kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Cайыс-саба?. Дені сауды? - жаны сау

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Дені сауды? – жаны сау 

Ма?саты: дені сау ?рпа? т?рбиелеу, о?ушыларды тазалы??а т?рбиелеу. 
О?ушыларды? к?нделікті денсаулы?ын шыны?тыру, к?н т?ртібін д?рыс ?йымдастыруын ?амтамасыз ету.

О?ушылар?а салауатты ?мір салтын насихаттап, ?з денсаулы?ын к?те білуге, зиянды ?деттерден аула? болу?а баулу, елімізді? болаша?ы жастарды? ?олында екенін айта отырып болаша??а деген к?з?арасын ?алыптастыру.

Саба?ты? к?рнекілігі: Денсаулы? туралы на?ыл с?здер жазыл?ан плакаттар, ма?ал – м?телдер, жа?даятты? с?ра?тар.

Сайыс саба?.

 1. Таныстыру.
 2. Денсаулы?  туралы  ?ле?  шума?тары.
 3. Ма?ал –м?тел.
 4. Д?рыс  тама?тану  дегеніміз  не?
 5. «?мірді? ?зі сахна» К?рініс.
 6. ?ол  к?ресі – білек  к?штерін  сынау.(2  о?ушы)
 7. «Денсаулы? –зор байлы?» с?ра? –жауап  аялдамасы.
 8. Ж?мба?.
 9. «Тап?ырлы?» «Денсаулы?» с?зінен бірнеше с?з  ??рау.
 10. Суреттерін  ?ор?ау.

«Дені сау адам –таби?атты? е? ?ымбат жемісі»

 (Томас Карлейль)

 

М??алім: - ??рметті о?ушылар, ?стаздар! «Дені сауды?  -жаны  сау» деген ма?ал тегін айтылмаса керек. Денсаулы? болса б?ріде болады. Денсаулы? – таби?атты? адам?а сыйла?ан ??нсыз сыйлы?ы. ?йтсе де денсаулы? адам?а ?мірлік болып берілмеген, сонды?тан оны са?тау керек. Адамны? денсаулы? жа?дайы адамны? тама?тану ?детіне, к?сібіне, ?мір с?ру салтына, ?зіне тікелей байланысты. 

    Біз  б?гін  балаларды?  денсаулы?ты  ?аншалы?ты  ?адірлейтіндерін, денсаулы?ты  са?тау  ?шін  не  істеу  керек  екендігін  ?аншалы?ты  білетіндерін  білу  ?шін  екі  топты  орта?а  ша?ырамыз.

 

1.  Таныстыру.

 1. «Салауаттылы?»  тобы ?раны – Салауатты  ?мір  салтын  са?тайы?,

                                                        Ел  ?мітін  а?тайы?.

 1. «Денсаулы?»  тобы. ?раны: - Дені?  сау  болса, жарлымын  деме,

                                                  Жолдасы?  к?п  болса  жал?ызбын  деме.

 

2.  Ал  енді  балаларды?  денсаулы?  туралы  ?ле?  шума?тарына  кезек  берелік

«Денсаулы?» тобы:

І о?ушы:

Уа, хал?ым, назар аудар денсаулы??а,
?мірде ба?ыттысы? дені? сауда.
«Денсаулы?-тере? ба?ыт» деген с?зді,
??ры айтпа?ан ?лы Абай данамызда.
Дені? сауда к?штісі? б?л ?лемде,
Дені? сауда с?лусы? б?л ?лемде.
Сол мы?ты денсаулы?ты? ар?асында,
Жетерсі? ?лі талай ба?ыттар?а.
Денсаулы?ты са?тап т?зу ?сесі?,
К?н?дан п?к ж?ннат ?мір кешесі?.
К?рген к?ні? ?ара??ы ?ой дерт шалса,
Харамменен т??ірді улап не етерсі??
Жаман ?дет к?п шектірер ?асірет,
Са?та ?зі?ді, жа?сылы??а жетерсі?.

ІІ о?ушы:

Денсаулы?ты  са?тайы?,

Шыны?айы?, баптайы?,

Жаны сауды? –дені сау,

Жаман жол?а баспайы?.

Т?н саулы?ы –тазалы?,

Таза бала болалы?,

Бойымызды к?теміз,

?алсын бізде шалалы?.

«Салауаттылы?» тобы

І о?ушы
Бала?ай!
Болса? да ?лі ?аршадай,
Ойнау ?шін шаршамай.
О?у ?шін мектепте,
Ашу ?шін т?бет те,.
??ру ?шін сен сауы?,
Керек жа?сы  денсаулы?


Денсаулы?-ол шыны??ан,
Барлы? дене м?шесі.
Денсаулы? - ол тыны??ан,
Ж?йке тамыр ж?йесі.

Денсаулы? – ол  к?луі?,
К??іл к?йі? жадырай
Денсаулы? - ол ж?руі?,
Ешбір  жері? ауырмай.

ІІ о?ушы:

«Басты  байлы? –денсаулы?» -

Баба?  айт?ан  даналы?

Са?та  жолын  сен  тауып,

Осы  ша?тан  балалы?.

Болар  барлы?  м?ше?  сау,

Ж?рсе  жылдар  бойында.

Баяндал?ан  осынау  

Ережелер  ойы?да.

3. ?р адам ?з денсаулы?ын са?тау?а ж?не ??мырын ?зарту?а жауапты. Денсаулы?ты? жа?сы де?гейіне жету ж?не жайлы болуына жету – б?л на?ты ?мірлік ?станыммен т?ртіптен т?ратын ?зіліссіз ?деріс.
Денсаулы? – ба?ытты болуды? ал?ы шарты.
«Ма?ал – с?зді? м?йегі»
Ма?ал – м?тел айтайы?.

«Денсаулы?» тобы:
«Сау  дене, азат  а?ыл, адал  к??іл,

?шеуімен  ба?ытты  болады  ?мір.»
«Ауруды? б?рі ж?рекке тиеді»
«Ескі ауруды емдеу ?иын»
«Демі барды?, емі бар»
«Шымырды? сезімі сергек»
«Дені сау болса, жарлымын деме.
Жолдасы? к?п болса, жал?ызбын деме»

«Салауаттылы?» тобы
«Дені сауды? – жаны сау».
«Іші? ауырса, аузы?ды тый.
К?зі? ауырса, ?олы?ды тый».
«Тісі сауды? –іші сау»
«Ауруды? б?рі ж?рекке тиеді»
«Ескі ауруды емдеу ?иын»
«Ас –адамны? ар?ауы»
«Денсаулы? байлы?тан ?ымбат».
«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде»

4.  Балалар, б?гінгі т?рбие са?атыны? «Дені сауды? –жаны сау» аталуы тегін емес «Ас – адамны? ар?ауы» дейді хал?ымыз, балалар, ?алай ойлайсы?дар, д?рыс тама?тануды? денсаулы??а пайдасы бар ма?
- Ал, д?рыс тама?тану дегенді ?алай т?сінесі?дер?
- Тама?ты уа?ытында ішу;
- А? нанды м?мкіндігінше сирек жеу;
- Дастархан?а тама? ішерде ?ана отыру;
- Тама?ты асы?пай ?бден шайнап жеу;
- Тама? м?зірі ?рт?рлі болуы керек;
- Суды м?лшерден тыс ішпеу керек.
- ?олды жууды ?мытпау керек.
- Жемістер мен к?к?ністерді жумай жемеу керек.


5. К?рініс. «Д?рігер  мен   о?ушы» - «Салауаттылы?»  тобы
Жал?аубек: - С?леметсіздер ме? Сіздерде керемет саба? ?тіп жат?анын естіп, балалармен бірге мен де тама?тану ??пиясын білейін деп келдім ж?не ??р келмедім. Балалар?а базарлы? ретінде т?тті сусын, са?ыз, чипсы ?келдім.
(С?мкесінен ?келген заттарын шы?арады)
- ?ялмай алы?дар, балалар, сендерге ?келдім б?рін.
О?ушы: - Жал?аубек, асы?па. Бізбен бірге отыр. ?азір сені? ?келген тама?тары? туралы д?рігерден с?райы?. 
-??рметті д?рігер, газды сусын, са?ыз, чипсиді тама? ретінде ?олдану?а бола ма?
Д?рігер: - Газды сусынны? ??рамына т?рлі консерванттар, боя?ыш пен ароматизаторлар - д?м беретін, иіс беретін заттар кіреді, олар аз?азан мен ішек жолына жа?ымсыз ?сер етеді. Газды сусында?ы к?п м?лшердегі ?ант тіс ??ртыны? пайда болуына себепкер болады. Ж?й т?тті газды сусын ??рамында баланы? а?засына ?ажетті витаминдер не болмаса минералды заттар жо?.
О?ушы: - Ал, к?п балалар жа?сы к?ретін са?ыз туралы не айтасыз?
Д?рігер: - ?антты? тіс ??ртыны?, я?ни тіс ауруыны? басты себебі екенін мамандар ертеден-а? д?лелдеген. Ал са?ызды? ??рамында ?ант бар. Д?рігерлерді? т?жірибесінде іш ауруы мазала?ан баланы? ішегінен тас болып ?атып ?ал?ан са?ызды ал?ан, са?ызды абайсызда ж?тып ?ою ?те ?ауіпті. А?за?а еш пайдасы жо?, арты? жайсызды?тар?а ?келетін са?ызды? не керегі бар.
О?ушы: - Чипсы, я?ни ?уырыл?ан картоп денсаулы??а зиян емес пе?
Д?рігер: - Балалар, ?алымдар ?уырыл?ан картоп пен чипсиді? ??рамынан бірнеше зиянды заттарды тап?анын білесіздер ме ж?не пластмасса мен бояу ?ндіруде ?олданылатын заттар да тап?ан. Б?л заттар ж?йке ж?йесіне улы ?сер етеді. Газды сусын, чипси, к?мпит жейтін балаларда витамин жетіспейді, тама? ??рамында витаминні? жетіспеуі о?ушыны? о?у ?лгеріміні? т?мен болуына, т?ртіпті? б?зылуына себеп болуы ?бден м?мкін дейді ?алымдар.
1-  о?ушы: - Балалар, Жал?аубекті? ?сын?ан тама?ын ?абылдаймыз ба? (Жо?)
2 - о?ушы: - Ал ?андай тама? пайдалы?
-??рамында д?румендер бар тама?тар пайдалы
3 - о?ушы: - Ал, витамин(д?румен) дегенні? не екенін білесіздер ме?
- Витамин адам а?засына ?ажетті зат, vito - ?мір, amin – ?ажетті деген латын с?зінен т?рады. Егер витамин жетіспесе адам ауырып ?алуы м?мкін.
1-о?ушы: - Балалар, д?рыс ?сіп, жа?сы к?ру ?шін ж?не тістері? мы?ты болсын десе?дер А витамині керек. Ол с?бізде, ?ызана?та, балы? етінде кездеседі.
2-о?ушы: - Сендер мы?ты болу ?шін, болмашы жа?дай?а ренжіп к??ілсіз ж?рмеу ?шін В витамині ?те ?ажет. Оны к?ріштен, б?рша?тан, сырмен наннан алу?а болады.
3-о?ушы: Егер суы? тимесін десе?дер, ?немі сергек ж?ру ?шін С витамині керек. С витамині ?ара?атта, итм?рында, лимон мен пиязда, бол?ар б?рышында, капустада, шиеде к?п кездеседі.
Д?рігер : - Д?рыс айтасыздар, к?к?ністер мен жеміс-жидек – пайдалы тама?. Оларды? ??рамында иммунитетті ны?айтатын, к?шейтетін, к?птеген ауруларды? алдын алатын витаминдер бар.
О?ушы: - Міне, к?рді? бе, Жал?аубек, б?дан былай ?андай тама? пайдалы екенін біліп ж?р.

М. Дулатовты? «Байлы?» ??гімесі бойынша к?рініс  – «Денсаулы?»  тобы

Автор:

 • Ертеде бір жас жігіт ?зіні? кедейлігін айтып, ?рдайым м??ын ша?удан жалы?пайды екен.

Жас жігіт:

 • Шіркін –ай, егер мені? байлы?ым к?п болса, ?андай жа?сы болар еді. Онда мен асып- тасып ?мір с?рер едім, -деп, зарлауын ?оймайды.

Автор:

 • Бір к?ні жігітті? лашы?ыны? ?асынан ?арт тас ?алаушы ?тіп бара жатып, зарлап отыр?ан ?лгіні? ?асына келіп:

?арт:

 • Са?ан не болда сонша жыланып? Сен на?ыз бай адам емессі? бе?

Жігіт:

 • Мен баймын ба? ?ане, ?айда ол байлы?.

?арт:

 • Сен мына ?олы?ды мы? сом?а кестіруге р??сат етер ме еді??

Жігіт:

 • ??дай са?тасын! Он мы? сом?а да кестірмеспін.

?арт:

 • ?анша?а берер еді? жары? д?ниені к?рет??ын ?ыра?ы к?здері?ді, са? ??ла?тары?ды, мы?ты ая?тары?ды?

Жігіт:

 • Оны? не? Мен б?ларды д?ниені? малына да айырбастамас едім.

?арт:

 • ?алайша енді осынша байлы??а ие бола т?рып, жарлымын дейсі??

Автор:

 • Достар, е? ?лкен байлы? денсаулы? екен. Сонды?тан денсаулы?ымызды к?тейік.

 

6. Салауатты ?мір салтын са?тайы?,

    Ел ?мітін  а?тайы?.

?ол к?ресі- білек к?штерін сынау. Орта?а екі топтан бір - бір баладан шы?ады.

7.  «Денсаулы? – зор байлы?» с?ра? жауап аялдамасы (О?ушылар жауабы.)

«Салауаттылы?»  тобына
1.Денсаулы? дегенді ?алай т?сінесі?дер? 
Денсаулы? дегеніміз- адам ?міріндегі е? ?лкен байлы?ты? бірі, денсаулы?ты? ар?асында адам е?бек етіп,жетістікке жетеді ж?не жа?сы ?мір с?реді.Денсаулы?ты са?тап, оны ны?айту?а ?рбір адамны? ?зі?е ?ана байланысты. Денсулы? салауатты ?мір салты туралы ?ылым.


2.Денсаулы?ты са?тау ?шін ?андай ережелерді орындау керек? 
Жеке бас гигенасын са?тау к?н т?ртібін орындау. Дене шыны?тырумен ш??ылдану, д?рыс тама?тану, организмді шы?дау, белсенді, ?айырымды ж?не а?жар?ын болу. 

3. Салауатты ?мір с?ру дегеніміз не?

Ол ?луметтік т?рмысты жа?сарту, бос уа?ытты тиімді пайдалану, денсаулы?ты са?тау ж?не ны?айту, сапалы тама?тану, зиянды ?деттерден аула? болу.

«Денсаулы?»  тобына
1.Та?ерте?гілік жатты?у жасау не ?шін ?ажет? 

Байымызды сергітіп, шымыр болып ?су ?шін.


2. Денсаулы??а не зиян?

К?н т?ртібін б?зу, жеке бас гигенасын са?тамау, аз ?оз?алу, жа?ымсыз ?деттерге ?уес болу, 


3.Біз не ?шін тама?танамыз?

Адам ?немі к?ш ?уатты ж?мсайды, соны ?алпына келтіру ?шін д?рыс тама?тана білу тиіс.Д?рыс тама?тану-денсаулы? негізі.?мір с?ру ?шін тама?танамыз. 

8. Ж?мба?.  Екі  топ?а  орта?.
Оны к?ткен адамдар
?за? ?мір с?реді.
?адірін білген жарандар
Байлы? осы деседі.   (Денсаулы?)

9. Тап?ырлы? ( «Денсаулы?» с?зінен бірнеше с?з ??рау,)

«Денсаулы?» (саулы?,сау,ы?,ен,ес, ?ыл, су,ау,суы?, ла?, ?ыс, сан, ?ан, ал, а?, а?ыл,

?ас,уы?,?ал, дау, дауыс, дауыл, да?, да?ыл т.б)  23  с?з.

10. Балалар  енді  ?здері  сал?ан  суреттеріні?  та?ырыбын  айтып,   не  себебті  сал?андарын  т?сіндіріп  ?тсін.

?орытынды  с?з  ?діл  ?азы  ал?асына  беріледі.

Матапаттау.

Просмотр содержимого документа
«Cайыс-саба?. Дені сауды? - жаны сау »

Тақырыбы: Дені саудың – жаны сау 

Мақсаты: дені сау ұрпақ тәрбиелеу, оқушыларды тазалыққа тәрбиелеу. 
Оқушылардың күнделікті денсаулығын шынықтыру, күн тәртібін дұрыс ұйымдастыруын қамтамасыз ету.

Оқушыларға салауатты өмір салтын насихаттап, өз денсаулығын күте білуге, зиянды әдеттерден аулақ болуға баулу, еліміздің болашағы жастардың қолында екенін айта отырып болашаққа деген көзқарасын қалыптастыру.

Сабақтың көрнекілігі: Денсаулық туралы нақыл сөздер жазылған плакаттар, мақал – мәтелдер, жағдаяттық сұрақтар.


Сайыс сабақ.

 1. Таныстыру.

 2. Денсаулық туралы өлең шумақтары.

 3. Мақал –мәтел.

 4. Дұрыс тамақтану дегеніміз не?

 5. «Өмірдің өзі сахна» Көрініс.

 6. Қол күресі – білек күштерін сынау.(2 оқушы)

 7. «Денсаулық –зор байлық» сұрақ –жауап аялдамасы.

 8. Жұмбақ.

 9. «Тапқырлық» «Денсаулық» сөзінен бірнеше сөз құрау.

 10. Суреттерін қорғау.

«Дені сау адам –табиғаттың ең қымбат жемісі»

(Томас Карлейль)


Мұғалім: - Құрметті оқушылар, ұстаздар! «Дені саудың -жаны сау» деген мақал тегін айтылмаса керек. Денсаулық болса бәріде болады. Денсаулық – табиғаттың адамға сыйлаған құнсыз сыйлығы. Әйтсе де денсаулық адамға өмірлік болып берілмеген, сондықтан оны сақтау керек. Адамның денсаулық жағдайы адамның тамақтану әдетіне, кәсібіне, өмір сүру салтына, өзіне тікелей байланысты. 

Біз бүгін балалардың денсаулықты қаншалықты қадірлейтіндерін, денсаулықты сақтау үшін не істеу керек екендігін қаншалықты білетіндерін білу үшін екі топты ортаға шақырамыз.


1. Таныстыру.

 1. «Салауаттылық» тобы Ұраны – Салауатты өмір салтын сақтайық,

Ел үмітін ақтайық.

 1. «Денсаулық» тобы. Ұраны: - Денің сау болса, жарлымын деме,

Жолдасың көп болса жалғызбын деме.


2. Ал енді балалардың денсаулық туралы өлең шумақтарына кезек берелік

«Денсаулық» тобы:

І оқушы:

Уа, халқым, назар аудар денсаулыққа,
Өмірде бақыттысың денің сауда.
«Денсаулық-терең бақыт» деген сөзді,
Құры айтпаған ұлы Абай данамызда.
Денің сауда күштісің бұл әлемде,
Денің сауда сұлусың бұл әлемде.
Сол мықты денсаулықтың арқасында,
Жетерсің әлі талай бақыттарға.
Денсаулықты сақтап түзу өсесің,
Күнәдан пәк жәннат өмір кешесің.
Көрген күнің қараңғы ғой дерт шалса,
Харамменен тәңірді улап не етерсің?
Жаман әдет көп шектірер қасірет,
Сақта өзіңді, жақсылыққа жетерсің.


ІІ оқушы:

Денсаулықты сақтайық,

Шынығайық, баптайық,

Жаны саудың –дені сау,

Жаман жолға баспайық.


Тән саулығы –тазалық,

Таза бала болалық,

Бойымызды күтеміз,

Қалсын бізде шалалық.


«Салауаттылық» тобы

І оқушы
Балақай!
Болсаң да әлі қаршадай,
Ойнау үшін шаршамай.
Оқу үшін мектепте,
Ашу үшін тәбет те,.
Құру үшін сен сауық,
Керек жақсы денсаулық


Денсаулық-ол шыныққан,
Барлық дене мүшесі.
Денсаулық - ол тыныққан,
Жүйке тамыр жүйесі.

Денсаулық – ол күлуің,
Көңіл күйің жадырай
Денсаулық - ол жүруің,
Ешбір жерің ауырмай.

ІІ оқушы:

«Басты байлық –денсаулық» -

Бабаң айтқан даналық

Сақта жолын сен тауып,

Осы шақтан балалық.

Болар барлық мүшең сау,

Жүрсе жылдар бойында.

Баяндалған осынау

Ережелер ойыңда..

3. Әр адам өз денсаулығын сақтауға және ғұмырын ұзартуға жауапты. Денсаулықтың жақсы деңгейіне жету және жайлы болуына жету – бұл нақты өмірлік ұстаныммен тәртіптен тұратын үзіліссіз үдеріс.
Денсаулық – бақытты болудың алғы шарты.
«Мақал – сөздің мәйегі»
Мақал – мәтел айтайық.


«Денсаулық» тобы:
«Сау дене, азат ақыл, адал көңіл,

Үшеуімен бақытты болады өмір.»
«Аурудың бәрі жүрекке тиеді»
«Ескі ауруды емдеу қиын»
«Демі бардың, емі бар»
«Шымырдың сезімі сергек»
«Дені сау болса, жарлымын деме.
Жолдасың көп болса, жалғызбын деме»


«Салауаттылық» тобы
«Дені саудың – жаны сау».
«Ішің ауырса, аузыңды тый.
Көзің ауырса, қолыңды тый».
«Тісі саудың –іші сау»
«Аурудың бәрі жүрекке тиеді»
«Ескі ауруды емдеу қиын»
«Ас –адамның арқауы»
«Денсаулық байлықтан қымбат».
«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде»


4. Балалар, бүгінгі тәрбие сағатының «Дені саудың –жаны сау» аталуы тегін емес «Ас – адамның арқауы» дейді халқымыз, балалар, қалай ойлайсыңдар, дұрыс тамақтанудың денсаулыққа пайдасы бар ма?
- Ал, дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесіңдер?
- Тамақты уақытында ішу;
- Ақ нанды мүмкіндігінше сирек жеу;
- Дастарханға тамақ ішерде ғана отыру;
- Тамақты асықпай әбден шайнап жеу;
- Тамақ мәзірі әртүрлі болуы керек;
- Суды мөлшерден тыс ішпеу керек.
- Қолды жууды ұмытпау керек.
- Жемістер мен көкөністерді жумай жемеу керек.


5. Көрініс. «Дәрігер мен оқушы» - «Салауаттылық» тобы
Жалқаубек: - Сәлеметсіздер ме? Сіздерде керемет сабақ өтіп жатқанын естіп, балалармен бірге мен де тамақтану құпиясын білейін деп келдім және құр келмедім. Балаларға базарлық ретінде тәтті сусын, сағыз, чипсы әкелдім.
(Сөмкесінен әкелген заттарын шығарады)
- Ұялмай алыңдар, балалар, сендерге әкелдім бәрін.
Оқушы: - Жалқаубек, асықпа. Бізбен бірге отыр. Қазір сенің әкелген тамақтарың туралы дәрігерден сұрайық. 
-Құрметті дәрігер, газды сусын, сағыз, чипсиді тамақ ретінде қолдануға бола ма?
Дәрігер: - Газды сусынның құрамына түрлі консерванттар, бояғыш пен ароматизаторлар - дәм беретін, иіс беретін заттар кіреді, олар азқазан мен ішек жолына жағымсыз әсер етеді. Газды сусындағы көп мөлшердегі қант тіс құртының пайда болуына себепкер болады. Жәй тәтті газды сусын құрамында баланың ағзасына қажетті витаминдер не болмаса минералды заттар жоқ.
Оқушы: - Ал, көп балалар жақсы көретін сағыз туралы не айтасыз?
Дәрігер: - Қанттың тіс құртының, яғни тіс ауруының басты себебі екенін мамандар ертеден-ақ дәлелдеген. Ал сағыздың құрамында қант бар. Дәрігерлердің тәжірибесінде іш ауруы мазалаған баланың ішегінен тас болып қатып қалған сағызды алған, сағызды абайсызда жұтып қою өте қауіпті. Ағзаға еш пайдасы жоқ, артық жайсыздықтарға әкелетін сағыздың не керегі бар.
Оқушы: - Чипсы, яғни қуырылған картоп денсаулыққа зиян емес пе?
Дәрігер: - Балалар, ғалымдар қуырылған картоп пен чипсидің құрамынан бірнеше зиянды заттарды тапқанын білесіздер ме және пластмасса мен бояу өндіруде қолданылатын заттар да тапқан. Бұл заттар жүйке жүйесіне улы әсер етеді. Газды сусын, чипси, кәмпит жейтін балаларда витамин жетіспейді, тамақ құрамында витаминнің жетіспеуі оқушының оқу үлгерімінің төмен болуына, тәртіптің бұзылуына себеп болуы әбден мүмкін дейді ғалымдар.
1- оқушы: - Балалар, Жалқаубектің ұсынған тамағын қабылдаймыз ба? (Жоқ)
2 - оқушы: - Ал қандай тамақ пайдалы?
-Құрамында дәрумендер бар тамақтар пайдалы
3 - оқушы: - Ал, витамин(дәрумен) дегеннің не екенін білесіздер ме?
- Витамин адам ағзасына қажетті зат, vito - өмір, amin – қажетті деген латын сөзінен тұрады. Егер витамин жетіспесе адам ауырып қалуы мүмкін.
1-оқушы: - Балалар, дұрыс өсіп, жақсы көру үшін және тістерің мықты болсын десеңдер А витамині керек. Ол сәбізде, қызанақта, балық етінде кездеседі.
2-оқушы: - Сендер мықты болу үшін, болмашы жағдайға ренжіп көңілсіз жүрмеу үшін В витамині өте қажет. Оны күріштен, бұршақтан, сырмен наннан алуға болады.
3-оқушы: Егер суық тимесін десеңдер, үнемі сергек жүру үшін С витамині керек. С витамині қарақатта, итмұрында, лимон мен пиязда, болғар бұрышында, капустада, шиеде көп кездеседі.
Дәрігер : - Дұрыс айтасыздар, көкөністер мен жеміс-жидек – пайдалы тамақ. Олардың құрамында иммунитетті нығайтатын, күшейтетін, көптеген аурулардың алдын алатын витаминдер бар.
Оқушы: - Міне, көрдің бе, Жалқаубек, бұдан былай қандай тамақ пайдалы екенін біліп жүр.

М. Дулатовтың «Байлық» әңгімесі бойынша көрініс – «Денсаулық» тобы

Автор:

 • Ертеде бір жас жігіт өзінің кедейлігін айтып, әрдайым мұңын шағудан жалықпайды екен.

Жас жігіт:

 • Шіркін –ай, егер менің байлығым көп болса, қандай жақсы болар еді. Онда мен асып- тасып өмір сүрер едім, -деп, зарлауын қоймайды.

Автор:

 • Бір күні жігіттің лашығының қасынан қарт тас қалаушы өтіп бара жатып, зарлап отырған әлгінің қасына келіп:

Қарт:

 • Саған не болда сонша жыланып? Сен нағыз бай адам емессің бе?

Жігіт:

 • Мен баймын ба? Қане, қайда ол байлық.

Қарт:

 • Сен мына қолыңды мың сомға кестіруге рұқсат етер ме едің?

Жігіт:

 • Құдай сақтасын! Он мың сомға да кестірмеспін.

Қарт:

 • Қаншаға берер едің жарық дүниені көретұғын қырағы көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды?

Жігіт:

 • Оның не? Мен бұларды дүниенің малына да айырбастамас едім.

Қарт:

 • Қалайша енді осынша байлыққа ие бола тұрып, жарлымын дейсің?

Автор:

 • Достар, ең үлкен байлық денсаулық екен. Сондықтан денсаулығымызды күтейік.


6. Салауатты өмір салтын сақтайық,

Ел үмітін ақтайық.

Қол күресі- білек күштерін сынау. Ортаға екі топтан бір - бір баладан шығады.

7. «Денсаулық – зор байлық» сұрақ жауап аялдамасы (Оқушылар жауабы.)

«Салауаттылық» тобына
1.Денсаулық дегенді қалай түсінесіңдер? 
Денсаулық дегеніміз- адам өміріндегі ең үлкен байлықтың бірі, денсаулықтың арқасында адам еңбек етіп,жетістікке жетеді және жақсы өмір сүреді.Денсаулықты сақтап, оны нығайтуға әрбір адамның өзіңе ғана байланысты. Денсулық салауатты өмір салты туралы ғылым.


2.Денсаулықты сақтау үшін қандай ережелерді орындау керек? 
Жеке бас гигенасын сақтау күн тәртібін орындау. Дене шынықтырумен шұғылдану, дұрыс тамақтану, организмді шыңдау, белсенді, қайырымды және ақжарқын болу. 


3. Салауатты өмір сүру дегеніміз не?

Ол әлуметтік тұрмысты жақсарту, бос уақытты тиімді пайдалану, денсаулықты сақтау және нығайту, сапалы тамақтану, зиянды әдеттерден аулақ болу.

«Денсаулық» тобына
1 .Таңертеңгілік жаттығу жасау не үшін қажет? 

Байымызды сергітіп, шымыр болып өсу үшін.


2. Денсаулыққа не зиян?

Күн тәртібін бұзу, жеке бас гигенасын сақтамау, аз қозғалу, жағымсыз әдеттерге әуес болу, 


3.Біз не үшін тамақтанамыз?

Адам үнемі күш қуатты жұмсайды, соны қалпына келтіру үшін дұрыс тамақтана білу тиіс.Дұрыс тамақтану-денсаулық негізі.Өмір сүру үшін тамақтанамыз. 


8. Жұмбақ. Екі топқа ортақ.
Оны күткен адамдар
Ұзақ өмір сүреді.
Қадірін білген жарандар
Байлық осы деседі. (Денсаулық)


9. Тапқырлық ( «Денсаулық» сөзінен бірнеше сөз құрау,)

«Денсаулық» (саулық,сау,ық,ен,ес, қыл, су,ау,суық, лақ, қыс, сан, қан, ал, ақ, ақыл,

қас,уық,қал, дау, дауыс, дауыл, дақ, дақыл т.б) 23 сөз.


10. Балалар енді өздері салған суреттерінің тақырыбын айтып, не себебті салғандарын түсіндіріп өтсін.


Қорытынды сөз әділ қазы алқасына беріледі.

Матапаттау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Cайыс-саба?. Дені сауды? - жаны сау

Автор: Токкожиева Марал Тулегеновна

Дата: 06.04.2015

Номер свидетельства: 197804

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства