kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?мірінен ?негелі із ?ал?ан азамат» О.К?шековке 90 жыл

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?мірінен  ?негелі із  ?ал?ан азамат»

Мемлекетті? дамуында ??ірлерді? алатын р?лі айры?ша. Біз ?шін ?аза? еліні?

?р айма?ы ?ымбат. ХХ ?асырды? екінші жартысында айма?тарды дамытуда?ы а?а ?рпа?ты? ерлікке толы е?бегін б?гінгі жастарымыз  сіздер де, білгендері?із ж?н.

Ке?ес Ода?ы ??рамында?ы ?аза?станны? ?р ??ірін ілгері бастыру?а ?з ?мірін арна?ан асыл азаматтар аз емес. Соларды? бірі мемлекет ж?не ?о?ам ?айраткері, хал?ымызды? арда?ты азаматы, ?лы Отан со?ысыны? ардагері, к?п жылдар бойы Гурьев (?азіргі Атырау) облысын н?тижелі бас?ар?ан О?айбай К?шеков  болатын. Биыл оны? ту?анына 90 жыл толып отыр.

О?айбай К?шеков 1925 жылы 10 а?пан к?ні Гурьев облысыны? Балы?шы ауданында?ы Сары?зек елді мекенінде д?ниеге келген. Е?бек жолын шопан болудан бастайды. Баш??ртстанны? Благовещенск ?аласында жаяу ?скер дайындайтын училищені бітіріп, офицер шенін алып, ?лы Отан со?ысына ?атысады. Содан елге 1948 жылы бір-а? оралды. Ауыл шаруашылы?ы техникумын, Жо?ары партия мектебін бітіреді. Шаруашылы?, партия, ке?ес органдарында жауапты ?ызметтер ат?арады. На?ты айт?анда, Батыс ?аза?стан ?лкелік, облысты? партия комитеттеріні? н?с?аушысы, «Ба?сай» ?арак?л ?ой ?сіру ке?­шарыны? директоры, Гурьев облысты? партия комитетіні? б?лім ме?герушісі болады

 О.К?шеков 1968-1970 жылдары Ма??ыстау ауданды? партия комитетіні? бірінші хатшысы ?ызметін ат?арды. О?айбай К?шек?лы бас?ар?ан жылдары к?птеген істер ат?арылып, шаруашылы?ты? барлы? саласы бойынша тиімділік ?сті, аудан экономикасы ед?уір к?терілді.1970 жылы

  О.К?­шеков облысты? ке?есті? сессия­сында облысымызды? ат?ару коми­тетіні? т?ра?асы болып та?ай­ындалды.О.К?шеков жеті жыл Гурьев облысты? ат?ару комитетіні? т?ра?асы болды. Сол т?ста облыс  экономикасы, ?леуметтік ж?не м?дени жа?дайы ед?уір к?терілді. Ауыл ж?не ба­лы? шаруашылы?ы, ?ндіріс, м?най ж?не ??рылыс салалары дами бастады. Бастал?ан жобалар ?ар?ынды жал?асын тапты.Е? ма?ыздысы, ?ндіріс пен шаруашылы? дамытылып, м?най-газ ж?не атом байлы?ын игеретін мекемелер ??рылды. Ода?ты? ?р айма?ынан лек-легімен келіп жат?ан жас мамандар?а ж?не жергілікті т?р?ындар?а ?й ж?не та?ы бас?а керекті ?леуметтік жа?дай жасалды.Махамбет ауданды? партия комитетіні? бірінші хатшысы бол?ан О.К?шековті? ?те іскерлігіне, ?ділеттігіне ж?не адам­гершілігіне, бас?а да асыл ?асиеттеріне  бас имеу м?мкін емес.

1977 жылы а?пан айында Гурьев облысты? партия комитетіні? бірінші хатшысы С.М??ашев ?аза?стан к?сіпода?тары ке?есіні? т?ра?асы болып сайланды. Оны? орнына О.К?шеков ??ір басшысы болып та?айындалды. Республикамызды?

ж?не Ке?ес Ода?ыны? басшылары алдында О?айбай К?шек?лы ?те абыройлы ж?не беделді болды. Таби?и асыл ?асиеттеріні? бірі адам психологиясын жетік білетін ж?не де ?ай де?гейде болсын шиеленіскен м?селені шешу жолдарын табу?а шебер еді. О?айбай К?шек?лы 15 жыл бойы ?азіргі Атырау ??іріне басшылы? жасап, еселі е?бегімен, асыл адами ?асиеттерімен со?ына ?шпестей ай?ын із ?алдыр?аны а?и?ат.

О.К?шеков бас?ар?ан жылдары Гурьев облысы Ке?ес Ода?ыны? ж?не республикамызды? бірнеше рет ?ызыл туына ие болды, социалистік жарыстарды? же?ім­пазы атанды. О.К?шеков Х-ХІ ша?ырыл?ан КСРО Жо?ар?ы Ке?есіні? ж?не VІІІ-ІХ ша?ырыл?ан ?аза? КСР Жо?ар?ы Ке?есіні? депутаты болып сайланды. КОКП ХХІV, XXV, XXVI съездеріні? делегаты болды. Атырау облысы мен Атырау ?аласыны? ж?не Махамбет ауданыны? ??рметті азаматы атанды.О?айбай К?шек?лыны? е?бегі ба?аланып, кезінде «??рмет Бел­гісі», ?ш м?рте «Е?бек ?ызыл Ту» ордендерімен ж?не 1985 жылы зейнетке шы?ар алдында «Ленин» орденімен, сондай-а?, б?рін ?ос?анда ж?не 13 медальмен марапатталды. Т?уелсіз ?аза?станны? «??рмет» орденін кеудесіне та?ты.  Ол 2013 жылы 88 жасында д?ниеден озды.

Академик-жазушы Зейнолла ?абдолов «О?а?а? – а?ылдан ??йыл?ан адам, ол ойсыз  ж?рмейді», - деп  ба?а  беріпті  кезінде. Бар саналы ??мырын ту?ан жеріні? ?ркендеуіне арна?ан азамат?а осыдан арты? ба?а беру м?мкін емес те сынды. Б?гінде жа?ар?ан, жайна?ан Атырауды? ?р б?рышында, ?р к?шесінде О?айбай К?шек?лы басшылы? еткен кездерді? ?олта?басы т?р. ?ос ??рлы?ты жал?а?ан орталы? к?пір ??рылысын салу?а м?рынды?  бол?ан азамат  та  осы ?лкен-кіші  ?адірлеп ата?ан О?а?а еді.

Ол д?ниеден ?ткенде ?алы? ж?рты аза т?тты. Абыз а?са?алды? жасына екіні? бірі жетуі м?мкін, біра? ел ар?а с?йейтін ке? иы?ты азамат болу жалпыны? б?ріне бірдей жазыла бермейтін та?дырды? сыйы. Сол та?дыр сыйын ?лкен ж?регімен ?абылдай білген О?айбай К?шек?лыны? жар?ын бейнесі мен жа?сылы?ы – м??гі ту?ан жеріні? ж?регінде.

?орытып айт?анда, ?р заманда хал?ына адал е?бек ат?аратын ж?не ары таза, отанс?йгіш, іскер, білікті, адамгершілігі мол басшы келсе, ол – елді? ба?ы.

Просмотр содержимого документа
««?мірінен ?негелі із ?ал?ан азамат» О.К?шековке 90 жыл »«Өмірінен өнегелі із қалған азамат»

Мемлекеттің дамуында өңірлердің алатын рөлі айрықша. Біз үшін Қазақ елінің

әр аймағы қымбат. ХХ ғасырдың екінші жартысында аймақтарды дамытудағы аға ұрпақтың ерлікке толы еңбегін бүгінгі жастарымыз сіздер де, білгендеріңіз жөн.

Кеңес Одағы құрамындағы Қазақстанның әр өңірін ілгері бастыруға өз өмірін арнаған асыл азаматтар аз емес. Солардың бірі мемлекет және қоғам қайраткері, халқымыздың ардақты азаматы, Ұлы Отан соғысының ардагері, көп жылдар бойы Гурьев (қазіргі Атырау) облысын нәтижелі басқарған Оңайбай Көшеков болатын. Биыл оның туғанына 90 жыл толып отыр.

Оңайбай Көшеков 1925 жылы 10 ақпан күні Гурьев облысының Балықшы ауданындағы Сарыөзек елді мекенінде дүниеге келген. Еңбек жолын шопан болудан бастайды. Башқұртстанның Благовещенск қаласында жаяу әскер дайындайтын училищені бітіріп, офицер шенін алып, Ұлы Отан соғысына қатысады. Содан елге 1948 жылы бір-ақ оралды. Ауыл шаруашылығы техникумын, Жоғары партия мектебін бітіреді. Шаруашылық, партия, кеңес органдарында жауапты қызметтер атқарады. Нақты айтқанда, Батыс Қазақстан өлкелік, облыстық партия комитеттерінің нұсқаушысы, «Бақсай» қаракөл қой өсіру кең­шарының директоры, Гурьев облыстық партия комитетінің бөлім меңгерушісі болады

О.Көшеков 1968-1970 жылдары Маңғыстау аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. Оңайбай Көшекұлы басқарған жылдары көптеген істер атқарылып, шаруашылықтың барлық саласы бойынша тиімділік өсті, аудан экономикасы едәуір көтерілді.1970 жылы

О.Кө­шеков облыстық кеңестің сессия­сында облысымыздың атқару коми­тетінің төрағасы болып тағай­ындалды.О.Көшеков жеті жыл Гурьев облыстық атқару комитетінің төрағасы болды. Сол тұста облыс экономикасы, әлеуметтік және мәдени жағдайы едәуір көтерілді. Ауыл және ба­лық шаруашылығы, өндіріс, мұнай және құрылыс салалары дами бастады. Басталған жобалар қарқынды жалғасын тапты.Ең маңыздысы, өндіріс пен шаруашылық дамытылып, мұнай-газ және атом байлығын игеретін мекемелер құрылды. Одақтың әр аймағынан лек-легімен келіп жатқан жас мамандарға және жергілікті тұрғындарға үй және тағы басқа керекті әлеуметтік жағдай жасалды.Махамбет аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болған О.Көшековтің өте іскерлігіне, әділеттігіне және адам­гершілігіне, басқа да асыл қасиеттеріне бас имеу мүмкін емес.

1977 жылы ақпан айында Гурьев облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы С.Мұқашев Қазақстан кәсіподақтары кеңесінің төрағасы болып сайланды. Оның орнына О.Көшеков өңір басшысы болып тағайындалды. Республикамыздың

және Кеңес Одағының басшылары алдында Оңайбай Көшекұлы өте абыройлы және беделді болды. Табиғи асыл қасиеттерінің бірі адам психологиясын жетік білетін және де қай деңгейде болсын шиеленіскен мәселені шешу жолдарын табуға шебер еді. Оңайбай Көшекұлы 15 жыл бойы қазіргі Атырау өңіріне басшылық жасап, еселі еңбегімен, асыл адами қасиеттерімен соңына өшпестей айқын із қалдырғаны ақиқат.

О.Көшеков басқарған жылдары Гурьев облысы Кеңес Одағының және республикамыздың бірнеше рет Қызыл туына ие болды, социалистік жарыстардың жеңім­пазы атанды. О.Көшеков Х-ХІ шақырылған КСРО Жоғарғы Кеңесінің және VІІІ-ІХ шақырылған Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып сайланды. КОКП ХХІV, XXV, XXVI съездерінің делегаты болды. Атырау облысы мен Атырау қаласының және Махамбет ауданының құрметті азаматы атанды.Оңайбай Көшекұлының еңбегі бағаланып, кезінде «Құрмет Бел­гісі», үш мәрте «Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен және 1985 жылы зейнетке шығар алдында «Ленин» орденімен, сондай-ақ, бәрін қосқанда және 13 медальмен марапатталды. Тәуелсіз Қазақстанның «Құрмет» орденін кеудесіне тақты. Ол 2013 жылы 88 жасында дүниеден озды.

Академик-жазушы Зейнолла Қабдолов «Оңағаң – ақылдан құйылған адам, ол ойсыз жүрмейді», - деп баға беріпті кезінде. Бар саналы ғұмырын туған жерінің өркендеуіне арнаған азаматқа осыдан артық баға беру мүмкін емес те сынды. Бүгінде жаңарған, жайнаған Атыраудың әр бұрышында, әр көшесінде Оңайбай Көшекұлы басшылық еткен кездердің қолтаңбасы тұр. Қос құрлықты жалғаған орталық көпір құрылысын салуға мұрындық болған азамат та осы үлкен-кіші қадірлеп атаған Оңаға еді.

Ол дүниеден өткенде қалың жұрты аза тұтты. Абыз ақсақалдың жасына екінің бірі жетуі мүмкін, бірақ ел арқа сүйейтін кең иықты азамат болу жалпының бәріне бірдей жазыла бермейтін тағдырдың сыйы. Сол тағдыр сыйын үлкен жүрегімен қабылдай білген Оңайбай Көшекұлының жарқын бейнесі мен жақсылығы – мәңгі туған жерінің жүрегінде.

Қорытып айтқанда, әр заманда халқына адал еңбек атқаратын және ары таза, отансүйгіш, іскер, білікті, адамгершілігі мол басшы келсе, ол – елдің бағы.

2 бастауыш мектеп

«Өмірінен өнегелі із қалған азамат»

О.Көшековке 90 жыл

ӘңгімелеуДайындаған: Тәрбие ісі меңгерушісі Мақы Ләззат2014-2015 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
«?мірінен ?негелі із ?ал?ан азамат» О.К?шековке 90 жыл

Автор: Макы Лаззат Тынышбаевна

Дата: 23.02.2015

Номер свидетельства: 177495

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства