kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама та?ырыбы «Инновациялы? ?діс-т?сілдерді ?олдану ар?ылы о?ушылар?а ?аза? тілін о?ытуды? тиімділігін арттыру»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Смагулова Асылзат Сериковна

?ара?анды облысы, ?ара?анды ?аласы

№4 мектеп - интернаты" КММ  ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі

М??алім - ?зіні? білімін ?здіксіз к?теріп

отыр?анда ?ана м??алім,

 ал о?уды, ізденуді то?тат?анда,

оны? м??алімдігі де жойылады.

К.Д.Ушинский.

         Дарынды ?алымны? осы бір с?здері ?анша уа?ыт ?тсе де, еш ма?ызын жойма? емес. ХХI ?асыр – білімділер ?асыры. Сол себепті де мектептегі ?р м??алім - маманды?ы бойынша ?з п?нін жетік білетін, о?ушысыны? шы?армашылы?ы мен дарындылы?ыны? дамуына жа?дай жасай алатын, педагогикалы? шеберлік пен ?зіні? іс- ?имылын ж?йелілікпен ат?ару?а ?абілетті, о?ытуды? жа?а технологияларын толы? ме?герген ж?не білімдік мониторинг негізінде а?параттарды тауып, оларды та?дап сараптай алатын, отанды? ж?не шетелдік т?жірибелерді шы?армашылы?пен ?олдана білетін м??алім болуы шарт.

         Осы орайда, «Саба? беру – ?йреншікті жай шеберлік емес, ол – ?немі жа?адан жа?аны табатын ?нер» деген Ж?сіпбек Аймауытовты? с?зін айта кету арты? болмас. Ал за??а с?йенетін болса?, б?л ж?нінде ?аза?стан Республикасы «Білім туралы» За?ыны? 8-бабында «Білім беру ж?йесіні? басты міндеттеріні? бірі – о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? ?аламды? коммуникациялы? желілерге шы?у» деп атап к?рсеткен.

         Жас жеткіншектерді? бойында?ы ерекше ?абілеттілікті, дарындылы?ты тани білу, оны? одан ?рі дамуына ба?ыт-ба?дар беру, оны сол ба?ытта жетелеу - ?стаз парызы. ?лы ойшыл Плутарх кезінде: «К?птеген таби?и талант дарынсыз ?стаздарды? кесірінен жойылып кетеді. Сонды?тан ?рбір ?стаз б??ан жол бермеуі керек», - деген ?шін екен. Міне, сол ?шін де педагогтарды? к?сіби біліктілік де?гейлерін к?теру ?ажеттілігі туды.

         ?аза?станды? ?р м??алімні? к?сіби біліктілігін к?теру м?селесі ?ол?а алын?анда Кембридж университеті мен Педагогикалы? шеберлік орталы?тары бірлесіп ??р?ан де?гейлі  ба?дарлама тамаша бастама болды.

Жалпы білім беретін мектеп м??алімдеріні? біліктілігін арттыру?а арнал?ан ба?дарлама ?аза?станды? білім беруді? стратегиялы? даму жоспарына сай, ?рі педагогты? к?сіби дамуына, о?ытуды? инновациялы? т?жірибесі мен заманауи ?ылыми зерттеулерді? д?лелді н?тижелерін с?тті ?штастырып, ы?палдастыру?а ба?ыттал?ан.

         Бізді? педагогикалы? ?жым 2013/2014 о?у жылында?ы о?у - т?рбие ж?мысында «Инновациялы? ?діс-т?сілдерді ?олдану ар?ылы білім беру ?дерісіні? тиімділігін арттыру» атты ?дістемелік-т?йінді та?ырыбы бойынша ж?мыс бастады. Та?ырып 2013-2018 жылдарды ?амти отырып, 3 кезе?ге б?лінді.   М?ны? б?рі - мектептегі к?шбасшы м??алімдерді? мектеп ?кімшілігімен бірлесе отырып жаса?ан ж?мысы, ?з жемісін беруде.

         Осы арада м??алімдерді? АКТ-ны ме?геру де?гейлеріне к??іл б?луге тура келді. Себебі, желілік ?о?амдасты?та а?параттар алмасу ?шін ?р ?стаз технологиялы? білімді - о?ытуды? ?осал?ы ??ралдарын ?бден ме?герулері тиіс. Б?л білімдер санды? технологиялар?а ?атысты операциялы? ж?йелер мен компьютерлік аппаратты? ??ралдарды білу да?дысын, электронды поштаны пайдалана алу ?абілеті болуды ?ажет етеді. ?ріптестерімні? басым к?пшілігі б?л да?дыларды ме?герген деп айта аламын.

      Ал, ?лтты? мектеп к?шбасшылы?ы колледжі (Англия) ?шін 2004 жылы жасал?ан ??жатта "Білім беру желісіне" мынадай аны?тама берілген: "О?ушылар жо?ары н?тижелерге жету ?шін бір мектепті? шегінде, болмаса мектептер арасында о?ыту мен о?у ?дерістерін жетілдіруге ба?ыттал?ан к?птеген іс-?имылдарды жоспарлау, ж?зеге асыру ж?не мониторингін ж?ргізу ма?сатында бірігетін мектептер немесе ?ріптестер".

      Елбасымыз Н.?. Назарбаев жолдауында ай?андай: «Болаша?та ?ркениетті дамы?ан елдерді? ?атарына ену ?шін заман талабына сай білім ?ажет. ?аза?станды дамы?ан 30 елді? ?атарына жеткізетін, терезесін те? ететін – білім».

      Ежелгі грек философы Демокрит айт?андай, «Е?бек ?здіксіз ?йренгендікті? ар?асында же?ілдей т?седі». Олай болса, жас ?рпа??а ?йретері мол а?а ?рпа?ты? ісі ?рге ж?зіп, е?бектері ?стем болсын.

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер:

 1. ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ы // Алматы 2010.6-б

 2. А.С. Макаренко. Психология труда учителя.М., «Просвещение», 1993.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама та?ырыбы «Инновациялы? ?діс-т?сілдерді ?олдану ар?ылы о?ушылар?а ?аза? тілін о?ытуды? тиімділігін арттыру» »

Смагулова Асылзат Сериковна

Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы

4 мектеп - интернаты" КММ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі


Мұғалім - өзінің білімін үздіксіз көтеріп

отырғанда ғана мұғалім,

ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда,

оның мұғалімдігі де жойылады.

К.Д.Ушинский.

Дарынды ғалымның осы бір сөздері қанша уақыт өтсе де, еш маңызын жоймақ емес. ХХI ғасыр – білімділер ғасыры. Сол себепті де мектептегі әр мұғалім - мамандығы бойынша өз пәнін жетік білетін, оқушысының шығармашылығы мен дарындылығының дамуына жағдай жасай алатын, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс- қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген және білімдік мониторинг негізінде ақпараттарды тауып, оларды таңдап сараптай алатын, отандық және шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін мұғалім болуы шарт.

Осы орайда, «Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер» деген Жүсіпбек Аймауытовтың сөзін айта кету артық болмас. Ал заңға сүйенетін болсақ, бұл жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен.

Жас жеткіншектердің бойындағы ерекше қабілеттілікті, дарындылықты тани білу, оның одан әрі дамуына бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта жетелеу - ұстаз парызы. Ұлы ойшыл Плутарх кезінде: «Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Сондықтан әрбір ұстаз бұған жол бермеуі керек», - деген үшін екен. Міне, сол үшін де педагогтардың кәсіби біліктілік деңгейлерін көтеру қажеттілігі туды.

Қазақстандық әр мұғалімнің кәсіби біліктілігін көтеру мәселесі қолға алынғанда Кембридж университеті мен Педагогикалық шеберлік орталықтары бірлесіп құрған деңгейлі бағдарлама тамаша бастама болды.

Жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға арналған бағдарлама қазақстандық білім берудің стратегиялық даму жоспарына сай, әрі педагогтың кәсіби дамуына, оқытудың инновациялық тәжірибесі мен заманауи ғылыми зерттеулердің дәлелді нәтижелерін сәтті ұштастырып, ықпалдастыруға бағытталған.

Біздің педагогикалық ұжым 2013/2014 оқу жылындағы оқу - тәрбие жұмысында «Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы білім беру үдерісінің тиімділігін арттыру» атты әдістемелік-түйінді тақырыбы бойынша жұмыс бастады. Тақырып 2013-2018 жылдарды қамти отырып, 3 кезеңге бөлінді. Мұның бәрі - мектептегі көшбасшы мұғалімдердің мектеп әкімшілігімен бірлесе отырып жасаған жұмысы, өз жемісін беруде.

Осы арада мұғалімдердің АКТ-ны меңгеру деңгейлеріне көңіл бөлуге тура келді. Себебі, желілік қоғамдастықта ақпараттар алмасу үшін әр ұстаз технологиялық білімді - оқытудың қосалқы құралдарын әбден меңгерулері тиіс. Бұл білімдер сандық технологияларға қатысты операциялық жүйелер мен компьютерлік аппараттық құралдарды білу дағдысын, электронды поштаны пайдалана алу қабілеті болуды қажет етеді. Әріптестерімнің басым көпшілігі бұл дағдыларды меңгерген деп айта аламын.

Ал, ұлттық мектеп көшбасшылығы колледжі (Англия) үшін 2004 жылы жасалған құжатта "Білім беру желісіне" мынадай анықтама берілген: "Оқушылар жоғары нәтижелерге жету үшін бір мектептің шегінде, болмаса мектептер арасында оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіруге бағытталған көптеген іс-қимылдарды жоспарлау, жүзеге асыру және мониторингін жүргізу мақсатында бірігетін мектептер немесе әріптестер".

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім».

Ежелгі грек философы Демокрит айтқандай, «Еңбек үздіксіз үйренгендіктің арқасында жеңілдей түседі». Олай болса, жас ұрпаққа үйретері мол аға ұрпақтың ісі өрге жүзіп, еңбектері үстем болсын.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Алматы 2010.6-б

2. А.С. Макаренко. Психология труда учителя.М., «Просвещение», 1993.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Смагулова Асылзат Сериковна

Дата: 19.05.2015

Номер свидетельства: 213498

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства