kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Студенттерді? білім сапасын жетілдіру ?шін мемлекеттік тілде іс ?а?аздарын ж?ргізуді о?ытуды? тиімді ?дістерін ?олдану»

Нажмите, чтобы узнать подробности

(1-ші слайд)Баяндаманы? та?ырыбы: «Студенттерді? білім сапасын жетілдіру ?шін мемлекеттік тілде іс ?а?аздарын ж?ргізуді о?ытуды? тиімді ?дістерін ?олдану»

(2-ші слайд)

?аза?стан Республикасыны? «Тілдер туралы» За?ы ж?не ?аза?стан Республикасы Президентіні? 2011 жыл?ы 29 маусымда?ы № 110 Жарлы?ымен БЕКІТІЛГЕН ?аза?стан Республикасында тілдерді дамыту мен ?олдануды? 2011 -2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасыны? негізінде ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік органдары ж?йесінде, ?йымдарында, меншік нысанына ?арамастан, статистикалы?-есеп, ?аржы ж?не техникалы? ??жаттама ж?ргізу мемлекеттік тілде ж?не орыс тілінде ?амтамасыз етіледі.

Со?ан с?йкес барлы? маманды?тар?а арнал?ан Типтік о?у жоспарларына «Мемлекеттік тілде іс ?а?аздарын ж?ргізу» п?ні енгізілді.

      Бізді? колледжімізде «Мемлекеттік тілде іс ?а?аздарын ж?ргізу» п?ні 2000 жылдан бастап о?ытылады.

(3-ші слайд)П?нді о?ыту кезінде біз Типтік о?у ба?дарламаларын ж?не оларды? негізінде??растырыл?ан Ж?мысты? о?у жоспарларын басшылы??а аламыз. Осы курсты ая?тал?ан студент ??жаттарды? т?рін, ??жат бойынша мекемені? т?рін аны?тай білу, деректемелерді ?а?аз бетіне орналастыра білу, ?йымды?-?кімдік ??жаттарды, азаматты? ?арым-?атынастарды реттейтін ??жаттарды? т?рін аны?тай білу ж?не жаза білу керек.

(4-ші слайд)

 Мемлекеттік тілде іс ?а?аздарын ж?ргізу п?нін Р.С.Жамулдинова ж?не А.?.?абденова о?ытады.

(5-ші слайд)

Барлы? курс белгілі са?ат санына арнал?ан. Мысалы: «Есеп ж?не аудит» маманды?ы бойынша 72 са?ат, «Электрмен ?амтамасыз ету» маманды?ы бойынша 64 са?ат, «К?тергіш к?лік, ??рылыс, жол машиналары мен жабды?тарын техникалы? пайдалану» маманды?ы бойынша – 42 са?ат, «Темір жол жылжымалы ??рамдарын пайдалану, ж?ндеу ж?не техникалы? ?ызмет к?рсету» маманды?ы бойынша – 36 са?ат, «Тасымалдауды ?йымдастыру ж?не к?лікте ?оз?алысты бас?ару» маманды?ы бойынша – 48 са?ат, «Тасымалдауды ?йымдастыру ж?не к?лікте ?оз?алысты бас?ару» маманды?ы бойынша – 36 са?ат.

(6-ші слайд)

Колледжді? кітапхана ?орында іс ?а?аздарын ж?ргізуге арнал?ан о?у-?дістемелік ?дебитет ?те к?п.

 (7-ші слайд)

Со?ан ?осымша біз ?з ??расты?ан о?у материалдарын ?олданамыз.

(8-ші слайд)

Мемлекеттік тілде іс ?а?аздарын ж?ргізу п?ні арнайы жабды?тал?ан кабинетте о?ытылады. Осы кабинетте о?ытылатын та?ырыптар бойынша стендтер, дидактикалы? материал бар. Мысалы: «?тініш», «?мірбаян», «Хаттама», «Аны?тама» та?ырыптарына арнал?ан дидактикалы? материал жинал?ан. Мемлекеттік тілде іс ?а?аздарын ж?ргізу п?ні ?аза? тілі, к?сіби ?аза? тілі п?ндерімен де п?наралы? байланыс ?те ты?ыз.

(9-ші слайд)

     Ал?аш?ы саба?тарында біз студенттерді іс ?а?аздарын ж?ргізуді? ???ы?ты? негізімен, іс ж?ргізуді? ма?саттарымен таныстырамыз. Іс ж?ргізу п?н ретінде студенттерді? ?леуметтік ??зіреттілігін дамыту?а мол м?мкіндіктер береді. Сонымен ?атар к?сіби ж?не ?леуметтік ма?ызы бар біліктіліктерді шо?ырландыру, бас?а адамдармен ?арым-?атынас жасау біліктерін ??растыру деген ?леуметтік ??зыреттілікті? аса ма?ызды к?рсеткіштері ?здігінен білім алу, оларды ?р т?рлі м?селелерді шешу кезінде ?олдана білу танымды? ?ызы?ушылы?ты? к?рсеткіші болып табылады

.(10-ші слайд)

     Саба? ж?ргізу кезінде мен студенттерді жеке ж?не ынтыма?тасып ж?мыс істегенде ?здігінше ойлау?а, о?ып т?р?ан материалды жалпылау?а ж?не шы?армашылы? белсенділікке итеремелеуге тырысамын.

(11-слайд)

Танымды? ?ызметті белсендіру ма?сатында ж?мысты? келесі нысандары ?олданамын:

 • Жеке ж?мыс;
 • ?жымды? ж?мыс;
 • Фронталды? ж?мыс.

Саба? кезінде ?здік ж?мыстарды? алуан т?рін пайдаланамын. ?здік ж?мысты? басты ма?сатыны? бірі – студенттерді білімні? ?р т?рлі к?здерін пайдалануды ?йрету.

(12-слайд)

?здік ж?мыстарды? келесі т?рлерін ?олданамын:

 • О?улы?пен ж?мыс;
 • Практикалы? ж?мыстарды орындау;
 • Мемлекеттік ж?не орыс тілде ??жаттарды толтыру.

Та?ырып ж?не курсты? ішінде алдын ала ойланып ?олданыл?ан о?ыту ?діс-т?сілдеріні? алуан т?рлі болуы студенттерді? танымды? белсенділіктерін ?алыптастыру?а септігін тигізеді, оны? ?р де?гейінен я?ни ?ызы?ушылы?, ?уестік, танымды? ?ызы?ушылы?, шы?армашылы? ?ызы?ушылы?.

Танымды? ?ызы?ушылы?ты ??растыру ма?сатында мен сын т?р?ысынан ойлауды? келесі элементтерін ?олданамын:

?ызы?ушылы?ты ояту кезінде
«?ыс?аша ж?не толы?  с?ра?тар» ?дісі фронталды ж?мыс т?рі ?ыс?аша жауаптарды талап ететін с?ра?тарды ?оямын

.(13-ші слайд Видео)

 1. ?кімдік ??жаттар?а ?андай ??жаттар жатады?
 2. Б?йры??а кім ?ол ?ояды?
 3. Б?йры?тар неше т?рге б?лінеді?
 4. Б?йры?ты? м?тіні неше б?ліктен т?рады?
 5. ?алай ойлайсыз б?йры?ты? м?тіні неге етістікті? б?йры? райында жазылады?
 6. ?алай ойлайсыз б?йры?ты? ?кімдік б?лігі ?андай с?зден басталады?
 7. Б?йры?тарды кім дайындайды?

(14-слайд)Ойлау мен ?йренуге екінші кезе?і ма?ынаны тану (т?сіне білу).О?ушыларды? та?ырып бойынша ж?мыс жасауына к?мектесетін о?ыту стратегиялары бар. Соны? бірі INSERT. INSERT – о?ы?анын т?сінуге, ?з ойына басшылы? етуге, ойын білдіруге ?йрететін ?тымды ??рал. Ол бойынша о?ушы?а о?у, та?ырыппен танысу барысында

 • «V»Мен б?ны білемін

«+» Б?л мен ?шін жа?алы?

«_» Бас?аша деп ойладым

«?» Т?сінбедім, с?ра?тар барбелгілерін ?ойып отырып о?у тапсырылады.

(15-ші слайд. Видео)

 

Та?ырып туралы ой-тол?аныс –?шінші кезе?. Рефлексия

(16-ші слайд,

17-слайд.  Видео)

«Синквейн»

1-ші Б?йры?

2-ші Б?йры??а 2 сын есім

3-ші Б?йры??а 3 етістік

4-ші Та?ырып туралы ?серлер

5-ші Синонимдерді жазу

 

 • «Викторина»: топпен ж?мыс, с?ра?тарды ??растырамын, топтар жарысы.
 • «Дискуссиялар» белгілі та?ырып?а мысалы, Жеке е?бек келісімшарт.

Іс ?а?аздарын ж?ргізу п?ніні? мазм?ны студенттерді? танымды? ?ызы?ушылы?ын белсендіруге мол м?мкіндіктер береді. Берілген м?селе бойынша д?рыс ?йымдастыр?ан ж?мыс о?у-т?рбиелік м?селелерін шешуге студенттерді? эмоциялы? к??ілдерін жасау?а, сонымен ?атар о?ып отыр?ан материал бойынша на?ты білімдерін ?амсыздандыру?а к?мектеседі.

(18 слайд)

Айту керек, бізді? студенттерді? 70 пайызы ?зге ?лт ?кілдері. ?аза? тілі ?аза?станны? барлы? азаматтарына орта? тіл ж?не ?зге ?лт ?кілдеріне екінші ана тілі болуы керек.

(19-ші слайд)

?р о?ытушыны? негізгі ма?саты о?ушы?а ны? білім беру. Я?ни ме?герген білімді ?мірде ?олдана білу, мемлекеттік тілде еркін с?йлеу. ?сынып т?р?ан диаграммада о?ушыларды? ?лгерімі ж?не о?у сапасы к?рсетілген. Міне ?арап отырсаныздар, саба?ымда жа?а о?ыту технологияларыны? ?дістерін ?олдануды? тиімділігіні? ар?асында білім сапасы 80-90 пайыз?а артты.

Просмотр содержимого документа
««Студенттерді? білім сапасын жетілдіру ?шін мемлекеттік тілде іс ?а?аздарын ж?ргізуді о?ытуды? тиімді ?дістерін ?олдану»»

Жамулдинова Раушан Сералықызы Екінші санатты оқытушы.

Жамулдинова Раушан Сералықызы

Екінші санатты оқытушы.

Баяндаманың тақырыбы:  «Студенттердің білім сапасын жетілдіру үшін МЕМЛЕКЕТТІК тілде іс қағаздарын жүргізуді оқытудың тиімді әдістерін қолдану”

Баяндаманың тақырыбы:

«Студенттердің білім сапасын жетілдіру үшін

МЕМЛЕКЕТТІК тілде іс қағаздарын жүргізуді оқытудың тиімді әдістерін қолдану”

Жамулдинова Раушан Сералықызы Қабденова Ақерке Қазтайқызы . Екінші санатты оқытушы. Бірінші санатты оқытушы. Әдістемелік тақырыбы: Әдістемелік тақырыбы: «Оқушылардың жеке қабілеттерін ескере отырып, өздік жұмысты ұйымдастыр у» «Іс қағаздарын жүргізуді оқыған кезде мемлекеттік тілден білімдерін қолдану»

Жамулдинова Раушан Сералықызы

Қабденова Ақерке Қазтайқызы .

Екінші санатты оқытушы.

Бірінші санатты оқытушы.

Әдістемелік тақырыбы:

Әдістемелік тақырыбы: «Оқушылардың жеке қабілеттерін ескере отырып, өздік жұмысты ұйымдастыр у»

«Іс қағаздарын жүргізуді оқыған кезде мемлекеттік тілден білімдерін қолдану»

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсы Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету 36 сағат Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану « Есеп және аудит   42 сағат 72 сағат Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару Электрмен қамтамасыз ету 48 сағат 64 сағат

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсы

Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

36 сағат

Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану

« Есеп және аудит

42 сағат

72 сағат

Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару

Электрмен қамтамасыз ету

48 сағат

64 сағат

Лауазымдық Қызметкерлер ңұсқаулық туралы ереже Штат кестесі Жарғы Ұйымдық-өкімдік құжаттар Түсінік хат анықтама Қолхат Хаттама Сенімхат Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу Ақпараттық анықтамалық құжаттар Жеке құжаттар Өтініш Төлқұжат Қызметтік хаттар Жеке куәлік Қызметтік құрам бойынша құжаттар Баяндау хат Еңбек кітапшасы Жеке іс Жеке карточка Шарт 9

Лауазымдық

Қызметкерлер

ңұсқаулық

туралы ереже

Штат кестесі

Жарғы

Ұйымдық-өкімдік

құжаттар

Түсінік хат

анықтама

Қолхат

Хаттама

Сенімхат

Мемлекеттік тілде

іс қағаздарын жүргізу

Ақпараттық

анықтамалық

құжаттар

Жеке құжаттар

Өтініш

Төлқұжат

Қызметтік хаттар

Жеке куәлік

Қызметтік құрам

бойынша құжаттар

Баяндау хат

Еңбек кітапшасы

Жеке іс

Жеке карточка

Шарт

9

9

9

« INSERT » әдісі . INSERT – оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Ол бойынша оқушыға оқу, тақырыппен танысу барысында «V» Мен бұны білемін «+» Бұл мен үшін жаңалық «_» Басқаша деп ойладым «?» Түсінбедім, сұрақтар бар белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады. 9

« INSERT » әдісі . INSERT – оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Ол бойынша оқушыға оқу, тақырыппен танысу барысында

«V» Мен бұны білемін

«+» Бұл мен үшін жаңалық

«_» Басқаша деп ойладым

«?» Түсінбедім, сұрақтар бар

белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады.

9

«Синквейн» 1-ші Бұйрық 2-ші Бұйрыққа 2 сын есім 3-ші Бұйрыққа 3 етістік 4-ші Тақырып туралы әсерлер 5-ші Синонимдерді жазу 9

«Синквейн»

1-ші Бұйрық

2-ші Бұйрыққа 2 сын есім

3-ші Бұйрыққа 3 етістік

4-ші Тақырып туралы әсерлер

5-ші Синонимдерді жазу

9

Ұлт атауы Студенттер саны Барлығы 1126 Қазақтар Орыстар 224 801 Украиндер 41 Татарлар Басқалар 27 33

Ұлт атауы

Студенттер саны

Барлығы

1126

Қазақтар

Орыстар

224

801

Украиндер

41

Татарлар

Басқалар

27

33

2014-2015 оқу жылы 2015-2016 оқу жылы

2014-2015 оқу жылы

2015-2016 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Жам?лдинова Раушан Сералы?ызы

Дата: 20.12.2015

Номер свидетельства: 268234

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства