kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М??а?али Ма?атаевты? ту?ан к?ніне арнал?ан ?деби кеш

Нажмите, чтобы узнать подробности

 М??а?али Ма?атаевты? ту?ан к?ніне арнал?ан сынып са?аты

                     М??а?алиді? « Ту?ан к?н » ?німен басталады.

Бастаушы :А?ынмын деп мен ?алай ата аламын,

Хал?ымны? ?зі айт?анын ?айталадым.

К?пі киген ?аза?ты? ?ара ?ле?ін,

Шекпен жауып ?зіне ?айтарамын.

Ол 1931 жылды? 9-а?панында Алматы облысы, ?азіргі Райымбек (б?рын?ы Нарын?ол) ауданыны? ?арасаз ауылында д?ниеге келген. ?кесі со?ыста ?аза тауып, анасы мен ?жесіні? т?рбиесінде ?сті. 1948 — 49 жылы ?азМУ-ды? филология факултетінде о?ы?ан. К.Маркс атында?ы ке?шарда (?азіргі “Текес”) ауылды? ке?ес хатшысы, мектепке м??алім болды. 1948 жылы орта мектепті бітірісімен, м?дени-а?арту саласында т?рлі ?ызметтер ат?арды.

?ле?

Бастаушы:  А?ынды? дегеніміз- ?лдебіреуіді о деп, б? деп мада?тай да , ж?діг?й м?л?йімсу мен к?лгірсуі де емес – ол адам ?міріні? ?зегіндегі а?ынды? арды? ?ні , жан д?ние тынысы.

?айырлы к?н , ??рметті ата-аналар,?стаздар,  о?ушылар!

Б?гін поэзияны? Хан т??ірі М??а?али Ма?атаевты? ту?ан к?ніне арнал?ан сынып са?атымыз?а ?ош келді?іздер!

А?ынды?  -  Алла?ты? берген сыйы.Осы бір сыйды ?аза? хал?ыны? ба?ына аямай берген.?аза?та ол тілді , ора? ауыз , сыршыл , ?ылдан да н?зік а?ындар к?п.?р а?ынны? ?аламы ?р т?рлі жырлайды.Бір-біріне ??самайтын ?зіндік ?рнектері ?згеше ?ріледі.

« Махаббат монологы»

Бастаушы:

М??а?али поэзиясыны? ?айнар к?зі, шабыт т??ыры ту?ан елі, ?скен жері, Отан та?дыры, замана тынысы, замандастарыны? арман а?сары. Осыны? б?рін М??а?али жас дарын?а т?н ?айталанбас шеберлікпен, т??ірді? та?дайынан т?гілгендей поэтикалы? мінсіз ?йлесіммен, ?р ж?рекпен тіл табысар сыршыл да шыншыл сезіммен, на?ыз поэзия?а ?ана т?н бейнелі образдармен бедерлеп, ?лмес ?нер де?гейінде туындатып отыр?ан.

?ле? « Шеше, сен ба?ыттысы?!»

Бастаушы:?аза? поэзиясыны? ба?ына ту?ан ?р мінезді а?ын М??а?али С?леймен?лы т???иы? сыр?а толы жырлары – б?гінгі к?ні хал?ымызды? рухани ?азы?ы.?рбір жыры адамны? жан тебіренісін, м?лдір сезімін айна ?атесіз шынайы бейнелейді.

?н « Сені? к?зі? »

Бастаушы:М??а?али Ма?атаев поэзиясы ж?мыр жерді? барлы? м?селесіне аралас?ан, ке?, ау?ымды та?ырыпты ?амтиды. Оны? ту?ан жер, адамдар та?дыры, ?мір мен ?лім, ана мен бала, а?ын мен а?ынды?, со?ыс тау?ыметі т.б. та?ырыпта?ы лирикасы ?айталанбас ?лтты? сипатта, ?лтты? зермен кестеленген.

Ана – ?мір сыйлаушы, бала – ба?баншысы.

Арулар – асыл  жарлар, ер-азамат та?дырыны? иегерлері, т?рбиешісі. Олар?а деген махаббат, с?йіспеншілік сезімі – а?ын жырларыны? алтын ар?ауына айналды.

«Арулар» ?ні

Білемін керемет бір к?н келеді,

      Жайнайды, жасыл ба?ым г?лденеді

К?ремін керемет бір к?н кешемін,

Болаша?ым, сенімен бірге ?семін,-деп ?з заманымен ?ана емес, болаша?пен бірге ?мір с?ретінін  а?ын білді, ол жырларыны? болаша?ына сенді.

Жылдар ?тер... ?лі небір а?ындар д?ниеге келер. Біра? ?ара ?ле?ні? ??діретін аспан?а бір-а? к?терген М??а?али  есімі ?ашан да биіктен к?рінер. М??а?али поэзиясы ?рбір мезгілмен бірге, ?р ?рпа?пен бірге м??гілік жасай бермек деп б?гінгі саба?ымызды ая?таймыз.

« С?би бол?ым келеді »

 

Просмотр содержимого документа
«М??а?али Ма?атаевты? ту?ан к?ніне арнал?ан ?деби кеш »

Адийхан Рамазан

Павлодар облысы, Екібастұз қаласы,

Құдайкөл жалпы орта білім беру мектебі

Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған сынып сағаты

Мұқағалидің « Туған күн » әнімен басталады.

Бастаушы :Ақынмын деп мен қалай ата аламын,

Халқымның өзі айтқанын қайталадым.

Күпі киген қазақтың қара өлеңін,

Шекпен жауып өзіне қайтарамын.

Ол 1931 жылдың 9-ақпанында Алматы облысы, қазіргі Райымбек (бұрынғы Нарынқол) ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Әкесі соғыста қаза тауып, анасы мен әжесінің тәрбиесінде өсті. 1948 — 49 жылы ҚазМУ-дың филология факултетінде оқыған. К.Маркс атындағы кеңшарда (қазіргі “Текес”) ауылдық кеңес хатшысы, мектепке мұғалім болды. 1948 жылы орта мектепті бітірісімен, мәдени-ағарту саласында түрлі қызметтер атқарды.

өлең

Бастаушы: Ақындық дегеніміз- әлдебіреуіді о деп, бұ деп мадақтай да , жәдігөй мүләйімсу мен көлгірсуі де емес – ол адам өмірінің өзегіндегі ақындық ардың үні , жан дүние тынысы.

Қайырлы күн , құрметті ата-аналар,ұстаздар, оқушылар!

Бүгін поэзияның Хан тәңірі Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған сынып сағатымызға қош келдіңіздер!

Ақындық - Аллаһтың берген сыйы.Осы бір сыйды қазақ халқының бағына аямай берген.Қазақта ол тілді , орақ ауыз , сыршыл , қылдан да нәзік ақындар көп.Әр ақынның қаламы әр түрлі жырлайды.Бір-біріне ұқсамайтын өзіндік өрнектері өзгеше өріледі.

« Махаббат монологы»

Бастаушы:

Мұқағали поэзиясының қайнар көзі, шабыт тұғыры туған елі, өскен жері, Отан тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары. Осының бәрін Мұқағали жас дарынға тән қайталанбас шеберлікпен, тәңірдің таңдайынан төгілгендей поэтикалық мінсіз үйлесіммен, әр жүрекпен тіл табысар сыршыл да шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға ғана тән бейнелі образдармен бедерлеп, өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған.

Өлең « Шеше, сен бақыттысың!»

Бастаушы:Қазақ поэзиясының бағына туған өр мінезді ақын Мұқағали Сүлейменұлы тұңғиық сырға толы жырлары – бүгінгі күні халқымыздың рухани қазығы.Әрбір жыры адамның жан тебіренісін, мөлдір сезімін айна қатесіз шынайы бейнелейді.

Ән « Сенің көзің »

Бастаушы:Мұқағали Мақатаев поэзиясы жұмыр жердің барлық мәселесіне араласқан, кең, ауқымды тақырыпты қамтиды. Оның туған жер, адамдар тағдыры, өмір мен өлім, ана мен бала, ақын мен ақындық, соғыс тауқыметі т.б. тақырыптағы лирикасы қайталанбас ұлттық сипатта, ұлттық зермен кестеленген.

Ана – өмір сыйлаушы, бала – бағбаншысы.

Арулар – асыл жарлар, ер-азамат тағдырының иегерлері, тәрбиешісі. Оларға деген махаббат, сүйіспеншілік сезімі – ақын жырларының алтын арқауына айналды.

«Арулар» әні

Білемін керемет бір күн келеді,

Жайнайды, жасыл бағым гүлденеді

Көремін керемет бір күн кешемін,

Болашағым, сенімен бірге өсемін,-деп өз заманымен ғана емес, болашақпен бірге өмір сүретінін ақын білді, ол жырларының болашағына сенді.

Жылдар өтер... Әлі небір ақындар дүниеге келер. Бірақ қара өлеңнің құдіретін аспанға бір-ақ көтерген Мұқағали есімі қашан да биіктен көрінер. Мұқағали поэзиясы әрбір мезгілмен бірге, әр ұрпақпен бірге мәңгілік жасай бермек деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.

« Сәби болғым келеді »
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
М??а?али Ма?атаевты? ту?ан к?ніне арнал?ан ?деби кеш

Автор: Адийхан Рамазан

Дата: 10.02.2015

Номер свидетельства: 170492

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства