kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "О?ушылармен ?ткізген іс-шаралар сапасы ж?не ?ажеттілігі"

Нажмите, чтобы узнать подробности

ж?не ?ажеттілігі

 Кітапхана – сапалы білімні? сенімді кепілі. Кітап бізді? рухани ??ндылы?ымыз, те?дессіз байлы?ымыз. ?ткен замандарды? т???иы? тере?інен сыр шертетін тарихта да, ?дебиетті де бас?а ?ылым кереметтерін де осы кітапханадан табамыз. Талай о?и?аларды? ку?сі, талай жа?алы?ты? к?зі-осы кітаптар. Рухани тарихын, ата бабаларымызды? салт д?ст?рлерін, ?дет ??рпын тануда кітапты? берер, к?мегі ?шанте?із.
         Рухани білімні?, рухани м?дениетті? ауадай ?ажеттігі, ма?ыздылы?ы еш?ашан м?нін жой?ан емес. Адам баласы сол байлы?ты? к?зін «кітап» деген ??діреттен тапты.

 ?ылым мен техника, жо?ары технология дамы?ан ХХІ ?асырда да б?ріні? бастау алар ?айнар к?зі – кітап. ?р кітап ?зінше бір ??пия. ?ол?а алып пара?тай бастаса?, ?асырлар ?ойнауыны? т???иы? тере?інен та??ажайып талай талай сыр шертеді. Ол ?рбір жеке т?л?аны? ой ?рісін дамытып, рухани ?азынасына айналды. ?азіргі ?о?амымызды? ?айнар к?зі осы кітапханадан бастау алады. Осы ?асиетті ?азынамыз кітаптарды к?зімізді? ?арашы?ындай са?тайтын, о?ырманды кітап м?хитына жетелейтін м?дени оша?тарды? бірі кітапхана. ?стаздарды? ?стазы Ы.Алтынсарин атамыз: «О?ыса?ыз балалар, шамнан шыра? жа?ылар» - деп алда?ыны к?ргендікпен болжа?ан. М?нда?ы «шамы» - тере? білім, ?ылым болса керек.

 Осынау білім, деген шамны? жар?ырай т?суі ?шін кітапты?, сол кітапты? жина?талар жері – кітапхананы? ?ашан да т??ыры биік болуы тиіс. №46 орта мектеп кітапханасы да осы ма?сатты бетке ?стай отырып, кітапхананы шын м?нінде білім ордасы етіп к?рсету ?шін ж?мыс жасап келеміз. Кітапхананы? басты байлы?ы-кітап. Сонды?тан да бізді? ж?мысымызды? м?нді де ма?ыналы болуы д?рыс жабды?тал?ан кітап ?оры болуы тиісті. Бізді? мектепті? о?ушыларын  о?улы?тармен ?амтамасыз ету біршама жол?а ?ойыл?ан. Негізінен тапсырыс берілген кітаптар тегіс алынып, о?ырмандарымыз?а таратылды.  К?ркем ?дебиет пен танымды? ?дебиеттерге келетін болса? ?аза?  ж?не орыс ?дебиеттерінен ба?дарлама?а с?йкес ?осымша ?дебиеттер ?оры бар. Мектеп ?кімшілігіні? к?мегімен жыл сайын «Кітапхана?а кітап сыйла» акциясы ?ткізіліп т?пады. Осы акцияны? ?ткізілуімен кітап ?орын толы?тыру?а м?мкіншілік болды.

Кітапханада бар ?дебиеттерімізді насихаттау ма?сатында «Назар аудары?ыздар! Жа?а кітаптар»  атты а?паратты? кітап к?рмесі, «Ертегілер елінде» атты балалар ?дебиетіні? ж?не «Электронды? о?улы?тар-заман талабы» атты электронды? о?улы?тар к?рмесі жабды?тал?ан.

Танымды? – к?пшілік ?дебиеттерді насихаттауда  кітапхананы? бір о?у залы ?аза?стан туралы, ту?ан жерімізді? ба?а жетпес байлы?ы жайлы к?ркемсуретті кітаптар, тарихи т?л?алар, батырлар мен билер туралы кітаптар ?ойылып, « ?аза?стан –байта? елім мені?» атты ке? ау?ымды к?рмемен безендірілген.

Б?л кітап к?рмесінде Т?уелсіз ?аза?станны? т???ыш Президенті Елбасымыз туралы а?параттар ?немі жа?артылып отырылады, Елбасыны? е?бектері, ?аза? еліні? ма?танышы Астана ?аласыны? ?семдігін  айшы?тап т?ратын кітаптар ?ойыл?ан. Б?л  кітап к?рмесі мектеп о?ушыларыны? ?немі пайдаланатын, кітапты? ?ымбат ?азына екенін, Елбасымыз Н.?.Назарбаевты? кітап туралы айт?ан ?анатты с?зіні? шын ма?ынасын сезіне алатын ?асиетті орын деп айту?а болады.
Та?ырыпты? кітап к?рмелеріне келетін болса? «Шаханов шы?ы» атты кездесу кешінде «Эверестке шы?у » атты кітап к?рмесі мен слайд жасалды.

Мектепішілік Абай о?уларында «Абай-дара, Абай-дана ?аза?та.» атты кітап к?рмесі к?пшілік назарына ?сынылды.?лтты? р?міздерімізді насихаттау барысында «Ел р?міздері-ел рухы» атты кітап к?рмесі т?ра?ты ж?мыс істейді.

Кітап-?мір ?стазы, ба?а жетпес байлы? дейміз. Біра? б?л к?нде кітап о?у?а деген ?ызы?ушылы? т?мендеп кеткені жасырын емес. Кітап о?у – білімге ?мтылысты, д?ниетанымды ке?ейтуді, адамны? ?зін тануын білдіреді. К?нделікті ?мірде кітап о?итын кісі мен о?ымайтын кісіні? айырмашылы?ын тез бай?ау?а болады. Кітап о?итын адамны? а?ыл-парасаты, танымы, білімі, сыпайылы?ы, м?дениеттілігі сия?ты к?птеген ізгі ?асиеттермен ерекшеленіп т?рады. Сонды?тан да бізді? кітапхана ?з о?ырмандарымыз?а  сараптама жасай келе мыныдай на?ты фактілерге кездестік. М??алімдер тарапынан кітап о?итындар, кітапхана?а ?атынайтындар о?у жылыны? бастап?ы кезінде о?улы?тар алу мен о?у ?дістемелік ??ралдар алу кезінде бай?ал?ан. ?азіргі уа?ытта   кітап о?итын ?стаздар ?атарына е? белсенді Юсупова Меруерт тарих п?ніні? м??алімі, Оспанова Фариза ?аза? тілі п?ніні? м??алімі, Жунсалиева Г?лмира, ?арсыбаева Айман ?аза? тілі п?ніні? м??алімдері, бастауыш сынып м??алімдері Алипбаева Ма?пал, Айтбаева Г?лн?р, Мадреймова Шамсияны атау?а болады. Міне осы м??алімдерді? о?ушылары да кітапхана?а к?п ?атынайды. о?ушыларын кітап?а ?ызы?тыру ма?сатында «Кітап –рухани сар?ылмас ?азына» атты т?рбие са?атын кітапханада ?ткізді.

Мектеп кітапханасында ?стаздар мен о?ушылар?а о?у ?дістемелік к?мек к?рсету ма?сатында мерзімдік басылымдар к?рмесін ?йымдастырып, интернет желісін пайдалану ар?ылы ?ажетті а?параттар алып беру ж?мыстарын ж?ргізіп отырамыз.Мектепте ?ткізіліп отыратын ?р м?дени – к?пшілік ж?мыстар кітапханамен ты?ыз байланысты. ?тетін ?о?амды? іс шаралар ?р ?илы та?ырыпта болатынды?тан кітапханада библиографиялы? ж?мыс та ?р сала бойынша орындалады.

Бізді? кішкентай о?ырмандарымыз ?шін о?у залы ?сем безендірілген.
Бастауыш сынып о?ушыларымен  кітап туралы ??гімелер ?ткізіліп т?рады. Мысалы: "Таныс болайы?" жа?а о?ырмандарды кітапханамен таныстыру.
«Атаулы к?ндер – ел тарихыны? ай?а?ы» атты та?ырып бойынша безендірілген кітап к?рмелері:

- Т???ыш Президент к?ніне орай «Елбасы- ел тірегі» атты кітап к?рмесі;
- Тілдер к?ні ?арса?ында «Тілім мені? тірлігімні? ай?а?ы» атты к?рме;
- "Зорлы?-зомбылы?сыз балалы?  ша?" та?ырыбы бойынша «Балаларды ж?не бал?ын балалы?ты ?ор?аймыз» атты кітап ж?не балалар сал?ан суреттер к?рмесі;
- Каза?станны? халы? жазушысы С?кен Сейфулинні? ту?анына 120 жыл (1894-1938) толуына «С?лу с?зді? с?лейі - С?кен сері» кітап к?рмесі;

- Бердібек Со?па?баев ту?анына 90 жыл толуына орай «?мірге ??штар к??ілмен» атты кітап к?рмесі;

- Бейімбет Майлин ту?аныны 120 жыл толуына байланысты та?ырыпты? кітап с?ресі.

 21 а?пан ту?ан тілдер к?ніне ?аза? тілі, орыс тілі, а?ылшын тілі жайлы а?паратты? кітап с?релері ?йымдастырылды.

         Жылды? жоспар бойынша 2014-2015 о?у жылында  ?ткізілген іс-шаралар Жамбыл облысыны? 75 жылды?ына орай «Тамыры тере? –Таразым» атта танымды? саба?, ?аза?стан Республикасыны?  халы? жазушысы, а?ын, ?о?ам ?айраткері  М?хтар Шахановпен кездесу кеші, т???ыш президент к?ніне орай «Дара т?л?а- дана т?л?а» атты о?ырман конференциясы ?ткізілді. ?Р президенті  Н.?. Назарбаевты? «Н?рлы жол-болаша??а бастар жол» жолдауын тал?ылау. Абай атында?ы к?пшілік кітапханасымен бірлесіп к?рнекті ?о?ам ж?не мемлекет ?айраткері Д.А.?онаевты? ту?анына 103 жыл толуына байланысты «Ізі ?шпейтін ізгі адам» та?ырыбында  библиография к?ні ?ткізілді.

 Кітапхана – кітап ар?ылы жас жеткіншектерді? ой-?рісін дамыту?а парасаттылы??а т?рбиелей алатын м?дениет орталы?ы. Сонды?тан м?дени, оша?тарды жандандыру, оны? ішінде балалар?а ?ызмет к?ресететін мектеп кітапханаларыны? е?сесін к?теру, д?ст?рімізді са?тай отырып, ?скеле? орта? білімін, рухани байлы?ын арттыру барлы?ымызды? орта? міндетіміз! 

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "О?ушылармен ?ткізген іс-шаралар сапасы ж?не ?ажеттілігі" »

Мектеп кітапханасының оқушылармен өткізген іс-шараларының сапасы және қажеттілігі

 Кітапхана – сапалы білімнің сенімді кепілі. Кітап біздің рухани құндылығымыз, теңдессіз байлығымыз. Өткен замандардың тұңғиық тереңінен сыр шертетін тарихта да, әдебиетті де басқа ғылым кереметтерін де осы кітапханадан табамыз. Талай оқиғалардың куәсі, талай жаңалықтың көзі-осы кітаптар. Рухани тарихын, ата бабаларымыздың салт дәстүрлерін, әдет ғұрпын тануда кітаптың берер, көмегі ұшантеңіз.
  Рухани білімнің, рухани мәдениеттің ауадай қажеттігі, маңыздылығы ешқашан мәнін жойған емес. Адам баласы сол байлықтың көзін «кітап» деген құдіреттен тапты.

 Ғылым мен техника, жоғары технология дамыған ХХІ ғасырда да бәрінің бастау алар қайнар көзі – кітап. Әр кітап өзінше бір құпия. Қолға алып парақтай бастасаң, ғасырлар қойнауының тұңғиық тереңінен таңғажайып талай талай сыр шертеді. Ол әрбір жеке тұлғаның ой өрісін дамытып, рухани қазынасына айналды. Қазіргі қоғамымыздың қайнар көзі осы кітапханадан бастау алады. Осы қасиетті қазынамыз кітаптарды көзіміздің қарашығындай сақтайтын, оқырманды кітап мұхитына жетелейтін мәдени ошақтардың бірі кітапхана. Ұстаздардың ұстазы Ы.Алтынсарин атамыз: «Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар» - деп алдағыны көргендікпен болжаған. Мұндағы «шамы» - терең білім, ғылым болса керек.

 Осынау білім, деген шамның жарқырай түсуі үшін кітаптың, сол кітаптың жинақталар жері – кітапхананың қашан да тұғыры биік болуы тиіс. №46 орта мектеп кітапханасы да осы мақсатты бетке ұстай отырып, кітапхананы шын мәнінде білім ордасы етіп көрсету үшін жұмыс жасап келеміз. Кітапхананың басты байлығы-кітап. Сондықтан да біздің жұмысымыздың мәнді де мағыналы болуы дұрыс жабдықталған кітап қоры болуы тиісті. Біздің мектептің оқушыларын  оқулықтармен қамтамасыз ету біршама жолға қойылған. Негізінен тапсырыс берілген кітаптар тегіс алынып, оқырмандарымызға таратылды. Көркем әдебиет пен танымдық әдебиеттерге келетін болсақ қазақ және орыс әдебиеттерінен бағдарламаға сәйкес қосымша әдебиеттер қоры бар. Мектеп әкімшілігінің көмегімен жыл сайын «Кітапханаға кітап сыйла» акциясы өткізіліп тұпады. Осы акцияның өткізілуімен кітап қорын толықтыруға мүмкіншілік болды.

Кітапханада бар әдебиеттерімізді насихаттау мақсатында «Назар аударыңыздар! Жаңа кітаптар»  атты ақпараттық кітап көрмесі, «Ертегілер елінде» атты балалар әдебиетінің және «Электрондық оқулықтар-заман талабы» атты электрондық оқулықтар көрмесі жабдықталған.

Танымдық – көпшілік әдебиеттерді насихаттауда  кітапхананың бір оқу залы Қазақстан туралы, туған жеріміздің баға жетпес байлығы жайлы көркемсуретті кітаптар, тарихи тұлғалар, батырлар мен билер туралы кітаптар қойылып, « Қазақстан –байтақ елім менің» атты кең ауқымды көрмемен безендірілген.

Бұл кітап көрмесінде Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Президенті Елбасымыз туралы ақпараттар үнемі жаңартылып отырылады, Елбасының еңбектері, қазақ елінің мақтанышы Астана қаласының әсемдігін  айшықтап тұратын кітаптар қойылған. Бұл  кітап көрмесі мектеп оқушыларының үнемі пайдаланатын, кітаптың қымбат қазына екенін, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың кітап туралы айтқан қанатты сөзінің шын мағынасын сезіне алатын қасиетті орын деп айтуға болады.
Тақырыптық кітап көрмелеріне келетін болсақ «Шаханов шыңы» атты кездесу кешінде «Эверестке шығу » атты кітап көрмесі мен слайд жасалды.

Мектепішілік Абай оқуларында «Абай-дара, Абай-дана қазақта...» атты кітап көрмесі көпшілік назарына ұсынылды.Ұлттық рәміздерімізді насихаттау барысында «Ел рәміздері-ел рухы» атты кітап көрмесі тұрақты жұмыс істейді.

Кітап-өмір ұстазы, баға жетпес байлық дейміз. Бірақ бұл күнде кітап оқуға деген қызығушылық төмендеп кеткені жасырын емес. Кітап оқу – білімге ұмтылысты, дүниетанымды кеңейтуді, адамның өзін тануын білдіреді. Күнделікті өмірде кітап оқитын кісі мен оқымайтын кісінің айырмашылығын тез байқауға болады. Кітап оқитын адамның ақыл-парасаты, танымы, білімі, сыпайылығы, мәдениеттілігі сияқты көптеген ізгі қасиеттермен ерекшеленіп тұрады. Сондықтан да біздің кітапхана өз оқырмандарымызға  сараптама жасай келе мыныдай нақты фактілерге кездестік. Мұғалімдер тарапынан кітап оқитындар, кітапханаға қатынайтындар оқу жылының бастапқы кезінде оқулықтар алу мен оқу әдістемелік құралдар алу кезінде байқалған. Қазіргі уақытта   кітап оқитын ұстаздар қатарына ең белсенді Юсупова Меруерт тарих пәнінің мұғалімі, Оспанова Фариза қазақ тілі пәнінің мұғалімі, Жунсалиева Гүлмира, Қарсыбаева Айман қазақ тілі пәнінің мұғалімдері, бастауыш сынып мұғалімдері Алипбаева Мақпал, Айтбаева Гүлнұр, Мадреймова Шамсияны атауға болады. Міне осы мұғалімдердің оқушылары да кітапханаға көп қатынайды. оқушыларын кітапқа қызықтыру мақсатында «Кітап –рухани сарқылмас қазына» атты тәрбие сағатын кітапханада өткізді.

Мектеп кітапханасында ұстаздар мен оқушыларға оқу әдістемелік көмек көрсету мақсатында мерзімдік басылымдар көрмесін ұйымдастырып, интернет желісін пайдалану арқылы қажетті ақпараттар алып беру жұмыстарын жүргізіп отырамыз.Мектепте өткізіліп отыратын әр мәдени – көпшілік жұмыстар кітапханамен тығыз байланысты. Өтетін қоғамдық іс шаралар әр қилы тақырыпта болатындықтан кітапханада библиографиялық жұмыс та әр сала бойынша орындалады.

Біздің кішкентай оқырмандарымыз үшін оқу залы әсем безендірілген.
Бастауыш сынып оқушыларымен  кітап туралы әңгімелер өткізіліп тұрады. Мысалы: "Таныс болайық" жаңа оқырмандарды кітапханамен таныстыру.
«Атаулы күндер – ел тарихының айғағы» атты тақырып бойынша безендірілген кітап көрмелері:

- Тұңғыш Президент күніне орай «Елбасы- ел тірегі» атты кітап көрмесі;
- Тілдер күні қарсаңында «Тілім менің тірлігімнің айғағы» атты көрме;
- "Зорлық-зомбылықсыз балалық  шақ" тақырыбы бойынша «Балаларды және балғын балалықты қорғаймыз» атты кітап және балалар салған суреттер көрмесі;
- Казақстанның халық жазушысы Сәкен Сейфулиннің туғанына 120 жыл (1894-1938) толуына «Сұлу сөздің сүлейі - Сәкен сері» кітап көрмесі;

- Бердібек Соқпақбаев туғанына 90 жыл толуына орай «Өмірге құштар көңілмен» атты кітап көрмесі;

- Бейімбет Майлин туғаныны 120 жыл толуына байланысты тақырыптық кітап сөресі.

 21 ақпан туған тілдер күніне қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі жайлы ақпараттық кітап сөрелері ұйымдастырылды.

Жылдық жоспар бойынша 2014-2015 оқу жылында өткізілген іс-шаралар Жамбыл облысының 75 жылдығына орай «Тамыры терең –Таразым» атта танымдық сабақ , Қазақстан Республикасының халық жазушысы, ақын , қоғам қайраткері Мұхтар Шахановпен кездесу кеші, тұңғыш президент күніне орай «Дара тұлға- дана тұлға» атты оқырман конференциясы өткізілді. ҚР президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» жолдауын талқылау. Абай атындағы көпшілік кітапханасымен бірлесіп көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Д.А.Қонаевтың туғанына 103 жыл толуына байланысты «Ізі өшпейтін ізгі адам» тақырыбында библиография күні өткізілді.

 Кітапхана – кітап арқылы жас жеткіншектердің ой-өрісін дамытуға парасаттылыққа тәрбиелей алатын мәдениет орталығы. Сондықтан мәдени, ошақтарды жандандыру, оның ішінде балаларға қызмет көресететін мектеп кітапханаларының еңсесін көтеру, дәстүрімізді сақтай отырып, өскелең ортақ білімін, рухани байлығын арттыру барлығымыздың ортақ міндетіміз! 
Тұңғыш президент күні

Мұхтар Шахановпен кездесу кеші
«Тамыры терең-Таразым»-танымдық сабақ
«Ізі өшпейтін ізгі адам» - Д.А. Қонаевқа – 103 жыл

(Библиография күні)

Сен білесің бе?»

Жаңа энциклопедиялармен танысу


« Бәрін білгім келеді»

«Бақыт деген не?»

Дауыстап оқуКітап көрмелері
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Баяндама "О?ушылармен ?ткізген іс-шаралар сапасы ж?не ?ажеттілігі"

Автор: Есимбекова Ализа Туралбайкызы

Дата: 07.04.2015

Номер свидетельства: 198253

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства