагон туралы деректерді қамтиды.

Ответ1 Жол тізімдемесінің түбіршігі

Ответ2 Жол тізімдемесі

Ответ3 Жүкті қабылдау туралы түбіртек

Ответ4 Жүк құжат

Ответ5 Натуралық парақ

Пр=5

Вопрос139

Әртүрлі дара және құнды жүктерді тасымалдау үшін темір жол вагондары.

Ответ1 Платформалар

Ответ2 Жабық вагондар

Ответ3 Үсті ашық вагондар

Ответ4 Думпкалар

Ответ5 Цистерналар

Пр=2

Вопрос140

Қандай жүктерді тасымалдау кезінде таңбалауды жасамайды.

Ответ1 Ақтарылма және дана

Ответ2 Аязға төзімді және жарылу қауіпті

Ответ3 Құйылма және ыдысты

Ответ4 Ыдысты және дана

Ответ5 Үйілме және құйылма

Пр=5

Вопрос141

Алушы жүкті алуға және станциядан шығаруға қабылдап-тапсырушыға беретін құжат.

Ответ1 Жүкті қабылдау туралы түбіртек

Ответ2 Жүк құжат

Ответ3 Вагон парағы

Ответ4 Натуралық парақ

Ответ5 Жол тізімдемесі

Пр=2

Вопрос142

Жөнелту пунктерінде, жүру жолында және межелі пунктінде жүктермен орындалатын әртүлі операциялардың жиынтығы.

Ответ1 Технологиялық процесс

Ответ2 Тиеу процессі

Ответ3 Коммерциялық процесс

Ответ4 Қайта тиеу процессі

Ответ5 Тасымалдау процессі

Пр=5

Вопрос143

Вагондар түсіру аяқталған соң, егер түсіру жолда жүргізілсе, тазартылады.

Ответ1 Жүк ауласының құралдарымен

Ответ2 Алушының құралдарымен

Ответ3 Жөнелтушінің құралдарымен

Ответ4 Темір жолдың құралдарымен

Ответ5 Жол бөлімшесінің құралдарымен

Пр=4

Вопрос144

Бір жол шегіндегі қатынас.

Ответ1 Халықаралық

Ответ2 Тікелей

Ответ3 Жергілікті

Ответ4 Аралас

Ответ5 Жүк

Пр=3

Вопрос145

Қызметкердің кінәсынан келтірілген залал үшін оған....жүктеледі.

Ответ1 Материалдық жаупкершілік

Ответ2 Тікелей залал

Ответ3 Тәртіптік жаза

Ответ4 Еңбек қатынастарын бұзу

Ответ5 Қылмыстық жауапкершілік

Пр=1

Вопрос146

Кернеуде тұрған электр қондырғыларын сөндіруге болатын өртсөндіргіштер үлгісі.

Ответ1 Көбікті

Ответ2 Көмірқышқыл және ұнтақты

Ответ3 Көмірқышқыл

Ответ4 Көбікті және көмірқышқыл

Ответ5 Ұнтақты және көбікті

Пр=2

Вопрос147

Машинист екінші машиниске құжаттар тапсыру кезінде....қол қоюға тиіс.

Ответ1 Натуралық парақта

Ответ2 Тапсыру журналында

Ответ3 ГХУ-3 құжатында

Ответ4 Маршруттық парақта

Ответ5 Поездық журналда

Пр=4

Вопрос148

Жеке дара локомотивтің рейсі.....деп аталады.

Ответ1 Жұмыс

Ответ2 Бос

Ответ3 Сұрыптау

Ответ4 Поездық

Ответ5 Маневрлік

Пр=2

Вопрос149

Вагондардың тәулікте келген және жөнелтілген жиынтығы.

Ответ1 Сұрыптау

Ответ2 Жинақталуы

Ответ3 Ауыстырып қою

Ответ4 Жүк айналымы

Ответ5 Вагон айналымы

Пр=5

Вопрос150

Әрбір поездың құрамы туралы жалпы деректерді қамтитын құжат.

Ответ1 Натуралық парақ

Ответ2 Вагон парағы

Ответ3 Есепке алу парағы

Ответ4 Сұрыптаушы парақ

Ответ5 Станция ТРА

Пр=1

Вопрос151

Поезға бір блок-учаскеден екіншісіне аралық арқылы жүруге рұқсат ететін немесе рұқсат етпейтін бағдаршам, сондай-ақ поезд жақындап келе жатқан жол бағдаршамының көрсеткіші жөнінде ескерту.

Ответ1 Шығу

Ответ2 Ескерту

Ответ3 Кіру

Ответ4 Маршруттық

Ответ5 Локомотивтік

Пр=5

Вопрос152

Поездық және маневрлік жұмыс туралы нұсқауларды беру үшін, сондай-ақ жолаушыларды ақпараты үшін қолданылатын байланыс құрылғылары.

Ответ1 Связь екіжақты парк байланысы

Ответ2 Жедел байланыс

Ответ3 Диспетчерлік байланыс

Ответ4 Поезд байланысы

Ответ5 Ақпараттық байланыс

Пр=1

Вопрос153

Жұмыс істемей тұрған бағдаршамдардың белгісі.

Ответ1 Бағдаршамның бастиегі түсірілген

Ответ2 Сигналды жарықтар сөндірілген

Ответ3 Екі тақтайшамен айқастырылған, ал олардағы сигналды жарықтар сөндірілген

Ответ4 Бағдаршамның діңгегі қызыл бояумен боялған

Ответ5 Линзалы жинақтама алып тасталған

Пр=3

Вопрос154

Станцияда жұмыс істеу кезінде алынбалы жөндеу мұнарасында күндіз.....болуға тиіс.

Ответ1 Алдынан және артынан фонардың қызыл жарығы

Ответ2 Алдынан фонардың қызыл жарығы, артынан сары жарығы

Ответ3 Алдынан фонардың сары жарығы, артынан мөлдір ақ жарығы

Ответ4 Алдынан және артынан фонардың мөлдір ақ жарығы

Ответ5 Алдынан және артынан фонардың сары жарығы

Пр=1

Вопрос155

Дайындалған маршрутқа жылжымалы құрамның шығу мүмкіндігін болдырмайтын жағдайда поезды қабылдау немесе жөнелту маршрутын дайындау кезінде орнатылатын бағыт.

Ответ1 Қорғайтын

Ответ2 Сақтандыратын

Ответ3 Бақылайтын

Ответ4 Болдырмайтын

Ответ5 Ескертуші

Пр=1

Вопрос156

Бас және қабылдау-жөнелту жолаушылар жолдарында бағыттамалы бұрмалардың айқаспа маркасы......болуы керек.

Ответ1 1/11 тік емес

Ответ2 1/19 тік емес

Ответ3 1/8 тік емес

Ответ4 1/18 тік емес

Ответ5 1/6 тік емес

Пр=1

Вопрос157

Қырағылықтың дыбыстық сигналы.

Ответ1 Бір қысқа және екі ұзын ысқырық

Ответ2 Екі қысқа және бір ұзын ысқырық

Ответ3 Бір ұзын ысқырық

Ответ4 Бір қысқа және бір ұзын ысқырық

Ответ5 Бір ұзын және бір қысқа ысқырық

Пр=4

Вопрос158

Дұрыс емес жол арқылы қозғалыс кезінде хабарландырушы сигнал.

Ответ1 Локомотивтің екі ұзын ысқырығы

Ответ2 Локомотивтің екі ұзын және екі қысқа ысқырығы

Ответ3 Локомотивтің екі қысқа ысқырығы

Ответ4 Локомотивтің бір ұзын ысқырығы

Ответ5 Локомотивтің бір ұзын, бір қысқа және бір ұзын ысқырығы

Пр=5

Вопрос159

Локомотивтың поездың бірінші вагонымен дұрыс тіркесуі үшін жауапты мыналар болып табылады.

Ответ1 Станция бойынша кезекші

Ответ2 Маневрлардың басшысы

Ответ3 Технолог

Ответ4 Локомотив машинисі

Ответ5 Вагондарды қараушы

Пр=4

Вопрос160

Бұрын көзделген жерде поездың жылдамдықты баяулап төмендету немесе тоқтатуы үшін кез келген шамадағы кезеңмен тежеу.

Ответ1 Толық

Ответ2 Қызметтік

Ответ3 Кезеңмен

Ответ4 Шұғыл

Ответ5 Қысқартылған

Пр=2

Вопрос161

Теміржолдың кірме және қосу жолдарының қабылдап-жөнелту және басқа да станциялық жолдарға жалғасу орындарында сақтандырғыш тұйықтардың пайдалы ұзындығы......болуы қажет.

Ответ1 Кем дегенде 300 м

Ответ2 Кем дегенде 50 м

Ответ3 Кем дегенде 200 м

Ответ4 Кем дегенде 350 м

Ответ5 Кем дегенде 100 м

Пр=2

Вопрос162

Поездың қозғалысына рұқсат берілетін жол нөмірін көрсету үшін топтық шығу және маршруттық бағдаршамдарда.....орнатылады.

Ответ1 Қызыл түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ2 Ақ түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ3 Сары түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ4 Көк түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Ответ5 Жасыл түсті маршруттық жарық көрсеткіштер

Пр=5

Вопрос163

Автоматты және жартылай автоматты блоктаумен жабдықталған аралықты поездың алу құқығын машиниске....береді.

Ответ1 Маневрлік бағдаршамның рұқсат етуші көрсеткіші

Ответ2 қайталанушы бағдаршамның рұқсат етуші көрсеткіші

Ответ3 Кіру немесе аралық бағдаршамның рұқсат етуші көрсеткіші

Ответ4 Бөгегіш бағдаршамның рұқсат етуші көрсеткіші

Ответ5 Кіру немесе аралық бағдаршамның рұқсат етуші көрсеткіші

Пр=3

Вопрос164

Қоймаларда өртке байланысты шығыстардың аралықтары.....қашықтықта салынуға тиіс.

Ответ1 30 метр

Ответ2 36 метр

Ответ3 26 метр

Ответ4 25 метр

Ответ5 46 метр

Пр=2

Вопрос165

Бір тараптан темір жол және екінші тараптан жүк жөнелтушілер мен жүк алушылар арасындағы құқықтық өзара қатынастарды реттейтін және құқықтық міндеттерді айқындайтын негізгі құжат.

Ответ1 Халықаралық қатынаста тасымалдау ережелері

Ответ2 Жылжымалы құрамда жүктерді бекіту ережелері

Ответ3 №4 тарифтік басшылық

Ответ4 Темір жолдардың жарғысы

Ответ5 Жүктерді тасымалдау ережелері

Пр=4

Вопрос166

Кірме жолдарда жүрудің және теміржол шаруашылығының қауіпсіздігінің жай күйін тексеретін лауазымды тұлға.

Ответ1 Аға ревизор

Ответ2 Тауар кассирі және станция бастығы

Ответ3 Станцияның бастығы және бөлімше ревизоры

Ответ4 Жол бастығы және бөлімше ревизоры

Ответ5 Жүкті қабылдап-тапсырушы және станция бастығы

Пр=3

Вопрос167

Маневрлердің дұрыс орындалуы үшін жауапты

Ответ1 Станция кезекшісі

Ответ2 Поезд құрастырушы

Ответ3 Станция бастығы

Ответ4 Дөңес бойынша кезекші

Ответ5 Оператор

Пр=2

Вопрос168

Поездар жүрісінің маршруттарын... айқындайды

Ответ1 Ең ұзын қашықтық бойынша

Ответ2 Жолаушылар ағынына байланысты

Ответ3 Ірі станцияларға байланысты

Ответ4 Жүк ағынына байланысты

Ответ5 Ең қысқа бағыттар бойынша

Пр=5

Вопрос169

Поезд жүргізіп келе жатқан машинистен «С» сигнал белгісі ... талап етеді

Ответ1 Хабарландырушы сигнал беруді

Ответ2 Позицияны тастауды

Ответ3 Жарық прожекторын сөндіруді

Ответ4 Тұрған орны туралы хабарлауды

Ответ5 Жылдамдықты төмендетуді

Пр=1

Вопрос170

Құжаттарды машинист техникалық кеңсеге дейін жеткізуге арналған құрылғы

Ответ1 Магнит почта

Ответ2 Пневмопочта

Ответ3 Гидропочта

Ответ4 Авиапочта

Ответ5 Электр почта

Пр=2

Вопрос171

Поезға қызмет көрсетуші қызметкерлерге қойылатын талап «Тежеу» дыбыстық сигналы.

Ответ1 Үш қысқа

Ответ2 Бір қысқа

Ответ3 Үш ұзын және екі қысқа

Ответ4 Үш ұзын

Ответ5 Екі қысқа

Пр=4

Вопрос172

Локомотив белгіленген массадағы поезды жүргізе алатын жол берілетін ең төменгі жылдамдық.....деп аталады.

Ответ1 Есептік

Ответ2 Станция бойынша

Ответ3 Жұмыс

Ответ4 Орташа

Ответ5 Аралық

Пр=1

Вопрос173

Локомотивтің желілік жүрісі – бұл.

Ответ1 Маневрлер кезінде қозғалыс

Ответ2 Станция бойынша қозғалыс

Ответ3 Аралықтар арқылы қозғалыс

Ответ4 Деподағы қозғалыс

Ответ5 Жүк ауласына қозғалыс

Пр=3

Вопрос174

Бағдаршамдар конструкциясына қарай.....бөлінеді.

Ответ1 Линзалық және прожекторлық

Ответ2 Шағын және үлкен

Ответ3 Ергежейлі, діңгекті және көпіршелер мен консолдарда орнатылатын

Ответ4 Ергежейлі және діңгекті

Ответ5 Қалыпты жанатын және қалыпты жанбайтын

Пр=3

Вопрос175

Темір жолдың және жалғасу станциясының теміржол жолдарының жалпы желілерінің құрылыстары мен құрылғылары өнеркәсіп пен көлік кәсіпорындарының аумағына дейін қанағаттандыру тиіс.

Ответ1 Мемлекеттік стандартпен белгіленген Сп құрылыстардың жақындау габбариттерінің талаптарына

Ответ2 Министрліктің талаптарына

Ответ3 Темір жол аумағының құрылысы этикалық нормаларына

Ответ4 Жол бастығының талаптарына

Ответ5 Мемлекеттік стандартпен белгіленген С құрылыстардың жақындау габбариттерінің талаптарына

Пр=5

Вопрос176

Локомотивтердің тіркелу паркі, локомотивтерді тексеруге және жөндеуге қажетті техникалық құралдары мен қызметкерлер штаты бар депо түрі.

Ответ1 Орталықтан

Ответ2 Қосымша

Ответ3 Айналымды

Ответ4 Негізгі

Ответ5 Қосалқы

Пр=4

Вопрос177

Кедергілерді немесе жұмыс жүргізу орнын қоршайтын сигналдарды, кедергілерді жойғанға, жұмыстарды толық аяқтағанға, жол жағдайын, байланыс желісін тексергенге және габаритті сақтағанға дейін алуға.

Ответ1 Жол учаскесі бастығының командасы бойынша рұқсат етіледі

Ответ2 Тыйым салынады

Ответ3 Околотка бастығының командасы бойынша рұқсат етіледі

Ответ4 Аға жол мастерінің командасы бойынша рұқсат етіледі

Ответ5 Маневрлік диспетчердің командасы бойынша рұқсат етіледі

Пр=2

Вопрос178

Көлік процессінің қағидаты темір жолдардың техникалық құралдарын барынша толық және өнімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Ответ1 Жоспарлығы

Ответ2 Оңтайлығы

Ответ3 Жоспарлығы

Ответ4 Тиімді басқару

Ответ5 Жүйелігі басқаруды орталықтандыру

Пр=1

Вопрос179

Темір жолдың барлық жұмысына жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Ответ1 Станция бастығы

Ответ2 Жүк және коммерциялық жұмыстың бас басқармасы

Ответ3 Көлік және коммуникация министрлігі

Ответ4 Қозғалыстың бас ревизоры

Ответ5 Ауысым бастығы

Пр=3

Вопрос180

Жүктің таза салмағы.

Ответ1 Брутто

Ответ2 Вагонның көлемі

Ответ3 Нетто

Ответ4 Тара

Ответ5 Вагонның жүккөтерімділігі

Пр=3

Вопрос181

Жүктің қауіптілігі туралы штемпельдің түсі.

Ответ1 Кез келген ашық

Ответ2 Көк

Ответ3 Жасыл

Ответ4 Қара

Ответ5 Қызыл

Пр=5

Вопрос182

Маневрлік жұмысты басқарады.

Ответ1 Станция бастығы

Ответ2 Реттеуші

Ответ3 Машинист

Ответ4 Станция бойынша кезекші

Ответ5 Құрастырушы

Пр=5

Вопрос183

Келген құрама поезды жолдарға орнатып қоюды.....қамтамасыз етеді.

Ответ1 Станция бойынша кезекші

Ответ2 Машинист

Ответ3 Станция бастығы

Ответ4 Оператор

Ответ5 Қабылдап –тапсырушы

Пр=2

Вопрос184

Негізінде локомотивтер мен локомотив бригадаларын ауыстыруға арналған станция.

Ответ1 Жолаушылар

Ответ2 Аралық

Ответ3 Учаскелік

Ответ4 Жүк

Ответ5 Сұрыптау

Пр=3

Вопрос185

Темір жол платформасында қозғалысқа және онда әскери техниканы орналастыруға басшылық ететін жауапты тұлға.

Ответ1 Станция бастығының орынбасары

Ответ2 Әскери комендант

Ответ3 Қабылдап -тапсырушы

Ответ4 Ілмектеуші

Ответ5 Бөлімше командирі

Пр=5

Вопрос186

Темір жол көлігіндегі жүктердің күзетілуін ұйымдастыру ... жүктелген

Ответ1 Жүктерді әскериленген күзету бастығына

Ответ2 Жол бастығына

Ответ3 Қорғаныс министріне

Ответ4 Станция милициясының бастығына

Ответ5 Әскери комендантқа

Пр=1

Вопрос187

Теміржол жолдарының қиылыстарында 1000В жоғары кернеудегі электр берудің әуелік желілеріндегі сымдардың төменгі нүктесінен электрленбеген жолдардағы рельс бастиегінің үстіңгі деңгейіне дейінгі қашықтық, кем дегенде ... болуға тиіс

Ответ1 7,5 м

Ответ2 5,5 м

Ответ3 6,0 м

Ответ4 7,0 м

Ответ5 6,5 м

Пр=1

Вопрос188

Қәуіпті жерден қызыл қалқан орнатылған қашықтық

Ответ1 500 – 1500 мм

Ответ2 20 м

Ответ3 200 м

Ответ4 1200- 1500м

Ответ5 50 м

Пр=5

Вопрос189

Темір жолдардың алғашқы жарғысы енгізілген жыл

Ответ1 1935 жыл

Ответ2 1885 жыл

Ответ3 1920 жыл

Ответ4 1922 жыл

Ответ5 1927 жыл

Пр=2

Вопрос190

Петарданың жарылуы ... қажет етеді

Ответ1 Ерекше қырағылықты

Ответ2 Жылдамдықты азайтуды

Ответ3 «Жалпы дабыл» сигналын беруді

Ответ4 Дереу тоқтауды

Ответ5 Хабарлау сигналын беруді

Пр=4

Вопрос191

Дөңестік бағдаршамның бір жасыл жарығы нені білдіреді

Ответ1 Азайтылған жылдамдықпен вагондарды тарқатуға рұқсат беріледі

Ответ2 Белгіленген және азайтылған арасындағы жылдамдықпен вагондарды тарқатуға рұқсат беріледі

Ответ3 Тартымдық жолға дөңестен вагондарды шегіндіруге рұқсат беріледі

Ответ4 Белгіленген жылдамдықпен вагондарды тарқатуға рұқсат беріледі

Ответ5 Қабылдау паркінің жолында дөңестен вагондарды шегіндіруге рұқсат беріледі

Пр=4

Вопрос192

Қыс кезеңінде ДСП кезекшілікке кірісу алдында ... міндетті

Ответ1 Сағатты тексеруге

Ответ2 ПО-дан стрелкаларды ажырату

Ответ3 Ауа райының болжамымен танысуға

Ответ4 Барлық бағдаршамды тексеруге

Ответ5 Жұмысшыларға жылы киім беруге

Пр=3

Вопрос193

Бір локомотивке келетін жүріс километрінің саны ... деп аталады

Ответ1 Орташа тәуліктік жүріс

Ответ2 Статикалық жүктеме

Ответ3 Локомотивтің рейсі

Ответ4 Локомотивтің өнімділігі

Ответ5 Локомотивтің айналымы

Пр=1

Вопрос194

Маневр кезінде «Ақырын» дыбыстық сигналы

Ответ1 Бір ұзын

Ответ2 Үш қысқа

Ответ3 Үш ұзын

Ответ4 Екі ұзын

Ответ5 Екі қысқа

Пр=5

Вопрос195

Маңызды техникалық және пайдалану сипаттамаларды қамтитын әрбір локомотивке, вагонға және мотор-вагон мен арнайы жылжымалы құрам бірлігіне жасалатын құжат

Ответ1 Жүкқұжат

Ответ2 Вагон парағы

Ответ3 Техникалық паспорт

Ответ4 Куәлік

Ответ5 Аннотация

Пр=3

Вопрос196

Құрама поезді жөнелтуге дайындауға қанша уақыт қажет

Ответ1 30 мин

Ответ2 1,5 сағат

Ответ3 2 сағат

Ответ4 1 сағат

Ответ5 27 мин

Пр=2

Вопрос197

Локомотив деполары қандай болып бөлінеді

Ответ1 Орталық және айналмалы

Ответ2 Негізгі және қосымша

Ответ3 Негізгі және көмекші

Ответ4 Негізгі және айналмалы

Ответ5 Негізгі және екінші дәрежелі

Пр=4

Вопрос198

Маневрлік жұмысты орындауға арналған тұйық жол

Ответ1 Бас

Ответ2 Тартымдық

Ответ3 Кірме

Ответ4 Ұстаушы

Ответ5 Қабылдап-жөнелтуші

Пр=2

Вопрос199

Белгілі бір кезеңде өңдеуге болатын поездар санын... деп атайды

Ответ1 Вагон айналымы

Ответ2 Өткізу қабілеті

Ответ3 Жүк айналымы

Ответ4 Өңдеуші қабілет

Ответ5 Тасымалдау қабілеті

Пр=4

Вопрос200

Бағдаршамдағы айлы-ақ сигналының мағынасы

Ответ1 Қозғалыс азайтылған жылдамдықпен рұқсат берілген

Ответ2 Қозғалыс белгіленген жылдамдықпен рұқсат берілген

Ответ3 Маневрлерге рұқсат берілмейді

Ответ4 Аялдау

Ответ5 Маневрлерге рұқсат беріледі

Пр=5

КонецВопросов
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Тесты

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Теміржолды техникалы? пайдалану ж?не ?оз?алыс ?ауіпсіздігі-200 тест с?ра?тары

Автор: Ж?кіш Н?рг?л Нышанбек?ызы

Дата: 03.04.2016

Номер свидетельства: 314251

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства