kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?Д саба?тарында патриотизмді ?алыптастыру жолдары

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?Д саба?тарында патриотизмді ?алыптастыру жолдары 

«. Еркін елде ?скен ?рпа?ты? рухы ?рдайым биік болуы тиіс. Жастары жалынды ж?ректі, ?ршіл намысты, биік рухты болса, 
ол елді? е?сесі де биік болады. ?ршіл, намысшыл жас Отаншыл патриот келеді, хал?ына, ?з ?лтына адал ?ызмет етеді» 
Н.?.Назарбаев 

Ел ?міріндегі бір?атар м?селелерді шешу к?п жа?дайда азаматты? ?о?амны? даму де?гейіне, жо?ар?ы патриотты? сананы? ?алыптасуына, ?з еліне деген ма?таныш сезімге, Отаныны? м?дделерін ?ор?ау ж?ніндегі азаматты? борышын орындау?а дайынды?ын т?рбиелеуге байланысты. 
Патриотты? т?рбие ж?йесі о?ыту мен т?рбиелеу ?рдісіндегі ?леуметтік ма?ызды ??ндылы?тарды, азаматтылы? пен патриотизмді ?алыптастыру мен дамытуды, е?бек ?жымдары мен ?скери ?о?амды? ?йымдарда б??аралы?-т?рбие ж?мысын ж?ргізуді зерделеуге ба?ыттал?ан ?ызметін ж?зеге асыруды к?здейді. Осы орайда ал?аш?ы ?скери дайынды? саба?тарыны? жастарды патриотизмге т?рбиелеудегі ролі ерекше зор. 
Патриотизм (грек с?зі) – Отан?а деген с?йіспеншілік, ?рбір азаматты? бойында к?ш-?уаты мен білімін Отан игілігі мен м?ддесіне ж?мсау деген с?з. Патриотизм – Отанымызды? г?лденуіне, экономикамыз бен м?дениетімізді? ?арыштап дамуына зор ы?пал етеді. 
?лтына, н?сіліне, сенімі мен нанымына, саяси к?з?арасы мен ?стан?ан ба?ыт-ба?дарына, т.б. ерекшеліктеріне ?арамастан, республикамызды? ?рбір азаматы ?зі ?мір с?ріп, ауасын ж?тып, игілігін пайдаланып отыр?ан мемлекетін «ту?ан елім, Отаным» деп тануы ?ажет. Мемлекетке есімін беріп отыр?ан ?лтты? салт-д?ст?ріне ??рметпен ?арау, оны? тілі мен дінін сыйлау, за?дарына ба?ыну, р?міздерін арда?тап, жетістіктеріне шаттану – ?о?амны? ?рбір м?шесіні? басты міндеті. 
Елімізде болып жат?ан шын м?ніндегі тарихи ?згерістер, ?лтты? сана-сезімні? ?суі, ?лт ар?ылы ?атынастар ?рдісі Отанымызды? орта? та?дыры ?шін жауапкершілікті сезінетін патриоттар т?рбиелеуді ерекше талап етеді. Осы?ан байланысты мектеп ?жымдарыны? жас ?рпа?ты? патриотты? санасын ?алыптастыру ?рдісіндегі іс-?рекетіне ?ажетті, адамгершілік ?станымдар мен т?жырымдарды? м?ндерін тере?ірек аны?тау ?ажет. 
?азіргі ?о?амда?ы патриотты? сана екі топтан т?ратын бірт?тас ж?йе ретінде беріледі: 
1. О?ушыларды? сана-сезімін ?з ?лтыны? м?дениеті мен ана тілін 
ме?геру негізінде дамыту. 
2. ?лемдік ?ркениет жетістіктерін, жалпы адамды? ?асиеттер ж?йесін ме?геру негізінде дамыту; 
Мемлекеттік р?міздер - Ту, Елта?ба, ?н?ранда хал?ымызды? ?ткен ?мір тарихы, б?гінгі игілікті істері айшы?тал?ан.
1. ?аза?станда т?ратын барлы? ?лт ?кілдері ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздеріне ерекше ??рметпен ?арап, шын ниетімен ?адірлеуі. 
2. ?аза?станда т?ратын барлы? халы?тарды? ?лтына ?арамай, Отанды ?ор?ау?а дайын болуы. 
3. ?аза?стан Республикасыны? ?арулы к?штеріні? ?скер ?атарында болатынына ?лтты? патриотты? ма?таныш сезіміні? болуы. 
4.?аза? хал?ыны? тарихы мен салтын, тілін с?ю ж?не ??рметтеуге, оны? та?даулы д?ст?рлерін са?тау?а ж?не оны дамыту?а ынталы болуы. 
Патриотты? сана – саба?та ж?не саба?тан тыс іс-шараларда Отанды с?ю, елін ?ор?ау?а байланысты басты ??ымдарды ашып к?рсету ар?ылы ?алыптасады. 
Ал?аш?ы ?скери дайынды? п?нін о?у процесінде о?ушылар ?Р-н ?ор?ау ж?ніндегі ???ы?тарын игеруі, ?Р ?арулы К?штері т?рлеріні? ?ызметін, ?скери ?ызмет пен азаматты? ?ор?аныс негіздерін д?рыс т?сініп, келешек жас жауынгерге ?ажет болатын білім мен практикалы? да?дыларды ж?не психологиялы? бейімдеушілікті ме?гереді. 
О?ушылар Б?Д п?нінде ?скери істі? ж?не азаматты? ?ор?анысты? негіздерімен, ?скери жар?ыларды? негізгі талаптарымен танысады, ату ??ралдарыны? ??рылысын біліп, олардан ата білу да?дыларын игере бастайды. Олар жергілікті жерде ба?дарлау т?сілдерімен танысып болып, азимут бойынша ?оз?алудан т?сінік алады. 
Азаматты? ?ор?аныс тарауында олар ?ыс?аша жаппай ?ырып жою ??ралдары ж?не оларды? за?ымдау факторлары, одан ?ор?ануды? жолдары, жеке ж?не ?жымды? ?ор?ану ??ралдары туралы о?ып-?йреніп, солар бойынша тиісті нормативтерді орындай алуы тиіс. 
?азіргі уа?ытта о?ушылар біліміні? біры??ай стандарттар?а с?йкес болуы талабына жету, о?ытуды? педагогикалы? ты? ?дістерінсіз ж?зеге асуы екіталай. Осы орайда саба? барысында слайд-презентациялар, видео-роликтер, ?аламтор желісінен тікелей танымды? хабарламалар к?рсетіліп, та?ырыпты толы?тай ме?геру ?арастырылады. 
?скери-патриотты? іс-шаралар кешеніне сапты? шеру бай?аулары, ?скери-спортты? жарыстар, танымды? конференциялар, д??гелек ?стелдер, ерлер ке?есі, шы?армашылы? ж?рме?келер, жас жол инспекторларыны? насихаттары, жерлес-ардагерлер, ау?ан со?ысына ?атыс?андар ж?не ?скери комиссариат ?ызметкерлерімен кездесулер, ?скери б?лімдерге саяхат, ?скери-да?? м?ражайларын аралау, ?абыр?а газеттерін шы?ару ж?мыстары жат?ызылады. Сынып жетекшілерімен бірлесіп ?лы Отан со?ысы ж?не ау?ан со?ысы ж?нінде т?рбие са?аттарыны? ж?ргізілуіне атсалысылады. 
«?ш?ыны ?лы Же?істі?», «Ау?анны? от-жалыны», «?скер-?ліміз, армия-абыройымыз», «Жігітті? с?лтаны кім?», «?скери о?у орындары», «Бауыржан Момыш?лы м?ралары» та?ырыбында?ы іс-шараларды да атап ?туге болады.

«. Еркін елде ?скен ?рпа?ты? рухы ?рдайым биік болуы тиіс. Жастары жалынды ж?ректі, ?ршіл намысты, биік рухты болса, 
ол елді? е?сесі де биік болады. ?ршіл, намысшыл жас Отаншыл патриот келеді, хал?ына, ?з ?лтына адал ?ызмет етеді» 
Н.?.Назарбаев 

Ел ?міріндегі бір?атар м?селелерді шешу к?п жа?дайда азаматты? ?о?амны? даму де?гейіне, жо?ар?ы патриотты? сананы? ?алыптасуына, ?з еліне деген ма?таныш сезімге, Отаныны? м?дделерін ?ор?ау ж?ніндегі азаматты? борышын орындау?а дайынды?ын т?рбиелеуге байланысты. 
Патриотты? т?рбие ж?йесі о?ыту мен т?рбиелеу ?рдісіндегі ?леуметтік ма?ызды ??ндылы?тарды, азаматтылы? пен патриотизмді ?алыптастыру мен дамытуды, е?бек ?жымдары мен ?скери ?о?амды? ?йымдарда б??аралы?-т?рбие ж?мысын ж?ргізуді зерделеуге ба?ыттал?ан ?ызметін ж?зеге асыруды к?здейді. Осы орайда ал?аш?ы ?скери дайынды? саба?тарыны? жастарды патриотизмге т?рбиелеудегі ролі ерекше зор. 
Патриотизм (грек с?зі) – Отан?а деген с?йіспеншілік, ?рбір азаматты? бойында к?ш-?уаты мен білімін Отан игілігі мен м?ддесіне ж?мсау деген с?з. Патриотизм – Отанымызды? г?лденуіне, экономикамыз бен м?дениетімізді? ?арыштап дамуына зор ы?пал етеді. 
?лтына, н?сіліне, сенімі мен нанымына, саяси к?з?арасы мен ?стан?ан ба?ыт-ба?дарына, т.б. ерекшеліктеріне ?арамастан, республикамызды? ?рбір азаматы ?зі ?мір с?ріп, ауасын ж?тып, игілігін пайдаланып отыр?ан мемлекетін «ту?ан елім, Отаным» деп тануы ?ажет. Мемлекетке есімін беріп отыр?ан ?лтты? салт-д?ст?ріне ??рметпен ?арау, оны? тілі мен дінін сыйлау, за?дарына ба?ыну, р?міздерін арда?тап, жетістіктеріне шаттану – ?о?амны? ?рбір м?шесіні? басты міндеті. 


Осындай ж?мыстар н?тижесінде ?аза?станды? патриотизмні? негізін ?алыптастыру – мемлекетті? ж?не барлы? азаматтарды? экономикалы? ?мірі мен ?ауіпсіздік жа?дайын жасау болып табылады. 
«Б?л д?ниеде бізді? бір ?ана Отанымыз бар, ол - Т?уелсіз ?аза?стан. Біз ту?ан мемлекетімізді? т?уелсіздігін баянды етуге, ?уатын арттыру?а, оны? игілігіне, халы?аралы? ?о?амдасты?та абыройыны? ?суіне адал ?ызмет етуге парыздармыз. Ол ?шін ?рбір азамат елімізді? т?тасты?ын, жерімізді? б?тіндігін, халы?тарымызды? жарасты?ын аман са?тай білу ?аншалы?ты ?лкен тарихи жауапкершілік екенін жан-т?німен сезінуі керек» - деген Елбасымыз Н.?.Назарбаевты? с?зі партриотты? ??ымны?, ел мен жерді? б?тіндігін са?тау, халы?тар досты?ы мен бірлігі екенін на?тылай т?седі. 
?азіргі кезде т?рбиені? жан-жа?ты, сан ?ырлы ?діс-т?сілдерін жас ?рпа?ты? бойына сі?іре отырып, оларды Отанс?йгіштік, елжанды азамат етіп т?рбиелеу – ?о?ам алды?да?ы басты міндет. Серебряково ЖОББМ-нен
Болатов ?уанышбек Шортандыда?ы кадет корпусын бітіріп ?азіргі кезде ?скери б?лімінде ?ызмет ат?аруда.Есм?ратов Жанайдар «Арыстан»лицейін бітіріп Алматы радио электроника институтында о?ып жатыр.Шукурбаев Жанболат « ?ділет» институтын бітіріп ?ызмет ат?аруда.Арты?алиев Д?урен Шекара институтында о?ып жатыр.Дайыров Бекбол ??рлы? ?скерлері институтында о?ып жатыр.Осы мектептін т?лектері: Ма?зомов Са?ынды?, Сайфуллов Берік, Мухамбетжанов Еркін, Шурыгин Денистер келісім шартпен ?скери ?ызмет ат?аруда.Мектебімізде Ерлік м?ражайымен Дан? залы ж?мыс жасап т?р.
 

Просмотр содержимого документа
«А?Д саба?тарында патриотизмді ?алыптастыру жолдары»

#�����####################################################0#;#8#:#####################################T& Y#��#8��##A�##��##############�^#��#########xU^#�\^#�\^#


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ОБЖ

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
А?Д саба?тарында патриотизмді ?алыптастыру жолдары

Автор: Кубиев Оралбек Габдусалимович

Дата: 31.03.2016

Номер свидетельства: 312951

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства