kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Міндетті о?у айлы?ы аясында ?ткізілген «?ам?орлы?» акциясi ?орытындысыны? кеші

Нажмите, чтобы узнать подробности

Міндетті о?у айлы?ы аясында ?ткізілген

«?ам?орлы?» акциясы

?орытындысыны? кеші
«?айырымдылы? - адамгершілік белгісі»
 

Мерекелік кеш ж?рісі
Ж?ргізуші: Мен ?зімні? с?зімді ?аза?ты? ?лы а?ыны Абайды? «Адамзатты? б?рін с?й бауырым деп» деген даналы? с?зін б?гінгі кешімізді? эпиграфы ретінде бастал?алы т?рмын.
«?айырымдылы? - адамгершілік белгісі» атты мерекелік кешімізді? негізгі ма?саты ?ам?орсыз?а ?ам?ор болу, та?дырды? жаз?аныменен жаралы бол?андар?а ж?рдем беру, жас ?рпа?ты? бойына адамгершілік, ізгілік, ?ам?орлы?, ?айырымдылы? сия?ты асыл ?асиеттерді бойына дарыту болса,

?аза?стан Республикасыны? 2007жыл?ы 27 шілдедегі «Білім туралы» За?ын іске асыру ма?сатында ?леуметтік жа?ынан ?ор?алма?ан ж?не к?нк?рісі т?мен отбасыларынан шы??ан о?ушылар?а ?аржылай ж?не материалды? к?мек к?рсетуді ?ол?а алып отыр.

Ж?ргізуші:

?мірді мен жомарт деп айта алмаймын
Бекер айттым екен деп айта ?айта алмаймын
?йткені біреулерге ба?ыт ?онса,
Біреулер сорлап жатыр бай?алмай тым.
?мірді ж?ма? деп те та?данбаймын
Сазды ?уенге елітіп алданбаймын
Бір ?умесер есірсе есі кетіп,
Біреулерді к?рсінтіп ж?р тол?ан ?ай?ы?.
Б?л ?мір т?тті де емес тамсанатын
Жеткізіп айта алма?ан ?аншама а?ын
Ойсыздар?а ой сал?ан о?пан болып
Асып – тас?ан жерінде ?н салатын
К?лкі емес к?мбір ?а?ып м?лдіреген
Ана?ны? ж?регі емес елжіреген
Еркелетіп бойына ?йретіп ап,
Кеуде?е кептеп ?ояр желді ?деген
Кейде ж?ртты? б?рінен арты? етіп,
Т?сірмейді ?олынан асы? етіп.
Б?л ?мірге, апыр ау дауа барма?
Кейде н??ып тастайды жасы? етіп.
?ызы?ы да ?мірді? осы болар,
Сан ?илы мінезімен тосып алар.
Бірде сипап ма?дайдан, бірде со?ып,
Бауырындай ??ша?тап ?осып алар.

Ж?ргізуші: Армысыздар ?ымбатты ?она?тар, арда?ты ата аналар, ?ла?атты ?стаздар, о?ушылар! Б?гінгі «?айырымдылы? - адамгершілік белгісі» атты мерекелік кешімізге ?ош келді?іздер! ?аза?ты? жа?сы ?асиеттеріні? асылы – жомартты?, ке? пейілділік. Ол адам?а ?ызмет ?ылып, жа?сылы? жасау?а пейілді жан?а т?н сипат. Жомарт болу - ?зі?де барды з?ру адаммен шын ж?ректен б?лісу. Осы?ан орай ауданды? білім беру б?лімі 2016 жылды? 10 ?а?тары мен 10 а?пан аралы?ында аудан аума?ында?ы барлы? мектепте жалпы?а бірдей білім беру айлы?ын ?ткізді. Айлы? барысында о?ушыларды? толы? тізімі жасалып, а?ылы есі шектеулі ж?не т?рмысы т?мен ж?не к?п балалы отбасынан, жартылай жетім мен с?тсіз отбасынан шы??ан білім алушылар аны?талды.

 Асханадан берілетін ысты? тама?ты? сапалы?ын, гигиеналы? талаптарын ба?ылау ?шін арнайы комиссия ??рылып ?ада?аланды. Тегін тама? беріліп отыр?ан балаларды? ?рт?рлі та?дыры бар. Олар мектеп ?жымы мен ата - аналар комитетіні? жан - жа?ты тексеруінен кейін осы м?мкіндікке жетіп отыр. 

 

?ркенім ?ссін десе?,
Кекшіл болма -
Кесапаты тиер елі?е.
Елім ?ссін десе?,
?ршіл болма -
?скені?ді ?шіресі?.
Жанашыры жо? жарлы?а
Ж?рдемші бол асы?а,
?иын ?ыстау к?ндерде
?зі келер ?асы?а.
Б?гін са?ы сынды деп,
Жа?ыны?ды басынба
 

?азыбек биді? хал?ымны? ке?дігі, жомартты?ы туралы айт?ан осы бір ?сиеті б?гінгі к?нде де ?мірше?дігін жой?ан емес.
Ал?ы с?з 1. Мектеп  директоры Ламаев Р.?а с?з кезегін беремін.
 

2. Директорды? т?рбие ісіні? орынбасары.....

 

Ж?ргізуші: Жанса? к?зі ?ара?ты
?инал?анды а??арар
?зі?нен с?з тарапты
Жа?сылы??а жал?анар
Д?некер боп ж?ргені?
Азаматты? ерлігі?
Ж?н жосы?ты білгені?
Е?сесі биік елдігім
Байлы? ?уат алапат
?а?ып т?сер ?ар?ысы?
Демеушілік шарапат
 

Алар елді? ал?ысын демекші б?гінгі кешімізді? ?она?тары, я?ни ?з ?аражаттарымен к?мек ?олын соз?ан ата - аналар?а с?з береміз.

Ж?ргізуші: ??рметті кеш ?она?тары ендігі музыкалы? б?лімізді? беташарын биші ?ыздарымызды? биімен ашалы?.

Майысып б?ра?да?ан денелері
Алаулап жайна?ан к?здері
Буын жо?, б?ратыл?ан шыбы? дерсі?,
Алдары?ызда мектебімізді? г?лдері
Би. Орындайтын М?ратова Мадина
.
Ж?ргізуші:

К?йі б?тен демеймін, ?йі б?тен,
Жа?сы адамдар бар екен, с?йіп ?тем,
Жамандарды іздемен, ?зі а? табар,
Жа?сыларды табуы? ?иын екен.
?н. «К?неміз ?ой» Орындайтындар: Жолбергенов Данияр
Амантай Саят
?н. «Д?ние керуен»

Ж?ргізуші: Мектеп психологы Прищепо Галина?а  с?з.

?теді ?ой. ?теді барлы?ы да,
К?н ар?алап кетеді та?ды мына,
Мені? жаным ашиды барлы?ына,
Та? н?рына, адамны? та?дырына.
 

?н «Айналдым сенен Атамекен». 

?н. «?гугай»
Ж?ргізуші:

Екі ішекті? бірін ?атты, бірін с?л с?л кем б?ра,
?аза? – на?ыз ?аза? емес,
На?ыз ?аза? – Домбыра!
Білгі? келсе бізді? жайды, содан с?ра тек ?ана:
Одан ас?ан шежіре жо?, одан ас?ан жо? дана.
 

К?й. «Айжан ?ыз»
Т?рік биі «С?лтан». 


 

Ж?ргізуші: Ата? болса, ана?мен -
Алтыннан со??ан ?ор?аны?,
А?а? болса а?ылды -
Ешкімнен кем болмады?.
Іні? болса жанашыр -
Семсер ?ылыш білегі?.
А?ылды ?ыз, а?ылды ?л -
?кпе – бауыр, ж?регі?.

Халы? ?ні «?о?алай» Орындайтын: Д?йсе?али Айдана
К?ркем с?з. «?андай жанмын?» О?итын Алтынбек Ба?д?улет


Ж?ргізуші: Ба?ыт жайлы пікір айтып ?ызулы топ таласты
Бірі оны ?йден іздеп, бірі ?ырдан ?рі асты.
Бірі айтады: ба?ыт деген - барлы? байлы? емес пе?
Керегінше киіп, ішсе? «ба?ыттысы?» демес пе?
Бірі айтады: «Жо?, ба?ыт деген – ?олы? жетпес мансап ?ой»
Ж?рттан г?рі ж?рсе? ерек, соны? ?зі жа?сы ат ?ой.
Бірі айтады: «Ба?ыт деген - ж?йрік мініп той тойлау»
Ісі? болмай к?йбе?менен, ?арын тойса, ?арт ойнау.
Бірі айтады: «Ба?ыт деген - адал жар мен перзент ?ой!»
Ынтыма??а ырыс келген, ол да са?ан келмек ?ой
Пікірлерді? таласына осылай мен жолы?тым
Ба?ыт адам баласына келмес о?ай соны ??тым.
Безбеймін мен баладан да, байлы?тан да, жардан да
Мансап жетпес бар адам?а ?лестіріп ал?анда
?міт ?збей іздейді олар, та?дап сол бір уа?ытты,
Оны алыстан іздемелік, ж?ректен тап ба?ытты!- деп а?ын а?амыз айт?андай бір бірімізге ба?ыт сыйлар ж?рек жылуымыз, мейірімділігіміз сар?ылмасын! Аялы ала?анымызды, ?ол ?шымызды созып, ?айырымдылы? жасап, к?мек ?олын к?ткен ?рбір жанны? ж?регіне жылылы? ?ялатып, ?мірге деген к?з?арасын ?згерту осы отыр?ан барлы? азаматты? борышы.
Ендеше болаша?ымыз ба?ытты болсын десек, бір бірімізге ?олдан келер ?ам?орлы?ымызды аямалы? а?айын!
?адірменді ?она?тар! Осымен б?гінгі мерекелік кешімізді ая?тай келе, сіздерге алтын уа?ыттары?ызды б?ліп, тамашала?андары?ыз?а шын ж?ректен ал?ысымызды айтамыз. «?айырымдылы? - адамгершілік белгісі» атты ?орытынды кешімізді жабы? деп жариялаймын.


Хор «Атамекен»
Со?ы

Просмотр содержимого документа
«Міндетті о?у айлы?ы аясында ?ткізілген «?ам?орлы?» акциясi ?орытындысыны? кеші»

Міндетті оқу айлығы аясында өткізілген

«Қамқорлық» акциясы

қорытындысының кеші
«Қайырымдылық - адамгершілік белгісі»


Мерекелік кеш жүрісі
Жүргізуші: Мен өзімнің сөзімді қазақтың ұлы ақыны Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» деген даналық сөзін бүгінгі кешіміздің эпиграфы ретінде басталғалы тұрмын.
«Қайырымдылық - адамгершілік белгісі» атты мерекелік кешіміздің негізгі мақсаты қамқорсызға қамқор болу, тағдырдың жазғаныменен жаралы болғандарға жәрдем беру, жас ұрпақтың бойына адамгершілік, ізгілік, қамқорлық, қайырымдылық сияқты асыл қасиеттерді бойына дарыту болса,

Қазақстан Республикасының 2007жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңын іске асыру мақсатында әлеуметтік жағынан қорғалмаған және күнкөрісі төмен отбасыларынан шыққан оқушыларға қаржылай және материалдық көмек көрсетуді қолға алып отыр.

Жүргізуші:

Өмірді мен жомарт деп айта алмаймын
Бекер айттым екен деп айта қайта алмаймын
Өйткені біреулерге бақыт қонса,
Біреулер сорлап жатыр байқалмай тым.
Өмірді жұмақ деп те таңданбаймын
Сазды әуенге елітіп алданбаймын
Бір әумесер есірсе есі кетіп,
Біреулерді күрсінтіп жүр толған қайғың.
Бұл өмір тәтті де емес тамсанатын
Жеткізіп айта алмаған қаншама ақын
Ойсыздарға ой салған оқпан болып
Асып – тасқан жерінде ән салатын
Күлкі емес күмбір қағып мөлдіреген
Анаңның жүрегі емес елжіреген
Еркелетіп бойына үйретіп ап,
Кеудеңе кептеп қояр желді үдеген
Кейде жұрттың бәрінен артық етіп,
Түсірмейді қолынан асық етіп.
Бұл өмірге, апыр ау дауа барма?
Кейде нұқып тастайды жасық етіп.
Қызығы да өмірдің осы болар,
Сан қилы мінезімен тосып алар.
Бірде сипап маңдайдан, бірде соғып,
Бауырындай құшақтап қосып алар.

Жүргізуші: Армысыздар қымбатты қонақтар, ардақты ата аналар, ұлағатты ұстаздар, оқушылар! Бүгінгі «Қайырымдылық - адамгершілік белгісі» атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер! Қазақтың жақсы қасиеттерінің асылы – жомарттық, кең пейілділік. Ол адамға қызмет қылып, жақсылық жасауға пейілді жанға тән сипат. Жомарт болу - өзіңде барды зәру адаммен шын жүректен бөлісу. Осыған орай аудандық білім беру бөлімі 2016 жылдың 10 қаңтары мен 10 ақпан аралығында аудан аумағындағы барлық мектепте жалпыға бірдей білім беру айлығын өткізді. Айлық барысында оқушылардың толық тізімі жасалып, ақылы есі шектеулі және тұрмысы төмен және көп балалы отбасынан, жартылай жетім мен сәтсіз отбасынан шыққан білім алушылар анықталды.

Асханадан берілетін ыстық тамақтың сапалығын, гигиеналық талаптарын бақылау үшін арнайы комиссия құрылып қадағаланды. Тегін тамақ беріліп отырған балалардың әртүрлі тағдыры бар. Олар мектеп ұжымы мен ата - аналар комитетінің жан - жақты тексеруінен кейін осы мүмкіндікке жетіп отыр.Өркенім өссін десең,
Кекшіл болма -
Кесапаты тиер еліңе.
Елім өссін десең,
Өршіл болма -
Өскеніңді өшіресің.
Жанашыры жоқ жарлыға
Жәрдемші бол асыға,
Қиын қыстау күндерде
Өзі келер қасыңа.
Бүгін сағы сынды деп,
Жақыныңды басынба


Қазыбек бидің халқымның кеңдігі, жомарттығы туралы айтқан осы бір өсиеті бүгінгі күнде де өміршеңдігін жойған емес.
Алғы сөз 1. Мектеп директоры Ламаев Р.ға сөз кезегін беремін.


2. Директордың тәрбие ісінің орынбасары..........................Жүргізуші: Жансаң көзі қарақты
Қиналғанды аңғарар
Өзіңнен сөз тарапты
Жақсылыққа жалғанар
Дәнекер боп жүргенің
Азаматтық ерлігің
Жөн жосықты білгенің
Еңсесі биік елдігім
Байлық қуат алапат
Қағып түсер қарғысың
Демеушілік шарапат


Алар елдің алғысын демекші бүгінгі кешіміздің қонақтары, яғни өз қаражаттарымен көмек қолын созған ата - аналарға сөз береміз.

Жүргізуші: Құрметті кеш қонақтары ендігі музыкалық бөліміздің беташарын биші қыздарымыздың биімен ашалық.

Майысып бұраңдаған денелері
Алаулап жайнаған көздері
Буын жоқ, бұратылған шыбық дерсің,
Алдарыңызда мектебіміздің гүлдері
Би. Орындайтын Мұратова Мадина
.
Жүргізуші:

Күйі бөтен демеймін, үйі бөтен,
Жақсы адамдар бар екен, сүйіп өтем,
Жамандарды іздемен, өзі ақ табар,
Жақсыларды табуың қиын екен...
Ән. «Көнеміз ғой» Орындайтындар: Жолбергенов Данияр
Амантай Саят
Ән. «Дүние керуен»

Жүргізуші: Мектеп психологы Прищепо Галинаға сөз.

Өтеді ғой... Өтеді барлығы да,
Күн арқалап кетеді таңды мына,
Менің жаным ашиды барлығына,
Таң нұрына, адамның тағдырына.


Ән «Айналдым сенен Атамекен».

Ән. «Әгугай»
Жүргізуші:

Екі ішектің бірін қатты, бірін сәл сәл кем бұра,
Қазақ – нағыз қазақ емес,
Нағыз қазақ – Домбыра!
Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана:
Одан асқан шежіре жоқ, одан асқан жоқ дана.


Күй. «Айжан қыз»
Түрік биі «Сұлтан».
Жүргізуші: Атаң болса, анаңмен -
Алтыннан соққан қорғаның,
Ағаң болса ақылды -
Ешкімнен кем болмадың.
Інің болса жанашыр -
Семсер қылыш білегің.
Ақылды қыз, ақылды ұл -
Өкпе – бауыр, жүрегің.

Халық әні «Қоғалай» Орындайтын: Дүйсеғали Айдана
Көркем сөз. «Қандай жанмын?» Оқитын Алтынбек Бақдәулет


Жүргізуші: Бақыт жайлы пікір айтып қызулы топ таласты
Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрі асты.
Бірі айтады: бақыт деген - барлық байлық емес пе?
Керегінше киіп, ішсең «бақыттысың» демес пе?
Бірі айтады: «Жоқ, бақыт деген – қолың жетпес мансап қой»
Жұрттан гөрі жүрсең ерек, соның өзі жақсы ат қой.
Бірі айтады: «Бақыт деген - жүйрік мініп той тойлау»
Ісің болмай күйбеңменен, қарын тойса, қарт ойнау.
Бірі айтады: «Бақыт деген - адал жар мен перзент қой!»
Ынтымаққа ырыс келген, ол да саған келмек қой
Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым
Бақыт адам баласына келмес оңай соны ұқтым.
Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да
Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда
Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір уақытты,
Оны алыстан іздемелік, жүректен тап бақытты!- деп ақын ағамыз айтқандай бір бірімізге бақыт сыйлар жүрек жылуымыз, мейірімділігіміз сарқылмасын! Аялы алақанымызды, қол ұшымызды созып, қайырымдылық жасап, көмек қолын күткен әрбір жанның жүрегіне жылылық ұялатып, өмірге деген көзқарасын өзгерту осы отырған барлық азаматтың борышы.
Ендеше болашағымыз бақытты болсын десек, бір бірімізге қолдан келер қамқорлығымызды аямалық ағайын!
Қадірменді қонақтар! Осымен бүгінгі мерекелік кешімізді аяқтай келе, сіздерге алтын уақыттарыңызды бөліп, тамашалағандарыңызға шын жүректен алғысымызды айтамыз. «Қайырымдылық - адамгершілік белгісі» атты қорытынды кешімізді жабық деп жариялаймын.


Хор «Атамекен»
Соңы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Міндетті о?у айлы?ы аясында ?ткізілген «?ам?орлы?» акциясi ?орытындысыны? кеші

Автор: Даулетбаева Ляззат Оразбековна

Дата: 24.02.2016

Номер свидетельства: 298208

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства