kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: С?йлем ішіне ?ойылатын тыныс белгілер. ?тір.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сады?бек Адамбеков атында?ы жалпы орта мектеп

Орында?ан: Билисбекова Гулбари Базарбаевна 

Саба?ты? та?ырыбы: С?йлем ішіне ?ойылатын тыныс белгілер. ?тір

Саба?ты? ма?саты:

1. Білімділік    2. Дамытушылы?           3. Т?рбиелік
О?ушыларды? ?тір ?ою ж?ніндегі да?дыларын жетілдіру, ?з бетемен ж?мыс істеуге да?дыландыру. С?йлем ??рамына кездесетін тыныс белгілеріні? ?ызметі мен ?олданылу орны, ?тір тыныс белгісін ?оюда ?станатын негізгі принциптерін о?ып-?йренуді? жобасын т?тас ?абылдау?а к?мектесу    ?тір ?андай орындарда, не ?шін ?ойылатыны, оны ?ою ?шін тілдік ?андай белгілерін білу керек екенін т?сіндіру. Проблемалы? жа?дайлар мен к?рделілік де?гейі арт?ан тапсырмаларды шешу кезінде дербес ойлана алуды дамыту?а жа?дай жасау.    Ма?ала ар?ылы тілге деген с?йіспеншілігін арттыру, с?здерді орынды ?олдану?а, тияна?тылы??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: д?ст?рлі саба?
Саба?ты? ?діс-т?сілдері: с?ра?-жауап,  талдау, баяндау, т?сіндіру, с.т.о(сыни т?р?ыдан ойлау) стратегиясы.
Саба?ты? жабды?ы: слайд, интерактивті та?та, карточкалар.
Саба?ты? барысы.
І. ?йымдастыру кезе?і
    - О?ушылармен с?лемдесу;
    - О?ушыларды т?гендеу;
    - Саба??а дайынды?тарын ба?ылау;
ІІ.?й тапсырмасын тексеру: 158-жатты?у, ереже жаттау.
ІІІ. Жа?а білімді ме?герту кезе?і.
Жа?а саба?: С?йлем ішіне ?ойылатын тыныс белгілері. ?тір.
Ой ша?ыру.
Жа?а та?ырып бойынша о?ушылар?а с?ра? ?ою.
 1. С?йлем ішіне ?ойылатын тыныс белгілерін ата.
 2.С?йлем ішіне ?ойылатын тыныс белгілері ?андай ?ызмет ат?арады?  
 3.?ыстырма с?йлем дегеніміз не?
 4.?аратпа с?з дегеніміз не?
 5.Ода?ай с?з дегеніміз не?
 6.Біры??ай м?шелер дегеніміз не?
 Ай?ындауыш м?ше дегеніміз не?
Слайд бойынша жа?а та?ырыпты т?сіндіру.
С?йлем ішіне ?ойылатын тыныс белгілер ерекшелеуші ?ызмет ат?арады. ?тір ?аратпа, ?ыстырма, ода?ай, т?л с?здер мен бірі??ай ж?не ай?ындауыш м?шелер ?олданылып т?р?ан с?йлемдерде ?ойылады.
1.    ?тір (,) Шешендік с?з шешендікке, адамгершілікке т?рбиелейді.
2.    ?ос н?кте (:) Ел деген м?з сия?ты: а?ырын ?стаса?, - т?сіп кетеді.
3.    Жа?ша () Жа?сылы?–кісіні? табандылы?ында.
                                                                     (М. ?уезов)
4.    Тырна?ша (“”) ?азыбек биден бір адам “кім жа?ын, не ?ымбат, не ?иын?” деген ?ш с?ра??а жауап беруін с?рапты.
5.    Сызы?ша (-) Ашу – д?шпан, а?ыл – дос, а?ылы?а а?ыл ?ос.
6.    Н?ктелі ?тір (;)    А?ылды ісіне сенеді;   А?ыма? к?шіне сенеді;??г?дік т?сіне сенеді.

Бірі??ай с?йлем м?шелеріні? арасында ?ойылады     ?аратпа с?здер (с?йлем басында, со?ында, ортасында)     ?ыстырма с?здер
(с?йлем басында, со?ында, ортасында)     О?ашалан?ан ай?ындауыш с?здер     Ода?ай с?здер
(с?йлем басында, со?ында, ортасында)    ??рмалас с?йлемдегі жай с?йлемдерді? аражігіне ?ойылады
Мені? ?ашы?ым бота к?зді, ?ыр м?рынды, шие ерін, а? ??ба келген а??у ?ыз.     Жігіттер, ойын арзан, к?лкі ?ымбат.
Мені? сырым, жігіттер, о?ай емес.
Ендігі кезек сенде, ?ара?ым.     Мені?ше, сені? айт?аны? д?рыс.
Б?ларды, ?рине осы жерде жасау?а болмайды.
?зі осында келген шы?ар, сір?.     Сен, ?азыбек би, б?л елді? соты.
Осы елді? ал?а ?стары сен, Батыр Баян.     Пай! Пай! Пай!
Киелі неткен жер!
    Ел к?шсе, жайлау жетімсірейді, ??с к?шсе, к?л жетімсірейді.

Біры??ай м?шелерде ?ойылатын ?тір.
Бірі??ай м?ше жал?аулы?сыз келгенде     Да, де, ?рі, я, яки, не, немесе, ?лде, жал?аулы? шылаулары бірі??ай м?шеде ?айталанып келгенде     Мен, ж?не жал?аулы? шылаулары ?айталанбайды     Да, де, ?рі, я, яки, не, немесе, ?лде, жал?аулы? шылаулары бірі??ай баяндауыштар арасында ?айталанбай келсе, шылаудан со? ?тір ?ойылады
Айг?л, ?сел, ?демілер келді.     Асыл да, ?сел де не ?йге кірерлерін, не кері кетерлерін білмей дал болды.     Айн?р мен Асыл, Айдын мен Асхат келді.     ?о?ырау со?ылды да, саба? басталды.

?аратпа с?здерге байланысты ?ойылытын ?тір.

?аратпа с?з с?йлемні? басында келсе, ?тір одан кейін ?ойылады    ?аратпа с?з с?йлемні? ортасында келсе, ?тір екі жа?ынан ?ойлады    ?аратпа с?з с?йлемні? со?ында келсе, ?тір оны? алдынан ?ойылады
-?же, Ырысбектікіне мен де барайын ба?
-шыра?тарым, ж?мысты то?татпа?дар!    -Іше ?ой,айналайын, та?ы ішші
-асы?па?ыз, ата балалары?ызды алі а? к?ресіз.    -Талаптары? жа?сы екен,балалар!

О?шаулан?ан ай?ындауыш?а байланысты ?ойылатын ?тір.

О?ашалан?ан ай?ындауыш
Бізді? ауылды? ?у баста ?жымшар боп ?алай ??рыл?анын біз, кейінгі жас ?рпа?, тек ?лкендер айт?ан ??гімелерден ?ана білеміз.
?ыстырма с?здерге байланысты ?ойылатын ?тір.
?ыстырма с?з с?йлемні? басында келсе, ?тір одан кейін ?ойылады    ?ыстырма с?з с?йлем ортасында келсе, ?тір 2 жа?ынада ?ойылады    ?ыстырма с?з с?йлемні? с??ында келсе, ?тір алдынан ?ойылады
Мені?ше, -
Абырой бол?анда,-
?кінішке орай,-
Сір?,-
Амал не, кітапты ?ойныма ты?тымда, жата??а келдім        -,?йтеуір,-
    -,?ыс?асы,-
    -,?рине,
И?, айтары жо?, ?те с?йкімді балалар.        -,Шамасы
     -,Б?лкім
     -,?йтеуір
Біреу к?рсеткен-ау, щамасы.Аман- есен ж?ріп жатырма, ?йтеуір.
Ода?ай?а байланысты ?ойылатын ?тір.
Ода?ай мен ?аратпа с?зді? ортасына ?тір ?ойылады    Ода?ай с?йлем ортасында келсе, ?тір 2 жа?ына ?ойылады    С?йлем со?ына келсе, алдына ?тір ?ойылады

Ойбай, Шегендей емес шы?арсы?    Білем, е, білем!    Ол ?андай ?н бол?аны, апыр-ау?

??рмалас с?йлемдерге ?ойылатын ?тір

Да, де, та, те, ?рі жал?аулы?тары ар?ылы байланысса, жал?аулы?тар -дан со? ?тір ?ойылады     Біра?, дегенмен, ?йтседе, сонды?тан, ?йткені, себебі
жал?аулы?тары ар?ылы байланысса, жал?аулы?тардан со? ?тір ?ойылады     ?айталанып келгенде     Жал?аулы?сыз ы??айлас, себеп м?нді салалас ??рмаластар арасында
?айтарар жауабы к?кірегінде ?айнап т?рса да, С?лтанмахм?тты? ?ні шы?пады.     ?кесі мен ?ызы осы жерде бірінші рет кездесті, біра? бірін – бірі танымады.     Кейде олар балаша шуласа, кейде сабырлы болады.     Дауыс шы??ан жа??а ?арап едім, ?ол созым жерде елік т?р.

Жатты?улармен ж?мыс:
168-жатты?у.
? Шылаусыз байланыс?ан біры??ай м?шелерді? арасына шылау ?ойып, байланыстырып к?рі?дер. Тыныс белгілерінде ж?не ма?ыналарында ?андай айырмашылы? болады екен?
О ?арамен жазыл?ан с?здерді? ма?ынасын т?сіндірі?дер.
170-жатты?у.
172-жатты?у.
173-жатты?у.
177-жатты?у.
181-жатты?у.
С?ра? – жауап.
1. С?йлемні? ішіне ?ойылатын тыныс белгілерін ата.
2. ?тір ?андай жа?дайда ?ойылады?
 Карточкамен ж?мыс.  
         1. С?йлемдерді с?йлем м?шесіне талда. Бастауыштарын ?аратпа с?зге   айналдырып, тиісті орын?а тыныс белгісін ?ой.
         2. ?аратпа с?здерді бірде с?йлемні? алдына, бірде ортасына, бірде ая?ына ?ойып, оларды тыныс белгілерімен айырып жазы?дар.
         3. Ода?ай с?здерді тыныс белгілерін ?ойып к?шірі?іздер.     
?І. ?йге тапсырма беру: 186-жатты?у.
?І. Ба?алау.

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: С?йлем ішіне ?ойылатын тыныс белгілер. ?тір.»
С.Көбеев атындағы №56 жалпы орта мектепТақырыбы: «Синонимдер»Сыныбы: 5А
Пән мұғалімі: Умиралиева Ж

Сабақтың тақырыбы: Сөйлем түрлеріСабақтың мақсаты: 1) Білімділігі - сөйлем түрлері жайлы толық

мағлұмат бере отырып, сөйлем түрлерін меңгерту.


2) Дамытушылығы – тапсырмалар

орындата отырып, оқушылардың ойлау

қабілетін дамыту, сөйлем түрлерін ажырата

білуге үйрету.

3) Тәрбиелігі- оқушыларды тазалыққа,

ұқыптылыққа тәрбиелеуСабақтың әдісі: сұрақ – жауап, түсіндіру, әңгімелесу


Сабақтың түрі: Ашық сабақ


Сабақтың көрнекілігі: Оқулық, интербелсенді тақта


Сабақтың барысы:


І. Ұйымдастыру кезеңі


а) Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу

б) Сыныптың сабаққа дайындығын тексеру

в) Оқушы зейінін сабаққа аударуІІ. Үй тапсырмасын сұрау


  1. Дәптерлерін тексеру

  2. Сұрақ –жауап жүргізу1. Мәтін деген не?

2. Мәтіннің түрлеін ата

3. Дауыстылар неше түрге бөлінеді?

4. Ұяң дауыссыздарды ата

5. Қатаң дауыссыздарды атап шық?

6. Дыбыстар нешеге бөлінеді?


ІІІ. Жаңа сабақ


Бейне сөз шешу,,,, , , ,,,,

,, ,,,,, ,, ,,, ,,,,с

ө

й

л

е

м

т

ү

р

л

е

р

і

Бір нәрсе туралы хабарлау мақсатымен айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем

дейміз. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте (.) қойылады.

Мектепте оқушылар бар

Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз. Сұраулы сөйлем соңына сұрақ белгісі (?) қойылады.

Сен нешінші сыныпта оқисың?

Адамның көңіл- күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейміз. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнің соңына леп белгісі (!) қойылады. Ауа райы қандай жақсы!Сабақты бекіту


«Жұмбақ шешу» ойыны


  1. Өзім сөзден тұрамын, аяқталған ойды құрадым (сөйлем)

  1. Өзім сөзден тұрамын, хабар мен нүкте жинағым (нүкте)


  1. Мен де сөзден тұрамын, сұраулы ойды құрадым өзгеден жауап сұрадым (сұрау белгісі)  1. Қуану, ренжу, өкіну,

Мақсатын соны сездіру

Ұранды да айтамын

Қарқындап барып қайтамын (леп белгісі)Тапсырмалар


А) өзіндік жұмыс


/________ _______ ________ .

/________ _______ ________ ?

/________ _______ ________ !

Осы сызбалар бойынша сөйлем құрату


В) Төменде берілген сөйлемдерді тиісті үйге кіргізіп, оның себебін дәлелде  1. Ат жарысы басталды

  2. Алда келе жатқан кім?

  3. Болат, бас қамшыны бас!


С) Мыны лепті сөйлемдерді сұраулы, хабарлы сөйлемдерге айналдырыңдар!


Табиғат қандай жақсы!

Табиғат жақсы екен

Табиғат жақсы ма?


Алақай, Әсел ұялы телефон алды!

Әсел ұялы телефон алды.

Әсел ұялы телефон алды ма?

Жаңбырдың қатты жаууын-ай!


Жаңбыр қатты жауды

Жаңбыр қатты жауды ма?


Жаттығулар орындау


142- жаттығу (44-бет ескі кітап)

Сөйлемді оқы, оларды сұраулы сөйлемге айналдыр.


Сен бізді күтесің (бе)

Үйде нан бар (ма)

Ертайда мұндай өшіргіш жоқ (па)

Сен бүгінгі кезектен қал (ма)

Күн бүгін суық (па)


4- тапсырма Ауызша жүргізіледі


5- тапсырма Мұғалім мәтінді мәнерлеп оқыту


Тіл туралы мақал-мәтелдерСабақты қорыту


«Кім білгір» ойыны арқылы сабақты қорытуОқушыларды бағалау: Сұраққа берген жауаптарына қарай бағалаймын.Үй тапсырмасына : Мәнерлеп оқу, 3- тапсырма (43 бет),

143-жаттығу (45 бет)

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: С?йлем ішіне ?ойылатын тыныс белгілер. ?тір.

Автор: Билисбекова Гулбари Базарбаевна

Дата: 19.03.2016

Номер свидетельства: 307499

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства