kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сценарий торжественного принятия в ряды "Жас Улан"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Республикалы? біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымына ?абылдау салтанатты жиыныны? сценарийі

?тетін к?ні: 

?тетін орны: 

(Акт залы ?Р мемлекеттік р?міздерімен безендіріледі.

Ша?ырылатын ?она?тар: ?стаздар, о?ушылар ж?не мектеп ?кімшілігі.

І ж?ргізуші:

     ?айырлы к?н о?ушылар ж?не ?стаздар, мектеп ?кімщілігі Республикалы? біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымы ?атарына ?лдар мен ?ыздарды ?абылдау салтанатты жиынына ?ош келді?іздер!

ІІ ж?ргізуші:

Армысыздар ??рметті мектеп ?кімшілігі, ?стаздар ж?не  о?ушылар! Б?гінгі ?аза?стан халы?тарыны?  бірлігі к?ніне арнал?ан, сондай-а?,  жас азаматтарды елімізді? на?ыз патриоттары, ?згерістерден ?аймы?пайтын, е?бек??мар, білімге ??штар, ?зін-?зі жетілдіруге ?немі ?мтылатын, ?ршіл, ?айсар етіп т?рбиелеуді, д?ст?рімізді, ?лтты? ж?не жалпы адамзатты? ??ндылы?тарымызды ?астерлейтін рухани д?ниесі ке? т?л?аны ?алыптастыруды к?здейтін «Біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымы» Республикалы? ?о?амды? Бірлестігіні? ?атарына мектеп о?ушыларын ?абылдау  р?сіміне арнал?ан салтанатты жиынымызды ашы? деп жариялаймыз!

І ж?ргізуші:

     ?аза?стан к?ннен-к?нге ?ркендеп, г?лденуде. Біз, осындай елде ту?анымыз?а ба?ыттымыз. Б?гін ?стаздар ж?не о?ушылар Республикалы? біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымына ?абылдау р?сімінде ку? болып отыр.

ІІ ж?ргізуші:

Т?сініп тере?, ?мірді? м?нін,                                                                                                Жалынды жастар, сендерсі? с?нім                                                                                               Беретін бой?а к?ш-?уат,жігер                                                                                               Шыр?алсын шатты? ?н?ран ?нім!            

ІІ ж?ргізуші:        

О?ушылар т?зелі?дер, тік т?ры?дар! ?Р ?н?раны ойналсын! 

?н?ран ойналады      

І ж?ргізуші:

       ?аза?стан Республикасыны? туы мен «Біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымы» Республикалы? ?о?амды? Бірлестігіні? туы  е?гізілуге дайын.

ІІ-ж?ргізуші:
       Ендеше, бейбітшілік к?ніне  арнайы орайластырыл?ан  о?ушыларды «Жас ?лан» ?йымыны? ?атарына ?абылдау р?сіміне к?ше отыра, алдымен ?йымны?   ма?сат, міндет, ережелерімен таныстыру?а р??сат еті?іздер.
І-ж?ргізуші:
«Жас?лан» ?йымыны? ?рбір м?шесі:

І ж?ргізуші:

 ?о?амды?  ?мірде, т?рмыста, ?аза?  ?лтты?  болмыста, халы?ты? келбетпен ?алыпты са?тай отырып, ата-анасын шынайы сыйлап, оларды?  ?негелі ?асиеттерін бой?а сі?іріп, ?сиеттерін орындауды перзенттік парыз деп т?сінеді. Ту?ан елін шексіз с?йеді.

ІІ ж?ргізуші:

?аза?стан Республикасыны? туыны? т?сіндей галстук та?у керек ж?не Республикамызды? мемлекеттік нышандарын ??рметтеп, мемлекеттік ?н?ранды жат?а айту керек.

І ж?ргізуші:

Шет елдерді? мемлекеттік нышандары, адамдарды? немесе бас?а да суреттер салын?ан, атаулар жазыл?ан, киімдерді киюмен, заттарды пайдаланумен ?уестенбейді.

ІІ ж?ргізуші:

?зін т?рмыста, ?о?амды? ?мірде сыпайы, ?арапайым мінезде ?стайды.

І ж?ргізуші:

?аза?  тілін еркін ме?геріп елді? тарихын, м?дениетін, ?дебиетін, ?нерін, салт-д?ст?рін жа?сы білу, дамыта т?су  са?тау ?шін ынталы е?бектенетін болады.

ІІ ж?ргізуші:

Жас?лан ?йымыны? м?шесі  - Отанына адал.
Жас?лан ?йымыны? м?шесі  - Отаныны? адал азаматтары.

І ж?ргізуші:

Жас?лан ?йымыны? м?шесі  - Отаныны? т?уелсіздігі мен бостанды?ы ?шін к?ресуші

ІІ ж?ргізуші:

Жас?лан ?йымыны? м?шесі - батырларымызды? атын ??рметтеп, оны? м??гі ?ор?аушысы болу?а дайындалады.

І ж?ргізуші:

Жас?лан ?йымыны? м?шесі  - о?уда, е?бекте ж?не спортта ?жет те ?айсар.
ІІ ж?ргізуші:

 Жас?лан ?йымыны? м?шесі  - шыншыл, адал жолдас, ?р?ашан да шыншылды? ?шін к?ресуге дайын болуы керек.

І ж?ргізуші:

 Білімді –к?кіректе н?р деп т?сін
Жігерлі, жалынды отты жыр деп т?сін.
Атал?ан ма?сат, талап, ережені,
Орындау?а б?рі?де міндеттісі?!

ІІ ж?ргізуші:

Б?гінгі та?да облысты? ж?не ауданды? де?гейде мектебімізді? атын ас?а?татып ж?рген «Мирас» ?йымы  м?шелері  «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымы ?атарына ?абылданады.

І ж?ргізуші:

ІІ ж?ргізуші:

Жас ?лан» ?йымыны? негізгі ма?саты – о?ушыларды? ?о?амды?, ?леуметтік, танымды? ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту. Ал міндеттері - ?леуметтік т?жірибені байыту ж?не дамыту, мектептегі т?рбиелік ?леуетін ж?зеге асыру болып табылады.

І ж?ргізуші:

Республикалы? біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымына кіре отырып:

 1. ?Р патриоты болу?а;
 2. Мемлекеттік р?міздерді ??рметтеуге, д?ріптеуге;
 3. Отанымыды ма?таныш етуге;
 4. Ата-ананы ?адірлеуге;
 5. Білімге ?мтылу?а;
 6. Салауатты ?мір салтын ?стану?а;
 7. Таби?атты аялау?а;
 8. «Жас ?лан» ережесін б?лжытпай са?тау?а ж?не оны ?з достарымнан талап етуге;
 9. Жерлестерімізді? да??ты ерлігі, ?негесі негізінде ерлікке ?йренуге ж?не Отан?а шексіз ?ызмет етуге салтанатты т?рде ант етесі?дер ме?

ІІ ж?ргізуші:

Топ басшылары б?гінгі Республикалы? біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымына ?абылдау салтанатты жиынына дайынды?тары  туралы рапорт тапсыру?а дайындал                                 

Рапорт м?тіні:

Т?лімгер Озанов Фархат Жомарт?али?лы «Октябрь мектеп – балаба?ша кешені» КММ  «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымына ?абылдау салтанатты жиынына дайын. Рапорт тапсырушы топ басшысы Газизова  Салия. Рапорт тапсырылды.

 І ж?ргізуші:

 «Біз.»

О?ушылар: «Жас ?лан»

 ІІ ж?ргізуші: 

 - ?ранымыз

 О?ушылар: «?аза?стан – Н?рс?лтан – Жас ?лан» - 3 рет.

         («Жас ?лан» ?н?раны ойналады).

І ж?ргізуші:

 ?абылдау?а жас?ландар ж?не жас?ырандар дайын.

ІІ ж?ргізуші:

Егеменді  елімізді?  тірегі                                                                                        

Мектепті?  болаша?ы  жігері                                                                                                 Досты?пен татулы? тілегі                                                                                                     

«Жас ?лан»  ?йымыны?  біз  т?легі                                                                                            О?ушылар ке?есі о?ушылар?а галстук та?у?а дайындалы?ыздар.                   

ІІ ж?ргізуші:

??рметті ?она?тар ж?не о?ушылар, сіздерді «Жас ?лан» ?йымына ?абылдан?ан о?ушылар?а туымыз т?стес к?гілдір галстук ж?не т?сбелгілерін табыстау р?сіміне ша?ырамыз.

(галстук пен т?сбелгі та?у р?сімінде ж?ргізуші о?ушылар туралы айтып т?рады)

І ж?ргізуші:

Б?гінгі жиынны? е? жауапты с?ті, ант тапсыру р?сімін «Жас ?лан» ?йымы ?атарына ?абылданушы о?ушылар?а береміз.

( «Жас ?ланны?» 1 м?шесі ант береді, ?ал?андары «Ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз» деп 3 рет ?айталайды)

Антты? м?тіні:

         Мен, ____________________, Республикалы? біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымыны? ?атарына кіре отырып:

?з Отаным – ?аза?стан Республикасыны? патриоты болу?а;

Мемлекеттік р?міздерді ??рметтеуге, д?ріптеуге;

Ту?ан елім, жерім, Отанымды ма?таныш етуге;

Ата-анамды ?адірлеуге;

?лкенге ??рмет, кішіге ізет к?рсетуге;

         Білімге табандылы?пен  ?мтылу?а;

         Салауатты ?мір салтын ?стану?а;

Таби?атты аялау?а;

«Жас ?лан» Ережесін б?лжытпай са?тау?а ж?не оны ?з достарымнан талап етуге ант етемін.

Бізді? жерлестерімізді? да??ты ерлігі ?негесі негізінде ерлікке ?йренуге ж?неОтан?а шексіз ?ызмет етуге салтанатты т?рде

АНТ ЕТЕМІН, АНТ ЕТЕМІН, АНТ ЕТЕМІН!

ІІ ж?ргізуші:  ??тты?тау с?з мектеп директоры Кожаева Кульпану Зайнолда?ызына ж?не директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары Сатыбалдина  Зульфира  Килимбековна?а  беріледі.

«Жас ?ланны?» ?н?раны орындалады ж?не «Жас ?ланны?» туы к?теріліп, ортадан сырт?а шы?ып кетеді)

         ?ошемет к?рсетіледі.

І ж?ргізуші: ??рметті, о?ушылар  «Жас ?лан» ?йымына ?абылданулары?ызбен ??тты?таймыз! Егеменді елімізді? е?селі азаматтары болулары?ыз?а тілектеспіз. ?Р туы шы?арылсын.

ІІ ж?ргізуші:

Ризамын деп осындай жасты? ша??а,

Не жетер «Жас ?лан» деген лайы? ат?а.

Келеміз егеменді ел т?ріне ?рлеп,

Ашылып алдымыздан алтын ?а?па.

І ж?ргізуші: Республикалы? біры??ай «Жас ?лан» балалар мен жас?спірімдер ?йымы ?атарына салтанатты ?абылдау р?сімі ?з м?ресіне жетті, салтанатты жиынымызды жабы? деп жариялаймыз.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Сценарий торжественного принятия в ряды "Жас Улан" »

Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау салтанатты жиынының сценарийі

Өтетін күні:

Өтетін орны: «Октябрь мектеп - балабақша кешені» КММ

(Акт залы ҚР мемлекеттік рәміздерімен безендіріледі.

Шақырылатын қонақтар: Ұстаздар, оқушылар және мектеп әкімшілігі.

І жүргізуші:

Қайырлы күн оқушылар және ұстаздар, мектеп әкімщілігі Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарына ұлдар мен қыздарды қабылдау салтанатты жиынына қош келдіңіздер!

ІІ жүргізуші:

Армысыздар құрметті мектеп әкімшілігі, ұстаздар және оқушылар! Бүгінгі Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған, сондай-ақ, жас азаматтарды еліміздің нағыз патриоттары, өзгерістерден қаймықпайтын, еңбекқұмар, білімге құштар, өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмтылатын, өршіл, қайсар етіп тәрбиелеуді, дәстүрімізді, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарымызды қастерлейтін рухани дүниесі кең тұлғаны қалыптастыруды көздейтін «Бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің қатарына мектеп оқушыларын қабылдау  рәсіміне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз!

І жүргізуші:

Қазақстан күннен-күнге өркендеп, гүлденуде. Біз, осындай елде туғанымызға бақыттымыз. Бүгін ұстаздар және оқушылар Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау рәсімінде куә болып отыр.

ІІ жүргізуші:

Түсініп терең, өмірдің мәнін, Жалынды жастар, сендерсің сәнім Беретін бойға күш-қуат,жігер Шырқалсын шаттық әнұран әнім!

ІІ жүргізуші:

Оқушылар түзеліңдер, тік тұрыңдар! ҚР Әнұраны ойналсын!

Әнұран ойналады

І жүргізуші:

Қазақстан Республикасының туы мен «Бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің туы еңгізілуге дайын.

ІІ-жүргізуші:
Ендеше, бейбітшілік күніне арнайы орайластырылған оқушыларды «Жас Ұлан» ұйымының қатарына қабылдау рәсіміне көше отыра, алдымен ұйымның мақсат, міндет, ережелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер.
І-жүргізуші:
«Жасұлан» ұйымының әрбір мүшесі:

І жүргізуші:

Қоғамдық  өмірде, тұрмыста, қазақ  ұлттық  болмыста, халықтық келбетпен қалыпты сақтай отырып, ата-анасын шынайы сыйлап, олардың  өнегелі қасиеттерін бойға сіңіріп, өсиеттерін орындауды перзенттік парыз деп түсінеді. Туған елін шексіз сүйеді.

ІІ жүргізуші:

Қазақстан Республикасының туының түсіндей галстук тағу керек және Республикамыздың мемлекеттік нышандарын құрметтеп, мемлекеттік әнұранды жатқа айту керек.

І жүргізуші:

Шет елдердің мемлекеттік нышандары, адамдардың немесе басқа да суреттер салынған, атаулар жазылған, киімдерді киюмен, заттарды пайдаланумен әуестенбейді.

ІІ жүргізуші:

Өзін тұрмыста, қоғамдық өмірде сыпайы, қарапайым мінезде ұстайды.

І жүргізуші:

Қазақ  тілін еркін меңгеріп елдің тарихын, мәдениетін, әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін жақсы білу, дамыта түсу  сақтау үшін ынталы еңбектенетін болады.

ІІ жүргізуші:

Жасұлан ұйымының мүшесі  - Отанына адал.
Жасұлан ұйымының мүшесі  - Отанының адал азаматтары.

І жүргізуші:

Жасұлан ұйымының мүшесі  - Отанының тәуелсіздігі мен бостандығы үшін күресуші

ІІ жүргізуші:

Жасұлан ұйымының мүшесі - батырларымыздың атын құрметтеп, оның мәңгі қорғаушысы болуға дайындалады.

І жүргізуші:

Жасұлан ұйымының мүшесі  - оқуда, еңбекте және спортта өжет те қайсар.
ІІ жүргізуші:

Жасұлан ұйымының мүшесі  - шыншыл, адал жолдас, әрқашан да шыншылдық үшін күресуге дайын болуы керек.

І жүргізуші:

Білімді –көкіректе нұр деп түсін
Жігерлі, жалынды отты жыр деп түсін.
Аталған мақсат, талап, ережені,
Орындауға бәріңде міндеттісің!

ІІ жүргізуші:

Бүгінгі таңда облыстық және аудандық деңгейде мектебіміздің атын асқақтатып жүрген «Мирас» ұйымы мүшелері «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарына қабылданады.

І жүргізуші:

ІІ жүргізуші:

Жас Ұлан» ұйымының негізгі мақсаты – оқушылардың қоғамдық, әлеуметтік, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Ал міндеттері - әлеуметтік тәжірибені байыту және дамыту, мектептегі тәрбиелік әлеуетін жүзеге асыру болып табылады.

І жүргізуші:

Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымына кіре отырып:

 1. ҚР патриоты болуға;

 2. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге;

 3. Отанымыды мақтаныш етуге;

 4. Ата-ананы қадірлеуге;

 5. Білімге ұмтылуға;

 6. Салауатты өмір салтын ұстануға;

 7. Табиғатты аялауға;

 8. «Жас Ұлан» ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарымнан талап етуге;

 9. Жерлестеріміздің даңқты ерлігі, өнегесі негізінде ерлікке үйренуге және Отанға шексіз қызмет етуге салтанатты түрде ант етесіңдер ме?

ІІ жүргізуші:

Топ басшылары бүгінгі Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау салтанатты жиынына дайындықтары туралы рапорт тапсыруға дайындал

Рапорт мәтіні:

Тәлімгер Озанов Фархат Жомартқалиұлы «Октябрь мектеп – балабақша кешені» КММ «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау салтанатты жиынына дайын. Рапорт тапсырушы топ басшысы Газизова Салия. Рапорт тапсырылды.

 І жүргізуші:

 «Біз ...»

Оқушылар: «Жас Ұлан»

 ІІ жүргізуші: 

- ұранымыз

 Оқушылар: «Қазақстан – Нұрсұлтан – Жас Ұлан» - 3 рет.

         («Жас Ұлан» әнұраны ойналады).

І жүргізуші:

Қабылдауға жасұландар және жасқырандар дайын.

ІІ жүргізуші:

Егеменді еліміздің тірегі

Мектептің болашағы жігері Достықпен татулық тілегі

«Жас Ұлан» ұйымының біз түлегі Оқушылар кеңесі оқушыларға галстук тағуға дайындалыңыздар.

ІІ жүргізуші:

Құрметті қонақтар және оқушылар, сіздерді «Жас Ұлан» ұйымына қабылданған оқушыларға туымыз түстес көгілдір галстук және төсбелгілерін табыстау рәсіміне шақырамыз.

(галстук пен төсбелгі тағу рәсімінде жүргізуші оқушылар туралы айтып тұрады)


І жүргізуші:

Бүгінгі жиынның ең жауапты сәті, ант тапсыру рәсімін «Жас Ұлан» ұйымы қатарына қабылданушы оқушыларға береміз.

( «Жас Ұланның» 1 мүшесі ант береді, қалғандары «Ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз» деп 3 рет қайталайды)

Анттың мәтіні:


Мен, ____________________, Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып:


Өз Отаным – Қазақстан Республикасының патриоты болуға;

Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге;

Туған елім, жерім, Отанымды мақтаныш етуге;

Ата-анамды қадірлеуге;

Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге;

Білімге табандылықпен ұмтылуға;

Салауатты өмір салтын ұстануға;

Табиғатты аялауға;

«Жас Ұлан» Ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарымнан талап етуге ант етемін.

Біздің жерлестеріміздің даңқты ерлігі өнегесі негізінде ерлікке үйренуге жәнеОтанға шексіз қызмет етуге салтанатты түрде

АНТ ЕТЕМІН, АНТ ЕТЕМІН, АНТ ЕТЕМІН!

ІІ жүргізуші: Құттықтау сөз мектеп директоры Кожаева Кульпану Зайнолдақызына және директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Сатыбалдина Зульфира Килимбековнаға беріледі.

«Жас Ұланның» әнұраны орындалады және «Жас Ұланның» туы көтеріліп, ортадан сыртқа шығып кетеді)

         Қошемет көрсетіледі.

І жүргізуші: Құрметті, оқушылар «Жас Ұлан» ұйымына қабылдануларыңызбен құттықтаймыз! Егеменді еліміздің еңселі азаматтары болуларыңызға тілектеспіз. ҚР туы шығарылсын.

ІІ жүргізуші:

Ризамын деп осындай жастық шаққа,

Не жетер «Жас Ұлан» деген лайық атқа.

Келеміз егеменді ел төріне өрлеп,

Ашылып алдымыздан алтын қақпа.

І жүргізуші: Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарына салтанатты қабылдау рәсімі өз мәресіне жетті, салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз.

        


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Сценарий торжественного принятия в ряды "Жас Улан"

Автор: Озанов Фархат Жомарткалиевич

Дата: 23.04.2015

Номер свидетельства: 205033

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(104) "сценарий внеклассного мероприятия ко Дню Независимости "
  ["seo_title"] => string(63) "stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-ko-dniu-niezavisimosti"
  ["file_id"] => string(6) "181258"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1425314661"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства