kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін-?зі танудан ашы? саба? жоспары "Адам е?бекпен шы?далады"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Адам  е?бекпен шы?далады

Саба?ты? ма?саты:

«Е?бек» адамгершілік ??ндылы?ы туралы т?сініктерін ке?ейту.

О?ыту н?тижелері:

Е?бектенуді? ма?ыздылы?ы туралы т?сінік алып,ма?сат?а е?бек ар?ылы жету.

Негізгі дерек к?здер:

О?улы? «Атам?ра» Интербелсенді та?та,ребус,Маслоу пирамидасы,Блум т?ймеда?ы

Саба? кезе?дері,уа?ыты

М??алім іс - ?рекеті

О?ушылар іс-?рекеті

Саба? ?дістері Ресурстар, к?рнекі ??ралдар

I.?йымдастыру кезе?і

6 мин

О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

Тынышты? с?тi. «Н?р?а б?лену»

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін. Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы-?ыздышайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді??олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ызн?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зімізтек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді.Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытшат?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ыт-та?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын. Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

    Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йіндеотыра т?ры?ыз.Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лемсізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.Рахмет.

а) «Н?р?а б?лену» жатты?уын жасау бойынша с?ра?тар:

1.Жатты?уды жаса?анда ?андай к?йде болды?дар?

2.Осы жатты?у ?алай  ?сер етті?

3.Ішкі  тынышты??а келе алды?дар ма?

?) «Н?р?а б?лену» жатты?уын  жасау  бойынша  ?орытынды:Олай болса ?р?ашан жа?сылы? жасап,ж?регіміздегі   н?рды? ш??ылана т?суіне к?мектесейік.

К?здерін ж?мып,жа?ымды к?йге келу

Жеке ж?мыс

Музыка,слайд

II. «?й тапсырмасын тексеру»

6мин

Бейне  ролик «Е?бек туралы»

-?андай   маман  иелерін  к?рді?дер?

-Осы бейне роликтен сендер не т?сінді?дер?

-Елбасы с?зін кім ?айталай алады?

?орытынды:

?й тапсырмасына о?улы?ты? №19 саба?ты? 66 бетіндегі Б.?ділді? «Е?бек жемісі» м?тінін  ?йден о?ып келуге  тапсырыл?ан.М?тінні?  мазм?ны 5-6 о?ушыдан с?ралады.

М?тін бойынша пікір алмасу с?ра?тары:

-Е?бек барысында  балаларды? ?андай ?асиеттері  бай?алды?

-Балалар е?бек н?тижесін ?алай к?рді?

-Сендерді? ?мірлері?де осы сия?ты жа?дайлар болды ма?

-Е?бекті? жемісін к?ргенде ?здері? ?андай сезімде боласы?дар?

М?тін бойынша  ?орытынды:

?р адамны?  ?з  е?бегі ?зіне ысты?,?ымбат.Е?бегіні? н?тижесін  к?ргенде  ас?ан ?уанышты сезімді  бастан  кешеді.

С?ра?тар?а жауап береді

Топтастыру:  е?бек-?уаныш?а б?лейді,жетістіктерге жеткізеді,армандар орындалады,?демілік сыйлайды.             

Жеке  ж?мыс

Бейне ролик, слайд

III. Жа?а  саба?.  

3мин

 «Адам е?бекпен шы?далады»

  -Адам  е?бек ар?ылы ?зін ?уанта алады,сонымен ?атар ?згелерге  ?уаныш,ба?ыт  ?келеді.Ерінбей е?бек ету  адамны?   ма?сатына  жетуіне  к?мектеседі.Табандылы?пен е?бек ету  адамны? ?мірін  к?ркейтеді.

О?ушылар?а уа?ыт беріледі. Жеке ж?мыс ж?реді, ?р о?ушы ребусты шешеді.Осылайша жа?а та?ырып аны?талады.

?здік ж?мыс

 слайд

IV. Д?йекс?з.

7мин

«Е?бек атаулыны?  б?рі де  ба?алы,?йткені  ол адамды  ізгілендіреді»

Б?л на?ыл с?зді? ма?ынасын ашу ?шін  мынандай  с?йкестендіруге  к??іл б?лейік?

С?йкестендіру:     Е?бек                                          с?йсіндіреді

                                                                                        т?л?а

                           Ба?алы                                            к?сіп

                                                                                   ??нды

                            Адам                                              с?йіспеншілік тудырад

                                                                                    Пенде

                      Ізгілендіреді                                         ??рметті  етеді

  ?орытынды:-Д?рыс айтасы?дар,кез-келген салада  адам жетістікке  е?бек ар?ылы  жетеді.Е?бек ете ж?ріп шы?далады.Ендеше, е?бек  туралы  та?ы ?андай ма?ал-м?телдер  білесі?дер?

С?йкестендіру ар?ылы  на?ыл с?зді? м?нін ашады.

?здік  ж?мыс

слайд

«Д?птермен  ж?мыс»

1)Криптограмманы шешсе? «Е?бекке» байланысты ма?ал шы?ады.

1.Отан?а,?о?ам?а к?рсеткен ?ызмет,жа?сылы?- 1,2,3,4,5.

2.Барлы?ы,баршасы,тегіс-  6,7,8,9.

3.Дауыссыз дыбыс-10.

4.Киімні? бір б?лігі-11,12,13.

5.Бекем,мы?ты,берік-14,15,16.

12345    678910   111213141516.    Е?бек  б?рін  же?бек.

?орытынды: Е?бек туралы на?ыл с?здер,ма?ал-м?телдер айту

2) Д?птермен ж?мыс: «Ая?талма?ан с?йлем»  тапсырмасын орындау

 Е?бек дегеніміз.

Е?бекс?йгіштік дегеніміз..

Е?бек  ма?ан..

?орытынды:Адамны?  т?л?а  болып  ?алыптасуына уа?ыт керек,ол ?шін к?п е?бектену ббізді? парызымыз.

Слайдтан криптограмма к?рсетіліп,уа?ыт  беріледі.

?здік  ж?мыс

О?ушы д?птері

«Шы?армашылы?  ж?мыс»3мин

. Сахналау «Ата а?ылы».

-Ал балалар,сендер ?андай ке?ес берер еді?дер?

?орытынды:Е?бекке табандылы? пен шыдамдылы? керек.

Е?бек етуге ?ажетті ?асиеттер (

?орытынды: Адам  ма?сатына жету  ?шін к?п е?бектенеді.Сол ма?сат?а жету жолында?ы іс-?рекетті? барлы?ы е?бек болып саналады.

Екі о?ушы шы?ып сахналы? к?рініс ?ояды.

 ?здік  ж?мыс

Слайд,суреттер,Маслоу пирамидасы

«Топпен ?н  ай

Е?бек  -бірлік,ынтыма??а негізделеді.Сонды?тан  егеменді елімізді? к?к туы м??гі  желбіресе екен.?рбір  е?бегіміз  елімізді? туыны? желбіреуіне ?лес  ?оса берсін.

«К?к туды? желбірегені»

С?ра?тар:?андай   к??іл к?й сыйлады?

?орытынды:?иынды?ты же?е білетін, е?бегі ар?ылы ?з  Отанына ?ам?орлы? таныта білетін азамат болайы?.

О?ушылар слайдтан ?нні? с?зін о?и отырып,бірге ?н айтады.

?здік ж?мыс, топты? ж?мыс

Слайд  ,?н бейне клипі

«?йге  тапсырма»

О?улы?ты? 70 бетіндегі «Жа?а д?кенде» ??гімесін о?у,мазм?ндау.

Просмотр содержимого документа
«?зін-?зі танудан ашы? саба? жоспары "Адам е?бекпен шы?далады"»

Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі :Маккамбаева Н.С

Сыныбы: 5 «Ә»

Пәні: Өзін-өзі тану

Сабақтың өту мерзімі: 04.12.2015ж.

Сабақтың тақырыбы:

Адам еңбекпен шыңдалады

Сабақтың мақсаты:

«Еңбек» адамгершілік құндылығы туралы түсініктерін кеңейту.

Оқыту нәтижелері:

Еңбектенудің маңыздылығы туралы түсінік алып,мақсатқа еңбек арқылы жету.

Негізгі дерек көздер:

Оқулық «Атамұра» Интербелсенді тақта,ребус,Маслоу пирамидасы,Блум түймедағы


Сабақ кезеңдері,

уақыты

Мұғалім іс - әрекеті


Оқушылар іс-әрекеті

Сабақ әдістері

Ресурстар, көрнекі құралдар

I.Ұйымдастыру кезеңі

6 мин

Оқушылардың назарын сабаққа аудару.

Тыныштық сәтi. «Нұрға бөлену»

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін. Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауы-ңыздышайып, жүрегіңіздің қауызын ашты.Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздіңқолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңызнұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзімізтек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытшатүсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыт-таңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйіндеотыра тұрыңыз...Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлемсіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.Жаймен көзіңізді ашуға болады.Рахмет.

а) «Нұрға бөлену» жаттығуын жасау бойынша сұрақтар:

1.Жаттығуды жасағанда қандай күйде болдыңдар?

2.Осы жаттығу қалай әсер етті?

3.Ішкі тыныштыққа келе алдыңдар ма?

ә) «Нұрға бөлену» жаттығуын жасау бойынша қорытынды:Олай болса әрқашан жақсылық жасап ,жүрегіміздегі нұрдың шұғылана түсуіне көмектесейік.


Көздерін жұмып,жағымды күйге келу

Жеке жұмыс

Музыка,слайд

II. «Үй тапсырмасын тексеру»

6мин

Бейне ролик «Еңбек туралы»

-Қандай маман иелерін көрдіңдер?

-Осы бейне роликтен сендер не түсіндіңдер?

-Елбасы сөзін кім қайталай алады?

Қорытынды:

Үй тапсырмасына оқулықтың №19 сабақтың 66 бетіндегі Б.Әділдің «Еңбек жемісі» мәтінін үйден оқып келуге тапсырылған.Мәтіннің мазмұны 5-6 оқушыдан сұралады.

Мәтін бойынша пікір алмасу сұрақтары:

-Еңбек барысында балалардың қандай қасиеттері байқалды?

-Балалар еңбек нәтижесін қалай көрді?

-Сендердің өмірлеріңде осы сияқты жағдайлар болды ма?

-Еңбектің жемісін көргенде өздерің қандай сезімде боласыңдар?

Мәтін бойынша қорытынды:

Әр адамның өз еңбегі өзіне ыстық,қымбат.Еңбегінің нәтижесін көргенде асқан қуанышты сезімді бастан кешеді.Сұрақтарға жауап береді
Топтастыру: еңбек-қуанышқа бөлейді,жетістіктерге жеткізеді,армандар орындалады,әдемілік сыйлайды.


Жеке жұмыс

Бейне ролик, слайд


III. Жаңа сабақ.

3мин

«Адам еңбекпен шыңдалады»

-Адам еңбек арқылы өзін қуанта алады,сонымен қатар өзгелерге қуаныш ,бақыт әкеледі.Ерінбей еңбек ету адамның мақсатына жетуіне көмектеседі.Табандылықпен еңбек ету адамның өмірін көркейтеді.


Оқушыларға уақыт беріледі. Жеке жұмыс жүреді, әр оқушы ребусты шешеді.Осылайша жаңа тақырып анықталады.

Өздік жұмыс

слайд

IV. Дәйексөз.

7мин

«Еңбек атаулының бәрі де бағалы,өйткені ол адамды ізгілендіреді»

Бұл нақыл сөздің мағынасын ашу үшін мынандай сәйкестендіруге көңіл бөлейік?

Сәйкестендіру: Еңбек сүйсіндіреді

тұлға

Бағалы кәсіп

Құнды

Адам сүйіспеншілік тудырад

Пенде

Ізгілендіреді құрметті етеді

Қорытынды:-Дұрыс айтасыңдар,кез-келген салада адам жетістікке еңбек арқылы жетеді.Еңбек ете жүріп шыңдалады.Ендеше, еңбек туралы тағы қандай мақал-мәтелдер білесіңдер?


Сәйкестендіру арқылы нақыл сөздің мәнін ашады.

Өздік жұмыс

слайд

«Дәптермен жұмыс»

1)Криптограмманы шешсең «Еңбекке» байланысты мақал шығады.

1.Отанға,қоғамға көрсеткен қызмет,жақсылық- 1,2,3,4,5.

2.Барлығы,баршасы,тегіс- 6,7,8,9.

3.Дауыссыз дыбыс-10.

4.Киімнің бір бөлігі-11,12,13.

5.Бекем,мықты,берік-14,15,16.

12345 678910 111213141516. Еңбек бәрін жеңбек.

Қорытынды: Еңбек туралы нақыл сөздер,мақал-мәтелдер айту

2) Дәптермен жұмыс: «Аяқталмаған сөйлем» тапсырмасын орындау

Еңбек дегеніміз......

Еңбексүйгіштік дегеніміз.....

Еңбек маған.....

Қорытынды:Адамның тұлға болып қалыптасуына уақыт керек,ол үшін көп еңбектену ббіздің парызымыз.
Слайдтан криптограмма көрсетіліп,уақыт беріледі.Өздік жұмыс

Оқушы дәптері

«Шығармашылық жұмыс»


3мин

. Сахналау «Ата ақылы».

-Ал балалар,сендер қандай кеңес берер едіңдер?

Қорытынды:Еңбекке табандылық пен шыдамдылық керек.


Еңбек етуге қажетті қасиеттер (пирамида)Адам өмірде өзін тұлғаетіп

қалыптастыыру еңбек арқылы орындалады.


Қорытынды: Адам мақсатына жету үшін көп еңбектенеді.Сол мақсатқа жету жолындағы іс-әрекеттің барлығы еңбек болып саналады.


Екі оқушы шығып сахналық көрініс қояды.

Өздік жұмыс

Слайд,суреттер,Маслоу пирамидасы

«Топпен ән айту»

5 мин

Еңбек -бірлік,ынтымаққа негізделеді.Сондықтан егеменді еліміздің көк туы мәңгі желбіресе екен.Әрбір еңбегіміз еліміздің туының желбіреуіне үлес қоса берсін.


«Көк тудың желбірегені»

Көк тудың желбірегені

Қазақтың асқақ беделі

Махаббат,қайрат екеуі де

Шымырлап қана келеді

Қ-сы:

Көк тудың желбірегені

Жаныма қуат береді

Таласқа түссе жан мен ту

Жан емес маған керегі

Көк тудың желбірегені


Көк тудың желбірегені

Елдіктің асқақ бұл елі

Жан-жаққа тартпай қазағым

Бір сөзбен жинал дегені

Қ-сы

Сұрақтар:Қандай көңіл күй сыйлады?

Қорытынды:Қиындықты жеңе білетін, еңбегі арқылы өз Отанына қамқорлық таныта білетін азамат болайық.Оқушылар слайдтан әннің сөзін оқи отырып ,бірге ән айтады.

Өздік жұмыс, топтық жұмыс

Слайд ,ән бейне клипі

«Үйге тапсырма»


Оқулықтың 70 бетіндегі «Жаңа дүкенде» әңгімесін оқу,мазмұндау.Күнделіктеріне үйге тапсырманы жазып алады.

Өздік жұмыс

Слайд,оқулық


«Жүректен жүрекке»

3мин

Оқушылар ортаға жиналып ,бір-біріне еңбекке байланысты жылы тілектер айтады.Ашық хат,гүлдерін сыйлайды.

Мысалы: *Адал бол

*Еңбекқор бол


Оқушылар шеңбер жасап,бір-біріне ізгі тілектер айтады.

Топтық жұмыс

Слайд, гүлдер

Рефлексия


Блум түймедағына сабаққа кері байланыс жасау

Өз аттары жазылған стикерлерді жабыстыру.

Топтық жұмыс, диалог

Слайд, стикер,Блум түймедағы

Соңғы тыныштық сәті

2 мин

Ыңғайланып отырыңыздар,көздеріңізді жұмып,тыныштықта бүгінгі сабақты есімізге түсірейік, сабақтан алған қасиеттерімізді жүрегімізге жеткізіп,сақтайық.Енді көздеріңізді ашсаңыздар да болады.

Сабағымыз аяқталды ,сау болыңыздар!

Көздерін жұмып,жағымды күймен оқушылар күлімдейді.

Өздік жұмыс

Музыка,слайд
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Обществознание

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
?зін-?зі танудан ашы? саба? жоспары "Адам е?бекпен шы?далады"

Автор: Маккамбаева Наргиза Саидхановна

Дата: 11.03.2016

Номер свидетельства: 304315

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства