kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Эссе МЕН Ж?НЕ МЕНІ? МАМАНДЫ?ЫМ

Нажмите, чтобы узнать подробности

Эссе       МЕН Ж?НЕ МЕНІ? МАМАНДЫ?ЫМ

«Адам жанын т?сіне білу, оны зеттей білу – ?лкен ?нер»
                                                                       З.Фрейд

Алла та?ала адам баласына бас?а тіршілік иелерінен ?згеше сыйды, ой мен сананы, тілді берді. Жары? д?ниеге шыр етіп келген ?р бір адам баласы анасыны? мейірімінен н?р алып ?л?аяды. Анасы бала ?шін б?рінен де ?ымбатты, аяулы. Ананы? аялы ала?анында ала?сыз ж?рген с?би балаба?ша табалдыры?ынан атта?ан к?ні ?зін ?ор?аусыз жал?ыз ?ал?андай сезініп, анасына жеткісі келіп асы?ады. К?ндер ?ткен сайын айналасында анасы сия?ты мейірімді жандарды? бар екендігіне иланып, к??ілі шаттанады. Періштедей п?к баланы? ?мірінде ананы? орнын ешкім де баса алмайтынды?ы с?зсіз. Біра? анасымен ?атар ?мірді? б?рылысы мен ?а?ты?ысында ?апыда ?алмау ?шін о?ан ?рдайым ?ол ?шын созып, тура жол?а ба?ыттауды к?здеген, жа?сылы? н?рын тарату?а ?лесін ?осу?а атсалысып ж?рген кереметтей маманды? иелері бар. Осындай ?ымбатты маманды? иесі ол - м??алім. ?лі к?нге дейін жан д?нием сонау балалы? ша?ымны? бал?ын кездеріне ?р к?ні саяхат жасап келетін секілді. ?йткені мен ?зімні? бар жан - т?німмен ?алап та?да?ан  мектепалды даярлы? тобы  м??алімімін.
     Адам ?зіні? болаша? к?сібіне ?р т?рлі жолдармен келеді. Маманды?ты та?дау ?шін, е? алдымен ?зін, ?з бейімділігін тану ?ажет. Д?рыс та?дама?ан маманды? ?сері маманды? иесіне ?ана емес, ?о?ам?а кері ?серін тигізеді. Мен ал?аш?ы к?сібімді бастауыш сынып м??алімінен бастап, одан ?рі  мектепке дейінгі т?рбие беру м??алімі маманды?ымен ?штастырып, балаларды? ?ызы?ушылы?ын, ?абілетін жан – жа?ты зерттеу ма?сатында ж?мыстанудамын. Маманды?ты д?рыс та?дай білген адам: «Маманды?ым - ма?танышым» дей отыра, сол маманды?ты? ?ыры мен сырын ме?геріп, шы?ына жете білу керек. Мені? б?гінгі та?да ат?арып отыр?ан мектепалды даярлы? тобы м??алімі маманды?ыма ?ызы?ушылы?ым зор. ?азіргі кездегі ма?сатым – т?л?аны? жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тіл мен білімін дамыта. ?орша?ан ортамен танымдылы?ын арттыру?а ба?ыттал?ан ж?мыс т?рлерін т?рлендіре ж?ргіземін. ?азіргі балаларды? к?пшілігі психикасы тез дамы?ан, с?ра? ?ой?ыш, б?рін білгісі келіп ?арым – ?атынас?а тез т?сіп отырады.Сонды?тан ?аза?станны? болаша?ы – жас ?рпа? десек, оларды? еш ала?сыз жеке т?л?а болып ?алыптасу ?шін мені? де мектепалды даярлы? тобы м??алімі  маман ретіндегі ?з ?олта?бам ?алса деймін.
Мен ?шін о?ушыны? ?ызы?ушылы?ы, бейім – ?абілеті ж?не жас  ерекшеліктері ?немі басты орында. Мектепалды даярлы? тобыны? м??аліміні?  негізгі ж?мысы о?ушымен,  ата – аналармен, психолгпен байланыста болады.Осы ?ш ода?ты? ба?ылауы мен ?ам?орлы?ы ?з м?нінде болуы керек. Хал?ымыз к?не заманнан келе жат?ан «?яда не к?рсе?, ?ш?анда соны ілерсі?» деген даналы? с?зін ?мытпауымыз керек. Балаларды?  ата - анасымен жиі ?арым - ?атынас жасау, ба?ыт - ба?дар берумен о?ушыны д?рыс білім алу?а ба?ыттайсы?. Балаларды? дарындылы?ын, неге икемділігін немесе не н?рсеге ?абілетті екендігін аны?тауда мектепалды даярлы? тобында  м??алімдері зор белсенділік танытулары керек. Егер де м??алім осынау ?ызы?ынан ?иынды?ы асып т?сетін ж?мысын шын ж?ректен ат?ара алмаса жанар шо?ты жанбай жатып с?ндіріп алады, ?сетін ж?лдызды ?шіреді деуге ?бден болады 
?стазды?  ?ызметте,  ш?кірт­термен  ?арым — ?атынаста  ізгі ниеттілік, кішіпейілділік ж?не м?­дениеттілік бірінші кезекте т?ру керектігіне  к?зім  жетті.

Просмотр содержимого документа
«Эссе МЕН Ж?НЕ МЕНІ? МАМАНДЫ?ЫМ »

Эссе МЕН ЖӘНЕ МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ

«Адам жанын түсіне білу, оны зеттей білу – үлкен өнер»
З.Фрейд

Алла тағала адам баласына басқа тіршілік иелерінен өзгеше сыйды, ой мен сананы, тілді берді. Жарық дүниеге шыр етіп келген әр бір адам баласы анасының мейірімінен нәр алып ұлғаяды. Анасы бала үшін бәрінен де қымбатты, аяулы. Ананың аялы алақанында алаңсыз жүрген сәби балабақша табалдырығынан аттаған күні өзін қорғаусыз жалғыз қалғандай сезініп, анасына жеткісі келіп асығады. Күндер өткен сайын айналасында анасы сияқты мейірімді жандардың бар екендігіне иланып, көңілі шаттанады. Періштедей пәк баланың өмірінде ананың орнын ешкім де баса алмайтындығы сөзсіз. Бірақ анасымен қатар өмірдің бұрылысы мен қақтығысында қапыда қалмау үшін оған әрдайым қол ұшын созып, тура жолға бағыттауды көздеген, жақсылық нұрын таратуға үлесін қосуға атсалысып жүрген кереметтей мамандық иелері бар. Осындай қымбатты мамандық иесі ол - мұғалім. Әлі күнге дейін жан дүнием сонау балалық шағымның балғын кездеріне әр күні саяхат жасап келетін секілді. Өйткені мен өзімнің бар жан - тәніммен қалап таңдаған мектепалды даярлық тобы мұғалімімін.
Адам өзінің болашақ кәсібіне әр түрлі жолдармен келеді. Мамандықты таңдау үшін, ең алдымен өзін, өз бейімділігін тану қажет. Дұрыс таңдамаған мамандық әсері мамандық иесіне ғана емес, қоғамға кері әсерін тигізеді. Мен алғашқы кәсібімді бастауыш сынып мұғалімінен бастап, одан әрі мектепке дейінгі тәрбие беру мұғалімі мамандығымен ұштастырып, балалардың қызығушылығын, қабілетін жан – жақты зерттеу мақсатында жұмыстанудамын. Мамандықты дұрыс таңдай білген адам: «Мамандығым - мақтанышым» дей отыра, сол мамандықтың қыры мен сырын меңгеріп, шыңына жете білу керек. Менің бүгінгі таңда атқарып отырған мектепалды даярлық тобы мұғалімі мамандығыма қызығушылығым зор. Қазіргі кездегі мақсатым – тұлғаның жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тіл мен білімін дамыта. қоршаған ортамен танымдылығын арттыруға бағытталған жұмыс түрлерін түрлендіре жүргіземін. Қазіргі балалардың көпшілігі психикасы тез дамыған, сұрақ қойғыш, бәрін білгісі келіп қарым – қатынасқа тез түсіп отырады.Сондықтан Қазақстанның болашағы – жас ұрпақ десек, олардың еш алаңсыз жеке тұлға болып қалыптасу үшін менің де мектепалды даярлық тобы мұғалімі маман ретіндегі өз қолтаңбам қалса деймін.
Мен үшін оқушының қызығушылығы, бейім – қабілеті және жас ерекшеліктері үнемі басты орында. Мектепалды даярлық тобының мұғалімінің негізгі жұмысы оқушымен, ата – аналармен, психолгпен байланыста болады.Осы үш одақтың бақылауы мен қамқорлығы өз мәнінде болуы керек. Халқымыз көне заманнан келе жатқан «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген даналық сөзін ұмытпауымыз керек. Балалардың ата - анасымен жиі қарым - қатынас жасау, бағыт - бағдар берумен оқушыны дұрыс білім алуға бағыттайсың. Балалардың дарындылығын, неге икемділігін немесе не нәрсеге қабілетті екендігін анықтауда мектепалды даярлық тобында мұғалімдері зор белсенділік танытулары керек. Егер де мұғалім осынау қызығынан қиындығы асып түсетін жұмысын шын жүректен атқара алмаса жанар шоқты жанбай жатып сөндіріп алады, өсетін жұлдызды өшіреді деуге әбден болады
Ұстаздық  қызметте,  шәкірт­термен  қарым — қатынаста  ізгі ниеттілік, кішіпейілділік және мә­дениеттілік бірінші кезекте тұру керектігіне  көзім  жетті.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Эссе МЕН Ж?НЕ МЕНІ? МАМАНДЫ?ЫМ

Автор: Жыл?ышина Клара

Дата: 21.04.2015

Номер свидетельства: 204334

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства