kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жеке т?л?а ж?не ?жым

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

Сыныбы  9 «А»
Саба?ты? та?ырыбы: §7. Жеке т?л?а ж?не ?жым

 

Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а е?бек ?жымы, ?жымда?ы адамдарды? ?арым – ?атынасы, ынтыма?тасты?ы, м?дениеті, сыпайылы?, ?дептілік ?станымдары туралы баяндау.
Саба?ты? к?рнекілігі: Интерактивті та?та, ?лестірмелі тапсырма, видео ролик.
Саба?ты? т?рі: о?ушылар топ?а б?лінеді.
П?н аралы? байланыс: Тарих, биология, ?дебиет.
Саба?ты? барысы:

1 ?йымдастыру – о?ушыларды т?гендеу, саба??а даярлау.
2 ?й тапсырмасын с?рау. §6 Адамдарды?  ?атынас ?лемі.
С?ра?тар ар?ылы:
1. Адамдар арасында ?мір с?руд егеніміз не?
2. ?арым – ?атынас деп нені айтамыз.
3. Адамдарды? ?арым – ?атынас ??ымдарына нелер жатады?
4. ?арым – ?атынасты? жа?тарын ата.
5. Лат. Communication - біріктіремін, байланыстырамын ?арым – ?атынасты? ?айжа?ы?
6. Интерактивті жа?ы  а?ылшын тілінен аудар?анда ?андай ма?ына береді?
7. ?арым – ?атынасты? перцептивтік жа?ын т?сіндір.
8. ?арым – ?атынас т?рлерін ата?
9. Адамдарды? ?мірлік ?ызмет аясы ?андай?
10. ?арым – ?атынасты? формаларын ата.

3. Жа?а саба?ты т?сіндіру
   Саба? жоспары:
1. Е?бек ?жымы, ?арым – ?атынас м?дениеті ж?не этикет.
2. ?жымды? ?арым – ?атынас ?дерісіндегі демократиялы?.
3. ?жымда?ы адамдарды? ынтыма?тасты?ыны? ?ндіріс ?дерісіне ?сері.
4. ?арым – ?атынаста?ы сыпайылы?, ?дептілік ?станымдары.
Адамны? та?дыры, негізінен, ?жымда?ы ?ызметіне, ??сіп?ой ретінде орны?уына,?о?амды? ?ызмет ?дерісінде функциялы? міндетін ат?аруына, ?зін ?стай білуіне т?уелді. Адамны? ?леуметтік болмысы алдымен оны? ?мір с?руіні? міндетті т?рде ?о?амда?ы ?мірмен шарттандырылатынан к?рініс береді. ?арым-?атынас- адамдарды? ?зара ?рекеттесу формасы, ?зара а?параталмасу ж?не эмоциялы? ?атынас актісі. Мазм?ны жа?ынан ол ресми немесе ерікті (бейресми) т?рде болуы м?мкін. ?ызмет бабында бірдеі лауазымды ж?мыстар ат?аратын адамдар – инженер мен инженер,  ?ылыми ?ызметкер мен ?ылыми ?ызметкер, д?рігер мен д?рігер, директор мен директор, т. б. те? д?режеде, еркін с?йлесе алады.


4 Видео ролик
Слайд ар?ылы: ?жымда?ы адам.
?арым – ?атынасты? екі жа?дайы.
Демократиялы.
?жымда?ы ?ызметі ал?а басу ?шін.
Тіл белгілеріне ?арай ?арым-?атынас т?рлері.

Саба?ты бекіту: ?лестірмелі тапсырмалар.
1 - топ
1. ----------- б?л – адамдарды? ?зара -------- формасы, ?зара ----------- ж?не эмоциялы? ?атынас актісі.
2. ?жымда?ы басшы?ызбен ?арым-?атынас орнатып, ?атынасты? ?ай т?ріне жататынын аны?та?ыз.
3. Тест
С?йлеу м?дениеті дегеніміз б?л -
а ) ?дебитілді? ауызша, жазбаша нормаларын ме?геру
б) ма?сат пен істі? мазм?нын іріктей алу
в) ойды тияна?ты жеткізу
г) барлы?ы д?рыс

2 - топ
1 ?жымды? ?ызмет ал?а басу ?шін ?ажетті шарттар.
2 ?жымы?ызбен вербалды емес ?арым – ?атынас орнаты?ыз.
3 ?арым – ?атынас т?рлерін ата.


3 - топ
1 ?арым – ?атынаста?ы демократиялы?ты т?сіндір.
2 Адамдарды? белгілі бір --------- ?олданып ?арым – ?атынас?а т?суі
------------------- ?арым – ?атынас деп аталады.
3 Адамдар арасында?ы ?арым – ?атынастарда біреуді? екіншіге
?стемдік ж?ргізуі ??птарлы? ?рекет пе?

4 - топ
1. Еріктік ?атынас т?р?ысынан те? пікірлесушілер ?арым – ?атынасын к?рсеті?із.
2. Т?те ж?не жанама ?арым – ?атынас айырмашылы?ына тап к?рсеті?із.
3. ?азіргі заман?ы ?ылыми техникалы? прогрессте ?арым – ?атынас ?алай ж?ргізіледі?
?йге тапсырма: §7 Жеке т?л?а ж?не ?жым

Ба?алау:

Просмотр содержимого документа
«Жеке т?л?а ж?не ?жым »


Сыныбы 9 «А»
Сабақтың тақырыбы: §7. Жеке тұлға және ұжым


Сабақтың мақсаты: Оқушыларға еңбек ұжымы, ұжымдағы адамдардың қарым – қатынасы, ынтымақтастығы, мәдениеті, сыпайылық, әдептілік ұстанымдары туралы баяндау.
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, үлестірмелі тапсырма, видео ролик.
Сабақтың түрі: оқушылар топқа бөлінеді.
Пән аралық байланыс: Тарих, биология, әдебиет.
Сабақтың барысы:

1 Ұйымдастыру – оқушыларды түгендеу, сабаққа даярлау.
2 Үй тапсырмасын сұрау. §6 Адамдардың қатынас әлемі.
Сұрақтар арқылы:
1. Адамдар арасында өмір сүруд егеніміз не?
2. Қарым – қатынас деп нені айтамыз.
3. Адамдардың қарым – қатынас ұғымдарына нелер жатады?
4. Қарым – қатынастың жақтарын ата.
5. Лат. Communication - біріктіремін, байланыстырамын қарым – қатынастың қайжағы?
6. Интерактивті жағы ағылшын тілінен аударғанда қандай мағына береді?
7. Қарым – қатынастың перцептивтік жағын түсіндір.
8. Қарым – қатынас түрлерін ата?
9. Адамдардың өмірлік қызмет аясы қандай?
10. Қарым – қатынастың формаларын ата.

3. Жаңа сабақты түсіндіру
Сабақ жоспары:
1. Еңбек ұжымы, қарым – қатынас мәдениеті және этикет.
2. Ұжымдық қарым – қатынас үдерісіндегі демократиялық.
3. Ұжымдағы адамдардың ынтымақтастығының өндіріс үдерісіне әсері.
4. Қарым – қатынастағы сыпайылық, әдептілік ұстанымдары.
Адамның тағдыры, негізінен, ұжымдағы қызметіне, қәсіпқой ретінде орнығуына,қоғамдық қызмет үдерісінде функциялық міндетін атқаруына, өзін ұстай білуіне тәуелді. Адамның әлеуметтік болмысы алдымен оның өмір сүруінің міндетті түрде қоғамдағы өмірмен шарттандырылатынан көрініс береді. Қарым-қатынас- адамдардың өзара әрекеттесу формасы, өзара ақпараталмасу және эмоциялық қатынас актісі. Мазмұны жағынан ол ресми немесе ерікті (бейресми) түрде болуы мүмкін. Қызмет бабында бірдеі лауазымды жұмыстар атқаратын адамдар – инженер мен инженер, ғылыми қызметкер мен ғылыми қызметкер, дәрігер мен дәрігер, директор мен директор, т. б. тең дәрежеде, еркін сөйлесе алады.


4 Видео ролик
Слайд арқылы: Ұжымдағы адам.
Қарым – қатынастың екі жағдайы.
Демократиялы.
Ұжымдағы қызметі алға басу үшін.
Тіл белгілеріне қарай қарым-қатынас түрлері.

Сабақты бекіту: Үлестірмелі тапсырмалар.
1 - топ
1. ----------- бұл – адамдардың өзара -------- формасы, өзара ----------- және эмоциялық қатынас актісі.
2. Ұжымдағы басшыңызбен қарым-қатынас орнатып, қатынастың қай түріне жататынын анықтаңыз.
3. Тест
Сөйлеу мәдениеті дегеніміз бұл -
а ) әдебитілдің ауызша, жазбаша нормаларын меңгеру
б) мақсат пен істің мазмұнын іріктей алу
в) ойды тиянақты жеткізу
г) барлығы дұрыс

2 - топ
1 Ұжымдық қызмет алға басу үшін қажетті шарттар.
2 Ұжымыңызбен вербалды емес қарым – қатынас орнатыңыз.
3 Қарым – қатынас түрлерін ата.


3 - топ
1 Қарым – қатынастағы демократиялықты түсіндір.
2 Адамдардың белгілі бір --------- қолданып қарым – қатынасқа түсуі
------------------- қарым – қатынас деп аталады.
3 Адамдар арасындағы қарым – қатынастарда біреудің екіншіге
үстемдік жүргізуі құптарлық әрекет пе?

4 - топ
1. Еріктік қатынас тұрғысынан тең пікірлесушілер қарым – қатынасын көрсетіңіз.
2. Төте және жанама қарым – қатынас айырмашылығына тап көрсетіңіз.
3. Қазіргі заманғы ғылыми техникалық прогрессте қарым – қатынас қалай жүргізіледі?
Үйге тапсырма: §7 Жеке тұлға және ұжым

Бағалау:


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Обществознание

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Жеке т?л?а ж?не ?жым

Автор: Садыкова Жанат Колдасбаевна

Дата: 14.01.2015

Номер свидетельства: 154999

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства