kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Энергияны ?немдеу ж?не энергия тиімділігін арттыру" та?ырыбында?ы баяндама презентациясы

Нажмите, чтобы узнать подробности

1-слайд

 Энергияны ?немдеу ж?не энергия тиімділігін арттыру  та?ырыбында?ы ?з баяндамамды назарлары?ыз?а ?сынамын.

2-слайд

?лбетте, «адамзатты? келешегіне не ?сер етеді?» деген сауал?а сарабдал сарапшыларды? басым к?пшілігі

«келешекке ?сер ететін адамзатты? ?зі» деп жауап берер еді. Ендеше, ?немдеу м?селесі тек  ?аза?стан ?шін ?ана емес, жер жа?анда?ы аса ?зекті м?селелерді? біріне айналып отыр?анын аны?.

3-слайд

?аза?стан жолы – 2050:

Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?

«. Біз энергетиканы? д?ст?рлі т?рлерін дамытатын боламыз. Жылу-электр стансаларынан шы?атын ?алды?тарды тазарту ж?ніндегі ізденістер мен жа?алы?тар?а, ?ндіріс пен т?рмыста жа?а технологиялар ар?ылы жаппай электр ?уатын барлы? жерде ?немдеуге ?олдау к?рсету ?ажет.»

?Р Президентіні? ?аза?стан хал?ына Жолдауы

Энергия ?немдеу-2020» ба?дарламасы ?абылданды.

              Ба?дарламаны? ма?саты:

?Р отын-энергетика ресурстарын тиiмдi пайдалану мен ?орша?ан ортаны ?ор?ау ?шiн экономикалы? ж?не ?йымды? жа?дайлар жасау ма?сатымен энергия ?немдеу саласында?ы ?о?амды? ?атынастарды реттеу.

4-слайд

 Т?тынушы аппаратсыз ток к?зіне жай ?ана ?осылып т?р?ан мобильді телефонды, фотоаппаратты, плеерді, ноутбукты ж?не та?ы бас?а да зарядтау?а арнал?ан ??рыл?ыны? ?зі ?араптан ?арап 95% энергияны «жеп ?ояды» екен. Шартты т?рде ток к?зіне с??улы к?йінде ?алдырыл?ан сондай 4 ??рыл?ы жылына 300/400 кВт/са? энергия шы?ындайды

?ондыр?ыларды ток к?зіне ?осулы

?алдырма?ыз!

5-слайд

Энергияны ?немдеу шамдарын пайдалану ?ажет

 Энергияны ?немдеу шамдары д?ст?рлі ?ыздыр?ыш шамдар?а ?ара?анда ?уатты шамамен 80 пайыз?а кем т?тынады, 8 - 10 есеге ?за?ыра? ?ызмет етеді:

•      пайдаланылатын шам ?руа?ытта жары?тандыру?а деген іс ж?зіндегі ?ажеттікке с?йкес келуі тиіс;

•      бірнеше нашар ?уатты шамнан г?рі бір ?уатты шамды пайдалан?ан жа?сы;

•       шам-шыра?ты функциясына сай орналасу орнын та?даныз

•      (шамды шын м?нінде о?итын жерге ?ою ж?не т.б).

•       шамны? пайдалануы ?р?ашан на?ты ?ажеттілікке сай келуі керек;

6-слайд

?ыздыру шамы жасанды жары? к?зі болып табылатын ??рал,ол б?лмені жары?тандыру ?шін ?олданылады. ?азіргі ?ыздыру шамдарыны? ?ылдарына бал?у температурасы 33700С болатын вольфрам сымдарын ?олданады. ?ылды? ?ызу температурасы не??рлым жо?ары болса, со??рлым шы?атын энергияны? к?п б?лігі жары? т?рінде таралады.

Арты?шылы?ы Зиянды заттарсыз ж?не ба?асы арзан

Кемшілігі Ж?мыс істеу ?за?ты?ы т?мен, энергия шы?ыны жо?ары, тез жанып кетеді

7-слайд
 

?ыздыру шамдарынан кейін ?мірге, осы люминесценттік шамдар енген. Люминесценция латынны? «жары?» ж?не «?лсіз ?сер білдіру»- деген ма?ынасынан шы??ан. Люминесцеттік шам дегеніміз – жары? а?ыны негізінен, ультрак?лгін с?улесіні? ?серінен люминофорды? жар?ырауынан пайда бол?ан газ разрядты? жары? к?зі. Люминесценттік шам жары? беру ?шін ?олданылады. Оны? ?ыздыру шамдарынан арты?шылы?ы электр энергиясына ?немді келеді, я?ни то?ты аз жейді ж?не тез жанып кетпейді. Сонды?тан оны ?ндірісте, т?рмыста ке?інен ?олдану?а болады. Кемшілігі ба?асы ?ымбат ж?не  ол шамдарда сынап бол?анды?тан уйлерде,мекемелерде сындыру?а болмайды,ауыстыр?анда аса м??иятты?пен ?ара?ан ж?н ж?не де оларды кез-келген жерге тастау?а болмайды.

8-слайд

Электр шамдарын пайдалану тиімділігі:

Ша?ын  люминесцентті шам (ЛШ) ж?не ?ыздыр?ыш шам (?Ш)

1 жылда люминесцентті шам 43,8 кВт?са? электр энергиясын т?тынады 

ЛШ ?олдану электр энергиясын ?немдеу жо?ары екенін к?рсетеді

3,7 бойы ЛШ ?олдану?а кеткен а?шалай шы?ын – 3365 т. ??райды

3,7  бойы ?Ш ?олдану?а кеткен а?шалай шы?ын – 13127 т ??райды

ЛШ ?олдану 4 есе тиімді

17.11.2015 ж «Энергия ?немдеу ж?не энергия тиімділігін арттыру туралы»

за?ында  25 Вт ж?не одан да жо?ары ?Ш ?ндіру ж?не сату р??сат етілмейді

9-слайд

Жары?диод шамдарын ?олдану ар?ылы жары?тандыру желісіндегі жары?ты жа?сарта отырып,адам мен ?орша?ан орта?а зияны жо?ты?ы немесе керісінше пайдалы. Жары?диод шамы жо?ары сапалы, сенімді, уза? уа?ыт ?ызмет ат?аратын электротехникалы? ??ралдарда  ?олданылатын жа?ашыл ?нім.  Жары?диодты шамдарыны? нары?та?ы ба?асы жо?ары бол?анымен энергияны ?немдеу, уза? уа?ыт ?ызметі, денсаулы??а пайдалы ?сері, жары? беру сапасыны? жо?арылы?ын,заманауи талап?а сай т?рлі т?сті жары? шы?аратынын, ?рі отанды? ?нім бол?анды?тан ?олданыста?ы шамдарды жары?диод шамдарымен алмастыруды ?сынамын.

 Сонды?тан  ?олданыста?ы шамдарды жары?диод шамдарымен алмастыруда б?гіннен бастайы?!

10-слайд

?АЗА?СТАНДЫ? ЖАРЫ?ДИОД ШАМДАРЫН ?НДІРУШІЛЕР

1.Елімізде т???ыш жары?диод шамдар жасаумен айналысатын «LED SOLUTION» ша?ын зауыт,  жары? диодшамы 3 Вт-450Вт ж?не заман талабына сай жа?ашыл ?лгіде жасал?ан шамдар ?уаты 37Вт-111Вт

2.??ірдегі инновациялы? ба?ытта ж?мыс жасап отыр?ан ?рі б?гінде іргелі к?сіпорын?а айнал?ан «Энерджи-Тараз» ЖШС жары? диод шам шы?аратын зауыты со??ы ?ш жылды? к?лемінде ая?ына ны? т?рды. 

11-слайд

Е? ?немді т?рмысты? ??ралдарды пайдалану ?ажет

?азіргі т?рмысты? ??ралдар оны? негізін салушылар?а ?ара?анда аз м?лшерде энергияны ?олдануды ?ажет етеді.

Мысалы:

пайдаланылмайтын ??ралдарды желіден ?шіру (теледидар, видеомагнитофон, музыкалы?

орталы?) жылына орташа 300 кВТ/с дейін электр ?уатын т?тынуды азайту?а м?мкіндік

береді.

20-21 дюйм диагональді - орташа экранды теледидар – к?ту режимінде 75 мА

(миллиАмпер) т?тынады, желі кернеуі 220В, демек т?тыну ?уаты Р=I*U (вольт ?уаты,

ампер то?ы ж?не вольт кернеуі), бізді? ?йы?тайтын теледидарымыз: Р = 0,075 х 220 = 16,5

Вт те?. Егер сіз к?ніне алты са?ат теледидар ?араса?ыз, я?ни к?ту режимінде электр

т?тыну т?улігіне 297 Вт/с, айына 8910, ол дегеніміз 9 квт/с.

Ша?сор?ышты пайдалан?анда жиын ?шін ?апты? ?шінші б?лігі толы бол?аны, ша?

соруды 40 % нашарлатады, с?йкесінше б?нда электроэнергияны ж?мсауы 40% ?л?аяды.

Ж?йелі т?рде ша?сор?ыш ?апы? ж?не ж?к сауыты? электр энергияны айтарлы?тай

т?тынуды ?ыс?артады. Кір жу?ыш машиналарды ?олдануда?ы басты шарт, іш киімді

барынша ж?ктеп норма?а сай асырмай кір жу?ыш машинаны? толы? емес ж?ктелуін де

болдырма?ан ж?н, б?л жа?дайда электр?уатты 10-15 % дейін арты? шы?ындайсыз.

12-слайд

Егер киімді ?тіктегенде аз болса да энергияны ?немдегі?із келсе, оны кеуіп ?ал?ан

?алпында ?тіктемеген ж?н. Электр пешті де ?олданар алдында о?ан с?йкес ыдысты да та?дау ?ажет, д?рыс та?далма?ан ыдыспен 5-10 % энергияны шы?ындайсыз. Т?бі ?исы?

ыдыспен ?олдан?анда электр?уатты 40-60 % арты? шы?ындайсыз.

Электр ш?йнектен татын да уа?ытылы алып тастау керек. Ол ш?йнекті к?п ?ыздыр?аннан

ж?не суды ?айнат?аннан пайда болып, ?за? ?ызып, ?айна?ан?а дейін к?п уа?ытты ?ажет

етеді.

13-слайд

То?азыт?ышты да ас б?лмені? е? сал?ын б?лігіне ?ою ?ажет, м?мкіндігінше сырт?ы

жарды? жаны?да т?р?аны ж?н. Егер сіз то?азыт?ышты 30оС температуралы б?лмеге

?ойса?ыз, электр?уатты т?тыну екі есе ?седі. Суы?ты? сырт?а кетпеуі ?шін

то?азыт?ышты м?мкіндігінше ?ажетсіз ашпа?ан ж?н. То?азыт?ыш?а жылы асты салар

алдында, оны б?лме температурасына дейін суытып алу ?ажет. То?азыт?ышта м?зды?

?алыптасуында міндетті т?рде оны жібіту керек. К?п ?абатты м?зды? ?алыптасуы азы?-

т?лікті? суы?тауын т?мендетеді ж?не электр?уатты арты? т?тыну?а ?келеді.

?ялы телефонны? электр?уатымен тоты?у ??ралын то??а ?осып ?ой?анда да ол ?ызып

кетеді. Б?ндай жа?дай ??ралды? то??а ?осылып т?р?анынан болады, сонда 95 %

электр?уаты ?ажетсіз шы?ындалады.

14- слайд

?нерк?сіпте, ?йлерде ж?не п?терлерде т?тынылатын энергия м?лшерін азайтуды? ж?не энергияны ?немдеуді? ар?асында т?тынушыларды? ?аражаты айтарлы?тай м?лшерде ?немделеді.  Мамандар ?арапайым ж?не арзан т?сілдерді? к?мегімен т?тынылатын энергияны? 40%-на дейін ?немдеуге болады деп санайды. Энергияны д?рыс пайдалану туралы к?бірек білгені?із ж?н, сонда Сіз ?аражаты?ызды ?немдеп ?ана ?оймай, ?орша?ан ортаны ластаудан са?тау?а м?мкіндік тудырасыз, себебі электр энергиясын не??рлым ?тымды пайдаланса?, со??рлым ба?алы шикізат ?орларын азыра? пайдаланамыз.

15-слайд

Жер та?дыры-ел та?дыры

М??гілік елімізді? та?дыры,

 ?рпа?ымызды? болаша?ы бізді? ?олымызда!

Назар ?ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет!

Просмотр содержимого документа
«"Энергияны ?немдеу ж?не энергия тиімділігін арттыру" та?ырыбында?ы баяндама презентациясы»

Маңғыстау энергетикалық колледжі Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру Сандиев Ерболат Курбанбаевич ЭҚ-21 топ студенті  Ақтау, 2016 ж

Маңғыстау энергетикалық колледжі

Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру

Сандиев Ерболат Курбанбаевич

ЭҚ-21 топ студенті

Ақтау, 2016 ж

Әлбетте, « адамзаттың келешегіне не әсер етеді?» деген сауалға сарабдал сарапшылардың басым көпшілігі «келешекке әсер ететін адамзаттың өзі» деп жауап берер еді. Ендеше, үнемдеу мәселесі тек Қазақстан үшін ғана емес, жер жаһандағы аса өзекті мәселелердің біріне айналып отырғаны анық.

Әлбетте, « адамзаттың келешегіне не әсер етеді?» деген сауалға сарабдал сарапшылардың басым көпшілігі

«келешекке әсер ететін адамзаттың өзі» деп жауап берер еді. Ендеше, үнемдеу мәселесі тек Қазақстан үшін ғана емес, жер жаһандағы аса өзекті мәселелердің біріне айналып отырғаны анық.

Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ «... Біз энергетиканың дәстүрлі түрлерін дамытатын боламыз. Жылу-электр стансаларынан шығатын қалдықтарды тазарту жөніндегі ізденістер мен жаңалықтарға, өндіріс пен тұрмыста жаңа технологиялар арқылы жаппай электр қуатын барлық жерде үнемдеуге қолдау көрсету қажет...» ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы Энергия үнемдеу-2020» бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаның мақсаты: ҚР отын-энергетика ресурстарын тиiмдi пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау үшiн экономикалық және ұйымдық жағдайлар жасау мақсатымен энергия үнемдеу саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеу

Қазақстан жолы – 2050:

Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ

«... Біз энергетиканың дәстүрлі түрлерін дамытатын боламыз. Жылу-электр стансаларынан шығатын қалдықтарды тазарту жөніндегі ізденістер мен жаңалықтарға, өндіріс пен тұрмыста жаңа технологиялар арқылы жаппай электр қуатын барлық жерде үнемдеуге қолдау көрсету қажет...»

ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы

Энергия үнемдеу-2020» бағдарламасы қабылданды.

Бағдарламаның мақсаты:

ҚР отын-энергетика ресурстарын тиiмдi пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау үшiн экономикалық және ұйымдық жағдайлар жасау мақсатымен энергия үнемдеу саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеу

Тұтынушы аппаратсыз ток көзіне жай ғана қосылып тұрған мобильді телефонды, фотоаппаратты, плеерді, ноутбукты және тағы басқа да зарядтауға арналған құрылғының өзі қараптан қарап 95% энергияны «жеп қояды» екен. Шартты түрде ток көзіне сұғулы күйінде қалдырылған сондай 4 құрылғы жылына 300/400 кВт/сағ энергия шығындайды Қондырғыларды ток көзіне қосулы қалдырмаңыз!!!

Тұтынушы аппаратсыз ток көзіне жай ғана қосылып тұрған мобильді телефонды, фотоаппаратты, плеерді, ноутбукты және тағы басқа да зарядтауға арналған құрылғының өзі қараптан қарап 95% энергияны «жеп қояды» екен. Шартты түрде ток көзіне сұғулы күйінде қалдырылған сондай 4 құрылғы жылына 300/400 кВт/сағ энергия шығындайды

Қондырғыларды ток көзіне қосулы

қалдырмаңыз!!!

Энергияны үнемдеу шамдарын пайдалану  Энергияны үнемдеу шамдары дəстүрлі қыздырғыш шамдарға қарағанда қуатты шамамен 80 пайызға кем тұтынады, 8 - 10 есеге ұзағырақ қызмет етеді:

Энергияны үнемдеу шамдарын пайдалану

Энергияны үнемдеу шамдары дəстүрлі қыздырғыш шамдарға қарағанда қуатты шамамен 80 пайызға кем тұтынады, 8 - 10 есеге ұзағырақ қызмет етеді:

 • пайдаланылатын шам əруақытта жарықтандыруға деген іс жүзіндегі қажеттікке сəйкес келуі тиіс;
 • бірнеше нашар қуатты шамнан гөрі бір қуатты шамды пайдаланған жақсы;
 • шам-шырақты функциясына сай орналасу орнын таңданыз
 • (шамды шын мəнінде оқитын жерге қою жəне т.б).
 • шамның пайдалануы əрқашан нақты қажеттілікке сай келуі керек;
Қыздырғыш шам Артықшылығы 1 Зиянды заттарсыз 2 Бағасы төмен Кемшілігі 1 Жұмыс істеу ұзақтығы төмен 2 Энергия шығыны жоғары 3 Тез жанып кетеді

Қыздырғыш шам

Артықшылығы

1

Зиянды заттарсыз

2

Бағасы төмен

Кемшілігі

1

Жұмыс істеу ұзақтығы төмен

2

Энергия шығыны жоғары

3

Тез жанып кетеді

Шағын люминесцентті шам Артықшылығы 1 Электр энергиясын үнемдейді Қыздырғыш шамдарға қарағанда, жұмыс істеу ұзақтығы 8 есе жоғары 2 3 Тез жанып кетпейді Кемшілігі 1 Пайдалану қауіптілігі (сынап) 2 Бағасы қымбат

Шағын люминесцентті шам

Артықшылығы

1

Электр энергиясын үнемдейді

Қыздырғыш шамдарға қарағанда,

жұмыс істеу ұзақтығы 8 есе жоғары

2

3

Тез жанып кетпейді

Кемшілігі

1

Пайдалану қауіптілігі (сынап)

2

Бағасы қымбат

Электр шамдарын пайдалану тиімділігі: Шағын люминесцентті шам (ЛШ) және қыздырғыш шам (ҚШ) 1 жылда люминесцентті шам 43,8 кВт∙сағ электр энергиясын тұтынады 1 жылда қыздырғыш шам 219 кВт∙сағ электр энергиясын тұтынады ЛШ қолдану электр энергиясын үнемдеу жоғары екенін көрсетеді 3,7 бойы ЛШ қолдануға кеткен ақшалай шығын – 3365 т. құрайды 3,7 бойы ҚШ қолдануға кеткен ақшалай шығын – 13127 т құрайды ЛШ қолдану 4 есе тиімді 17.11.2015 ж «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» заңында 25 Вт және одан да жоғары ҚШ өндіру және сату рұқсат етілмейді

Электр шамдарын пайдалану тиімділігі:

Шағын люминесцентті шам (ЛШ) және қыздырғыш шам (ҚШ)

1 жылда люминесцентті шам 43,8 кВт∙сағ электр энергиясын тұтынады

1 жылда қыздырғыш шам 219 кВт∙сағ электр энергиясын тұтынады

ЛШ қолдану электр энергиясын үнемдеу жоғары екенін көрсетеді

3,7 бойы ЛШ қолдануға кеткен ақшалай шығын – 3365 т. құрайды

3,7 бойы ҚШ қолдануға кеткен ақшалай шығын – 13127 т құрайды

ЛШ қолдану 4 есе тиімді

17.11.2015 ж «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы»

заңында 25 Вт және одан да жоғары ҚШ өндіру және сату рұқсат етілмейді

Жарық диодты шам Артықшылығы Қыздырғыш шамдарға қарағанда, электр энергиясын үнемдейді, қызмет ету мерзімі 30 есе жоғары 1 2 Қауіпсіз, көлемі кіші Жанып тұрған кездегі жылу бөлінуі жоғары, Ультра күлгін сәуле бөлінбейді 3 Кемшілігі 1 Бағасы өте жоғары Кернеуі қатаң нормаланған (резисторды қажет етеді) 2

Жарық диодты шам

Артықшылығы

Қыздырғыш шамдарға қарағанда, электр энергиясын үнемдейді, қызмет ету мерзімі 30 есе жоғары

1

2

Қауіпсіз, көлемі кіші

Жанып тұрған кездегі жылу бөлінуі

жоғары,

Ультра күлгін сәуле бөлінбейді

3

Кемшілігі

1

Бағасы өте жоғары

Кернеуі қатаң нормаланған

(резисторды қажет етеді)

2

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАРЫҚДИОД ШАМДАРЫН ӨНДІРУШІЛЕР . 1.Елімізде тұңғыш жарықдиод шамдар жасаумен айналысатын «LED SOLUTION» шағын зауыт, жарық диодшамы 3 Вт-450Вт және заман талабына сай жаңашыл үлгіде жасалған шамдар қуаты 37Вт-111Вт . 2.Өңірдегі инновациялық бағытта жұмыс жасап отырған әрі бүгінде іргелі кәсіпорынға айналған «Энерджи-Тараз» ЖШС жарық диод шам шығаратын зауыты соңғы үш жылдың көлемінде аяғына нық тұрды.    . 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАРЫҚДИОД ШАМДАРЫН ӨНДІРУШІЛЕР .

1.Елімізде тұңғыш жарықдиод шамдар жасаумен айналысатын «LED SOLUTION» шағын зауыт, жарық диодшамы 3 Вт-450Вт және заман талабына сай жаңашыл үлгіде жасалған шамдар қуаты 37Вт-111Вт .

2.Өңірдегі инновациялық бағытта жұмыс жасап отырған әрі бүгінде іргелі кәсіпорынға айналған «Энерджи-Тараз» ЖШС жарық диод шам шығаратын зауыты соңғы үш жылдың көлемінде аяғына нық тұрды. 

  . 

Ең үнемді тұрмыстық құралдарды пайдалану 20-21 дюйм диагональді - орташа экранды теледидар 75 мА (миллиАмпер) тұтынады, желі кернеуі 220В, демек тұтыну қуаты Р=I*U (вольт қуаты, ампер тоғы жəне вольт кернеуі), біздің ұйықтайтын теледидарымыз: Р = 0,075 х 220 = 16,5 Вт тең. Егер сіз күніне алты сағат теледидар қарасаңыз, яғни күту режимінде электр тұтыну тəулігіне 297 Вт/с, айына 8910, ол дегеніміз 9 квт/с Шаңсорғышты пайдаланғанда жиын үшін қаптың үшінші бөлігі толы болғаны, шаң соруды 40 % нашарлатады, сəйкесінше бұнда электр энергияны жұмсауы 40% ұлғаяды. Жүйелі түрде шаңсорғыш қапың жəне жүк сауытың электр энергияны айтарлықтай тұтынуды қысқартады.

Ең үнемді тұрмыстық құралдарды пайдалану

20-21 дюйм диагональді - орташа экранды теледидар 75 мА (миллиАмпер) тұтынады, желі кернеуі 220В, демек тұтыну қуаты Р=I*U (вольт қуаты, ампер тоғы жəне вольт кернеуі), біздің ұйықтайтын теледидарымыз: Р = 0,075 х 220 = 16,5 Вт тең. Егер сіз күніне алты сағат теледидар қарасаңыз, яғни күту режимінде электр тұтыну тəулігіне 297 Вт/с, айына 8910, ол дегеніміз 9 квт/с

Шаңсорғышты пайдаланғанда жиын үшін қаптың үшінші бөлігі толы болғаны, шаң

соруды 40 % нашарлатады, сəйкесінше бұнда электр энергияны жұмсауы 40% ұлғаяды.

Жүйелі түрде шаңсорғыш қапың жəне жүк сауытың электр энергияны айтарлықтай

тұтынуды қысқартады.

Егер киімді үтіктегенде аз болса да энергияны үнемдегіңіз келсе, оны кеуіп қалған қалпында үтіктемеген жөн. Электр пешті де қолданар алдында оған сəйкес ыдысты да таңдау қажет, дұрыс таңдалмаған ыдыспен 5-10 % энергияны шығындайсыз. Түбі қисық ыдыспен қолданғанда электр энергиясын 40-60 % артық шығындайсыз. Электр шəйнектен татын да уақытылы алып тастау керек. Ол шəйнекті көп қыздырғаннан жəне суды қайнатқаннан пайда болып, ұзақ қызып, қайнағанға дейін көп уақытты қажет етеді.

Егер киімді үтіктегенде аз болса да энергияны үнемдегіңіз келсе, оны кеуіп қалған қалпында үтіктемеген жөн.

Электр пешті де қолданар алдында оған сəйкес ыдысты да таңдау қажет, дұрыс таңдалмаған ыдыспен 5-10 % энергияны шығындайсыз. Түбі қисық ыдыспен қолданғанда электр энергиясын 40-60 % артық шығындайсыз.

Электр шəйнектен татын да уақытылы алып тастау керек. Ол шəйнекті көп қыздырғаннан

жəне суды қайнатқаннан пайда болып, ұзақ қызып, қайнағанға дейін көп уақытты қажет

етеді.

Тоңазытқышты да ас бөлменің ең салқын бөлігіне қою қажет, мүмкіндігінше сыртқы жардың жаныңда тұрғаны жөн. Егер сіз тоңазытқышты 30°С температуралы бөлмеге қойсаңыз, электр энергиясын тұтыну екі есе өседі. Суықтың сыртқа кетпеуі үшін тоңазытқышты мүмкіндігінше қажетсіз ашпаған жөн. Тоңазытқышқа жылы асты салар алдында, оны бөлме температурасына дейін суытып алу қажет. Тоңазытқышта мұздың қалыптасуында міндетті түрде оны жібіту керек. Көп қабатты мұздың қалыптасуы азық- түліктің суықтауын төмендетеді жəне электр энергины артық тұтынуға əкеледі Ұялы телефонның электрқуатымен тотығу құралын тоққа қосып қойғанда да ол қызып кетеді. Бұндай жағдай құралдың тоққа қосылып тұрғанынан болады, сонда 95 % Электр энергиясы қажетсіз шығындалады

Тоңазытқышты да ас бөлменің ең салқын бөлігіне қою қажет, мүмкіндігінше сыртқы

жардың жаныңда тұрғаны жөн. Егер сіз тоңазытқышты 30°С температуралы бөлмеге

қойсаңыз, электр энергиясын тұтыну екі есе өседі. Суықтың сыртқа кетпеуі үшін

тоңазытқышты мүмкіндігінше қажетсіз ашпаған жөн. Тоңазытқышқа жылы асты салар

алдында, оны бөлме температурасына дейін суытып алу қажет. Тоңазытқышта мұздың

қалыптасуында міндетті түрде оны жібіту керек. Көп қабатты мұздың қалыптасуы азық-

түліктің суықтауын төмендетеді жəне электр энергины артық тұтынуға əкеледі

Ұялы телефонның электрқуатымен тотығу құралын тоққа қосып қойғанда да ол қызып

кетеді. Бұндай жағдай құралдың тоққа қосылып тұрғанынан болады, сонда 95 %

Электр энергиясы қажетсіз шығындалады

Өнеркəсіпте, үйлерде жəне пəтерлерде тұтынылатын энергия мөлшерін азайтудың жəне энергияны үнемдеудің арқасында тұтынушылардың қаражаты айтарлықтай мөлшерде үнемделеді. Мамандар қарапайым жəне арзан тəсілдердің көмегімен тұтынылатын энергияның 40%-на дейін үнемдеуге болады деп санайды. Энергияны дұрыс пайдалану туралы көбірек білгеніңіз жөн, сонда Сіз қаражатыңызды үнемдеп қана қоймай, қоршаған ортаны ластаудан сақтауға мүмкіндік тудырасыз, себебі электр энергиясын неғұрлым ұтымды пайдалансақ, соғұрлым бағалы шикізат қорларын азырақ пайдаланамыз.

Өнеркəсіпте, үйлерде жəне пəтерлерде тұтынылатын энергия мөлшерін азайтудың жəне энергияны үнемдеудің арқасында тұтынушылардың қаражаты айтарлықтай мөлшерде үнемделеді. Мамандар қарапайым жəне арзан тəсілдердің көмегімен тұтынылатын энергияның 40%-на дейін үнемдеуге болады деп санайды. Энергияны дұрыс пайдалану туралы көбірек білгеніңіз жөн, сонда Сіз қаражатыңызды үнемдеп қана қоймай, қоршаған ортаны ластаудан сақтауға мүмкіндік тудырасыз, себебі электр энергиясын неғұрлым ұтымды пайдалансақ, соғұрлым бағалы шикізат қорларын азырақ пайдаланамыз.

Жер тағдыры-ел тағдыры Мәңгілік еліміздің тағдыры, ұрпағымыздың болашағы біздің қолымызда!!!

Жер тағдыры-ел тағдыры

Мәңгілік еліміздің тағдыры,

ұрпағымыздың болашағы біздің қолымызда!!!

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Сарсен Раушан Нахувкызы

Дата: 04.03.2016

Номер свидетельства: 302228

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства