kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Азаматты? ?ор?аныс ж?йесіні? ??рылымы мен ролі

Нажмите, чтобы узнать подробности

           Азаматты? ?ор?аныс ж?йесіні? ??рылымы мен ролі

         ?арулы к?штерді ?лсірету ?шін ?р со?ысушы жа? екінші жа?ты? ту сыртынан со??ы беруді ма?сат етеді. М?ндай со??ы беру м?мкіндігі 1914-1918 жылдары ?ша?тарды? пайда болуына байланысты туды. С?йтіп ?алалар?а, ?ор?аныс шебінен тыс тылдар?а ?уеден со??ы беріле бастады. Ал м?ны? ?зі осы ?алаларды? ауа шабуылына ?арсы т?ра алатындай д?режеде болуын талап етті. Б?л жа?дай ?уе шабуылына ?арсы т?ратын ?скери к?штермен ?атар, ?ира?ан ?ндіріс орындарын, т?р?ын ?йлерді ?айта ?алпына келтіруге халы?ты? ?зіне к?теру ?ажеттілігі туындады.

         С?йтіп ?уе шабуылынан ?ор?ану ?шін 1920 жылы жергілікті ?уе шабуылынан ?ор?ану ж?йесі ??рылды.

         Ке?ес ода?ында Х??Ж 1961 жылы Азаматты? ?ор?аныс (А?) – деп аталына бастады. Ке?ес ?кіметі 1925-1932 жылдары осы Азаматты? ?ор?аныс ж?йесін одан ?рі ны?айту ма?сатында бірнеше ?аулылар ?абылдады. Осы Х??Ж – не т?мендегідей міндеттеж?ктелді:

§  ?уе шабуылы туралы халы??а ескерту ж?не ?ауіпті? ?ткендігін хабарлау;

§  ?уе шабуылыны? зардаптарын жою;

§  бомбадан не газдан, ула?ыш заттардан (УЗ) паналау орындарын дайындау;

§  зардап шеккен жан-жануарлар?а к?мек к?рсету;

§  ?ауіп т?нген аудандар?а ?о?амды? т?ртіпті са?тау шараларын ж?ргізу;

§  Х??Ж ?шін арнайы мамандар дайындау ж?мысын ж?ргізу.

 

   Арнайы курстарда, ?о?амды? ?ор?ану ?йымдарында о?ытуды ?йымдастыру.

   ?лы Отан со?ысы жылдарында б?л істерге жо?ары ма?ыз беріліп, б?л к?штер халы?ты ?ор?ауда, шабуыл зардаптарын жоюда ?лкен ж?мыстар ат?арды.

   ?лы Отан со?ысы ая?тал?аннан кейін де б?л ?ызмет одан ары ?арай жал?астырып жетілдіре берілді.

    Б?л к?ндері олар?а жа?а міндеттер ж?ктелген, ??рылымы ?згерген. Халы?ты ?уе шабуылынан, атом бомбасыны? ?олдануынан, химиялы?, бактериологиялы? ?арулардан ?ор?ану?а дайындау ж?мыстары ж?ктелді. Б?л ж?мысты бас?аруды ?йымдастыру министрліктерге, облысты?, ?алалы? ж?не ауданды? ?кімшіліктерге ж?ктелген.

 Азаматты? ?ор?аныс ж?йесіні? ма?саттары

Азаматты? ?ор?анысты? ма?саттары:

·       ?р ?о?амда?ы е? басты ж?не ба?алысы – адам. Сонды?тан барлы? ?ор?ану шараларында адамдарды? кауіпсіздігін ескерту – негізгі ма?сат. Адамды ?ор?ай білу – мемлекет ?шін ма?ызды. Сонды?тан халы?ты ?ор?ау адамны? ?мірін са?тап ?алу, оларды? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз ету азаматты? ?ор?аныс ж?йесіні? негізгі ж?мысы.

·       халы?ты? е?бегімен жасал?ан барлы? байлы?ты са?тап ?алу. А? ережелерінде олар сенімді т?рде ?ор?алуы ?ажет деп к?рсетілген.

Азаматты? ?ор?аныс міндеттері:

·       халы?ты жаппай ?ыру ??ралдарыны?(ядролы?, химиялы?, бактериялы?) зардаптарынан са?тап ?алу;

·       т?тенше жа?дайда ?ндіріс орындарыны? т?ра?ты ж?мысын ?амтамасыз ету;

·       зардап?а ?шыра?ан адамдарды ??т?ару ж?не ?алпына келтіру ж?мыстарын жеделдетіп ж?ргізу;

·       апат бол?ан, ?ира?ан жерлерде барлау ж?мыстарын ж?ргізу;

·       зардап шеккен адамдарды іздестіру, ??т?ару, олар?а ?ажетті к?мек к?рсету;

·       т?тенше жа?дайда шы??ан ?ртпен к?ресу, оларды? ?ршуіне жол бермеу;

·       ?ндірістік орындарда?ы апатты? к?рші т?р?ын объектіге зиянын келтірмеуін к?здеу ж?не ?алпына келтіру;

·       адамдарды ж?не техникаларды бас?а да объектілерді улы, бактериялы?, химиялы? заттардан санитарлы? тазалы?тан ?ткізу;

·       территорияны, техниканы, киімді, тама?ты, улы радиактивті заттардан, бактериялардан ?ор?ау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Азаматты? ?ор?аныс ж?йесіні? ??рылымы мен ролі»

Азаматтық қорғаныс жүйесінің құрылымы мен ролі


Қарулы күштерді әлсірету үшін әр соғысушы жақ екінші жақтың ту сыртынан соққы беруді мақсат етеді. Мұндай соққы беру мүмкіндігі 1914-1918 жылдары ұшақтардың пайда болуына байланысты туды. Сөйтіп қалаларға, қорғаныс шебінен тыс тылдарға әуеден соққы беріле бастады. Ал мұның өзі осы қалалардың ауа шабуылына қарсы тұра алатындай дәрежеде болуын талап етті. Бұл жағдай әуе шабуылына қарсы тұратын әскери күштермен қатар, қираған өндіріс орындарын, тұрғын үйлерді қайта қалпына келтіруге халықтың өзіне көтеру қажеттілігі туындады.

Сөйтіп әуе шабуылынан қорғану үшін 1920 жылы жергілікті әуе шабуылынан қорғану жүйесі құрылды.

Кеңес одағында ХӘҚЖ 1961 жылы Азаматтық қорғаныс (АҚ) – деп аталына бастады. Кеңес өкіметі 1925-1932 жылдары осы Азаматтық қорғаныс жүйесін одан әрі нығайту мақсатында бірнеше қаулылар қабылдады. Осы ХӘҚЖ – не төмендегідей міндеттежүктелді:

 • әуе шабуылы туралы халыққа ескерту және қауіптің өткендігін хабарлау;

 • әуе шабуылының зардаптарын жою;

 • бомбадан не газдан, улағыш заттардан (УЗ) паналау орындарын дайындау;

 • зардап шеккен жан-жануарларға көмек көрсету;

 • қауіп төнген аудандарға қоғамдық тәртіпті сақтау шараларын жүргізу;

 • ХӘҚЖ үшін арнайы мамандар дайындау жұмысын жүргізу.


Арнайы курстарда, қоғамдық қорғану ұйымдарында оқытуды ұйымдастыру.

Ұлы Отан соғысы жылдарында бұл істерге жоғары маңыз беріліп, бұл күштер халықты қорғауда, шабуыл зардаптарын жоюда үлкен жұмыстар атқарды.

Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін де бұл қызмет одан ары қарай жалғастырып жетілдіре берілді.

Бұл күндері оларға жаңа міндеттер жүктелген, құрылымы өзгерген. Халықты әуе шабуылынан, атом бомбасының қолдануынан, химиялық, бактериологиялық қарулардан қорғануға дайындау жұмыстары жүктелді. Бұл жұмысты басқаруды ұйымдастыру министрліктерге, облыстық, қалалық және аудандық әкімшіліктерге жүктелген.


Азаматтық қорғаныс жүйесінің мақсаттары


Азаматтық қорғаныстың мақсаттары:

 • әр қоғамдағы ең басты және бағалысы – адам. Сондықтан барлық қорғану шараларында адамдардың кауіпсіздігін ескерту – негізгі мақсат. Адамды қорғай білу – мемлекет үшін маңызды. Сондықтан халықты қорғау адамның өмірін сақтап қалу, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету азаматтық қорғаныс жүйесінің негізгі жұмысы.

 • халықтың еңбегімен жасалған барлық байлықты сақтап қалу. АҚ ережелерінде олар сенімді түрде қорғалуы қажет деп көрсетілген.

Азаматтық қорғаныс міндеттері:

 • халықты жаппай қыру құралдарының(ядролық, химиялық, бактериялық) зардаптарынан сақтап қалу;

 • төтенше жағдайда өндіріс орындарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;

 • зардапқа ұшыраған адамдарды құтқару және қалпына келтіру жұмыстарын жеделдетіп жүргізу;

 • апат болған, қираған жерлерде барлау жұмыстарын жүргізу;

 • зардап шеккен адамдарды іздестіру, құтқару, оларға қажетті көмек көрсету;

 • төтенше жағдайда шыққан өртпен күресу, олардың өршуіне жол бермеу;

 • өндірістік орындардағы апаттық көрші тұрғын объектіге зиянын келтірмеуін көздеу және қалпына келтіру;

 • адамдарды және техникаларды басқа да объектілерді улы, бактериялық, химиялық заттардан санитарлық тазалықтан өткізу;

 • территорияны, техниканы, киімді, тамақты, улы радиактивті заттардан, бактериялардан қорғау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ОБЖ

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Азаматты? ?ор?аныс ж?йесіні? ??рылымы мен ролі

Автор: Алимбаев Аман Ермекович

Дата: 27.01.2016

Номер свидетельства: 283677


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства